หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

[ ทั้งหมด   4 พ.ย. 2558   5 พ.ย. 2558   6 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 5 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 118 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 1 (ห้องจริยธรรม) ชั้น 2 ห้อง 128 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง lab 1 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง lab 4 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง lab 5 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง lab 6 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง lab 8 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ห้องเกษตรกรรม 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม หอประชุม 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 หอประชุม 5 พ.ย. 2558
3 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 หอประชุม 5 พ.ย. 2558
4 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 หอประชุม 5 พ.ย. 2558
5 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 หอประชุม 5 พ.ย. 2558
6 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 หอประชุม 5 พ.ย. 2558
7 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 หอประชุม 5 พ.ย. 2558
8 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เวทีกลาง 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
9 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เวทีกลาง 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
10 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม โรงอาหาร 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
11 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เวทีกลาง 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
12 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม โรงอาหาร 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
13 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม โรงอาหาร 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
14 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม โรงอาหาร 5 พ.ย. 2558 09.00-16.00
15 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม โรงอาหาร 5 พ.ย. 2558 09.00-16.00
16 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ลานมดแดง 5 พ.ย. 2558 09.00-16.00
17 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ลานมดแดง 5 พ.ย. 2558 09.00-16.00
18 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ลานมดแดง 5 พ.ย. 2558 09.00-16.00
19 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ลานมดแดง 5 พ.ย. 2558 09.00-16.00
20 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม หอประชุม 5 พ.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม หอประชุม 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม หอประชุม 5 พ.ย. 2558 09.00-16.00
3 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม หอประชุม 5 พ.ย. 2558 09.00-16.00
4 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม หอประชุม 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สนามฟุตบอล 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ห้องสมุด 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 1 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 3 5 พ.ย. 2558 09.00-14.00
3 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 1 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 2 5 พ.ย. 2558 13.00-16.00
5 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 2 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ระเบียงหน้าห้อง 113-115 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง com 1 5 พ.ย. 2558 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 628 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ระเบียงหน้าห้อง 116-117 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง เต็นท์หน้าอาคาร 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง เต็นท์หน้าอาคาร 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง เต็นท์หน้าอาคาร 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง เต็นท์หน้าอาคาร 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง ม้าหินอ่อน 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง เต็นท์หน้าอาคาร 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง เต็นท์หน้าอาคาร 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
8 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง เต็นท์หน้าอาคาร 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
9 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อาคาร 4 ห้อง เต็นท์หน้าอาคาร 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เวทีกลาง 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เวทีกลาง 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เวทีกลาง 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม เวทีกลาง 5 พ.ย. 2558 09.00-12.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]