หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-udn4

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ชิตังผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเสถียร สุกรีฑารองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นายนิรัตน์ สุวรรณศรีโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
4. นายเบียร์ ดีละมัยโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
5. นางสาวเชาวรัตน์ แก่นดีโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
6. นายณัฐกิต เพ็ชรหินโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายจำนง ศิลารินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเสถียร สุกรีฑารองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นายนิรัตน์ สุวรรณศรีโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
4. นายเบียร์ ดีละมัยโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
5. นางสาวเชาวรัตน์ แก่นดีโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
6. นายณัฐกิต เพ็ชรหินโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายชัยวัฒน์ สวัสดิ์ชิตังผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอภิสรา ซินเมรองผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายมงคลธร เดชอุดมโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายถนอม ทีคำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นายนันทวัฒน์ วงษ์เวียงโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ ใจดีโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายอภิสรา ชินเมรองผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายมงคลธร เดชอุดมโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นายถนอม ทีคำ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นายนันทวัฒน์ วงษ์เวียงโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ ใจดีโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายเจริญชัย อุ่นเที่ยวรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสมาน เมหิโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
4. นางณาฐินี ศิริบรรพตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นางสาววรนุช มูลกายโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
6. นายปรมินทร์ ทักษิณโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวขนิษฐา ภูลับโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายเจริญชัย อุ่นเที่ยวรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนภัทร แสนใจโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
4. นายชลวิทย์ อวนศรีโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
5. นางสาววรนุช มูลกายโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
6. นางไพเราะห์ สิงห์วงษ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพรประภา คำกองโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
8. นายสุรชัย จึ่มมีโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายทรงสรรค์ รูปสมผู้อำนวยการโรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญเฮือง ไชยเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรองพรพรหม เพ็งนวมโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสงวนชัย ทีปสว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นายชัชวาล เจริญชนม์โรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
6. นายปิยวัฒน์ มีคุณโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
7. นางนิตยา โนนสุรัตน์โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายทรงสรรค์ รูปสมผู้อำนวยการโรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญเฮือง ไชยเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอนุสิฎฐ์ ปัสนิตย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
4. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
5. นายชัชวาล เจริญชนม์โรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
6. นายปิยวัฒน์ มีคุณโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
7. นางนิตยา โนนสุรัตน์โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายทรงสรรค์ รูปสมผู้อำนวยการโรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญเฮือง ไชยเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสงวนชัย ทีปสว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
4. นางสุภาวดี พึ่มชัยโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นายฤษฎา พรมสีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรจน์รังสีอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายปิยวัฒน์ มีคุณโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
7. นางนิตยา โนนสุรัตน์โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายทรงสรรค์ รูปสมผู้อำนวยการโรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญเฮือง ไชยเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสงวนชัย ทีปสว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
4. นางสุภาวดี พึ่มชัยโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษฎา พรมสีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรจน์รังสีอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายปิยวัฒน์ มีคุณโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
7. นางนิตยา โนนสุรัตน์โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายทรงสรรค์ รูปสมผู้อำนวยการโรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญเฮือง ไชยเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสงวนชัย ทีปสว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
4. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุภาวดี พึ่มชัยโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
6. นายกฤษฎา พรมสีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรจน์รังสีอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
7. นางนิตยา โนนสุรัตน์โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายทรงสรรค์ รูปสมผู้อำนวยการโรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญเฮือง ไชยเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสงวนชัย ทีปสว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
4. นางสุภาวดี พึ่มชัยโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษฎา พรมสีหาโรงเรียนกลางใหญ่นิโรจน์รังสีอุปถัมภ์กรรมการ
6. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. นางนิตยา โนนสุรัตน์โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายทรงสรรค์ รูปสมผู้อำนวยการโรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญเฮือง ไชยเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสงวนชัย ทีปสว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวพรสุดา อุตตะกะโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชวาล เจริญชนม์โรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
6. นายธันวา วงษ์อุบลโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายปิยวัฒน์ มีคุณโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายทรงสรรค์ รูปสมผู้อำนวยการโรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญเฮือง ไชยเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสงวนชัย ทีปสว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวพรสุดา อุตตะกะโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชวาล เจริญชนม์โรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
6. นายธันวา วงษ์อุบลโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายปิยวัฒน์ มีคุณโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายทรงสรรค์ รูปสมผู้อำนวยการโรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิทยา เครือทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรองพรพรหม เพ็งนวมโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวพรสุดา อุตตะกะโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชวาล เจริญชนม์โรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
6. นายปิยวัฒน์ มีคุณโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายทรงสรรค์ รูปสมผู้อำนวยการโรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิทยา เครือทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสงวนชัย ทีปสว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวพรสุดา อุตตะกะโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชวาล เจริญชนม์โรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
6. นายปิยวัฒน์ มีคุณโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
7. นายธันวา วงษ์อุบลโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายทรงสรรค์ รูปสมผู้อำนวยการโรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิทยา เครือทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอนุสิฎฐ์ ปัสนิตย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวพรสุดา อุตตะกะโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นายปิยวัฒน์ มีคุณโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นายสุวรักษ์ บุญประคมโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นายธันวา วงษ์อุบลโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายทรงสรรค์ รูปสมผู้อำนวยการโรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิทยา เครือทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี พึ่มชัยโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรสุดา อุตตะกะโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ สิทธิมาตย์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายจักรกริช ภูมิโพธิ์ตากโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายทรงสรรค์ รูปสมผู้อำนวยการโรงเรียนภูพานวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวิทยา เครือทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี พึ่มชัยโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรสุดา อุตตะกะโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นายวัชรพงษ์ สิทธิมาตย์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายจักรกริช ภูมิโพธิ์ตากโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ มอโทผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ทองทิพย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
4. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
5. นายไพฑูรย์ ศรีสุขาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นายบรรจง ภูเขียวคามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายเมษา สารถินโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ มอโทผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ทองทิพย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชม ทองทิพย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
4. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
5. นายไพฑูรย์ ศรีสุขาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นายบรรจง ภูเขียวคามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายเมษา สารถินโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางธิดาวรรณ นาคเสนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายลือศักดิ์ ดิษยศาสตร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายประหยัด คุ้มบางโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
6. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
7. นายเมษา สารถินโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
8. นายบรรจง ภูเขียวคามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นายสุทธินันท์ จันทะแจ้งโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นางธิดาวรรณ นาคเสนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางบุญเฮือง ไชยเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายเมษา สารถินโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
5. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
6. นายบรรจง ภูเขียวคามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายจิระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นางธิดาวรรณ นาคเสนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายบุญเฮือง ไชยเดชรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายเมษา สารถินโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
5. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
6. นายบรรจง ภูเขียวคามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายจิระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายอนันต์ มอโทผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ทองทิพย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
4. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
5. นายบรรจง ภูเขียวคามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นายเมษา สารถินโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางธิดาวรรณ นาคเสนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายลือศักดิ์ ดิษยศาสตร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย สุริยะจันทร์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
6. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
7. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
8. นายบรรจง ภูเขียวคามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นายเมษา สารถินโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางธิดาวรรณ นาคเสนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายลือศักดิ์ ดิษยศาสตร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย สุริยะจันทร์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
6. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
7. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
8. นายบรรจง ภูเขียวคามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นายเมษา สารถินโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางธิดาวรรณ นาคเสนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายลือศักดิ์ ดิษยศาสตร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย สุริยะจันทร์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
6. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
7. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
8. นายบรรจง ภูเขียวคามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นายเมษา สารถินโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางธิดาวรรณ นาคเสนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายลือศักดิ์ ดิษยศาสตร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย สุริยะจันทร์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
6. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
7. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
8. นายบรรจง ภูเขียวคามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นายเมษา สารถินโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางธิดาวรรณ นาคเสนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายลือศักดิ์ ดิษยศาสตร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายฉลอง วิประทุมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นายเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
6. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. นายบรรจง ภูเขียวคามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางธิดาวรรณ นาคเสนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายลือศักดิ์ ดิษยศาสตร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายฉลอง วิประทุมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
6. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. นายบรรจง ภูเขียวคามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางธิดาวรรณ นาคเสนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายลือศักดิ์ ดิษยศาสตร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายฉลอง วิประทุมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
6. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. นายบรรจง ภูเขียวคามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางธิดาวรรณ นาคเสนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายลือศักดิ์ ดิษยศาสตร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายฉลอง วิประทุมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
6. นายจิระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
7. นายเมษา สารถินโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
8. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
9. นายบรรจง ภูเขียวคามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางธิดาวรรณ นาคเสนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายลือศักดิ์ ดิษยศาสตร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายเรวัตร ไสยกรรณโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นายเมษา สารถินโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
7. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
8. นายชาญณรงค์ บุญหลักคำโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางธิดาวรรณ นาคเสนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายลือศักดิ์ ดิษยศาสตร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายเรวัตร ไสยวรรณโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นายเมษา สารถินโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
7. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
8. นายชาญณรงค์ บุญหลักคำโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางธิดาวรรณ นาคเสนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายลือศักดิ์ ดิษยศาสตร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายเรวัตร ไสยกรรณโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นายเมษา สารถินโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
7. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวณัฐพร เนื่องมหาโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางธิดาวรรณ นาคเสนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายลือศักดิ์ ดิษยศาสตร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายเรวัตร ไสยวรรณโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นายเมษา สารถินโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
7. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
8. นายณัฐพร เนื่องมหาโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางธิดาวรรณ นาคเสนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายลือศักดิ์ ดิษยศาสตร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายฉลอง วิประทุมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
6. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. นายบรรจง ภูเขียวคามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางธิดาวรรณ นาคเสนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายลือศักดิ์ ดิษยศาสตร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายฉลอง วิประทุมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
6. นายเรวัตร ไสยวรรณโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
8. นายบรรจง ภูเขียวคามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางธิดาวรรณ นาคเสนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายลือศักดิ์ ดิษยศาสตร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายฉลอง วิประทุมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
6. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. นายบรรจง ภูเขียวคามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางธิดาวรรณ นาคเสนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายลือศักดิ์ ดิษยศาสตร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายฉลอง วิประทุมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นางเอมอร พรมวังโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
6. นายเรวัตร ไสยวรรณโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
7. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
8. นายบรรจง ภูเขียวคามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางธิดาวรรณ นาคเสนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายลือศักดิ์ ดิษยศาสตร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายฉลอง วิประทุมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นายสุทธินันท์ จันทะแจ้งโรงเรียนศศิกานต์กรรมการ
6. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. นายบรรจง ภูเขียวคามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางธิดาวรรณ นาคเสนผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายลือศักดิ์ ดิษยศาสตร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายฉลอง วิประทุมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นายสุทธินันท์ จันทะแจ้งโรงเรียนศศิกานต์กรรมการ
6. นายจิระชัย อุ่นประชาศักดิ์โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. นายบรรจง ภูเขียวคามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนภัคธร ศรีจันทร์เวียงรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางชลธิชา สร้อยธนูโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางณิชากร บุตรไชยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นางปทุมมา แสนทวีสุขโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวเนตต์ชนา น้อยอุ่นแสนโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
7. นางธิดารัตน์ ใจขานโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
8. นายสุวิทย์ พิมพ์หาโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนภัคธร ศรีจันทร์เวียงรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางชลธิชา สร้อยธนูโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางณิชากร บุตรไชยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นางปทุมมา แสนทวีสุขโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวเนตต์ชนา น้อยอุ่นแสนโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
7. นางธิดารัตน์ ใจขานโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
8. นายสุวิทย์ พิมพ์หาโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนภัคธร ศรีจันทร์เวียงรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางชลธิชา สร้อยธนูโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางณิชาภัทร บุตรไชยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นางปทุมมา แสนทวีสุขโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวเนตต์ชนา น้อยอุ่นแสนโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
7. นางธิดารัตน์ ใจขานโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
8. นายสุวิทย์ พิมพ์หาโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนภัคธร ศรีจันทร์เวียงรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางชลธิชา สร้อยธนูโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางณิชาภัทร บุตรไชยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นางปทุมมา แสนทวีสุขโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวเนตต์ชนา น้อยอุ่นแสนโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
7. นางธิดารัตน์ ใจขานโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
8. นายสุวิทย์ พิมพ์หาโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนภัคธร ศรีจันทร์เวียงรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ใจขานโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
4. นางณิชาภัทร บุตรไชยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นางโอรัตน์ หอมสมบัติโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวเนตต์ชนา น้อยอุ่นแสนโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนภัคธร ศรีจันทร์เวียงรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ใจขานโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
4. นางณิชาภัทร บุตรไชยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นางปทุมมา แสนทวีสุขโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวเนตต์ชนา น้อยอุ่นแสนโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนภัคธร ศรีจันทร์เวียงรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ใจขานโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
4. นางณิชาภัทร บุตรไชยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นายสุวิทย์ พิมพ์หาโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
6. นางโอรัตน์ หอมสมบัติโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวเนตต์ชนา น้อยอุ่นแสนโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนภัคธร ศรีจันทร์เวียงรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ใจขานโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
4. นางณิชาภัทร บุตรไชยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นายสุวิทย์ พิมพ์หาโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
6. นายโอรัตน์ หอมสมบัติโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวเนตต์ชนา น้อยอุ่นแสนโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนภัคธร ศรีจันทร์เวียงรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ใจขานโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
4. นางณิชาภัทร บุตรไชยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นายสุวิทย์ พิมพ์หาโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
6. นางปทุมมา แสนทวีสุขโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวพรสุดา อุตตะกะโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางภิญญาพัชญ์ ยุทธเศรษฐสิริผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนภัคธร ศรีจันทร์เวียงรองผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ ใจขานโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
4. นางณิชาภัทร บุตรไชยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นายสุวิทย์ พิมหาโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
6. นางโอรัตน์ หอมสมบัติโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวพรสุดา อุตตะกะโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเฉลิม มุ่งปั่นกลางผู้อำนวยการโรงเรียนกลางใหญ่นิโรจรังสีอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ดิษเจริญโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศานติ์ แสงโพธิ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายนิโรจน์ มะเสนาโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
5. นายชูชัย สุรภีร์โรงเรียนภูพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายเฉลิม มุ่งปั่นกลางผู้อำนวยการโรงเรียนกลางใหญ่นิโรจรังสีอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเกียรติศักดิ์ ดิษเจริญโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศานติ์ แสงโพธิ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายนิโรจน์ มะเสนาโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
5. นายชูชัย สุรภีร์โรงเรียนภูพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสันทัศน์ หอมสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ทิพยวิชินรองผู้อำนวยการโรงเรียนภูพานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิชญาพร ธาตุมีโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาภรณ์ ไวยฉัยยาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาววิชชุดา คงสมบัติโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
6. นางจำนง โฮ้หนูโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
7. นางจารุวรรณ เครือทองโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
8. นางปุณยนุช ปัทถาพงษ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสันทัศน์ หอมสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ทิพย์วิชินรองผู้อำนวยการโรงเรียนภูพานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนารี ขุนพรมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ ศรีสุขาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางจำนง โฮ้หนูโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
6. นางจารุวรรณ เครือทองโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
7. นางกฤติกาญจน์ แก้วโชติโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
8. นางสาววานิตย์ มะโนนึกโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมาน ประวันโตผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเรืองฤทธิ์ ชาบรรทมรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาพร สีส่องโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดิ์ชัย คันธีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นางสาวนปภา แพงวงษ์โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
6. นายพงศพล คำโสภา โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
7. นายสิทธิชัย ฮ่มป่าโรงเรียนกลางใหญ่นิโรจน์รังสีอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมาน ประวันโตผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเรืองฤทธิ์ ชาบรรทมรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ดิษเจริญโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมเจตน์ เสาโรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นายวัชระ ปะละทังโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมบัติ บุตรโคตร โรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวศิริพรรณ ไชยทีโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมาน ประวันโตผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเรืองฤทธิ์ ชาบรรทมรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ดิษเจริญโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นายสมเจตน์ เสาโรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นายชานนท์ นาสุริวงษ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมบัติ บุตรโคตร โรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวศิริพจนา ไชยทีโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสมาน ประวันโตผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเรืองฤทธิ์ ชาบรรทมรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นายกิติกร ขันติยะ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ โจมทาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสุดาวัลย์ มาชัยโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุธาทิพย์ นิยมรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวรจนา ศรีทุมโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมาน ประวันโตผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเรืองฤทธิ์ ชาบรรทมรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นายกิติกร ขันติยะ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ โจมทาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสุดาวัลย์ มาชัยโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
6. นายศักดิ์ชัย คันธีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
7. นางสุภาพร สีส่องโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสมาน ประวันโตผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.อัครเดช วุฒิเสนรองผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางวิยะดา หัตถีชาติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
4. นางปิยวรรณ มาตย์เทพโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ โจมทาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวนปภา แพงวงษ์โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
7. นายณัฐพร ตองอ่อนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
8. นางสาววิภาวรรณ วรเมธาพงษ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวประดิษฐ์ นามสุโพธิ์โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสมาน ประวันโตผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคมประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.อัครเดช วุฒิเสนรองผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายสมเจต์ เสาโรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
4. นายชานนท์ นาสุริวงษ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ โจมทาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีจักราชัย ใจซื่อโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. ว่าที่ร้อยตรีไตรรัตน์ เชือกพรมโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายจำนง ศิลารินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.อัครเดช วุฒิเสนรองผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางธัญชนก แหล่สะท้านโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ อุชชินโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ โจมทาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นายวัชระ ปะละทังโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวชลดา นิลม้ายโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสุลาวัลย์ มาชัยโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวประดิษฐ์ นามสุโพธิ์โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายจำนง ศิลารินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.อัครเดช วุฒิเสนรองผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางพิสมัย บรรเลงรมย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
4. นายวัชระ ปะละทังโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชลดา นิลม้ายโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ โจมทาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นางพัชรินทร์ อุชชินโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
8. นางสุลาวัลย์ มาชัยโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวประดิษฐ์ นามสุโพธิ์โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายจำนง ศิลารินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.อัครเดช วุฒิเสนรองผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ รสสาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา สวรรค์พรมโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ โจมทาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวปิยวรรณ มาตย์เทพโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
7. นายพงศพล คำโสภา โรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายจำนง ศิลารินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.อัครเดช วุฒิเสนรองผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายศักดิ์ชัย คันธีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
4. นางสาวขนิษฐา สวรรค์พรมโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นายบุรินทร์ พินิจมนตรีโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นายทรงพล ทิพยวิชินโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวชลดา นิลม้ายโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายจำนง ศิลารินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.อัครเดช วุฒิเสนรองผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ฮ่มป่าโรงเรียนกลางใหญ่นิโรจน์รังสีอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายชานนท์ นาสุริวงษ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนกวรรณ โจมทาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวศิรยากร ประสานศักดิ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายทรงพล ทิพย์วิชินโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายจำนง ศิลารินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.อัครเดช วุฒิเสนรองผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นายชานนท์ นาสุริวงษ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิชัย ฮ่มป่าโรงเรียนกลางใหญ่นิโรจน์รังสีอุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสิทธิเดช โตสกุลโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
6. นางสาวศิรยากร ประสานศักดิ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายณัฐพร ตองอ่อนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายจำนง ศิลารินทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.อัครเดช วุฒิเสนรองผู้อำนวยการ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวทิพวรรณ รสชาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
4. นางพัชรินทร์ อุชชินโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสิทธิเดช โตสกุลโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
6. นายวัชระ ปะละทังโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายไตรรัตน์ เชือกพรมโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ มอโทผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ทองทิพย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นายนิรัตน์ สุวรรณศรีโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
4. นางเชาวรัตน์ แก่นดีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
5. นายณัฐกิต เพ็ชรหินโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ มอโทผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ทองทิพย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นายนิรัตน์ สุวรรณศรีโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
4. นางเชาวรัตน์ แก่นดีโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
5. นายณัฐกิต เพ็ชรหินโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ มอโทผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ทองทิพย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นายธีรยุทธ เคนคมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายพาที วงค์กวานกรมโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
5. นายเกียรติศักดิ์ ดิษเจริญโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายธีรยุทธ เคนคมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
2. นายพาที วงศ์กรานกลมโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ดิษเจริญโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ ผิวสว่างรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางพิมลดา กล้าหาญโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีไมตรี ศรีสูนย์โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางยุพาวะดี สีนวลโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
6. นายพาที วงศ์กรานกลมโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
7. นางรัชฎาภรณ์ คงประเสริฐโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ ผิวสว่างรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายอดิเรก กล้าหาญโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีไมตรี ศรีสูนย์โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นางยุพาวะดี สีนวลโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
6. นายมานัส มณีโรจน์โรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
7. นางรัชฎาภรณ์ คงประเสริฐโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ ผิวสว่างรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายธีรยุทธ เคนคมโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายประครอง บัวศรีโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นางยุพาวะดี สีนวลโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
6. นายพาที วงศ์กรานกลมโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
7. นางโสพิศ เรืองเพชรโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายจีรศักดิ์ ผิวสว่างรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายมนตรี สามารถโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายประครอง บัวศรีโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นางยุพาวะดี สีนวลโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
6. นายพาที วงค์กวานกรมโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
7. นางโสพิศ เรืองเพชรโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส ก่อทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางพะเยาว์ หลักมั่นโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพุทธชาด แสนอุบลโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นางยุพาวะดี สีนวลโรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
6. นางเสาวรินทร์ มงคุณโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางโอรัตน์ หอมสมบัติโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส ก่อทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพุทธชาด แสนอุบลโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
4. นางโสพิศ เรืองเพชรโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการ
5. นางสุทิศสา กิติราชโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคมกรรมการ
6. นางพะเยาว์ หลักมั่นโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางโอรัตน์ หอมสมบัติโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสงผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีประธานกรรมการ
2. นายวิทวัส ก่อทองรองผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางปิ่นอนงค์ พะนิจรัมย์โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายนพดล สุทธิอาจโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
5. นางลาวัณย์ ศิษยศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
6. นายพงษ์พันธ์ โคตอินทร์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางวรางคณา ทรัพย์เจริญพันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสันทัศน์ หอมสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย แก้วดวงดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางปิ่นอนงค์ มะนิจรัมย์โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายนภดล สิทธิอาจโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
5. นางลาวัณย์ ศิษยศาสตร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
6. นายพงษ์พันธ์ โคตอินทร์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางวรางคณา ทรัพย์เจริญพันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสันทัศน์ หอมสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย แก้วดวงดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีไมตรี ศรีสูนย์โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายจิณภพ ศรีชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นายสมสวัสดิ์ ศรีนันท์ดอนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวจุฑาทิพย์ คันธีโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางเอื้อมพร ไชยนนท์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสันทัศน์ หอมสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย แก้วดวงดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอินทิรา เครือเนตรโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายประครอง บัวศรีโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมสวัสดิ์ ศรีนันท์ดอนโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
6. นายจิณภพ ศรีชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
7. นายยงยุทธ เรืองเพชรโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายสันทัศน์ หอมสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย แก้วดวงดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพะเยาว์ หลักมั่นโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ ใจแก้วโรงเรียนภูมิพิชย์กรรมการ
5. นางสาวพรรณวรท เจริญชนม์โรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
6. นายชาคริต มั่นวิชาโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
7. นางวรางคณา ทรัพย์เจริญพันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายสันทัศน์ หอมสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารกรรมการ
2. นายโชคชัย แก้วดวงดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
3. นางพะเยาว์ หลักมั่นโรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ ใจแก้วโรงเรียนภูมิพิชย์กรรมการ
5. นางสาวพรรณวรท เจริญชนม์โรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
6. นายชาคริต มั่นวิชาโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
7. นางวรางคณา ทรัพย์เจริญพันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายสันทัศน์ หอมสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย แก้วดวงดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล คำพิมพ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายประเด็จ บุญกองโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรรณวรท เจริญชนม์โรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
6. นางเยาวพร สุทธิประภาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
7. นางวรางคณา ทรัพย์เจริญพันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นายสันทัศน์ หอมสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย แก้วดวงดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล คำพิมพ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายประเด็จ บุญกองโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรรณวรท เจริญชนม์โรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
6. นางเยาวพร สุทธิประภาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
7. นายวรางคณา ทรัพย์เจริญพันธ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายสันทัศน์ หอมสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย แก้วดวงดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล คำพิมพ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายประเด็จ บุญกองโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรรณวรท เจริญชนม์โรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
6. นางเยาวพร สุทธิประภาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
7. นางเสาวนีย์ สินธุภูมิโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายสันทัศน์ หอมสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย แก้วดวงดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล คำพิมพ์โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นายประเด็จ บุญกองโรงเรียนภูพานวิทยากรรมการ
5. นางสาวพรรณวรท เจริญชนม์โรงเรียนศศิกานต์วิทยากรรมการ
6. นางเยาวพร สุทธิประภาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการและเลขานุการ
7. นางเสาวนีย์ สินธุภูมิโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายสันทัศน์ หอมสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย แก้วดวงดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปราณีต ทนน้ำ โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวคงขวัญ โซ่สายคำโรงเรียนภูมิพิชย์กรรมการ
5. นายจักรกริช ภูมิโพธิ์ตากโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาววิภาวรรณ วรเมธาพงษ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายสันทัศน์ หอมสมบัติผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายโชคชัย แก้วดวงดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนยูงทองพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปราณีต ทนน้ำ โรงเรียนยูงทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวคงขวัญ โซ่สายคำโรงเรียนภูมิพิชย์กรรมการ
5. นายจักรกริช ภูมิโพธิ์ตากโรงเรียนจำปาโมงวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
6. นางสาววิภาวรรณ วรเมธาพงศ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพูลศรี จันโสพลังโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางบุษกร คำแก้วโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. นางกรรณิการ์ แก้วเกิดมีโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษากรรมการ
4. นางสาวรุ่งรวี หลานวงศ์โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
5. นางศศิกนกวรรณ บุญก้านตงโรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบัวเงิน มหาเพชรโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางฉันทนา ธรรมศิริโรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคารกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัฐมาวดี ประนัดเตโรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวปรีญาภรณ์ พรมเสาร์โรงเรียนกู่แก้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวสุพาดา ขรมฤทธิ์โรงเรียนอุดนธรรมานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวบุตชรินทร์ คะสีทองโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
7. นางรัชนี น้อมระวีโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ จันทรครโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางพิชชากร เหลาแก้วโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นางกุหลาบ เหลืองกระโทกโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นางพจนีย์ อัตรสารโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
5. นางปุณยนุช ปัทถาพงษ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ จันทรครโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางพิชชากร เหลาแก้วโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นางกุหลาบ เหลืองกระโทกโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นางพจนีย์ อัตรสารโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
5. นางสุกัลยา บุญพงศ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ จันทรครโรงเรียนหนองแดงวิทโยดมประธานกรรมการ
2. นางพิชชากร เหลาแก้วโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการ
3. นางกุหลาบ เหลืองกระโทกโรงเรียนโนนสูงพิทยาคารกรรมการ
4. นางพจนีย์ อัตรสารโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
5. นางปุณยนุช ปัทถาพงษ์โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางรัฐติโชค อย่างสวยโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญา นาไฮโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
3. นางธาราทิพย์ อินทะเกษโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
4. นางสาวบุตชรินทร์ คงสีทองโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
5. นางชวนชม คนขยันโรงเรียนสามพร้าววืทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางรัฐติโชค อย่างสวยโรงเรียนหนองหานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญา นาไฮโรงเรียนสร้างคอมวิทยากรรมการ
3. นางธาราทิพย์ อินทะเกษโรงเรียนเชียงพังพัฒนวิชกรรมการ
4. นางสาวบุตชรินทร์ คงสีทองโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคมกรรมการ
5. นางชวนชม คนขยันโรงเรียนสามพร้าววืทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ มอโทผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ทองทิพย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
4. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
5. นายไพฑูรย์ ศรีสุขาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นายบรรจง ภูเขียวคามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายเมษา สารถินโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ มอโทผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ทองทิพย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
4. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
5. นายไพฑูรย์ ศรีสุขาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นายจิระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
7. นายบรรจง ภูเขียวคามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายเมษา สารถินโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ มอโทผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ทองทิพย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
4. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ ศรีสุขาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นายบรรจง ภูเขียวคามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายเมษา สารถินโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ มอโทผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ทองทิพย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
4. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
5. นายไพฑูรย์ ศรีสุขาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นายบรรจง ภูเขียวคามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายเมษา สารถินโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ มอโทผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ทองทิพย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
4. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
5. นายไพฑูรย์ ศรีสุขาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นายบรรจง ภูเขียวคามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายเมษา สารถินโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ มอโทผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ทองทิพย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
4. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
5. นายไพฑูรย์ ศรีสุขาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นายจิระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
7. นายบรรจง ภูเขียวคามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายเมษา สารถินโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ มอโทผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ทองทิพย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
4. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
5. นายไพฑูรย์ ศรีสุขาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นายบรรจง ภูเขียวคามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายเมษา สารถินโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ มอโทผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ทองทิพย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีรองประธานกรรมการ
3. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
4. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
5. นายไพฑูรย์ ศรีสุขาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นายจิระยุทธ ยศอ่อนโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์กรรมการ
7. นายบรรจง ภูเขียวคามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายเมษา สารถินโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายอนันต์ มอโทผู้อำนวยการโรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ทองทิพย์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
3. นายอนุชม นามโสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีกรรมการ
4. นายพรชัย กาพลโรงเรียนภูพระบาทวิทยากรรมการ
5. นายไพฑูรย์ ศรีสุขาโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์กรรมการ
6. นายบรรจง ภูเขียวคามโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายเมษา สารถินโรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]