สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  มูลคำศรี
2. เด็กหญิงพัชราพรรณ  ศรีสมบัติ
3. เด็กชายภูชิต  ใจซื่อ
4. เด็กหญิงสุภาวิณี  พลยามา
5. เด็กหญิงโสภิกา  กล้าแข็ง
 
1. นายสิทธิชัย  ฮ่มป่า
2. นางสาวกรรณิกา  กุณรักษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรภัทร์  มีลา
2. เด็กหญิงอลิษา  ชาวดร
 
1. นายธนะชัย  ปราบพาล
2. นางนิตยา  ปราบพาล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิญญา  น้อยมณี
 
1. นายกฤษฎา  พรมสีหา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองศักดิ์สิทธิ์
 
1. นายกฤษฎา  พรมสีหา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอุมาพร  ยะมุณี
 
1. นายกฤษฎา  พรมสีหา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  ลาเสน
 
1. นายกฤษฎา  พรมสีหา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิธร  บุญเลิศ
 
1. นายกฤษฎา  พรมสีหา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัชรินทร์  กรสุวรรณ
 
1. นายกฤษฎา  พรมสีหา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายวรนน  แขงขัน
 
1. นายกฤษฎา  พรมสีดา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุฤทัย  แก้ววิเศษ
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญชัย
 
1. นางสมคิด  บัวเนี่ยว
2. นางชะอ้อน  สีแก้ว
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  แสงสว่าง
2. เด็กชายมนัสนันท์  นาเมืองรักษ์
3. เด็กชายสรรเพชร   ปราบพาล
 
1. นางสาวอภิญญา  ยุตตรินทร์
2. นางสาวกรรณิกา  กุณรักษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเชษฐบุตร  ปราบพาล
 
1. นางสาวกรรณิกา  กุณรักษ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจริญญา  พรมเทศ
 
1. นางสุภัญญา  จันทรวงศ์
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูวดล  แขงขัน
2. นายศราวุธ  กงนรินทร์
3. นางสาวอริศรา  ถิ่นแก้ว
 
1. นายเทวฤทธิ์  ประพลดร
2. นางสุพิน  ช่อมเซียง
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญณรงค์  กล้าแข็ง
2. นายภาสกร  สุวงษ์โพธิ์
3. นายวรนน  แขงขัน
 
1. นายเทวฤทธิ์  ประพลดร
2. นายอดิศร  พงษ์เซียงซา