สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายธนกฤต  แก้วประดับ
 
1. นายคารม  โคตรชมภู
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ตรีเนตร
 
1. นายคารม  โคตรชมภู
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทะวงศ์
2. เด็กหญิงอรทิวา  แสนเสนา
 
1. นายนพดล  สุทธิอาจ
2. นายคารม  โคตรชมภู
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงสงกรานต์  สิทธิชัย
 
1. นายคารม  โคตรชมภู
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นายอดิพัฒน์  มั่นชาวนา
 
1. นายเบียร์  ดีละมัย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาววิไลวรรณ  ตันปาน
 
1. นายเบียร์  ดีละมัย
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายอิสระ  ราชพัฒน์
 
1. นายปราโมทย์  มหาโคตร
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายกล้า  หันตุลา
2. เด็กหญิงวิลาวัลณ์  ชะรัมย์
3. เด็กชายไชยรัตน์  อยู่เย็น
 
1. นางฉวีวรรณ  เพ็ญจันทร์
2. นางสาวอังคณา  รัตนติสร้อย