สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูพานวิทยา สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 51.73 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายชยากร  หลีกทุกข์
2. เด็กชายเผดิมพงษ์  ชาภักดี
 
1. นายศรายุทธ  ทองทิพย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิลาวุฒิ  กลิ่นเกตุ
2. เด็กชายสุริยา  ภูธรรมมา
 
1. นายเบียร์  ดีละมัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยาณี  นามวงศ์
2. นางสาวปรางทิพย์  โกมลศรี
3. นายสุนทร  แสงนอก
4. นางสาวสุปรีดา  ดวงดี
5. นางสาวอรญา  เมืองศิริ
 
1. นางสาววรนุช  มูลกาย
2. นางสาวดารา  หล้าแสง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.75 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองบ่อ
2. เด็กชายไวโล่น  คิว
 
1. นางสาววรนุช  มูลกาย
2. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดารารัตน์  ธิปไชย
2. นายธวัชชัย  หร่องบุตรศรี
 
1. นางสาววรนุช  มูลกาย
2. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอรนภา  สิทธิจันทร์
 
1. นายชูชัย  สุรภีร์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวภานุมาศ  พิมพ์โสภา
 
1. นายชูชัย  สุรภีร์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายธนกฤต  แก้วประดับ
 
1. นายคารม  โคตรชมภู
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวพิมพ์ชนก  ตรีเนตร
 
1. นายคารม  โคตรชมภู
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทะวงศ์
2. เด็กหญิงอรทิวา  แสนเสนา
 
1. นายนพดล  สุทธิอาจ
2. นายคารม  โคตรชมภู
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงสงกรานต์  สิทธิชัย
 
1. นายคารม  โคตรชมภู
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 83 ทอง 6 1. นางสาวภัทราวดี  สีนนท์
 
1. นายคารม  โคตรชมภู
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐพล  ฟ้าเสดื่อง
 
1. นายปราโมทย์  มหาโคตร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นายอดิพัฒน์  มั่นชาวนา
 
1. นายเบียร์  ดีละมัย
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงแพรวรรณ  วงศ์จันทร์
 
1. นายปราโมทย์  มหาโคตร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาววิไลวรรณ  ตันปาน
 
1. นายเบียร์  ดีละมัย
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพลพล  ต้นกันยา
 
1. นายปราโมทย์  มหาโคตร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายอิสระ  ราชพัฒน์
 
1. นายปราโมทย์  มหาโคตร
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดรุณี  สังสะนา
 
1. นายปราโมทย์  มหาโคตร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอาทิตยา  คำหาญพล
 
1. นายดำรง  ดลวรรธนันท์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคมสันต์  สีบุญนุย
 
1. นายปราโมทย์  มหาโคตร
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณรงค์เดช  เสียงเหมาะ
 
1. นายเบียร์  ดีละมัย
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธนาพร  สุทธิสินธุ์
 
1. นายปราโมทย์  มหาโคตร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววิยะดา  คำสีแก้ว
 
1. นางเอมอร  ศรีภูมิสวัสดิ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอานนท์  สะแก้ว
 
1. นายปราโมทย์  มหาโคตร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปฏิพล  วงษ์นนท์
 
1. นายเบียร์  ดีละมัย
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ดวงแก้ว
 
1. นายดำรง  ดลวรรธนันท์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.2 ทอง 4 1. นางสาวนิภาพร  จันทะแสน
 
1. นายปราโมทย์  มหาโคตร
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กชายกล้า  หันตุลา
2. เด็กหญิงวิลาวัลณ์  ชะรัมย์
3. เด็กชายไชยรัตน์  อยู่เย็น
 
1. นางฉวีวรรณ  เพ็ญจันทร์
2. นางสาวอังคณา  รัตนติสร้อย
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 5 1. นางสาวกานดาวสี  นามหนองอ้อ
2. นางสาวณัฐธิดา  ผงสีนวน
3. นางสาวพณิดา  จุลขันธ์
 
1. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน
2. นายวิสุทธิ์  พิมพ์สุด
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายราชันย์  มูลสมบัติ
2. เด็กชายรามีน  เชิดสันเทียะ
 
1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นายทรงสรรค์  รูปสม
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์สาร์
2. เด็กชายวัชรพงศ์  ทองนา
 
1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นายนพดล  สุทธิอาจ
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปริญญา  มัคราช
2. นายวิโรจน์  ธนภูมิชัย
 
1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง 6 1. เด็กชายธาราดล  เลพล
2. เด็กชายสัญญา  อรุณไพร
 
1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นายทรงสรรค์  รูปสม
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรากร  สำแดงชัย
2. เด็กชายอโนชา  สุโพธิ์แสน
 
1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐิติวัฒน์  ปัญญาใส
2. นายอดิศร  แสงนอก
 
1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84.75 ทอง 4 1. นายนครินทร์  สิทธิชัย
2. นายรัชชานนท์  สุริอาจ
 
1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  กงชา
2. เด็กชายทวีสิทธิ์  มาลาหอม
3. เด็กชายวีรภัทร  ปานะพิมพ์
 
1. นายวงสวัสดิ์  สีสำนาน
2. นายนพดล  สุทธิอาจ
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.25 ทอง 4 1. นางสาวปรียาพร  เทพโพธิ์
2. นายวรภัทร  ภูเฮียงแก้ว
3. นางสาววาสนา  กันนะโร
 
1. นายประเด็จ  บุญกอง
2. นางลำภา  บุญกอง
 
40 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกฤต   แก้วประดับ
2. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  มามขุนทด
3. เด็กหญิงวิภาดา  สีชมภู
 
1. นางฉวีวรรณ  เพ็ญจันทร์
2. นางสาวบัวพิษ  มูลประโก
 
41 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  คำผาย
 
1. นางฉวีวรรณ  เพ็ญจันทร์
 
42 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรากร  สำแดงชัย
 
1. นางสาววรนุช  มูลกาย
 
43 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนาตยา  ทองสุข
 
1. นางเอมอร  ศรีภูมิสวัสดิ์
 
44 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  จันทะแสง
2. เด็กชายธราดล  บรรจงสวัสดิ์
 
1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน