สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูมิพิชญ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พลนารี
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ภานุมาศ
 
1. นางสาวณัฎฐ์นลี  กุมภิโร
2. นางสาวปานทิพย์  ดานจง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.46 ทอง 5 1. นายสหัสวรรษ  ถิ่นนาไห
2. นางสาวไชยารัตน์  ทองประทัด
 
1. นางสาวณัฎฐ์นลี  กุมภิโร
2. นางสาวปานทิพย์  ดานจง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็ชรตะกั่ว
2. เด็กชายเจษฎา  แคนหนอง
3. เด็กชายเลิศชัย  แจ่มมณี
 
1. นางสาวจตุภรณ์  ชาลีกุล
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนพเก้า  มณีบู่
2. นายนันทวัตน์  ไชยถา
3. นายพีรพงษ์  ภูยาทิพย์
4. นายสิทธิพงษ์  ดวงประทุมมา
5. นางสาวสุพัตรา  บัวไข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวัตร  ทิพยเลิศ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนันทกาญจน์  แซ่เฉิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวัตร  ทิพยเลิศ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนันทกาญจน์  แซ่เฉิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวัตร  ทิพยเลิศ
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กชายพจศ์พงษ์  โคตรไชยา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  อุปฮาด
 
1. นายสราวุฒิ  คุณแก้ว
2. นายวุฒิชัย  เพ็งใสย์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80.1 ทอง 5 1. นายธีรพล  ไชยขวัญ
2. นายนิติวัฒน์  ชาวพ่อค้า
 
1. นายสราวุฒิ  คุณแก้ว
2. นายวุฒิชัย  เพ็งใสย์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 5 1. นายปณิธิ  จันทนุ
2. นายวิทยา  ตาทิพย์
 
1. นายวุฒิชัย  เพ็งใสย์
2. นายสราวุฒิ  คุณแก้ว
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. นายพัฒนพงศ์  ชาวสวน
2. เด็กหญิงอนงค์รักษ์  จันเทศ
3. เด็กชายอัศฏาวุฒ  แสงทอง
 
1. นางสาวคงขวัญ  โซ่สายคำ
2. นางสาวนิตยา  ศรีบุตร
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.4 ทอง 6 1. นางสาวชฎาพร  บุญเวิน
2. นางสาวอริศรา  วงษ์เสียงดัง
3. นางสาวอาทิตยา  ทองบุตร
 
1. นางสาวคงขวัญ  โซ่สายคำ
2. นางสาวกนกนิภา  ใจแก้ว
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวพิมลวรรณ  วรรณไสย
2. นางสาวสุภนิชา  ประจำถิ่น
3. นางสาวอัญชุลี  สาธรพันธุ์
 
1. นางสาวคงขวัญ  โซ่สายคำ
2. นางสาวกนกนิภา  ใจแก้ว
 
13 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพเก้า  มณีบู่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวัตร  ทิพยเลิศ