สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูมิพิชญ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มั่นสกุล
 
1. นางสาวจตุภรณ์  ชาลีกุล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรวิพา  เพ็งกุล
 
1. นางสาวจตุภรณ์  ชาลีกุล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงพรรณนิษา  วังหอม
2. เด็กหญิงภัทราพร  ชื่นสวัสดิ์
3. เด็กหญิงรวงข้าว  จันทร์ทะวงษ์
 
1. นายปฏิพัทธ์  เกษรัตน์
2. นางโชติกา  กิตติพิชชาภา
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายธีราวุธ  ภัครธนานนท์
2. เด็กชายศิวัช  วัฒนวิไลกุล
 
1. นายวุฒิชัย  เพ็งใสย์
2. นายสราวุฒิ  คุณแก้ว
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79.85 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  รัตนภักดี
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สีสุน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญเวิน
 
1. นางสาวคงขวัญ  โซ่สายคำ
2. นางสาวกนกนิภา  ใจแก้ว