สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูมิพิชญ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  พลนารี
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ภานุมาศ
 
1. นางสาวณัฎฐ์นลี  กุมภิโร
2. นางสาวปานทิพย์  ดานจง
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.46 ทอง 5 1. นายสหัสวรรษ  ถิ่นนาไห
2. นางสาวไชยารัตน์  ทองประทัด
 
1. นางสาวณัฎฐ์นลี  กุมภิโร
2. นางสาวปานทิพย์  ดานจง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มั่นสกุล
 
1. นางสาวจตุภรณ์  ชาลีกุล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรวิพา  เพ็งกุล
 
1. นางสาวจตุภรณ์  ชาลีกุล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็ชรตะกั่ว
2. เด็กชายเจษฎา  แคนหนอง
3. เด็กชายเลิศชัย  แจ่มมณี
 
1. นางสาวจตุภรณ์  ชาลีกุล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนพเก้า  มณีบู่
2. นายนันทวัตน์  ไชยถา
3. นายพีรพงษ์  ภูยาทิพย์
4. นายสิทธิพงษ์  ดวงประทุมมา
5. นางสาวสุพัตรา  บัวไข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวัตร  ทิพยเลิศ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนันทกาญจน์  แซ่เฉิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวัตร  ทิพยเลิศ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนันทกาญจน์  แซ่เฉิน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวัตร  ทิพยเลิศ
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงขนิษฐา  นาวศรี
2. เด็กชายติวานนท์  พระราช
3. เด็กหญิงธวัลรัตน์  จิตรประเสริฐ
4. เด็กหญิงบุษบาวิลิศ  ใจมั่น
5. เด็กชายพินิติกร  ศรีลา
6. เด็กชายมานะศักดิ์  แสนหัวช้าง
7. เด็กหญิงรุจิรา  แฝงเมืองคุก
8. เด็กหญิงรุ่งธิดา  ลีกุล
9. เด็กชายวุฒิชัย  ดอกไม้พวง
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  อิทรสมบัติ
11. เด็กหญิงสุธารักษ์  ทองอุดร
12. เด็กหญิงสุปรียา  โคตรมี
13. เด็กชายอดิศร  วงคำจันทร์
14. เด็กหญิงอรัณญา  สุดโลก
15. เด็กชายอาชานัย  แสงเภา
16. เด็กหญิงเปรมฤดี  พิจารโชติ
 
1. นางสาวทิพย์วรรณ  ประมูลพงษ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงพรรณนิษา  วังหอม
2. เด็กหญิงภัทราพร  ชื่นสวัสดิ์
3. เด็กหญิงรวงข้าว  จันทร์ทะวงษ์
 
1. นายปฏิพัทธ์  เกษรัตน์
2. นางโชติกา  กิตติพิชชาภา
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวจิราวรรณ  รังษา
2. นางสาวฝนหลวง  แอชลีมานน์
3. นางสาวศิริลักษณ์  ทาสีดำ
 
1. นางโชติกา  กิตติพิชชาภา
2. นายปฏิพัทธ์  เกษรัตน์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวรปพล  จันสุข
2. เด็กชายวิทยากร  สมบูรณ์
 
1. นายวุฒิชัย  เพ็งใสย์
2. นายสราวุฒิ  คุณแก้ว
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กชายพจศ์พงษ์  โคตรไชยา
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  อุปฮาด
 
1. นายสราวุฒิ  คุณแก้ว
2. นายวุฒิชัย  เพ็งใสย์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายธีราวุธ  ภัครธนานนท์
2. เด็กชายศิวัช  วัฒนวิไลกุล
 
1. นายวุฒิชัย  เพ็งใสย์
2. นายสราวุฒิ  คุณแก้ว
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 80.1 ทอง 5 1. นายธีรพล  ไชยขวัญ
2. นายนิติวัฒน์  ชาวพ่อค้า
 
1. นายสราวุฒิ  คุณแก้ว
2. นายวุฒิชัย  เพ็งใสย์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84.5 ทอง 5 1. นายปณิธิ  จันทนุ
2. นายวิทยา  ตาทิพย์
 
1. นายวุฒิชัย  เพ็งใสย์
2. นายสราวุฒิ  คุณแก้ว
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. นายพัฒนพงศ์  ชาวสวน
2. เด็กหญิงอนงค์รักษ์  จันเทศ
3. เด็กชายอัศฏาวุฒ  แสงทอง
 
1. นางสาวคงขวัญ  โซ่สายคำ
2. นางสาวนิตยา  ศรีบุตร
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวภัทราพร  มีพวก
2. นางสาววริศรา  วงษ์เสียงดัง
3. นางสาวสุวนิดา  ละครพล
 
1. นางสาวคงขวัญ  โซ่สายคำ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพิมล  สังข์สีแก้ว
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกิตติยา  จงกลณี
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  คามะเชียงพิณ
3. เด็กหญิงโยธิกา  เสไธสง
 
1. นางสาวคงขวัญ  โซ่สายคำ
2. นางสาวกนกนิภา  ใจแก้ว
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83.4 ทอง 6 1. นางสาวชฎาพร  บุญเวิน
2. นางสาวอริศรา  วงษ์เสียงดัง
3. นางสาวอาทิตยา  ทองบุตร
 
1. นางสาวคงขวัญ  โซ่สายคำ
2. นางสาวกนกนิภา  ใจแก้ว
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79.85 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  รัตนภักดี
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สีสุน
3. เด็กหญิงอาทิตยา  บุญเวิน
 
1. นางสาวคงขวัญ  โซ่สายคำ
2. นางสาวกนกนิภา  ใจแก้ว
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวพิมลวรรณ  วรรณไสย
2. นางสาวสุภนิชา  ประจำถิ่น
3. นางสาวอัญชุลี  สาธรพันธุ์
 
1. นางสาวคงขวัญ  โซ่สายคำ
2. นางสาวกนกนิภา  ใจแก้ว
 
23 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนพเก้า  มณีบู่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวัตร  ทิพยเลิศ