สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 74.62 เงิน 4 1. เด็กชายธราธร  พันธุวร
2. เด็กชายพงศกร  ตะวงษา
 
1. นางพิมลดา  กล้าหาญ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายณรงค์กร  มงคล
 
1. นายฉลอง  วิประทุม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  กัลยากุล
 
1. นายฉลอง  วิประทุม
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวสุดารัตน์  พินิจมนตรี
 
1. นายฉลอง  วิประทุม
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  มหาพรหม
2. เด็กหญิงจิราพร  หน่อสีดา
3. เด็กหญิงอนุชิดา  ธัญญรักษ์
 
1. นางสาวพิชญาพร  ธาตุมี
2. นางสาวสุภัสสร  โสดาวัตร
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. นายอนุชา  ศรีสงคราม
2. นายอรชุน  ลุนทอง
 
1. นายวัชระ  ปะละทัง
2. นายชานนท์  นาสุริวงศ์