สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนยูงทองพิทยาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 74.62 เงิน 4 1. เด็กชายธราธร  พันธุวร
2. เด็กชายพงศกร  ตะวงษา
 
1. นางพิมลดา  กล้าหาญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษฎา  มาลาศรี
2. นางสาวรุ่งนภา  สุดใจ
3. นางสาววิมลรัตน์  สุขส่ง
4. นางสาววิไลวรรณ  ขันทะวงค์
5. นางสาวสุพัตรา  ทองนอก
 
1. นายนันทวัฒน์  วงษ์เวียง
2. นายชานนท์  นาสุริวงษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.25 ทอง 6 1. เด็กชายวรพจน์  เวียงนนท์
2. เด็กหญิงเจริญภรณ์  ปัดไธสง
 
1. นายสันทนา  คำหาญ
2. นายปรมินทร์  ทักษิณ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90 ทอง 7 1. นายสรศักดิ์  สมสาย
2. นางสาวอรอนงค์  ประทุมชาติ
 
1. นางสาวจีรภรณ์  วรเจริญ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรภพ  แซ่ล้อ
 
1. นายธันวา  วงษ์อุบล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิรินทรา  เปรินทร์
 
1. นายวัชรพงศ์  สิทธิมาตย์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวมนฑา  ศรีแก้ว
 
1. นายวัชรพงศ์  สิทธิมาตย์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฉัตรชัย  สินทรา
2. นายชิตณรงค์  บำรุงสุข
3. นายศุภกร  วงศ์กองแก้ว
 
1. นายธันวา  วงษ์อุบล
2. นายปรมินทร์  ทักษิณ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเกยุรา  เทศตะวงศ์
 
1. นายประหยัด  คุ้มบาง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายณรงค์กร  มงคล
 
1. นายฉลอง  วิประทุม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอักษราภัค  พินิจมนตรี
 
1. นายฉลอง  วิประทุม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นางสาวนฤทัย  เรืองประทีป
 
1. นายฉลอง  วิประทุม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสนธยา  ติจบุญช่วย
 
1. นายฉลอง  วิประทุม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  กัลยากุล
 
1. นายฉลอง  วิประทุม
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวสุดารัตน์  พินิจมนตรี
 
1. นายฉลอง  วิประทุม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดรุณี  คาคูณ
 
1. นายฉลอง  วิประทุม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายทศวัฒน์  บุญพา
 
1. นายฉลอง  วิประทุม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวุฒิพงษ์  พุทธชัย
 
1. นายฉลอง  วิประทุม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา  ศรีสมจักร์
 
1. นายฉลอง  วิประทุม
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกุลรัตน์  แดนอินทร์
 
1. นายฉลอง  วิประทุม
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลรัตน์  แดนอินทร์
2. นางสาวจันทกานติ์  สอนอ้น
3. เด็กชายชาติชาย  จำปาฤทธิ์
4. นายบัณฑิต  กูลแก้ว
5. นางสาวประณิดา  หอมตา
6. นางสาวพรธิดา  คำงาม
7. นายพีรพล  สิงห์คาม
8. นางสาววาริน  ไชยโภคา
9. นายสุรพล  สุกุล
10. นายอรัญ  พลดงนอก
 
1. นางชลธิชา  สร้อยธนู
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  คุณเที่ยง
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  มหาพรหม
2. เด็กหญิงจิราพร  หน่อสีดา
3. เด็กหญิงอนุชิดา  ธัญญรักษ์
 
1. นางสาวพิชญาพร  ธาตุมี
2. นางสาวสุภัสสร  โสดาวัตร
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวยลดา  ชนะกาญจน์
2. นางสาวลักสุดา  เหล็กเพชร
3. นางสาวศศิวิมล  ไชยเสนา
 
1. นางสาวพิชญาพร  ธาตุมี
2. นางสาวสุภัสสร  โสดาวัตร
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทิพย์สุคนธ์  อินทะนาม
2. เด็กหญิงบุษบา  ทวนเท้า
 
1. นายวัชระ  ปะละทัง
2. นายชานนท์  นาสุริวงษ์
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 1. นายพลากร  โพธิ์หล้า
 
1. นายวัชระ  ปะละทัง
2. นายชานนท์  นาสุริวงษ์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงมัทนา  ศรีชัย
2. เด็กหญิงศตพร  สุนทรวิสัย
 
1. นายวัชระ  ปะละทัง
2. นายชานนท์  นาสุริวงศ์
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวัฒน์  แซ่ตัง
2. นายธนพงษ์  ชัยเดช
 
1. นายวัชระ  ปะละทัง
2. นายชานนท์  นาสุริวงษ์
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. นายอนุชา  ศรีสงคราม
2. นายอรชุน  ลุนทอง
 
1. นายวัชระ  ปะละทัง
2. นายชานนท์  นาสุริวงศ์
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.33 ทอง 7 1. นางสาวทิพย์ภิวรรณ์  สมเที่ยง
2. นางสาวสถาพร  พลดงนอก
 
1. นายมนตรี  สามารถ
2. นายวัชระ  ปะละทัง
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณีรวัลย์  พรมวงศ์
2. เด็กหญิงฟ่องนภา  กองสูน
3. เด็กหญิงสุภารัตน์  เหล่าศุถะ
 
1. นางพิมลดา  กล้าหาญ
2. นายอดิเรก  กล้าหาญ
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรองพรรณ  เศษวิสัย
2. นางสาวจรรยาพร  ชัยเดช
3. นางสาวชนัดดา  ปราบคนชั่ว
 
1. นางพิมลดา  กล้าหาญ
2. นายอดิเรก  กล้าหาญ
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพรรณ  เหตราด
2. นายธวัชชัย  ภู่ระหงษ์
3. นายสามิต  ดอกบัว
 
1. นายพงษ์พันธ์  โคตอินทร์
2. นางสาวนารี  ขุนพรม
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  มากุล
2. นางสาวธารวิมล  มูลจิต
3. นางสาวนุจรินทร์  ภูมิแสง
4. เด็กชายเดชนรินทร์  งอยผาลา
5. เด็กชายเทินชัย  นิลยอง
6. นางสาวโสรยา  จันทะวิทย์
 
1. นางพะเยาว์  หลักมั่น
2. นางสาวนารี  ขุนพรม
3. นายพงษ์พันธ์  โคตอินทร์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจุลพัฒน์  แสนสุวรรณ
2. นางสาวณัฐชา  อุ่นชิน
3. นางสาวทิพรัตน์  น้อยเสนา
4. นายพีรพล  ศรีวันแก้ว
5. นางสาวรัชนีกร  ป๊อกหลง
6. นางสาวสิริสกุล  ตะวงษา
 
1. นางสาวนารี  ขุนพรม
2. นางพะเยาว์  หลักมั่น
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.75 ทอง 5 1. นางสาวกฤติยาณี  ศรีวงศ์
2. นางสาวกังสดาน  นวลสว่าง
3. นางสาวมัณฑกานต์  ทุมทอง
 
1. นางสาวพะเยาว์  หลักมั่น
2. นางสาวอินทิรา  เครือเนตร
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 5 1. นางสาวณัฐมน  ทุมมอง
2. นางสาวดวงฤทัย  ทองสงค์
3. นางสาวศุภลักษ์  โสดาวัตร
 
1. นายศรชัย  พุทธชัย
2. นางพะเยาว์  หลักมั่น
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิระดา  วงษ์ธาตุ
2. เด็กหญิงอรปรียา  พรมเทศ
3. เด็กหญิงอรัญญา  จันทรา
 
1. นายมนตรี  สามารถ
2. นายธีรยุทธ  เคนคม
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิตยา  นาแพงหมื่น
2. นางสาวผดา  รัตนประเสริฐ
3. นางสาวสุภานัน  ควรสถาน
 
1. นายมนตรี  สามารถ
2. นายธีรยุทธ  เคนคม
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิชา  แฮชาลี
2. นางสาวปิยฉัตร  ทาอิ
3. นางสาวอรชร  ก้อมมณี
 
1. นางพะเยาว์  หลักมั่น
2. นางสาวดอกซ้อน  สุพรมอิน
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตฐามาศ  บัวชน
2. นางสาววิลาวัลย์  คันธี
3. นางสาวอัรญญา  พุทธจง
 
1. นางพะเยาว์  หลักมั่น
2. นางสาวนฤมล  คำพิมพ์
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจินตนา  เจริญศรี
2. นางสาวทีปกา  ภายสี
3. นางสาวนราทิพย์  บุญประสาน
 
1. นางสาวปรานีต  ทนน้ำ
2. นางพะเยาว์  หลักมั่น
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑามาศ  อุ่นแสง
2. นางสาวรจนาพร  พ่ออามาตร
3. นางสาวอรอนงค์  เรืองประทีป
 
1. นางพะเยาว์  หลักมั่น
2. นางสาวนฤมล  คำพิมพ์
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุตินัน  อาญาเมือง
2. นางสาววิริยา  พิมสาลี
3. นางสาวศุภนิดา  ผลจันทร์
 
1. นางสาวปรานีต  ทนน้ำ
2. นางสาวพะเยาว์  หลักมั่น
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนฤนาจ  ขุนทด
2. นางสาวนฤมล  งามหนองอ้อ
3. นางสาวเบญจพร  เยาวนิช
 
1. นางสาวพะเยาว์  หลักมั่น
2. นางสาวนฤมล  คำพิมพ์
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศิลา  สมมาตร
2. นางสาวเกษร  แสนบัวคำ
3. นางสาวไพรวัลย์  โหม่งสูงเนิน
 
1. นายศานต์  แสงโพธิ์
2. นางสาววชิกา  สาระขันธ์