สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายรัชนันท์  พาพันธ์
 
1. นางกรรณิกา  แวงแก้ว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงชญาดา  พั่วแพง
 
1. นายสุทธินันท์  จันทะแจ้ง
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทรมณี
2. เด็กหญิงวิภาวี  ผลภักดี
3. เด็กหญิงอลิษา  ตลาดธานี
 
1. นางสาวดนุทัย  แคนสาน
2. นางกรรณิกา  แวงแก้ว