สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศศิกานต์วิทยา สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.8 ทอง 5 1. เด็กชายชัยพร  ทัศน์จันดา
2. เด็กหญิงภานุชนารถ  พลราช
 
1. นางสาวพรรณวรท  เจริญชนม์
2. นายสธัญณัฐ  โชติทุม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายนันทภพ  อ่อนบำรุง
 
1. นางกรรณิกา  แวงแก้ว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายรัชนันท์  พาพันธ์
 
1. นางกรรณิกา  แวงแก้ว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงชญาดา  พั่วแพง
 
1. นายสุทธินันท์  จันทะแจ้ง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 -    
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุพรรณกัลยา  ไกรยะถา
 
1. นายสุทธินันท์  จันทะแจ้ง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 -    
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 -1 -    
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 -    
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  จันทรมณี
2. เด็กหญิงวิภาวี  ผลภักดี
3. เด็กหญิงอลิษา  ตลาดธานี
 
1. นางสาวดนุทัย  แคนสาน
2. นางกรรณิกา  แวงแก้ว
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 5 1. เด็กหญิงปวีณา  จันทะเลิศ
2. เด็กหญิงมนรดา  ปราบพาล
 
1. นายสิทธิเดช  โตสกุล
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 -    
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กชายธวัชชัย  ทองแสน
2. เด็กหญิงภานุชนาฏ  แก้วมาตร
 
1. นายสิทธิเดช  โตสกุล
2. นางสาวสุนิทษา  สิงห์โคตร
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  สุขโต
2. เด็กหญิงพรรณทิภา  สุ่มมาตร
3. เด็กหญิงมุฑิตา  ยังละบุตร
 
1. นางยุพาวะดี  สีนวล
2. นางกรรณิกา  แวงแก้ว