สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคงกระพัน  แก้วงาม
2. เด็กชายแพทต์ทิกย์  แก้วผง
 
1. นางสาวสุรัส  ง้วนพันธุ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.6 ทอง 10 1. เด็กชายพิยดา  พิชนะชน
2. เด็กชายพีรภัฒน์  ฤทธิมหา
 
1. นางพรประภา  คำทอง
2. นายวัฒนา  แข่งขัน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.3 ทอง 9 1. นายณัฐพล  กลิ่นศรีสุข
2. นางสาวปานตะวัน  น้อมมนัส
 
1. นางพรประภา  คำทอง
2. นายวัฒนา  แข่งขัน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทศกัณฑ์  พานคำ
2. นายธนพล  หิละเดช
3. นายสัญติชัย   พลตระกรรม
 
1. นางโอรัตน์  หอมสมบัติ
2. นายอานนต์  นาคจันทร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงธัญพิมล  เกิดศิลป์
 
1. นายพงศพล  คำโสภา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวเจนจิรา  สายจร
 
1. นางสาวสมจิตร  จันทร์เปา
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐชัย  คำสวัสดิ์
2. นายณัฐวุฒิ  จันทรมณี
3. เด็กชายธารเทพ  คชราช
4. เด็กชายธีระศักดิ์  คันธี
5. นายนาวิน  ชัยภูมิ
6. เด็กชายอนุรักษ์  ธรรมเลิศ
7. นายอภิชิต  เกิดพงษ์
8. นายอภิวัฒน์  ราชธนา
 
1. นายวัฒนา  แข่งขัน
2. นายสุปัญโญ  คำมุงคุณ
3. นายกฤษณา  สุดใจ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกวิน  ปัดถาวะโร
2. นายธีระวัฒน์  คะแก้ว
3. นายศราวุธ  ขะจีฟ้า
4. นายศุภสันต์  คันธี
5. นายสุนทร  โภคนา
6. นายอนุรักษ์  ชาวดร
 
1. นายวัฒนา  แข่งขัน
2. นายสุปัญโญ  คำมุงคุณ
3. นางสาวมณธยา  ประทุม
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  เกาะแก้ว
2. เด็กหญิงปาริชาติ  บานแย้ม
3. เด็กหญิงภรภัทร  ชูโชติ
 
1. นางสาวสมจิตร  จันทร์เปา
2. นางสาววิชุดา  วงศ์หนองหว้า
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวรสา  ดีโง่น
2. นางสาวรุ้งพราย  หวังเงากลาง
3. นางสาวอรณี  คันธี
 
1. นางสาวสมจิตร  จันทร์เปา
2. นางสาววิชุดา  วงศ์หนองหว้า
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศรเทพ   นวลใสย
2. นายอัษฎาวุธ  ขันอาสา
 
1. นายพงศพล  คำโสภา
2. นายณัฐพร  ตองอ่อน
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กชายณัฐพันธุ์  สายพันธุ์
2. เด็กชายศราวุธ  น้อมมนัส
 
1. นายพงศพล  คำโสภา
2. นายณัฐพร  ตองอ่อน
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวพิศชาภา  บุญชู
2. เด็กชายสุภัสสร  สิงห์วุฒิ
 
1. นายพงศพล  คำโสภา
2. นายณัฐพร  ตองอ่อน
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชานนท์  สรวงสิริ
2. เด็กชายวีระพล  ศรีลาอาจ
 
1. นายพงศพล  คำโสภา
2. นายณัฐพร  ตองอ่อน
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นายสฐาพร  พวิธิ
 
1. นายพงศพล  คำโสภา
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐภูวมิณทร์  มณีโรจน์
2. นายภัครพงค์  ไพรคำนาม
 
1. นายพงศพล  คำโสภา
2. นายณัฐพร  ตองอ่อน
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 86.2 ทอง 4 1. นางสาวลดาวัลย์  วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายพงศพล  คำโสภา
2. นายณัฐพร  ตองอ่อน
 
18 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฎฐธิดา  สิงห์คำป้อง
2. เด็กหญิงสิริยากร  นานลืม
 
1. นายพงศพล  คำโสภา
2. นายณัฐพร  ตองอ่อน
 
19 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยารัตน์  วงษ์ผม
2. นางสาวจิราวดี  ดวงสี
3. นางสาวชัยภรณ์  อย่างสวย
 
1. นายพงศพล  คำโสภา
2. นายณัฐพร  ตองอ่อน
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 6 1. นางสาวจิราวดี  ดวงสี
2. นายณรงค์ฤทธิ์  หอมสมบัติ
 
1. นายพงศพล  คำโสภา
2. นายณัฐพร  ตองอ่อน
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีรลักษณ์  สมทา
2. เด็กหญิงวรัญญา  สุขจิตร
3. นางสาวศิณีนาศ  วรรณอุดม
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อ่างทอง
5. เด็กชายอนุชา  สามารถ
6. นางสาวอาทิตยา  เหลืองอร่าม
 
1. นางโอรัตน์  หอมสมบัติ
2. นายสมสวัสดิ์  ศรีนันท์ดอน
3. นางเบญจพร  นาคจันทร์
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  จันวันชัย
2. เด็กหญิงนัตธิดา  ปัญญากุล
3. เด็กหญิงอารียา  ชัยภูมี
 
1. นางสาวกุนตี  ภูพานเพชร
2. นางสาวมณธยา  ประทุม
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิกา  วงษา
2. นางสาวจีรนันท์  ชาวหมู่
3. เด็กชายทัตพงศ์  ชื่นใจ
 
1. นายสมสวัสดิ์  ศรีนันท์ดอน
2. นางสาวกุนตี  ภูพานเพชร
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุษบา  เหลาสุพะ
2. นางสาวปารวี  วิเศษคำใส
3. นางสาววราพร  วิปุระ
 
1. นายสมสวัสดิ์  ศรีนันท์ดอน
2. นางโอรัตน์  หอมสมบัติ