สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุรศักดิ์  สารีวงษ์
 
1. นายปิยะวัฒน์  มีคุณ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โมลี
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  งอกไข่น้ำ
 
1. นายปิยะวัฒน์  มีคุณ
2. นายไมตรี  โมระดา
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายฐากูณ  สำราญ
2. เด็กหญิงทิพนาถ   หอมหวน
3. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  รักนุช
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
2. นางสุพรรณี  บัวป้อม
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวมนต์ธิดา  สารสินธุ์
2. นางสาวสุกัญญา  ถิ่นนาเวียง
3. นายโยธิน  โพธิ์ชัยยา
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
2. นางสุพรรณี  บัวป้อม
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายธนวัฒน์  โพธิ์นา
2. นายพลนิกร  สีใส
 
1. นายบุรินทร์  พินิจมนตรี
2. นายกนกวรรณ  โจมทา