สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนรินรัตน์  หมีแป
 
1. นายไมตรี  โมระดา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศิริวรรณ  ตรีโอษฐ์
 
1. นายปิยะวัฒน์  มีคุณ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสนัญญา  ป้องเทพ
 
1. นายไมตรี  โมระดา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนันทวัฒน์  หอมชื่น
 
1. นายปิยะวัฒน์  มีคุณ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   หอมหวล
 
1. นายไมตรี  โมระดา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสุรศักดิ์  สารีวงษ์
 
1. นายปิยะวัฒน์  มีคุณ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพัชราภา  ปัดษาพันธ์
 
1. นายไมตรี  โมระดา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  สะการะ
 
1. นายปิยะวัฒน์  มีคุณ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โมลี
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  งอกไข่น้ำ
 
1. นายปิยะวัฒน์  มีคุณ
2. นายไมตรี  โมระดา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรัตติยา  วงศ์พรม
 
1. นายไมตรี  โมระดา
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายภานุชิต  ดีสม
 
1. นายปิยะวัฒน์  มีคุณ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงรามาวดี  ต้นคำรัก
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  โมกงาม
3. เด็กหญิงศิริพร  เสวะโก
 
1. นายปิยะวัฒน์  มีคุณ
2. นายไมตรี  โมระดา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  บัวเปื่อย
2. นางสาวพัชราภา  ขันธสาร
3. นางสาวรัตนาวดี  ภูเวียง
 
1. นายปิยะวัฒน์  มีคุณ
2. นายไมตรี  โมระดา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายชินดนัย  โคตรปะโค
2. นายชินวัตร  หม่องคำ
3. นายนายกิตติภณ  มะรัตน์
4. เด็กชายพิพัฒน์  ขุริหา
5. นายภานุมาส  หงษ์ทอง
6. นายศักดิ์ดา  บุญพงษ์
 
1. นายภัทร  พูลสาทรกูล
2. นายปิยะวัฒน์  มีคุณ
3. นายไมตรี  โมระดา
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายฐากูณ  สำราญ
2. เด็กหญิงทิพนาถ   หอมหวน
3. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  รักนุช
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
2. นางสุพรรณี  บัวป้อม
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 8 1. นางสาวมนต์ธิดา  สารสินธุ์
2. นางสาวสุกัญญา  ถิ่นนาเวียง
3. นายโยธิน  โพธิ์ชัยยา
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
2. นางสุพรรณี  บัวป้อม
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงภาวินี  มาหามะ
2. เด็กหญิงหฤทัย  ไชยแสง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  โจมทา
2. นายบุรินทร์  พินิจมนตรี
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริยา  ลอยนอก
2. เด็กหญิงศิริวิภา  ทองรัตน์
 
1. นายบุรินทร์  พินิจมนตรี
2. นางสาวกนกวรรณ  โจมทา
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วงษ์แก้ว
2. เด็กชายนฤพล  โมลาลาย
 
1. นายบุรินทร์  พินิจมนตรี
2. นางสาวกนกวรรณ  โจมทา
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิรัฐติกาล  ทอดขุนทด
2. เด็กหญิงปนัสดา  จันทรกร
 
1. นายบุรินทร์  พินิจมนตรี
2. นางสาวกนกวรรณ  โจมทา
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายธนวัฒน์  โพธิ์นา
2. นายพลนิกร  สีใส
 
1. นายบุรินทร์  พินิจมนตรี
2. นายกนกวรรณ  โจมทา
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 1. เด็กชายนันทวัฒน์  วงษ์เคน
2. เด็กชายภัควัฒน์  ศรีบุญเรือง
 
1. นายบุรินทร์  พินิจมนตรี
2. นางสาวกนกวรรณ  โจมทา
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยาวรรณ  สิงห์สุวรรณ
2. เด็กหญิงเมธาวี  แซวะ
 
1. นายบุรินทร์  พินิจมนตรี
2. นางสาวกนกวรรณ  โจมทา
 
24 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชัยสงค์
2. เด็กหญิงชนากานต์  อุปชาบาล
3. เด็กหญิงอาทิติยา  ม่วงสุราช
 
1. นายบุรินทร์  พินิจมนตรี
2. นางสาวกนกวรรณ  โจมทา
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายประสิทธิ์  กลางวิชัย
2. เด็กชายวีรยุทธ  ต่างประเทศ
3. เด็กชายอาทิตย์  เทียนชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไมตรี  ศรีสูนย์
2. นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  รัตนพล
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  โพธิ์แก้ว
3. เด็กชายสุธัญ  อินทรสุข
 
1. นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์
2. นางสาวสุภาวดี  สิงห์มหาไชย
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิไล  โมกงาม
2. นางสาวศิริวรรณ  พันธฤทธิ์
3. นางสาวิวิภาดา  ดียะตาม
 
1. นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์
2. นางสาวพิสมัย  สระบัวคำ
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงปัณณพร  คำบิน
2. เด็กหญิงรวิภา  บัวบง
3. เด็กชายระพีพัฒน์  วงษ์ลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีไมตรี  ศรีสูนย์
2. นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  บุญสะอาด
2. เด็กหญิงนฤมล  โคตรปะโค
3. เด็กหญิงนันท์ธิรา  กุลมาตย์
 
1. นายอุทัย  บัวลาย
2. นางสาวสุภาวดี  สิงห์มหาไชย
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพลอยรุ่ง  พาจันดี
2. นางสาวอุไรวรรณ  บุตรดา
3. นางสาวเพชรา  เชียงแสน
 
1. นายอุทัย  บัวลาย
2. นางวราภรณ์  สุ่มมาตย์
 
31 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีระเดช   ไพคำนาม
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
 
32 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอุทิศ   พาชัย
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
 
33 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิพร  เจริญสิงห์
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
 
34 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอกราช  ภูทองแน่น
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
 
35 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอรรถชัย  สีตาล
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
 
36 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์  สาระสินธุ์
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
 
37 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนันทวัฒน์  ชินุแหน
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา