สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 96.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฏิภาณ  ชัยมานะ
2. เด็กชายภูมินทร์  เพ็ชร์แดง
 
1. นางสาวพรประไพร  เนตรบรรจง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  พลกล้า
2. เด็กชายอัษฎาวุธ  วงษ์แก้ว
 
1. นายพาที  วงค์กวานกรม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.25 ทอง 11 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ลาวงค์
2. เด็กชายเริงฤทธิ์  วารีศรี
 
1. นางสาวเนตรนภา  การเรียง
2. นายไมตรี  กำเนิดสิงห์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.291 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปรียาภรณ์  กุลประทีปัญญา
2. นายวทัญญู  มีสีสรร
 
1. นางสวรรยา  หมั่นวิชา
2. นายธนกร  สามารถ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคาเชนทร์  คำผาย
2. นายทินกร  ชาวเชียงยืน
3. นายธนากรณ์  ปิ่นนอก
4. นายสิงหราช  หลานวงษ์
5. เด็กชายอโนชา  สินไชย
6. เด็กชายเอกพันธ์  รุ่งเรือง
 
1. นายจิรายุทธ์  ยศอ่อน
2. นายวิทยา  ขันทุลา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติวันท์  ตะแก้ว
2. นายคณิศร  ศรีหริ่ง
3. นางสาวชลธิชา  ชัยชนะ
4. นายประกิต  ดำฉกรรจ์
5. นายปริญญา  กรมแสง
6. นายไพสิฐ  ชินคำ
 
1. นายจิรายุทธ์  ยศอ่อน
2. นายวิทยา  ขันทุลา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสิงหราช  หลานวงษ์
 
1. นายจิรายุทธ์  ยศอ่อน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคุณานนต์  ศรีหริ่ง
 
1. นายวิทยา  ขันทุลา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงนริศรา  เตยสอย
 
1. นายวิทยา  ขันทุลา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุกัญญา  นาสมใจ
 
1. นายจิรายุทธ์  ยศอ่อน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นายไพสิฐ  ชินคำ
 
1. นายจิรายุทธ์  ยศอ่อน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุกัญญา  นาสมใจ
 
1. นายวิทยา  ขันทุลา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทัศนีย์  นะวัน
 
1. นายจิรายุทธ์  ยศอ่อน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. นายอนุชา  เพชรโก
 
1. นายจิรายุทธ์  ยศอ่อน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนันทวัตน์  พันตเอก
 
1. นายจิรายุทธ์  ยศอ่อน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวทัศนีย์  นะวัน
 
1. นายวิทยา  ขันทุลา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเจนจิรา  ธะราวุฒิ
 
1. นายวิทยา  ขันทุลา
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธนรัตน์  บุตรภูธร
2. นายธีรภัทร  ราชแทน
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชินกร
4. นางสาววันเพ็ญ  คำผาย
5. เด็กชายศิริพัฒน์  พันธุ
6. นายศิริมงคล  บุตรวัง
7. เด็กชายศุภมิต  ศรีภักดี
8. เด็กหญิงเพชรัตน์  บุตรภูธร
 
1. นางปทุมมา  แสนทวีสุข
2. นางวิรัตน์  ภูรศรี
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. นางสาวจิราภรณ์  ทลทอง
2. นางสาวศริลักษณ์  ตุชัยยะ
3. นางสาวสุนิสา  ฉายรื่น
 
1. นางกาญจนา  โคตรโสภา
2. นางปราณี  โคตรโสภา
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 7 1. นางสาวศรสวรรค์  ลีกุล
2. นายสหรัฐ  มูลปลัด
3. นางสาวเบญจมาศ  เหลือหลาย
 
1. นางพนารัตน์  กำเนิดสิงห์
2. นางอาภัสรา  จันทรเสนา
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.8 ทอง 4 1. เด็กชายนันทวัฒน์  โนนเทิง
2. เด็กชายอัศราวุธ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสุลาวัลย์  มาชัย
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุตรดี
2. เด็กชายทนงศักดิ์  นครศรี
 
1. นางสุลาวัลย์  มาชัย
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายตั้งติกรณ์  อินธิสาร
2. นายธนพล  เฮ้าบุญ
 
1. นางสุลาวัลย์  มาชัย
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงพิกุลลักษณ์  เกษร
2. เด็กชายเกื้อนุกูล  เพิ่มพูน
 
1. นางสุลาวัลย์  มาชัย
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนธรณ์  จ้อยภูเขียว
 
1. นางสาวศศิวิมล  ศรีแก่บ้าน
2. นางสาวปิยวรรณ  มาตย์เทพ
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนธรณ์  จ้อยภูเขียว
2. นายธนพัฒน์  ธนานุสิทธิ์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  มาตย์เทพ
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวมธุรา  ตันติทิตยา
2. นางสาวอัญธิกา  กลางสันเทียะ
 
1. นางสาวปิยวรรณ  มาตย์เทพ
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91.13 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพยรัตน์  มาตย์ศาลา
2. นางสาววิภาดา  ศิลาราช
 
1. นางสาวปิยวรรณ  มาตย์เทพ
2. นางสาวศศิวิมล  ศรีแก่บ้าน
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80.75 ทอง 8 1. นางสาวประภาพร  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวอภินันท์  ทองใส
 
1. นางสาวปิยวรรณ  มาตย์เทพ
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศรัณยาพร  แสนทวีสุข
2. นางสาวสุชานันท์  เทพคูบอน
3. นางสาวเสาวลักษณ์  เลห์กล
 
1. นางนัติยา  เกษแก้ว
2. นางปทุมมา  แสนทวีสุข