สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายภานุพงศ์  เหล่าสุภะ
2. เด็กชายวายุ  ชัยภูมี
 
1. นางสาวเชาวรัตน์  แก่นดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายกฤษณะ  ขุนมากดี
2. เด็กชายสุธี   จันทะไทย
 
1. นางสาวเชาวรัตน์  แก่นดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุทธิชา  อุดทา
2. เด็กชายสุรยุทธ  บุตรดี
3. เด็กหญิงอริสรา  ศรีอ่อน
4. เด็กหญิงอันธิกา  ชาวดอน
5. นายเมธาสิทธิ์  ศรีสุภะ
 
1. นายกิติกร  ขันติยะ
2. นายธัญเทพ  แท่นหิน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงศิริกัญญารักษ์  เย็นพิบูลย์
 
1. นายมัฆวาน  ผดุงโกเม็ด
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงศศิประภา  สุพเกต
 
1. นายมัฆวาน  ผดุงโกเม็ด
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชินดนัย  ดวงสา
2. นายณัฐพงษ์  นครศรี
3. นายณัฐพล  นครศรี
 
1. นายมัฆวาน  ผดุงโกเม็ด
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 8 1. นายธวัฒชัย  ลาสา
 
1. นางเอมอร  พรมวัง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวชไมพร  จันทวงษ์
 
1. นางเอมอร  พรมวัง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายไกรสร  คงสีดา
 
1. นางเอมอร  พรมวัง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรพีพร  เขียวอ่อน
 
1. นางเอมอร  พรมวัง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพิทักษ์  จอมรัตน์
 
1. นางเอมอร  พรมวัง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงลำพูน  ทศรักษา
 
1. นางเอมอร  พรมวัง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุภาพร  กันฤทธิ์
 
1. นางเอมอร  พรมวัง
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกีรติ  ภูพรม
2. นางสาวจุฑารัตน์  น้อยแนว
3. นางสาวฉัตตญา  ดงท่า
4. นายธนากร  หนูพวก
5. นายธนาวุฒิ  วงษ์สา
6. นางสาวสุนันท์  อุ่นแสง
7. นางสาวสุมาลี  จันพุ่ม
8. นายอดิเรก  อุ่นแสง
 
1. นายสุวิทย์  พิมหา
2. นางสาวแอนนา  ปัดชาเขียว
3. นางสาววริศรา  อ่อนตาจันทร์
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กันฤทธิ์
2. เด็กหญิงปิยดา  พุทธคู
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  กุลสังข์
4. เด็กหญิงวรรณนิศา  ปราณะสิงห์
5. เด็กหญิงศศิธร  แก้วศิริ
6. เด็กหญิงสุภารัตน์  เสนาวิเศษ
7. เด็กหญิงอุไรพร  เทียรเภา
8. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุดดาชัย
 
1. นายสุวิทย์  พิมหา
2. นางสาวแอนนา  ปัดชาเขียว
3. นางสาววริศรา  อ่อนตาจันทร์
4. นางสาวดวงใจ  วิชัยวงศ์
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 91.39 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทรรัตน์  ไชยสวัสดิ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  น้อยแนว
3. นางสาวฉัตตญา  ดงท่า
4. เด็กหญิงปิยฉัตร  เหล่าโกง
5. เด็กหญิงวรรณนิศา  ปราณะสิงห์
6. เด็กหญิงศศิธร  แก้วศิริ
7. นางสาวสุนันท์  อุ่นแสง
8. นางสาวสุมาลี  จันพุ่ม
 
1. นายสุวิทย์  พิมหา
2. นางสาวแอนนา  ปัดชาเขียว
3. นางสาววริศรา  อ่อนตาจันทร์
4. นางสาวดวงใจ  วิชัยวงศ์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงนริศรา  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงนิจราวรรณ  บุญดี
3. เด็กหญิงอภิญญา  น้อยแสงสี
 
1. นางสาวอักษรสรรค์  สิงหเดช
2. นางจารุวรรณ  เครือทอง
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวธัญญา  ศรีเบ้าเศษ
2. นางสาวนุจรีย์  บุญดี
3. นางสาวสุจิตรตา  หลาบหนองแสง
 
1. นางสาวอักษรสรรค์  สิงหเดช
2. นางจารุวรรณ  เครือทอง
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายพัชรพงษ์  พัสดร
2. เด็กชายวสุพล  วาราดี
 
1. นางสาวศิริพจนา  ไชยที
2. นางสาวประดิษฐ์  นามสุโพธิ์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณะ  แสนประเสริฐ
2. นายธนะชัย  ศรีสุภะ
 
1. นายกิติกร  ขันติยะ
2. นายบดินทร์  บุตรดี
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมสอน
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  แก้วรักษา
 
1. นางสาวประดิษฐ์  นามสุโพธิ์
2. นางสาวศิริพจนา  ไชยที
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กชายสุรยุทธ์  บุตรดี
2. เด็กชายแก้วขวัญ  มอดลี
 
1. นางสาวประดิษฐ์  นามสุโพธิ์
2. นางสาวศิริพจนา  ไชยที
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 75 เงิน 4 1. นายปัญญา  ประนาวงศ์
2. นายอภิชิต  พรมเทศ
 
1. นางสาวศิริพจนา  ไชยที
2. นางสาวประดิษฐ์  นามสุโพธิ์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  นาคเสน
2. เด็กชายสรายุทธ์   สีจันโคตร
3. เด็กชายอุทิศ  พรมมา
 
1. นายมัฆวาน  ผดุงโกเม็ด
2. นางสาวประดิษฐ์  นามสุโพธิ์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดรุณี  มนัสสีลา
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  สร้อยจิตร
3. เด็กหญิงนันทิพร  กุลชัย
4. เด็กหญิงนิตยา  พิลาเทพ
5. เด็กชายพิริยะ  ปราบคนชั่ว
6. เด็กหญิงศิริประภา  พรมศร
 
1. นางปวีณา  อินทวงษา
2. นางสาวประดิษฐ์  นามสุโพธิ์
3. นางสาวเบญจลักษณ์  วังทอง
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภา  ศิริโส
2. นางสาวจุฑามาศ  ชาวดร
3. นางสาวดวงฤดี  มนัสสีลา
4. นางสาวรัชนีกร  พรมสมบัติ
5. นางสาวอรณี  ถาวโรฤทธิ์
6. นางสาวอายการณ์  ทองสุขแจ้ง
 
1. นางสุทิศสา  กิติราช
2. นางปวีณา  อินทวงษา
3. นางเสาวรินทร์  มงตุณ