สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศกร  เทพชนะ
2. เด็กชายศันสนะ  มาตรพันธ์
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  เพ็ชรหิน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงประภาพร   ผงอ้วน
2. เด็กหญิงปัทมาวดี  เคลือบคนโท
3. เด็กหญิงวนิชยา  พนมรัตน์
4. เด็กหญิงสุปานี  สมชัย
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  ภานุวัฒน์เจริญ
 
1. นายนุกูลเกียรติ  สินธุภูมิ
2. นายเอกลักษณ์  ใจดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.75 ทอง 9 1. เด็กชายพัฒนพงศ์  หระเสริฐ
2. เด็กหญิงสิริยากรณ์  กลิ่นแมน
 
1. นางสาวขนิษฐา  ภูลับ
2. นางสาวจันทร์จิรา  คำเขียว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.2 ทอง 4 1. นายณัฐวุฒิ  ศรีบุญเรือง
2. นางสาวอรณี  ยังวรรณ
 
1. นางไพเราะ  สิงห์วงษ์
2. นางสาวขนิษฐา   ภูลับ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกชกร  ไชยนนท์
 
1. นางสาวพรสุดา  อุตตะกะ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฉัตรชัย  ลุนหมั่น
 
1. นางสาวพรสุดา  อุตตะกะ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพาวิดา   ผลวิลัย
 
1. นายบรรจง  ภูเขียวคาม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชินกฤต  มณฑาทิพย์
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  ชาวดร
3. นายทยากร  รัตนแสง
4. นายพงศกร  สายคำภา
5. นายภานุพงษ์  ผงอ้วน
6. นายวีรชัย  สมอหมอบ
 
1. นายบรรจง  ภูเขียวคาม
2. นายชาญณรงค์  บุญหลักคำ
3. นายวรรณพล  บาลี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทนงศักดิ์  ศรีสุขา
 
1. นายบรรจง  ภูเขียวคาม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประภาพร   ผงอ้วน
 
1. นายบรรจง  ภูเขียวคาม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรอนงค์   บัวมี
 
1. นายบรรจง  ภูเขียวคาม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธัญญารัตน์  เสียงเย็น
 
1. นางวรางคณา  ทรัพย์เจริญพันธ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภานุพงษ์  ผงอ้วน
 
1. นายชาญณรงค์  บุญหลักคำ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวผ่องนภา  บุญเรือง
 
1. นายชาญณรงค์  บุญหลักคำ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวสุทธิพร  พรมพัฒน์
 
1. นายบรรจง  ภูเขียวคาม
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สมมาตร
2. เด็กชายณัฐพล  วิจิตรจันทร์
3. เด็กหญิงณัฐริยา   บุญอ่ำ
4. เด็กชายปกรณ์  อภิลา
5. เด็กหญิงลักษณา  สิงหัดชัย
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  มิ่งโอโล
7. นางสาวสิรินดา   เสนาวัง
8. เด็กชายสุทรวิชญ์  คูหาทอง
 
1. นางสาวเนตต์ชนา  น้อยอุ่นแสน
2. นางสาวจันทร์จิรา  คำเขียว
3. นางสาวภัทราภรณ์  โสชู
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96.39 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงช่อฟ้า  ใจหาญ
2. เด็กหญิงณัฐริยา  บุญอ่ำ
3. นางสาวปิยะธิดา  วงษ์ละคร
4. นางสาวพัชริดา  สอนบัว
5. เด็กหญิงลักษณา  สิงหัดชัย
6. นางสาววิมลศิริ  นนทะสิงห์
7. เด็กหญิงวิลาวัลย์  มิ่งโอโล
8. นางสาวศิริพร  ลามนอก
 
1. นางสาวเนตต์ชนา  น้อยอุ่นแสน
2. นางสาวจันทร์จิรา  คำเขียว
3. นางภัทราภรณ์  น้อยอุ่นแสน
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจอมแก้ว  หมายปูนกลาง
2. เด็กหญิงช่อฟ้า  ใจหาญ
3. เด็กหญิงณัฐริยา  บุญอ่ำ
4. นางสาวปิยธิดา  วงษ์ละคร
5. นางสาวพัชริดา  สอนบัว
6. เด็กหญิงลักษณา  สิงหัดชัย
7. นางสาววิมลศิริ  นนทะสิงห์
8. เด็กหญิงวิลาวัลย์  มิ่งโอโล
9. นางสาวศิริพร  ลามนอก
10. นางสาวสิรินดา  เสนาวัง
 
1. นางสาวเนตต์ชนา  น้อยอุ่นแสน
2. นางสาวภัทราภรณ์  โสชู
3. นางภัทราภรณ์  น้อยอุ่นแสน
4. นางสาวจันทร์จิรา  คำเขียว
5. นางสาวรุ่งทิวา  อะโน
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเทพราชันย์  มูลโต
2. เด็กชายเทพราเชนต์  นันทจันทร์
 
1. นางสาวรัชดาพร  ทองยศ
2. นางสาวพุทธชาด  แสนอุบล
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิศา  ศรีมืด
2. เด็กหญิงสวรรยา  ชาวสวน
3. เด็กหญิงแสงดาว  นาวศรี
 
1. นางทิวาวรรณ  คำดวง
2. นางสาวกรรณิกา  มีลา
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุษบากร  อุระมา
2. นางสาวพรพรรณ  ชาวัตร์
3. นายวรชัย  เพ็ญวิเชียร
 
1. นางทิวาวรรณ  คำดวง
2. นางสาวกรรณิกา  มีลา
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้ไข
2. นางสาวจิราภรณ์  แวงคำ
 
1. นายอภิดล  สิงห์วงษ์
2. นางสุภาพร  สีส่อง
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวันเฉลิม   ถิ่นก้อง
2. เด็กหญิงสิริวิมล  อินแต้ม
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ดิษเจริญ
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิธร  จันเทโพ
2. นางสาวศิริลักษณ์  มณีศรี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ดิษเจริญ
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิตยา  สวัสดิ์ประภา
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  จันทร์สมุทร
 
1. นางสุภาพร  สีส่อง
2. นายอภิดล  สิงห์วงษ์
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพลอยชิณรัศม์  เรียงภวา
2. นายเจษฎากร  ลุนระวงษ์
 
1. นางสุภาพร  สีส่อง
2. นายอภิดล  สิงห์วงษ์
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญวิทย์  พรมจักษ์
2. เด็กหญิงทวินันท์  นวลคำสิงห์
 
1. นางสาววิภาวรรณ  วรเมธาพงษ์
2. นางสาวขนิษฐา  สวรรค์พรม
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศาสวัตร  โนนสง่า
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  มีลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราชัย  ใจซื่อ
2. นางพัชรินทร์  อุชชิน
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคุณากร  ลีลาคุณากร
2. นายพงษ์ศิริ  ไชยสีดา
 
1. นางพัชรินทร์  อุชชิน
2. ว่าที่ร้อยตรีจักราชัย  ใจซื่อ
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนฤมินทร์  สมโชค
2. นางสาวพัชรวภา  โยวราช
 
1. นางพัชรินทร์  อุชชิน
2. นางสาวรจนา  ศรีทุม
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90.57 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปวีณา  เรืองหอม
2. นางสาวศิริญากร  สนิทชน
 
1. นางสาวขนิษฐา  สวรรค์พรม
2. นางสาวศิรยากร  ประสานศักดิ์
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนริศรา  สีบาง
2. นางสาวลักษิณา  ราชนู
 
1. นางสาวขนิษฐา  สวรรค์พรม
2. นางสาวศิรยากร  ประสานศักดิ์
 
33 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรารักษ์  เวียงสุข
2. นางสาวพิพ์ลภัส  จันทร์สมุทร
3. นางสาวมนฤทัย  กระมลคร
 
1. นางสาวศิรยากร   ประสานศักดิ์
2. นางสาวขนิษฐา  สวรรค์พรม
 
34 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์วงษ์
2. นางสาวสุมิตรา  ไชยเหง้า
3. นางสาวอุไรพร  แก้วพล
 
1. นางสาวขนิษฐา  สวรรค์พรม
2. นางสาวศิรยากร  ประสานศักดิ์
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  รัตนานนท์
2. นางสาวสุวรรณา  เรืองฤาหาร
 
1. นางพัชรินทร์  อุชชิน
2. นายเกียรติศักดิ์  ดิษเจริญ
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  กลมเกลี่ยว
2. นางสาวสิรินธร  นิลโฉม
3. นางสาวสุพัตรา  ผาสี
 
1. นางรัชฎากรณ์  คงประเสริฐ
2. นายประครอง  บัวศรี
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิกา  นาจาน
2. นางสาวกรรณิการ์  นครไชย
3. นายณัฐพงษ์  พานสอน
4. นางสาวบุษบา  เทพบุปผา
5. นางสาวศิริญากร  ทัยอ่อน
6. นางสาวศิริยาภรณ์  ประวันนา
 
1. นางสาวพุทธชาด  แสนอุบล
2. นางรัชฎากร  คงประเสริฐ
3. นางวาสนา   รุ่งอนุรักษ์
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.25 ทอง 4 1. นางสาวสุมณฑา  ผิวพรรณ
2. นางสาวอรสา  กองปาน
3. นางสาวอุทัยวรรณ  ทองจบ
 
1. นางวรางคณา  ทรัพย์เจริญพันธ์
2. นางเสาวนีย์  สินธุภูมิ
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรรณิการ์  นาทองบ่อ
2. นางสาวณัฐมล  เสนาเรือง
3. นางสาวบริมาส  ฉลาดสุข
 
1. นางวรางคณา  ทรัพย์เจริญพันธ์
2. นางเสาวนีย์  สินธุภูมิ
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาวดร
2. เด็กหญิงจันทิมา  ทุมแสง
3. เด็กหญิงสุกัญญา  บุญญาชีพ
 
1. นายประครอง  บัวศรี
2. นางเอื้อมพร  ไชยนนท์
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัญญารัตน์  ฤทธิตะมนต์
2. นางสาวจุฑามณี  พิมพาแสง
3. นายโชคทวี  เตือนสายออ
 
1. นายประครอง  บัวศรี
2. นางสาวรวิวรรณ  ณรงค์ชัย
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภาวรีย์  สายโคตร
2. เด็กหญิงวิมลพรรณ  อุ่นเที่ยว
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  คำชนะ
 
1. นางวรางคณา  ทรัพย์เจริญพันธ์
2. นางเสาวนีย์  สินธุภูมิ
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติกานต์  กาญจนดี
2. นางสาวพรทิพย์  แสงมณี
3. นางสาวศิรินญา  ศรีนาเมือง
 
1. นางวรางคณา  ทรัพย์เจริญพันธ์
2. นางเสาวนีย์  สินธุภูมิ
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เพ็ชร์จำนงค์
2. เด็กชายพชรพงษ์  ยศอัน
3. เด็กหญิงสุปัญญา  พระสุวรรณ์
 
1. นางสาวบุษรา  อ่ำศรี
2. นางสาวสุธาสินี  คำศรี
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทราวดี  ขันธะศรี
2. นางสาวอาภาศิริ  นางัว
3. นางสาวเจตวดี  สีอ่อน
 
1. นางแสงดารา  โพธิ์บาย
2. นางบัวพันธ์  ปรัชญาประชากร
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนริศรา  ทองไว
2. นางสาวปรารถนา  จันสงวน
3. นางสาวเพ็ญศิริ  ทาสีลา
 
1. นางสาวบุษรา  อ่ำศรี
2. นางสาวสุธาสินี  คำศรี
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยะนุช  พุทธวงศ์
2. นางสาววรรณภรณ์  เหง้าโอสา
3. นายวรรัตน์  วรรณรัตน์
 
1. นางแสงดารา  โพธิ์บาย
2. นางบัวพันธ์  ปรัชญาประชากร
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิสาชล  ทิมพุฒ
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  โคตรคันทา
3. เด็กหญิงอภิญญา  แก้วสาธร
 
1. นางสาววิภาวรรณ  วรเมธาพงศ์
2. นายประครอง  บัวศรี
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปัถยา  แวงวรรณ
2. นางสาวปิยพร  บุญพันธ์
3. นางสาวพิมลพรรณ  สาธุการ
 
1. นางสาววิภาวรรณ  วรเมธาพงศ์
2. นายประครอง  บัวศรี
 
50 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวุฒิชัย  ประเสริฐสุข
 
1. นางปุณยนุช  ปัทถาพงษ์
 
51 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนากานต์  บุญเรือง
 
1. นางพิชชากร  เหลาแก้ว
 
52 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายมงคล  จันทร์สุภี
2. เด็กชายอัษฎา  นาหัวนิล
 
1. นางสาวสกุลภรณ์  นาสะกาด
2. นางสาวรุ่งนภา  ผาวงค์