สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกอร  ธนูหงษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  กองผ้าขาว
3. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ไชยเจริญ
4. เด็กชายภราดล  ดวงจันทร์
5. เด็กหญิงมัทรี  นามบุญมี
 
1. นายถนอม  ทีคำ
2. นายพงษ์ศักดิ์  โอทาตะวงษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.75 ทอง 4 1. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ใจหาญ
2. เด็กหญิงศิริปิยะเชษฐ  นครชัย
 
1. นางสาวนิตยา  ศรีรักษา
2. นางสาวประภัสสร  โพธิเกตุ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.16 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวภัทรวดี  ฉิมทอง
2. นายรุ่งทวี  คันธี
 
1. นางสาวประภัสสร  โพธิเกตุ
2. นางสาวนิตยา  ศรีรักษา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเสาวภาค  เพ็ชรหงษ์
 
1. นายสงวนชัย  ทีปสว่าง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภัทรพงษ์  เจริญชนม์
 
1. นายสงวนชัย  ทีปสว่าง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวยุพาพร  เคนคำ
 
1. นายปิยวัฒน์  คำโคตร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยาณี  ศรีนาเมือง
 
1. นายสงวนชัย  ทีปสว่าง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายการันยภาค  ภูผาใจ
 
1. นายสงวนชัย  ทีปสว่าง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  อวดผล
2. นายกฤษฎา  สีหาปัญญา
3. นางสาวกิ่งกาญ  สีคำ
4. นายจิรายุทธ  นวลศรี
5. นางสาวชลธิชา  ฟุ้มเฟือย
6. นางสาวญาณัจฉรา  พิลาเทพ
7. นางสาวฐิตินันท์  แสงวงษ์
8. นางสาวทิพย์ธิดา  ประกอบกิจ
9. นายธนพล  ทองไทย
10. นายธนวัฒน์  ศรีธาวิรัตน์
11. นายธวัชชัย  พานคำ
12. นายธวัชชัย  พรมเทศ
13. นางสาวนฤมล  ประวิเศษ
14. นางสาวนันทิมา  มูลเพชร
15. นางสาวนิตยา  ศรีทุม
16. นางสาวนิรมล  ชาวดร
17. นางสาวประภัสสร  โพนทอง
18. นางสาวปวีณา  แสนปากดี
19. นางสาวปิยะธิดา  วงษ์ท้าว
20. นางสาวพรทิพา  แน่นอุดร
21. นางสาวมาริสา  จันทร์สว่าง
22. นางสาวรัชดา  วงศ์เทพ
23. นางสาวรุจิรดา  เทียมแก้ว
24. นางสาววรรณนุชนาถ  จันทา
25. นางสาวศิโรรัตน์  ศรีบุญเรือง
26. นางสาวศุธาทิพย์  ธรรมแก้ว
27. นางสาวสุจิตตรา  สิงห์วงษ์
28. นางสาวหยดเทียน  ใจภักดี
29. นายอนุวัฒน์  กันยะวงษ์
30. นางสาวอภิญญา  โคตรเพชร
31. นายอมรวัฒน์  ภายไธสง
32. นางสาวอรอนงค์  มะลิซ้อน
33. นายอิทธิ  นามูล
34. นายอิสระพงษ์  คันธี
35. นางสาวเชษสุดา  ชูศรียิ่ง
36. นางสาวแคทริยา  เทพทอง
37. นายไวยวิทย์  สิงห์มี
38. นางสาวไอลดา  กองเงิน
 
1. นายอรุณ  จันทะแจ้ง
2. นายอนุชม  นามโส
3. นายสัญญา  นาทา
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภกร  แสงจันทร์
 
1. นางวยุรี  โสภา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศุภสัณห์  ผิวขาว
 
1. นายจิณภพ  ศรีชัย
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐพร  คำโคตร
 
1. นายจิณภพ  ศรีชัย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวกนกพร  บุญเลิศ
 
1. นายอรุณ  จันทะแจ้ง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภกิตติ์  น้อยแก้ว
 
1. นายถนอม  ทีคำ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิตรกร  ผิวขาว
 
1. นายสุรชัย  ทองทิพย์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธิดา  สุวรรณดี
 
1. นายถนอม  ทีคำ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรธิดา  ไชยจันหอม
 
1. นายสุรชัย  ทองทิพย์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทศพล  สังมีแสง
 
1. นางสาวพัชรี  เปรมปรีดิ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายศุภสันห์  ผิวขาว
 
1. นางสาวนิศาชล  พรหมพัฒน์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรทิวา  วิชากุล
 
1. นายนิรัตน์  เพ็งพารา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิภาดา  หริ่งแก้ว
 
1. นางปานทอง  ศิริอารยะพันธ์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภกิตติ์  น้อยแก้ว
 
1. นางสาวนิศาชล  พรมพัฒน์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอิสรา  ชาวดร
 
1. นางสาวศุภมาศ  ขาวขำ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุธิดา  สุวรรณดี
 
1. นางสาวนิศาชล  พรมพัฒน์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรธิดา  ไชยจันหอม
 
1. นายอนุชม  นามโส
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  มณีโรจน์
2. เด็กหญิงจิราพร  สิมทอง
3. เด็กหญิงชนวีร์  อินทะราช
4. เด็กหญิงณิชารีย์  มูลอามาตย์
5. เด็กหญิงดรุณี  มีชัย
6. เด็กชายธนดล  ไพรหลวง
7. เด็กหญิงธัญรดา  มิ่งมา
8. เด็กชายธีรภัทร  นรทัด
9. เด็กหญิงบุญสิตา  วารีศรี
10. เด็กหญิงปณิฏฐา  บุญเกิด
11. เด็กหญิงปัทมา  สิมทอง
12. เด็กหญิงปาริชาติ  บุตรไชย
13. เด็กหญิงผุชรัตน์  ชาวดร
14. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  เครางาม
15. เด็กหญิงพัชราภา  เกาะกาใต้
16. เด็กหญิงพิชญ์สุดา  ลาดี
17. เด็กชายภานุเดช  คำหล้า
18. เด็กชายภูมิภัทร  จันทร์ใบ
19. เด็กชายภูมิภัทร  จันทร์ใบ
20. เด็กชายรามิล  ไชยวงค์
21. เด็กหญิงรินลดา  จันทะมาตย์
22. เด็กหญิงรินศิณี  ทองแดง
23. เด็กหญิงลักขณา  ไชยสุวรรณ์
24. เด็กหญิงวิชชุดา  วงศ์ชัย
25. เด็กหญิงวิรุณรัตน์  สังมีแสง
26. เด็กชายศรสิทธิ์  วงษ์เพชร
27. เด็กชายศิรสิทธิ์  วงห์เพชร
28. เด็กหญิงสุทธิดา  พลพันธ์
29. เด็กหญิงสุทธิดา  พลพันธ์
30. เด็กหญิงสุรัสสา  สังกะสี
31. เด็กหญิงอทิตยา  พลตะกัม
32. เด็กหญิงอรนันท์  แก้วกำ
33. เด็กหญิงอัจจิมา  ชัยช่วย
34. เด็กหญิงอินทิรา  บุตรวงศ์
 
1. นายอรุณ  จันทะแจ้ง
2. นายอนุชม  นามโส
3. นายสัญญา  นาทา
4. นายวรากร  จอดนอก
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  กองดี
2. นางสาวกัลยา  นวลใสย
3. นางสาวคณิตตา  สาธุพันธ์
4. นายจิราวัฒน์  สุวรรณแสง
5. นางสาวชลิตา  จำรักษา
6. นายชาญณรงค์  อยู่อัน
7. นายณัฐพล  ทองสา
8. นางสาวดาวิลลัย  คันธี
9. นายทศวรรษ  หาญสุวรรณ
10. นางสาวธัญรัตน์  เหล่าป้อม
11. นางสาวนพมาศ  ภูชัย
12. นางสาวนรารัตน์  จันทร์ถลาง
13. นางสาวนฤมล  พงษ์เภา
14. นางสาวนันทนา  พลตะกัม
15. นางสาวนุนินันท์  ขุนใหญ่
16. นางสาวบุษยา  นามเพชร
17. นางสาวประภัสสร  โคตรจันทร์
18. นางสาวปริญญา  แสงดา
19. นายปริญญา  คันธี
20. นางสาวปริมประภา  รักษาวงษ์
21. นางสาวปิยทิพย์  วงษาบุตร
22. นายพรชัย  ขุนใหญ่
23. นายพัฒนาการ  ประดิษฐ์
24. นางสาวพุทธิดา  โคตรอาษา
25. นางสาวภคนี  ฤทธิชัย
26. นายภานุวัฒน์  ใจซื่อ
27. นายยุทธศักดิ์  พานทอง
28. นางสาวรจวรรณ  พานคำ
29. นางสาวลลิตา  แข็งขัน
30. นายวีระชัย  ศิริทุย
31. นางสาวศิริญาพร  ผุริจันทร์
32. นางสาวศิรินทิพย์  ใชยแสง
33. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนละมุล
34. นายสุทธิพงษ์  สุวรรณดี
35. นางสาวสุวนันท์  เสียงสนั่น
36. นางสาวอนันตญา  ใจรักเรียน
37. นายอภิสิทธิ์  กองทอง
38. นายอภิสิทธิ์   มีลา
39. นางสาวอินทิรา  บตรงาม
40. นายเฉลิมราช  วงษ์ปัดตา
 
1. นายอรุณ  จันทะแจ้ง
2. นายอนุชม  นามโส
3. นายสัญญา  นาทา
4. นายวรากร  จอดนอก
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคุณากร  เสียงใส
2. นายตงวรรณ  พันธ์พรม
3. นายทรงฤทธิ์  นามเคน
4. นางสาวปิยทิพย์  วงษาบุตร
5. นางสาวพรรนิดา  นามมี
6. นายพัฒนพล  ศรีจันทร์ทา
7. นางสาวพิพลธินันท์  จ่าฝ่าย
8. นางสาวภัณฑิลา  ทองแถม
9. นายรณวุฒิ  ยศถา
10. นางสาวสุชาดา  เกตุชรา
 
1. นางณิชาภัทร  บุตรไชย
2. นางสาวศุภจิตตา  วงษ์เสียงดัง
3. นางบุปผา  ชาวดร
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  สีลำคำ
2. นางสาวณัชยา  ศรีวรรณะ
3. นางสาวนัฐริกา  มาริบุตร
4. นางสาวนิตติญา  บุญศรี
5. นางสาวปวีธิดา  แสงสว่างวิจิตร์
6. นางสาวปิยทิพย์  วงษาบุตร
7. นางสาวพิพลธินันท์  จ่าฝ่าย
8. นางสาวภัณฑิลา  ทองแถม
9. นางสาววิรตี  เบ้าคำ
10. นางสาวสุชาดา  เกตุชรา
 
1. นางณิชาภัทร  บุตรไชย
2. นางสาวบุปผา  ชาวดร
3. นางสาวกุลนัดดา  หว้านหอม
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายญาณวัฒน์  พันธุ
2. เด็กชายรัชชานนท์  คำโยธา
 
1. นายศักดิ์ชัย  คันธี
2. นายสมเจตน์  เสาโร
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษฏา  ทองทิพย์
2. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ประสพสมัย
 
1. นายศักดิ์ชัย  คันธี
2. นางสาวทิพวรรณ  รสชา
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นายธีรภัทร  ธรรมรงค์รัตน์
2. นายอภิเดช  สุมังเกษตร
 
1. นายศักดิ์ชัย  คันธี
2. นางสาวธัญชนก  แหล่สะท้าน
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  กิติพันธ์
2. เด็กหญิงปวันรัตน์  บุญธรรม
 
1. นางวิยะดา  หัตถีชาติ
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกิ่งนภา  ลุนละวงษ์
2. เด็กหญิงสรัญญา  พิมพิศาล
 
1. นางสาวธัญชนก  แหล่สะท้าน
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนราภรณ์  เอกตาแสง
2. นางสาวศิริกาญจน์  หนันต๊ะ
 
1. นางพิสมัย  บรรเลงรมย์
2. นายอิศเรนทร์  กองมณี
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนาธิป  พุ่มสงวน
2. นายวัยวุฒิ  ชุมเมืองปัก
 
1. นางสาวทิพวรรณ  รสชา
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศศิธร  พิมมะทา
2. นางสาวศศิมาภรณ์  สนสุรัตน์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  รสชา
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษดา  ยศศรียา
2. เด็กชายชัยวุฒิ  ชุ่มบัว
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศรีเทพอุบล
 
1. นายมงคล  ดอนพลก้อม
2. นายวิรุฬ  บุญดี
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรพร  อุ้ยโสภา
2. นางสาวยุวธิดา  เบ้าภูเขียว
3. นางสาวลออรัตน์  ประเสริฐวงศ์
 
1. นางลาวัณย์  ศิษยศาสตร์
2. นางศุภรักษ์  วรรณสี
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจารุนันท์  วงษ์ท้าว
2. เด็กหญิงสุดาพร  นรสาร
3. เด็กหญิงสุวนันท์  มากมูล
 
1. นายจิณภพ  ศรีชัย
2. นายอิศเรนทร์  กองมณี
 
41 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวรวุฒิ  คำภูษา
2. นายวัชรา  สารถิน
3. นางสาวเนตรวิลัย  ตาคำ
 
1. นางเยาวภรณ์  สุทธิประภา
2. นางสาวยุภาภรณ์  ไชยฮ้อย
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา  พรลุชะ
2. เด็กหญิงผกามาศ  สมชัย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ขวัญอรัญ
 
1. นางอรสิน  พรมสิทธิ์
2. นางมานิตา  ดอนพลก้อม
 
43 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.5 ทอง 5 1. นางสาวขนิษฐา  บุตรแก้ว
2. นางสาวนัชชา  คันธี
3. นางสาวมณีรัตน์  นามดี
 
1. นางสมปอง  เขมะสัจจกุล
2. นางรุ่งนภา  ทองทิพย์
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีระพงษ์  พุทธกุล
2. เด็กหญิงปิยะนุช  สุทธิแพทย์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  วงษ์เสนา
 
1. นางอรสิน  พรมสิทธ์
2. นางมานิตา  ดอนพลก้อม
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศิรินภา  พากุล
2. นางสาวศุภนิดา  บุญแก้ว
3. นางสาวสินีนาฏ  พรชัย
 
1. นางสาวนงลักษณ์  รักเสรี
2. นางสาวทัศนีย์  ผลแสวงคำ
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฉัตรชัย  บำรุงสุข
2. นายพงษ์สิทธิ์  ศรีลิ้นพงษ์
3. นายพรเทพ  สมต้น
 
1. นางวยุรี  โสภา
2. นายจิณภพ  ศรีชัย