สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูพระบาทวิทยา สพม. เขต ๒๐ (อุดรธานี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.6 ทอง 12 1. เด็กชายกิตติพศ  ชัยเฉลิมทอง
2. เด็กหญิงวรรณิดา  วรรณศิริ
 
1. นางสาวอนัญญา  สุขเจริญ
2. นายชลวิทย์  อวนศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.05 ทอง 10 1. นางสาวพรเพ็ญ  หมื่นกันยา
2. นายพลรัตน์  จันทรเสนา
 
1. นางสาวอนัญญา  สุขเจริญ
2. นายชลวิทย์  อวนศรี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายประวิทย์  สีม่วง
 
1. นายชัชวาล  เจริญชนม์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นายภูริณัฐ  ผลบุญ
 
1. นายสุวรักษ์  บุญประคม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกิตติศักดิ์  มามะเกา
 
1. นายสุวรักษ์  บุญประคม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  จันทร์ศรีละมัย
 
1. นายพรชัย  กาพล
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กชายพรสวรรค์  นามบุญมี
2. เด็กชายอลงกรด  พรหมดี
 
1. นายสมบัติ  บุตรโคตร
2. นายมานัส  มณีโรจน์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นายจักรพล  เพชรศรี
2. นายไกรวิท  มณีโชติ
 
1. นายสมบัติ  บุตรโคตร
2. นายมานัส  มณีโรจน์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปัญญา  ประวัติษา
2. นายสิทธิพงษ์  ศรีรักษา
3. นายเชษฐา  คำแหง
 
1. นายมานัส  มณีโรจน์
2. นายสมบัติ  บุตรโคตร