รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียน้ำโสมพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. เด็กชายคงกระพัน  แก้วงาม
2. เด็กชายแพทต์ทิกย์  แก้วผง
 
1. นางสาวสุรัส  ง้วนพันธุ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพานวิทยา 1. เด็กชายศิลาวุฒิ  กลิ่นเกตุ
2. เด็กชายสุริยา  ภูธรรมมา
 
1. นายเบียร์  ดีละมัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  มูลคำศรี
2. เด็กหญิงพัชราพรรณ  ศรีสมบัติ
3. เด็กชายภูชิต  ใจซื่อ
4. เด็กหญิงสุภาวิณี  พลยามา
5. เด็กหญิงโสภิกา  กล้าแข็ง
 
1. นายสิทธิชัย  ฮ่มป่า
2. นางสาวกรรณิกา  กุณรักษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  มาลาศรี
2. นางสาวรุ่งนภา  สุดใจ
3. นางสาววิมลรัตน์  สุขส่ง
4. นางสาววิไลวรรณ  ขันทะวงค์
5. นางสาวสุพัตรา  ทองนอก
 
1. นายนันทวัฒน์  วงษ์เวียง
2. นายชานนท์  นาสุริวงษ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรภัทร์  มีลา
2. เด็กหญิงอลิษา  ชาวดร
 
1. นายธนะชัย  ปราบพาล
2. นางนิตยา  ปราบพาล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นางสาวภัทรวดี  ฉิมทอง
2. นายรุ่งทวี  คันธี
 
1. นางสาวประภัสสร  โพธิเกตุ
2. นางสาวนิตยา  ศรีรักษา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอภิญญา  น้อยมณี
 
1. นายกฤษฎา  พรมสีหา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นายเสาวภาค  เพ็ชรหงษ์
 
1. นายสงวนชัย  ทีปสว่าง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทองศักดิ์สิทธิ์
 
1. นายกฤษฎา  พรมสีหา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นายภัทรพงษ์  เจริญชนม์
 
1. นายสงวนชัย  ทีปสว่าง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์   หอมหวล
 
1. นายไมตรี  โมระดา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นางสาวยุพาพร  เคนคำ
 
1. นายปิยวัฒน์  คำโคตร
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นายวรภพ  แซ่ล้อ
 
1. นายธันวา  วงษ์อุบล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นางสาวกัลยาณี  ศรีนาเมือง
 
1. นายสงวนชัย  ทีปสว่าง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุฤทัย  แก้ววิเศษ
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  บุญชัย
 
1. นางสมคิด  บัวเนี่ยว
2. นางชะอ้อน  สีแก้ว
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิรินทรา  เปรินทร์
 
1. นายวัชรพงศ์  สิทธิมาตย์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นายการันยภาค  ภูผาใจ
 
1. นายสงวนชัย  ทีปสว่าง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นายฉัตรชัย  สินทรา
2. นายชิตณรงค์  บำรุงสุข
3. นายศุภกร  วงศ์กองแก้ว
 
1. นายธันวา  วงษ์อุบล
2. นายปรมินทร์  ทักษิณ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นายทศกัณฑ์  พานคำ
2. นายธนพล  หิละเดช
3. นายสัญติชัย   พลตระกรรม
 
1. นางโอรัตน์  หอมสมบัติ
2. นายอานนต์  นาคจันทร์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุพาวิดา   ผลวิลัย
 
1. นายบรรจง  ภูเขียวคาม
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. นางสาวอภิญญา  เปรมประโยชน์
 
1. นางธิดารัตน์  ใจขาน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. นายคาเชนทร์  คำผาย
2. นายทินกร  ชาวเชียงยืน
3. นายธนากรณ์  ปิ่นนอก
4. นายสิงหราช  หลานวงษ์
5. เด็กชายอโนชา  สินไชย
6. เด็กชายเอกพันธ์  รุ่งเรือง
 
1. นายจิรายุทธ์  ยศอ่อน
2. นายวิทยา  ขันทุลา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายชินกฤต  มณฑาทิพย์
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  ชาวดร
3. นายทยากร  รัตนแสง
4. นายพงศกร  สายคำภา
5. นายภานุพงษ์  ผงอ้วน
6. นายวีรชัย  สมอหมอบ
 
1. นายบรรจง  ภูเขียวคาม
2. นายชาญณรงค์  บุญหลักคำ
3. นายวรรณพล  บาลี
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นางสาวกนกวรรณ  อวดผล
2. นายกฤษฎา  สีหาปัญญา
3. นางสาวกิ่งกาญ  สีคำ
4. นายจิรายุทธ  นวลศรี
5. นางสาวชลธิชา  ฟุ้มเฟือย
6. นางสาวญาณัจฉรา  พิลาเทพ
7. นางสาวฐิตินันท์  แสงวงษ์
8. นางสาวทิพย์ธิดา  ประกอบกิจ
9. นายธนพล  ทองไทย
10. นายธนวัฒน์  ศรีธาวิรัตน์
11. นายธวัชชัย  พานคำ
12. นายธวัชชัย  พรมเทศ
13. นางสาวนฤมล  ประวิเศษ
14. นางสาวนันทิมา  มูลเพชร
15. นางสาวนิตยา  ศรีทุม
16. นางสาวนิรมล  ชาวดร
17. นางสาวประภัสสร  โพนทอง
18. นางสาวปวีณา  แสนปากดี
19. นางสาวปิยะธิดา  วงษ์ท้าว
20. นางสาวพรทิพา  แน่นอุดร
21. นางสาวมาริสา  จันทร์สว่าง
22. นางสาวรัชดา  วงศ์เทพ
23. นางสาวรุจิรดา  เทียมแก้ว
24. นางสาววรรณนุชนาถ  จันทา
25. นางสาวศิโรรัตน์  ศรีบุญเรือง
26. นางสาวศุธาทิพย์  ธรรมแก้ว
27. นางสาวสุจิตตรา  สิงห์วงษ์
28. นางสาวหยดเทียน  ใจภักดี
29. นายอนุวัฒน์  กันยะวงษ์
30. นางสาวอภิญญา  โคตรเพชร
31. นายอมรวัฒน์  ภายไธสง
32. นางสาวอรอนงค์  มะลิซ้อน
33. นายอิทธิ  นามูล
34. นายอิสระพงษ์  คันธี
35. นางสาวเชษสุดา  ชูศรียิ่ง
36. นางสาวแคทริยา  เทพทอง
37. นายไวยวิทย์  สิงห์มี
38. นางสาวไอลดา  กองเงิน
 
1. นายอรุณ  จันทะแจ้ง
2. นายอนุชม  นามโส
3. นายสัญญา  นาทา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 1. เด็กชายเฉลิมทรัพย์  นันทะกุล
 
1. นายเมษา  สารถิน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายทนงศักดิ์  ศรีสุขา
 
1. นายบรรจง  ภูเขียวคาม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นางสาวอักษราภัค  พินิจมนตรี
 
1. นายฉลอง  วิประทุม
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. นางสาวสุกัญญา  นาสมใจ
 
1. นายจิรายุทธ์  ยศอ่อน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กชายศุภกิตติ์  น้อยแก้ว
 
1. นายถนอม  ทีคำ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. นายไกรสร  คงสีดา
 
1. นางเอมอร  พรมวัง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กหญิงสุธิดา  สุวรรณดี
 
1. นายถนอม  ทีคำ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. นางสาวอภิญญา  เปรมประโยชน์
 
1. นายจิระชัย  อุ่นประชาศักดิ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กชายทศพล  สังมีแสง
 
1. นางสาวพัชรี  เปรมปรีดิ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายภานุพงษ์  ผงอ้วน
 
1. นายชาญณรงค์  บุญหลักคำ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. นางสาวทัศนีย์  นะวัน
 
1. นายจิรายุทธ์  ยศอ่อน
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นางสาวดรุณี  คาคูณ
 
1. นายฉลอง  วิประทุม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กชายศุภกิตติ์  น้อยแก้ว
 
1. นางสาวนิศาชล  พรมพัฒน์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นายอิสรา  ชาวดร
 
1. นางสาวศุภมาศ  ขาวขำ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กหญิงสุธิดา  สุวรรณดี
 
1. นางสาวนิศาชล  พรมพัฒน์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นางสาวพรธิดา  ไชยจันหอม
 
1. นายอนุชม  นามโส
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กหญิงจิราพร  มณีโรจน์
2. เด็กหญิงจิราพร  สิมทอง
3. เด็กหญิงชนวีร์  อินทะราช
4. เด็กหญิงณิชารีย์  มูลอามาตย์
5. เด็กหญิงดรุณี  มีชัย
6. เด็กชายธนดล  ไพรหลวง
7. เด็กหญิงธัญรดา  มิ่งมา
8. เด็กชายธีรภัทร  นรทัด
9. เด็กหญิงบุญสิตา  วารีศรี
10. เด็กหญิงปณิฏฐา  บุญเกิด
11. เด็กหญิงปัทมา  สิมทอง
12. เด็กหญิงปาริชาติ  บุตรไชย
13. เด็กหญิงผุชรัตน์  ชาวดร
14. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  เครางาม
15. เด็กหญิงพัชราภา  เกาะกาใต้
16. เด็กหญิงพิชญ์สุดา  ลาดี
17. เด็กชายภานุเดช  คำหล้า
18. เด็กชายภูมิภัทร  จันทร์ใบ
19. เด็กชายภูมิภัทร  จันทร์ใบ
20. เด็กชายรามิล  ไชยวงค์
21. เด็กหญิงรินลดา  จันทะมาตย์
22. เด็กหญิงรินศิณี  ทองแดง
23. เด็กหญิงลักขณา  ไชยสุวรรณ์
24. เด็กหญิงวิชชุดา  วงศ์ชัย
25. เด็กหญิงวิรุณรัตน์  สังมีแสง
26. เด็กชายศรสิทธิ์  วงษ์เพชร
27. เด็กชายศิรสิทธิ์  วงห์เพชร
28. เด็กหญิงสุทธิดา  พลพันธ์
29. เด็กหญิงสุทธิดา  พลพันธ์
30. เด็กหญิงสุรัสสา  สังกะสี
31. เด็กหญิงอทิตยา  พลตะกัม
32. เด็กหญิงอรนันท์  แก้วกำ
33. เด็กหญิงอัจจิมา  ชัยช่วย
34. เด็กหญิงอินทิรา  บุตรวงศ์
 
1. นายอรุณ  จันทะแจ้ง
2. นายอนุชม  นามโส
3. นายสัญญา  นาทา
4. นายวรากร  จอดนอก
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นางสาวกรรณิการ์  กองดี
2. นางสาวกัลยา  นวลใสย
3. นางสาวคณิตตา  สาธุพันธ์
4. นายจิราวัฒน์  สุวรรณแสง
5. นางสาวชลิตา  จำรักษา
6. นายชาญณรงค์  อยู่อัน
7. นายณัฐพล  ทองสา
8. นางสาวดาวิลลัย  คันธี
9. นายทศวรรษ  หาญสุวรรณ
10. นางสาวธัญรัตน์  เหล่าป้อม
11. นางสาวนพมาศ  ภูชัย
12. นางสาวนรารัตน์  จันทร์ถลาง
13. นางสาวนฤมล  พงษ์เภา
14. นางสาวนันทนา  พลตะกัม
15. นางสาวนุนินันท์  ขุนใหญ่
16. นางสาวบุษยา  นามเพชร
17. นางสาวประภัสสร  โคตรจันทร์
18. นางสาวปริญญา  แสงดา
19. นายปริญญา  คันธี
20. นางสาวปริมประภา  รักษาวงษ์
21. นางสาวปิยทิพย์  วงษาบุตร
22. นายพรชัย  ขุนใหญ่
23. นายพัฒนาการ  ประดิษฐ์
24. นางสาวพุทธิดา  โคตรอาษา
25. นางสาวภคนี  ฤทธิชัย
26. นายภานุวัฒน์  ใจซื่อ
27. นายยุทธศักดิ์  พานทอง
28. นางสาวรจวรรณ  พานคำ
29. นางสาวลลิตา  แข็งขัน
30. นายวีระชัย  ศิริทุย
31. นางสาวศิริญาพร  ผุริจันทร์
32. นางสาวศิรินทิพย์  ใชยแสง
33. นางสาวศิริวรรณ  อ่อนละมุล
34. นายสุทธิพงษ์  สุวรรณดี
35. นางสาวสุวนันท์  เสียงสนั่น
36. นางสาวอนันตญา  ใจรักเรียน
37. นายอภิสิทธิ์  กองทอง
38. นายอภิสิทธิ์   มีลา
39. นางสาวอินทิรา  บตรงาม
40. นายเฉลิมราช  วงษ์ปัดตา
 
1. นายอรุณ  จันทะแจ้ง
2. นายอนุชม  นามโส
3. นายสัญญา  นาทา
4. นายวรากร  จอดนอก
 
43 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธนรัตน์  บุตรภูธร
2. นายธีรภัทร  ราชแทน
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  ชินกร
4. นางสาววันเพ็ญ  คำผาย
5. เด็กชายศิริพัฒน์  พันธุ
6. นายศิริมงคล  บุตรวัง
7. เด็กชายศุภมิต  ศรีภักดี
8. เด็กหญิงเพชรัตน์  บุตรภูธร
 
1. นางปทุมมา  แสนทวีสุข
2. นางวิรัตน์  ภูรศรี
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นายคุณากร  เสียงใส
2. นายตงวรรณ  พันธ์พรม
3. นายทรงฤทธิ์  นามเคน
4. นางสาวปิยทิพย์  วงษาบุตร
5. นางสาวพรรนิดา  นามมี
6. นายพัฒนพล  ศรีจันทร์ทา
7. นางสาวพิพลธินันท์  จ่าฝ่าย
8. นางสาวภัณฑิลา  ทองแถม
9. นายรณวุฒิ  ยศถา
10. นางสาวสุชาดา  เกตุชรา
 
1. นางณิชาภัทร  บุตรไชย
2. นางสาวศุภจิตตา  วงษ์เสียงดัง
3. นางบุปผา  ชาวดร
 
45 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  กันฤทธิ์
2. เด็กหญิงปิยดา  พุทธคู
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  กุลสังข์
4. เด็กหญิงวรรณนิศา  ปราณะสิงห์
5. เด็กหญิงศศิธร  แก้วศิริ
6. เด็กหญิงสุภารัตน์  เสนาวิเศษ
7. เด็กหญิงอุไรพร  เทียรเภา
8. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุดดาชัย
 
1. นายสุวิทย์  พิมหา
2. นางสาวแอนนา  ปัดชาเขียว
3. นางสาววริศรา  อ่อนตาจันทร์
4. นางสาวดวงใจ  วิชัยวงศ์
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96.39 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงช่อฟ้า  ใจหาญ
2. เด็กหญิงณัฐริยา  บุญอ่ำ
3. นางสาวปิยะธิดา  วงษ์ละคร
4. นางสาวพัชริดา  สอนบัว
5. เด็กหญิงลักษณา  สิงหัดชัย
6. นางสาววิมลศิริ  นนทะสิงห์
7. เด็กหญิงวิลาวัลย์  มิ่งโอโล
8. นางสาวศิริพร  ลามนอก
 
1. นางสาวเนตต์ชนา  น้อยอุ่นแสน
2. นางสาวจันทร์จิรา  คำเขียว
3. นางภัทราภรณ์  น้อยอุ่นแสน
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีรติ  ขาวหล่อ
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทองแสง
3. เด็กหญิงชลิตา  วงษ์สีดา
4. เด็กหญิงณภัสรา  รัตนประเสริฐ
5. เด็กหญิงธนพร  บุญประกอบ
6. เด็กหญิงปัญญาพร  วงษ์ละคร
7. เด็กหญิงพรไพลิน  นามมุลตรี
8. เด็กหญิงสุภาวี  จันทรมณี
9. เด็กหญิงอนงรักษ์  คันธี
10. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  โง่นแก้ว
 
1. นางธิดารัตน์  ใจขาน
2. นางสาวจารุมาส  สาน้อย
3. นางสาวปทุมวดี  จันทะวงษ์
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงจอมแก้ว  หมายปูนกลาง
2. เด็กหญิงช่อฟ้า  ใจหาญ
3. เด็กหญิงณัฐริยา  บุญอ่ำ
4. นางสาวปิยธิดา  วงษ์ละคร
5. นางสาวพัชริดา  สอนบัว
6. เด็กหญิงลักษณา  สิงหัดชัย
7. นางสาววิมลศิริ  นนทะสิงห์
8. เด็กหญิงวิลาวัลย์  มิ่งโอโล
9. นางสาวศิริพร  ลามนอก
10. นางสาวสิรินดา  เสนาวัง
 
1. นางสาวเนตต์ชนา  น้อยอุ่นแสน
2. นางสาวภัทราภรณ์  โสชู
3. นางภัทราภรณ์  น้อยอุ่นแสน
4. นางสาวจันทร์จิรา  คำเขียว
5. นางสาวรุ่งทิวา  อะโน
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. นางสาวดารารัตน์  แก้วไชย
2. นายทรงสิทธิ์  อินทะราช
3. นางสาวนารีรัตน์  บุญโสม
4. นางสาววิลาวัลย์  แสนศรี
5. นายอภิสิทธิ์  พาไสย์
 
1. นางธิดารัตน์  ใจขาน
2. นางสาวจารุมาส  สาน้อย
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายเทพราชันย์  มูลโต
2. เด็กชายเทพราเชนต์  นันทจันทร์
 
1. นางสาวรัชดาพร  ทองยศ
2. นางสาวพุทธชาด  แสนอุบล
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นายณัฐชัย  คำสวัสดิ์
2. นายณัฐวุฒิ  จันทรมณี
3. เด็กชายธารเทพ  คชราช
4. เด็กชายธีระศักดิ์  คันธี
5. นายนาวิน  ชัยภูมิ
6. เด็กชายอนุรักษ์  ธรรมเลิศ
7. นายอภิชิต  เกิดพงษ์
8. นายอภิวัฒน์  ราชธนา
 
1. นายวัฒนา  แข่งขัน
2. นายสุปัญโญ  คำมุงคุณ
3. นายกฤษณา  สุดใจ
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นายกวิน  ปัดถาวะโร
2. นายธีระวัฒน์  คะแก้ว
3. นายศราวุธ  ขะจีฟ้า
4. นายศุภสันต์  คันธี
5. นายสุนทร  โภคนา
6. นายอนุรักษ์  ชาวดร
 
1. นายวัฒนา  แข่งขัน
2. นายสุปัญโญ  คำมุงคุณ
3. นางสาวมณธยา  ประทุม
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิศรา  อินทร์มณี
2. เด็กหญิงสิริมา  เทพบุปผา
3. เด็กหญิงอวัชดา  ดีลุนชัย
 
1. นางสาวธมลวรรณ  แสงบุตร
2. นางจำนงค์  โฮ้หนู
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นางสาวยลดา  ชนะกาญจน์
2. นางสาวลักสุดา  เหล็กเพชร
3. นางสาวศศิวิมล  ไชยเสนา
 
1. นางสาวพิชญาพร  ธาตุมี
2. นางสาวสุภัสสร  โสดาวัตร
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  แก้ไข
2. นางสาวจิราภรณ์  แวงคำ
 
1. นายอภิดล  สิงห์วงษ์
2. นางสุภาพร  สีส่อง
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายวันเฉลิม   ถิ่นก้อง
2. เด็กหญิงสิริวิมล  อินแต้ม
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ดิษเจริญ
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพานวิทยา 1. นายปริญญา  มัคราช
2. นายวิโรจน์  ธนภูมิชัย
 
1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  สวัสดิ์ประภา
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  จันทร์สมุทร
 
1. นางสุภาพร  สีส่อง
2. นายอภิดล  สิงห์วงษ์
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. นายกฤษณะ  แสนประเสริฐ
2. นายธนะชัย  ศรีสุภะ
 
1. นายกิติกร  ขันติยะ
2. นายบดินทร์  บุตรดี
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายชาญวิทย์  พรมจักษ์
2. เด็กหญิงทวินันท์  นวลคำสิงห์
 
1. นางสาววิภาวรรณ  วรเมธาพงษ์
2. นางสาวขนิษฐา  สวรรค์พรม
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายศาสวัตร  โนนสง่า
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  มีลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักราชัย  ใจซื่อ
2. นางพัชรินทร์  อุชชิน
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายคุณากร  ลีลาคุณากร
2. นายพงษ์ศิริ  ไชยสีดา
 
1. นางพัชรินทร์  อุชชิน
2. ว่าที่ร้อยตรีจักราชัย  ใจซื่อ
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายนฤมินทร์  สมโชค
2. นางสาวพัชรวภา  โยวราช
 
1. นางพัชรินทร์  อุชชิน
2. นางสาวรจนา  ศรีทุม
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. นางสาวทิพยรัตน์  มาตย์ศาลา
2. นางสาววิภาดา  ศิลาราช
 
1. นางสาวปิยวรรณ  มาตย์เทพ
2. นางสาวศศิวิมล  ศรีแก่บ้าน
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  สีบาง
2. นางสาวลักษิณา  ราชนู
 
1. นางสาวขนิษฐา  สวรรค์พรม
2. นางสาวศิรยากร  ประสานศักดิ์
 
66 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ชัยสงค์
2. เด็กหญิงชนากานต์  อุปชาบาล
3. เด็กหญิงอาทิติยา  ม่วงสุราช
 
1. นายบุรินทร์  พินิจมนตรี
2. นางสาวกนกวรรณ  โจมทา
 
67 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  สิงห์วงษ์
2. นางสาวสุมิตรา  ไชยเหง้า
3. นางสาวอุไรพร  แก้วพล
 
1. นางสาวขนิษฐา  สวรรค์พรม
2. นางสาวศิรยากร  ประสานศักดิ์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายณัฐพล  รัตนานนท์
2. นางสาวสุวรรณา  เรืองฤาหาร
 
1. นางพัชรินทร์  อุชชิน
2. นายเกียรติศักดิ์  ดิษเจริญ
 
69 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภูวดล  แขงขัน
2. นายศราวุธ  กงนรินทร์
3. นางสาวอริศรา  ถิ่นแก้ว
 
1. นายเทวฤทธิ์  ประพลดร
2. นางสุพิน  ช่อมเซียง
 
70 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. นายชาญณรงค์  กล้าแข็ง
2. นายภาสกร  สุวงษ์โพธิ์
3. นายวรนน  แขงขัน
 
1. นายเทวฤทธิ์  ประพลดร
2. นายอดิศร  พงษ์เซียงซา
 
71 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. เด็กชายฐิติพงศ์  สุขดี
2. เด็กชายภคิน  แก้วกงพาน
3. เด็กชายอภิลักษณ์  บุญใหญ่
 
1. นายนิรัตน์  สุวรรณศรี
2. นางสาววะธิดา  สีม่วง
 
72 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. นายทศพร  วรรณประเสริฐ
2. นางสาวบุญญิสา  กุลราช
3. นางสาวแก้ววราภรณ์  กุลษา
 
1. นายนิรัตน์  สุวรรณศรี
2. นางประกายดาว  เครือเขื่อนเพชร
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  นาคเสน
2. เด็กชายสรายุทธ์   สีจันโคตร
3. เด็กชายอุทิศ  พรมมา
 
1. นายมัฆวาน  ผดุงโกเม็ด
2. นางสาวประดิษฐ์  นามสุโพธิ์
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 1. นายปัญญา  ประวัติษา
2. นายสิทธิพงษ์  ศรีรักษา
3. นายเชษฐา  คำแหง
 
1. นายมานัส  มณีโรจน์
2. นายสมบัติ  บุตรโคตร
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กชายกฤษดา  ยศศรียา
2. เด็กชายชัยวุฒิ  ชุ่มบัว
3. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ศรีเทพอุบล
 
1. นายมงคล  ดอนพลก้อม
2. นายวิรุฬ  บุญดี
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  กลมเกลี่ยว
2. นางสาวสิรินธร  นิลโฉม
3. นางสาวสุพัตรา  ผาสี
 
1. นางรัชฎากรณ์  คงประเสริฐ
2. นายประครอง  บัวศรี
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นางสาวจีรลักษณ์  สมทา
2. เด็กหญิงวรัญญา  สุขจิตร
3. นางสาวศิณีนาศ  วรรณอุดม
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  อ่างทอง
5. เด็กชายอนุชา  สามารถ
6. นางสาวอาทิตยา  เหลืองอร่าม
 
1. นางโอรัตน์  หอมสมบัติ
2. นายสมสวัสดิ์  ศรีนันท์ดอน
3. นางเบญจพร  นาคจันทร์
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. นางสาวจิราภา  ศิริโส
2. นางสาวจุฑามาศ  ชาวดร
3. นางสาวดวงฤดี  มนัสสีลา
4. นางสาวรัชนีกร  พรมสมบัติ
5. นางสาวอรณี  ถาวโรฤทธิ์
6. นางสาวอายการณ์  ทองสุขแจ้ง
 
1. นางสุทิศสา  กิติราช
2. นางปวีณา  อินทวงษา
3. นางเสาวรินทร์  มงตุณ
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  รัตนพล
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  โพธิ์แก้ว
3. เด็กชายสุธัญ  อินทรสุข
 
1. นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์
2. นางสาวสุภาวดี  สิงห์มหาไชย
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. นางสาววิไล  โมกงาม
2. นางสาวศิริวรรณ  พันธฤทธิ์
3. นางสาวิวิภาดา  ดียะตาม
 
1. นางปิ่นอนงค์  พะนิจรัมย์
2. นางสาวพิสมัย  สระบัวคำ
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิกา  วงษา
2. นางสาวจีรนันท์  ชาวหมู่
3. เด็กชายทัตพงศ์  ชื่นใจ
 
1. นายสมสวัสดิ์  ศรีนันท์ดอน
2. นางสาวกุนตี  ภูพานเพชร
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. เด็กชายบุษบา  เหลาสุพะ
2. นางสาวปารวี  วิเศษคำใส
3. นางสาววราพร  วิปุระ
 
1. นายสมสวัสดิ์  ศรีนันท์ดอน
2. นางโอรัตน์  หอมสมบัติ
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวรีย์  สายโคตร
2. เด็กหญิงวิมลพรรณ  อุ่นเที่ยว
3. เด็กหญิงศศิวรรณ  คำชนะ
 
1. นางวรางคณา  ทรัพย์เจริญพันธ์
2. นางเสาวนีย์  สินธุภูมิ
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวฐิติกานต์  กาญจนดี
2. นางสาวพรทิพย์  แสงมณี
3. นางสาวศิรินญา  ศรีนาเมือง
 
1. นางวรางคณา  ทรัพย์เจริญพันธ์
2. นางเสาวนีย์  สินธุภูมิ
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นางสาวจินตนา  เจริญศรี
2. นางสาวทีปกา  ภายสี
3. นางสาวนราทิพย์  บุญประสาน
 
1. นางสาวปรานีต  ทนน้ำ
2. นางพะเยาว์  หลักมั่น
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวภัทราวดี  ขันธะศรี
2. นางสาวอาภาศิริ  นางัว
3. นางสาวเจตวดี  สีอ่อน
 
1. นางแสงดารา  โพธิ์บาย
2. นางบัวพันธ์  ปรัชญาประชากร
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. เด็กชายธีระพงษ์  พุทธกุล
2. เด็กหญิงปิยะนุช  สุทธิแพทย์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  วงษ์เสนา
 
1. นางอรสิน  พรมสิทธ์
2. นางมานิตา  ดอนพลก้อม
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวปิยะนุช  พุทธวงศ์
2. นางสาววรรณภรณ์  เหง้าโอสา
3. นายวรรัตน์  วรรณรัตน์
 
1. นางแสงดารา  โพธิ์บาย
2. นางบัวพันธ์  ปรัชญาประชากร
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิสาชล  ทิมพุฒ
2. เด็กหญิงมณีวรรณ  โคตรคันทา
3. เด็กหญิงอภิญญา  แก้วสาธร
 
1. นางสาววิภาวรรณ  วรเมธาพงศ์
2. นายประครอง  บัวศรี
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี 1. นายฉัตรชัย  บำรุงสุข
2. นายพงษ์สิทธิ์  ศรีลิ้นพงษ์
3. นายพรเทพ  สมต้น
 
1. นางวยุรี  โสภา
2. นายจิณภพ  ศรีชัย
 
91 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพานวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต   แก้วประดับ
2. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  มามขุนทด
3. เด็กหญิงวิภาดา  สีชมภู
 
1. นางฉวีวรรณ  เพ็ญจันทร์
2. นางสาวบัวพิษ  มูลประโก
 
92 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพานวิทยา 1. เด็กชายพงษ์สิทธิ์  คำผาย
 
1. นางฉวีวรรณ  เพ็ญจันทร์
 
93 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพานวิทยา 1. เด็กชายวรากร  สำแดงชัย
 
1. นางสาววรนุช  มูลกาย
 
94 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนากานต์  บุญเรือง
 
1. นางพิชชากร  เหลาแก้ว
 
95 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงบุษบา  เขมา
 
1. นางกลอยใจ  ใหลสุข
 
96 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 1. เด็กชายชินวัตร  นันทะกุล
2. เด็กหญิงปณิดา  ทองมา
 
1. นายศราวุธ  เลิศอำรุงกุล
2. นางสาวณิชนันทน์  ธรรมสา
 
97 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายพีระเดช   ไพคำนาม
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
 
98 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิพิชญ 1. นายนพเก้า  มณีบู่
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถวัตร  ทิพยเลิศ
 
99 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายสิทธิพร  เจริญสิงห์
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
 
100 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายเอกราช  ภูทองแน่น
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
 
101 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. นายอรรถชัย  สีตาล
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
 
102 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายอิทธิพัทธ์  สาระสินธุ์
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
 
103 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. นายนันทวัฒน์  ชินุแหน
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา