หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-yst1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา กรแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิสัน โพนทันโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายยุทธพงษ์ อุสิงห์คำโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายนันทวุธ คณาดาโรงเรียนศรีธรรมกรรมการ
5. นายฤทธิ์ไกร ธงชัยโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายเกียรติศักดิ์ ทองคำโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
7. นางปทุมวดี แซ่จูโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกมลรัตน์ นักพรรษาโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
9. นายชัยวัฒน์ พลหาญโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
10. นายเดชมณี เนาวโรจน์โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯกรรมการ
11. นายเมธี หินทองโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
12. นางสาวกฤษณา พันธ์สวัสดิ์โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
13. นายอารีย์ พิมพ์พันธ์โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
14. นายผดุงศักดิ์ มาสขาวโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา กรแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิสัน โพนทันโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายยุทธพงษ์ อุสิงห์คำโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายนันทวุธ คณาดาโรงเรียนศรีธรรมกรรมการ
5. นายฤทธิ์ไกร ธงชัยโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
6. นายเกียรติศักดิ์ ทองคำโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
7. นางปทุมวดี แซ่จูโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวกมลรัตน์ นักพรรษาโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
9. นายชัยวัฒน์ พลหาญโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
10. นายเดชมณี เนาวโรจน์โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯกรรมการ
11. นายเมธี หินทองโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
12. นางสาวกฤษณา พันธ์สวัสดิ์โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
13. นายอารีย์ พิมพ์พันธ์โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
14. นายผดุงศักดิ์ มาสขาวโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายทินกร เสียงใสโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายเสรี สามาอาพัฒน์โรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
3. นายนพคุณ ดาโรจน์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายกิติภรณ์ ทันกิ่งโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
5. นางอาภาพร วรรณะสุขโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายทินกร เสียงใสโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายเสรี สามาอาพัฒน์โรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
3. นายนพคุณ ดาโรจน์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายกิติภรณ์ ทันกิ่งโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
5. นางอาภาพร วรรณะสุขโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี แตงทองผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดยโสธรกรรมการ
2. นางสาวจารุณี ชายเมฆนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ จังหวัดยโสธรกรรมการ
3. นายจีรชัย วงศ์ชารีนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ จังหวัดยโสธรกรรมการ
4. นางบังอร ดุมกลางโรงเรียนมาหชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายคำสอน สร้อยสิงห์นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ จังหวัดยโสธรกรรมการ
2. นางปุณยวีร์ มาลัยนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ จังหวัดยโสธรกรรมการ
3. นางสาวคำแพง ช่วงโชตินักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ จังหวัดยโสธรกรรมการ
4. นายทวีรักษ์ หวังสุขนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ จังหวัดยโสธรกรรมการ
5. นายไชยา คำแพงโรงเรียนมาหชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกิตติมา สาระรักษ์โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นายสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นายฐิฏวุติ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐิฏวุติ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐิฏวุติ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐิฏวุติ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐิฏวุติ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐิฏวุติ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐิฏวุติ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐิฏวุติ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐิฏวุติ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐิฏวุติ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐิฏวุติ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐิฏวุติ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐิฏวุติ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐิฏวุติ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐิฏวุติ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐิฏวุติ กลิ่นแก้วโรงเรียนน้ำคำวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ แก้วหนองแสงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายสงบ ทะวันทาโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
3. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
4. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิรชร ชายทวีปโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
6. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
7. นายทะนงศักดิ์ ส่วนบุญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธรกรรมการ
8. นายศักดา พันธ์ศรีโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
9. นายคมสัน พิมพ์แพทย์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
11. นางกนกอร มูลสารโรงเรียนบุ่งค้าวิทยากรรมการ
12. นายพิศาล ไพรบึงโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
13. นายไพศาล ผลกระโทกโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ แก้วหนองแสงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายสงบ ทะวันทาโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
3. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
4. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิรชร ชายทวีปโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
6. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
7. นายทะนงศักดิ์ ส่วนบุญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธรกรรมการ
8. นายศักดา พันธ์ศรีโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
9. นายคมสัน พิมพ์แพทย์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
11. นางกนกอร มูลสารโรงเรียนบุ่งค้าวิทยากรรมการ
12. นายพิศาล ไพรบึงโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
13. นายไพศาล ผลกระโทกโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ แก้วหนองแสงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายสงบ ทะวันทาโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
3. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
4. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิรชร ชายทวีปโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
6. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
7. นายทะนงศักดิ์ ส่วนบุญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธรกรรมการ
8. นายศักดา พันธ์ศรีโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
9. นายคมสัน พิมพ์แพทย์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
11. นางกนกอร มูลสารโรงเรียนบุ่งค้าวิทยากรรมการ
12. นายพิศาล ไพรบึงโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ แก้วหนองแสงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายสงบ ทะวันทาโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
3. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
4. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยากรรมการ
5. นางสาวนิรชร ชายทวีปโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
6. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
7. นายทะนงศักดิ์ ส่วนบุญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธรกรรมการ
8. นายศักดา พันธ์ศรีโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
9. นายคมสัน พิมพ์แพทย์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
10. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
11. นางกนกอร มูลสารโรงเรียนบุ่งค้าวิทยากรรมการ
12. นายพิศาล ไพรบึงโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
13. นายไพศาล ผลกระโทกโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
2. นางกองทอง จันธิมาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์เผด็จ คำลือโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายยุทธนา ผาเวชโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธพงษ์ อุสิงห์คำโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
2. นางกองทอง จันธิมาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์เผด็จ คำลือโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายยุทธนา ผาเวชโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธพงษ์ อุสิงห์คำโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
2. นางกองทอง จันธิมาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์เผด็จ คำลือโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายยุทธนา ผาเวชโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธพงษ์ อุสิงห์คำโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
2. นางกองทอง จันธิมาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์เผด็จ คำลือโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายยุทธนา ผาเวชโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธพงษ์ อุสิงห์คำโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจิตรา ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
2. นายสุรชัย บุญมาตย์โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมกรรมการ
3. นายสนทยา ชัยพิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศธร ห้องแซงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางจิตรา ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
2. นายสุรชัย บุญมาตย์โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมกรรมการ
3. นายสนทยา ชัยพิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศธร ห้องแซงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจิตรา ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
2. นายสุรชัย บุญมาตย์โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมกรรมการ
3. นายสนทยา ชัยพิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศธร ห้องแซงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางจิตรา ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
2. นายสุรชัย บุญมาตย์โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมกรรมการ
3. นายสนทยา ชัยพิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศธร ห้องแซงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสนทยา ชัยพิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
3. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยากรรมการ
5. นายอนันต์ กังสดารโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสนทยา ชัยพิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
3. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยากรรมการ
5. นายอนันต์ กังสดารโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสนทยา ชัยพิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
3. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยากรรมการ
5. นายอนันต์ กังสดารโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสนทยา ชัยพิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
3. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยากรรมการ
5. นายอนันต์ กังสดารโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจิตรา ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
2. นายสุรชัย บุญมาตย์โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมกรรมการ
3. นายสนทยา ชัยพิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศธร ห้องแซงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางจิตรา ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
2. นายสุรชัย บุญมาตย์โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมกรรมการ
3. นายสนทยา ชัยพิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศธร ห้องแซงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจิตรา ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
2. นายสุรชัย บุญมาตย์โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมกรรมการ
3. นายสนทยา ชัยพิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศธร ห้องแซงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางจิตรา ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
2. นายสุรชัย บุญมาตย์โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมกรรมการ
3. นายสนทยา ชัยพิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศธร ห้องแซงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสนทยา ชัยพิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
3. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยากรรมการ
5. นายอนันต์ กังสดารโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสนทยา ชัยพิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
2. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
3. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยากรรมการ
5. นายอนันต์ กังสดารโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.แสงตะวัน อ่อนพุทธาโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายกรกต คงทนโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสมสวาท โพธิ์กฎโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการ
4. นางอังคณา ดลสุขโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
5. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา กรรมการ
6. นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
8. นางสายสมร วงค์ศิรภักตร์โรงเรียนเลิงนกทา กรรมการและเลขานุการ
9. นางกนกอร มูลสารโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ดร.แสงตะวัน อ่อนพุทธาโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายกรกต คงทนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสมสวาท โพธิ์กฎโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการ
4. นางอังคณา ดลสุขโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
5. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา กรรมการ
6. นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
8. นางสายสมร วงค์ศิรภักตร์โรงเรียนเลิงนกทา กรรมการและเลขานุการ
9. นางกนกอร มูลสารโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.แสงตะวัน อ่อนพุทธาโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายกรกต คงทนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสมสวาท โพธิ์กฎโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการ
4. นางอังคณา ดลสุขโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
5. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา กรรมการ
6. นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
8. นางสายสมร วงค์ศิรภักตร์โรงเรียนเลิงนกทา กรรมการและเลขานุการ
9. นางกนกอร มูลสารโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ดร.แสงตะวัน อ่อนพุทธาโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายกรกต คงทนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสมสวาท โพธิ์กฎโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการ
4. นางอังคณา ดลสุขโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
5. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา กรรมการ
6. นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
8. นางสายสมร วงค์ศิรภักตร์โรงเรียนเลิงนกทา กรรมการและเลขานุการ
9. นางกนกอร มูลสารโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ดร.แสงตะวัน อ่อนพุทธาโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายกรกต คงทนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสมสวาท โพธิ์กฎโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการ
4. นางอังคณา ดลสุขโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
5. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา กรรมการ
6. นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
8. นางสายสมร วงค์ศิรภักตร์โรงเรียนเลิงนกทา กรรมการและเลขานุการ
9. นางกนกอร มูลสารโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. ดร.แสงตะวัน อ่อนพุทธาโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายกรกต คงทนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสมสวาท โพธิ์กฎโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการ
4. นางอังคณา ดลสุขโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
5. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา กรรมการ
6. นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
8. นางสายสมร วงค์ศิรภักตร์โรงเรียนเลิงนกทา กรรมการและเลขานุการ
9. นางกนกอร มูลสารโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ดร.แสงตะวัน อ่อนพุทธาโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายกรกต คงทนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสมสวาท โพธิ์กฎโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการ
4. นางอังคณา ดลสุขโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
5. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา กรรมการ
6. นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
8. นางสายสมร วงค์ศิรภักตร์โรงเรียนเลิงนกทา กรรมการและเลขานุการ
9. นางกนกอร มูลสารโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. ดร.แสงตะวัน อ่อนพุทธาโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายกรกต คงทนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสมสวาท โพธิ์กฎโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการ
4. นางอังคณา ดลสุขโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
5. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา กรรมการ
6. นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
8. นางสายสมร วงค์ศิรภักตร์โรงเรียนเลิงนกทา กรรมการและเลขานุการ
9. นางกนกอร มูลสารโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. ดร.แสงตะวัน อ่อนพุทธาโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายกรกต คงทนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสมสวาท โพธิ์กฎโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการ
4. นางอังคณา ดลสุขโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
5. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา กรรมการ
6. นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
8. นางสายสมร วงค์ศิรภักตร์โรงเรียนเลิงนกทา กรรมการและเลขานุการ
9. นางกนกอร มูลสารโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. ดร.แสงตะวัน อ่อนพุทธาโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายกรกต คงทนโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม รองประธานกรรมการ
3. นางสมสวาท โพธิ์กฎโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการ
4. นางอังคณา ดลสุขโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
5. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา กรรมการ
6. นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
7. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
8. นางสายสมร วงค์ศิรภักตร์โรงเรียนเลิงนกทา กรรมการและเลขานุการ
9. นางกนกอร มูลสารโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเทพปทาน สีแก้ว โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายกิจจา ไชยเยศโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทประสาน ทองยอด โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
4. นายพนมศักดิ์ กุสโรโรงเรียนป่าติ้ววิทยา กรรมการ
5. นางจิราวรรณ มีตน โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายรักเสมอ ไชยมาโย โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุดใจ บุญพร โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
8. นายอำนวย เวชกามาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
9. นายต้อม จันทร์งามโรงเรียนศรีธรรมวิทยากรรมการ
10. นายเสกสรรค์ แสงใสแก้วโรงเรียนศรีธรรมวิทยากรรมการ
11. นายสง่า แสวงหาโรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
12. นายเสน่ห์ แสนจันทร์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยาที่ปรึกษา
13. นายนิคม ไชยะนาโรงเรียนค้อวังวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายเทพปทาน สีแก้ว โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิจจา ไชยเยศโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยโทประสาน ทองยอด โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
4. นายพนมศักดิ์ กุสโรโรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการ
5. นางจิราวรรณ มีตน โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์กรรมการ
6. นายรักเสมอ ไชยมาโย โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุดใจ บุญพร โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
8. นายอำนวย เวชกามาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
9. นายต้อม จันทร์งามโรงเรียนศรีธรรมวิทยากรรมการ
10. นายเสกสรรค์ แสงใสแก้วโรงเรียนศรีธรรมวิทยากรรมการ
11. นายสง่า แสวงหาโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
12. นายเสน่ห์ แสนจันทร์ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยาที่ปรึกษา
13. นายนิคม ไชยะนาโรงเรียนค้อวังวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเต็มดวง วรรณเชษฐ์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยาประธานกรรมการ
2. นางราตรี วามะลุน โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางทัศนีย์ เสาหงษ์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
4. นางวิภานุรักษ์ พรหมศรีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
5. นางสุณีภัสร์ คำมะลุนพัฒนะกุล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28กรรมการ
6. นางสาววันวิสาข์ ครองสิน โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นายวิวัฒนา ไชยาโรงเรียนค้อวังวิทยาคมที่ปรึกษา
8. นายไพโรจน์ สืบสายลาโรงเรียนค้อวังวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางเต็มดวง วรรณเชษฐ์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยาประธานกรรมการ
2. นางนวลฉวี โสมเกษตรินทร์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
3. นางอุษณีย์ วรรณชัยมงคล โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ กาศักดิ์ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรุณี มาลัย โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวไพศาล สุนทราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28กรรมการ
7. นางสาววันวิสาข์ ครองสินโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
8. นายวิวัฒนา ไชยาโรงเรียนค้อวังวิทยาคมที่ปรึกษา
9. นายไพโรจน์ สืบสายลาโรงเรียนค้อวังวิทยาคมที่ปรึกษา

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธัญกร อรัญโสติโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการ
2. นายชานล นนทกุลพงศ์โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯกรรมการ
3. นายอิสระ นันทจักร์โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายไพรัตน์ ศรีวะโสภาโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
5. นางจิราพร ชูรัตน์โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรณิกา โอบอ้อมโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคมกรรมการ
2. นางอัมพร จันทร์เหลืองโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นางฐิติรัตน์ ลีลาเอกนิติโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ พิทยารัตน์ตระกูลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒินันท์ บุญพาโรงเรียนทรายมูลวิทยา กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกรณิกา โอบอ้อมโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคมกรรมการ
2. นางอัมพร จันทร์เหลืองโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นางฐิติรัตน์ ลีลาเอกนิติโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ พิทยารัตน์ตระกูลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒินันท์ บุญพาโรงเรียนทรายมูลวิทยา กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธัญกร อรัญโสติโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการ
2. นายภูริพัฒน์ ศรีแจ่มโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อุทัยโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดิ์ศรี กัญยะโรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธัญกร อรัญโสติโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการ
2. นายภูริพัฒน์ ศรีแจ่มโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
3. นางจิราภรณ์ อุทัยโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายศักดิ์ศรี กัญยะโรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายยุทธชัย โกลิยวงศ์สกุลโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายเอกชัย ใจแจ้งโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษากรรมการ
3. นายภูริพัฒน์ ศรีแจ่มโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
4. นายธวัฒชัย รัตนะวันโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ทองหนุนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศักดิ์ วราห์สินโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ อินไชโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
3. นายยุทธชัย โกลิยวงศ์สกุลโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายกิตติชัย ภูภู้โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนันทรัตน์ ชาญชูวงศ์โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายชาตรี สมคะเณย์โรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
2. นายวัฒนชัย กาญจนศิริรัตน์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกชัย ใจแจ้งโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษากรรมการ
4. นายยุทธศักดิ์ ถนอมบุญโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
5. นายฉัตรชัย บุบผาดาโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายชาตรี สมคะเณย์โรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
2. นายวัฒนชัย กาญจนศิริรัตน์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกชัย ใจแจ้งโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษากรรมการ
4. นายยุทธศักดิ์ ถนอมบุญโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
5. นายฉัตรชัย บุบผาดาโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางวนิดา ผุดผ่องโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
2. นายชาตรี สมคะเณย์โรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
3. นางฐิติรัตน์ ลีลาเอกนิติโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายยุทธศักดิ์ ถนอมบุญโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
5. นายศิวพล ลันละนาโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม กรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายพิสัน โพนทันโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ แสงกล้าโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุชิต กุบแก้วโรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕กรรมการ
4. นายศุภเกียรติ สร้างโศกโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายทศพล ชัยวิวัฒน์ตระกูลโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
6. นายยุทธพงษ์ อุสิงห์คำโรงเรียนตระกูลประเมืองวิทยาคมกรรมการ
7. นายสมสมัย อิมทะมนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นางกนิษฐา มูลสารโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายสมสมัย อิมทะมนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพิสัน โพนทันโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
3. นายสมพงษ์ แสงกล้าโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุชิต กุบแก้วโรงเรียนกรรมการ
5. นายศุภเกียรติ สร้างโศกโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
6. นายทศพล ชัยวิวัฒน์ตระกูลโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
7. นายยุทธพงษ์ อุสิงห์คำโรงเรียนตระกูลประเมืองวิทยาคมกรรมการ
8. นางกนิษฐา มูลสารโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายสมสมัย อิมทะมนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพิสัน โพนทันโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
3. นายสมพงษ์ แสงกล้าโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการ
4. นายทศพล ชัยวิวัฒน์ตระกูลโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
5. นายอนุชิต กุบแก้วโรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕กรรมการ
6. นายศุภเกียรติ สร้างโศกโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
7. นางกนิษฐา มูลสารโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี จำรูญโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
2. นางรัชนี คุณานุวัฒน์โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเสรี สามาอาพัฒน์โรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
4. นายสมชาย กลัดสวัสดิ์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
5. นางสาวมยุรี มีแก้วโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสุภาวดี จำรูญโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
2. นางรัชนี คุณานุวัฒน์โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเสรี สามาอาพัฒน์โรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
4. นายสมชาย กลัดสวัสดิ์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
5. นางสาวมยุรี มีแก้วโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางดวงจันทร์ เสนาพรหมโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
2. นางผ่องศรี บัวขาวโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางอมร มูลสารโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญเลี้ยม โทขันธ์โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางศิวพร ครองสินโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางดวงจันทร์ เสนาพรหมโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
2. นางผ่องศรี บัวขาวโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางอมร มูลสารโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญเลี้ยม โทขันธ์โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางศิวพร ครองสินโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสถาภรณ์ เขียวศรีโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
2. นางบุษบา ครองยุทธโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางวัชรินทร์ ภูมลีโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรพิมล วิชาธรโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิจิตรา พรมชาติโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสถาภรณ์ เขียวศรีโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
2. นางบุษบา ครองยุทธโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางวัชรินทร์ ภูมลีโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรพิมล วิชาธรโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
5. นางวิจิตรา พรมชาติโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุขาวดี มูลสารโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
2. นายศุภชัย ไชยงามโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษากรรมการ
3. นายกฤติเดช พันธ์แก้วโรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการ
4. นางสาคร ทองเทพโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรกรรมการ
5. นางพรธิดา โสมาบุตรโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสุขาวดี มูลสารโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
2. นายศุภชัย ไชยงามโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษากรรมการ
3. นายกฤติเดช พันธ์แก้วโรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการ
4. นางสาคร ทองเทพโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรกรรมการ
5. นางพรธิดา โสมาบุตรโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสง่า พันธ์พิพัฒน์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
2. นายวิชัย ภูมลีโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ อินชุมโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิชิต แทบท้าวโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายจักรพงศ์ สุพลไร่โรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสง่า พันธ์พิพัฒน์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
2. นายวิชัย ภูมลีโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันต์ อินชุมโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิชิต แทบท้าวโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายจักรพงศ์ สุพลไร่โรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ พันธ์สายหยุดโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
2. นางดอกไม้ แสงพันธ์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรุณี มอญพันธ์โรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวยุภาพร สิทธิมาตย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
5. นางอรพิน เข็มเพชรโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางทิพวรรณ พันธ์สายหยุดโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
2. นางดอกไม้ แสงพันธ์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
3. นางอรุณี มอญพันธ์โรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวยุภาพร สิทธิมาตย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
5. นางอรพิน เข็มเพชรโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษากรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจิตตรี พรหมมาศโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางเกียรติสุดา สุดชาฎาโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางพูลสุข บรรหาญบุตรโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. นางผกาวดี ศรีวะสุทธิ์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นางอุบลวดี วงศ์ใหญ่โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางจิตตรี พรหมมาศโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางเกียรติสุดา สุดชาฎาโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางพูลสุข บรรหาญบุตรโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. นางผกาวดี ศรีวะสุทธิ์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นางอุบลวดี วงศ์ใหญ่โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา บุญเรืองโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
2. นางวิลาวรรณ บุปผาชาติโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจิราพร ชูรัตน์โรงเรียนโพนงามวิทยาคารกรรมการ
4. นางอรอนงค์ ศรีเสมอโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการ
5. นางลักขณา สังข์ทองโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางวัฒนา บุญเรืองโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
2. นางวิลาวรรณ บุปผาชาติโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
3. นางจิราพร ชูรัตน์โรงเรียนโพนงามวิทยาคารกรรมการ
4. นางอรอนงค์ ศรีเสมอโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการ
5. นางลักขณา สังข์ทองโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเรณู ซื่อตรงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสิรินารี ยังคงโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
3. นางจันทร์วิมล วงษ์รัตน์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางชื่น วรรณจันทร์โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางวงศ์พลอยพร อมรศักดิ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางเรณู ซื่อตรงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสิรินารี ยังคงโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
3. นางจันทร์วิมล วงษ์รัตน์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางชื่น วรรณจันทร์โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางวงศ์พลอยพร อมรศักดิ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายไตรสรณ์ สุวพงษ์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ กัลปดีโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
3. นางขวัญตา สมคะเณย์โรงเรียนกรรมการ
4. นายคมสันต์ ภาระกิจโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6
1. นายไตรสรณ์ สุวพงษ์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนายศักดิ์ชัย ครู่แก้วโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุธิราช กองรินแก้วโรงเรียนกรรมการ
4. นางนิรมล จงจิมากุลโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]