หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 18 41 31
2 003 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 43 70 59
3 004 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 19 34 25
4 006 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 59 165 92
5 007 โรงเรียนคำเตยวิทยา 23 43 33
6 005 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 58 250 114
7 009 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 12 32 22
8 010 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 21 46 35
9 011 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 37 111 64
10 012 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 20 37 29
11 013 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 13 52 23
12 014 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 26 63 43
13 015 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 18 45 34
14 018 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 49 111 72
15 022 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 59 159 93
16 023 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 28 56 43
17 027 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 30 57 44
18 026 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 27 57 40
19 029 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 42 144 81
20 030 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 47 82 67
21 031 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 40 68 58
22 033 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 28 55 43
23 037 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 13 24 16
24 020 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 27 60 40
25 025 โรงเรียนเลิงนกทา 50 171 74
26 016 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 19 44 31
27 017 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 25 65 42
28 008 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 0 0 0
29 019 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร 0 0 0
30 028 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 26 63 36
31 002 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร 0 0 0
32 032 โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 0 0 0
33 034 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 0 0 0
34 035 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 0 0 0
35 036 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 14 30 21
36 024 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 36 117 61
รวม 927 2352 1466
3818

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]