หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสง่า แสวงหา ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
2 นางสาววันวิสาข์ ครองสิน ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
3 นายเทอดเกียรติ แสนสวาสดิ์ ครู โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา คณะกรรมการดำเนินการ
4 นายรักเสมอ ไชยมาโย ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
5 นายชาญศักดิ์ มาตรคำจันทร์ ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
6 นางสาวประเทือง ประจวบสุข ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
7 นายปกรณ์เกียรติ ตัสสะ ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
8 นางทัศนีย์ เสาหงษ์ ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
9 นายเอกสิทธิ์ มุลคุตร ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
10 นางสาวปิยรัตน์ พิมพ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
11 นายสำเนียง บุญทรัพย์ ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
12 นางสาวกุลชดา บุญพร ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
13 นางประภา บุญโญ ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
14 นางสาวสุจินดา ป้องเขต ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
15 นางประพันธ์ วงษ์วรรณา ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
16 นางไปรดา เกตุไชยเลิศ ครู โรงเรียนค้อวังวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
17 นายอ่อนสี เหมือนมาต ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
18 นางดาราพิไล คำแพง ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
19 นายไชยา คำแพง ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
20 นางบังอร ดุมกลาง ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
21 นายเวียงชัย สวัสดี ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
22 นางนิตยา พันธะไชย ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
23 นาายนพคุณ ดาโรจน์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
24 นางรัชนีย์ สรณอนุศาสน์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
25 นางสุมาลี ไชยประเสริฐ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
26 นางกฤษณา กุลทรัพย์ศักดิ์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
27 ว่าที่่ ร.ต สมยงค์ มีแก้ว ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
28 นายบำเพ็ญ เยื่อใย ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
29 ว่าที่ พ.ต เทอดชัย พันธะไชย ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
30 นางสาวอนัญพร สุขเฉลิม ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
31 นายณัฐภูมินทร์ กฤษณา ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
32 นางสุภัสสรา ไชยรักษ์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
33 นางสาวอัญชลี แก้วคนตรง ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
34 นายธีระวุฒิ ภูมิแสน ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
35 นายเฉลิมนคร บุญรักษ์ ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
36 นางสาววราพร แก้วใส ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
37 นางสาววิภาพร ชูรัตน์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
38 นางแพรวพร สุวพงษ์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ
39 นางจิตตรี พรหมมาศ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ
40 นายบุญเดชทรง นามวงษ์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ
41 นายสมพงศ์ คำดี ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ
42 นายสีนวล กงเงิน ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ
43 นายดำรงค์ชัย มาปะโท ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ
44 นายภูริช รอดวินิจ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ
45 นางจิราภรณ์ หอมกลิ่น ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ
46 นางวราภรณ์ ค้าคล่อง ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ
47 นางนิพาภรณ์ กัลปดี ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการ
48 นายณรงค์ชัย เอราวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา คณะกรรมการดำเนินการ
49 นางกัลยาณี ยศสุนทร ครู โรงเรียนป่าติ้ววิทยา คณะกรรมการดำเนินการ
50 นายสุริยา วุ่นชีลอง ครู โรงเรียนป่าติ้ววิทยา คณะกรรมการดำเนินการ
51 นายสุชาติ ทองดี ครู โรงเรียนป่าติ้ววิทยา คณะกรรมการดำเนินการ
52 นายพงศ์พยนต์ ไชยยงค์ ครู โรงเรียนป่าติ้ววิทยา คณะกรรมการดำเนินการ
53 นายทินกร เสียงใส ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสิน
54 นายเสรี สามาอาพัฒน์ ครูโรงเรียนทรายมูลวิทยา คณะกรรมการตัดสิน
55 นายนพคุณ ดาโรจน์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
56 นายกิติภรณ์ ทันกิ่ง ครูโรงเรียนเลิงนกทา คณะกรรมการตัดสิน
57 นางอาภาพร วรรณะสุข ครูโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร คณะกรรมการตัดสิน
58 นางสาวณภัทร โคตรสมบัติ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร คณะกรรมการตัดสิน
59 นางเพ็ญศรี แตงทอง นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ จังหวัดยโสธร คณะกรรมการตัดสิน
60 นางสาวจารุณี ชายเมฆ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ จังหวัดยโสธร คณะกรรมการตัดสิน
61 นายจีรชัย วงศ์ชารี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ จังหวัดยโสธร คณะกรรมการตัดสิน
62 นางบังอร ดุมกลาง ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
63 นายคำสอน สร้อยสิงห์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ จังหวัดยโสธร คณะกรรมการตัดสิน
64 นางปุณยวีร์ มาลัย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ จังหวัดยโสธร คณะกรรมการตัดสิน
65 นางสาวคำแพง ช่วงโชติ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ จังหวัดยโสธร คณะกรรมการตัดสิน
66 นายทวีรักษ์ หวังสุข นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ จังหวัดยโสธร คณะกรรมการตัดสิน
67 นายไชยา คำแพง ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
68 นางสาวกิตติมา สาระรักษ์ ครูโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร คณะกรรมการตัดสิน
69 ดร.แสงตะวัน อ่อนพุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
70 นายกรกต คงทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
71 นางสมสวาท โพธิ์กฏ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
72 นางอังคณา ดลสุข ครูโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมป์ คณะกรรมการตัดสิน
73 นางปลอบขวัญ สมสอางค์ ครูโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา คณะกรรมการตัดสิน
74 นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุล ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
75 นางสาววราพร แก้วใส ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
76 นางกนกอร มูลสาร ครูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
77 นายเมธี หินทอง โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ คณะกรรมการตัดสิน
78 นายพิสัน โพนทัน โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล คณะกรรมการตัดสิน
79 นายนันทวุธ คณาดา โรงเรียนศรีธรรม คณะกรรมการตัดสิน
80 นายฤทธิ์ไกร ธงชัย โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา คณะกรรมการตัดสิน
81 นายเกรียงศักดิ์ ทองคำ โรงเรียนคำเตยวิทยา คณะกรรมการตัดสิน
82 นางปทุมวดี แซ่จู โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
83 นางสาวกมล นักพรรษา โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล คณะกรรมการตัดสิน
84 นายชัยวัฒน์ พลหาร โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา คณะกรรมการตัดสิน
85 นายเดชมณี เนาวโรจน์ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯ คณะกรรมการตัดสิน
86 นายผดุงศักดิ์ มาสขาว โรงเรียนกู่จานวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
87 นางสาวกฤษณา พันธ์สวัสดิ์ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสิน
88 นางสุภาวดี จำรูญ ครู โรงเรียนคำเตยวิทยา คณะกรรมการตัดสิน
89 น.ส.ปวริศา โตไทยะ ครูโรงเรียนคำเตยวิทยา คณะกรรมการตัดสิน
90 น.ส.อัคครินทร์ แสงโยจารย์ ครูโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
91 นางวิไลวรรณ มาตขาว พนักงาราชการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
92 นายฐิฎวุฒิ กลิ่นแก้ว ครูโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
93 นางประภาพร ประเสริฐศิลป์ ครูโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสิน
94 น.ส.ชลธิชา จันทร์ขาว ครูโรงเรียนเลิงนกทา คณะกรรมการตัดสิน
95 นายวิรุฬ แก่นบุบผา ครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
96 นายพิสุทธิ์ เศิกศิริ ครูโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
97 นายทินกร จักษุทิพย์ ครูโรงเรียนคำเตยวิทยา คณะกรรมการตัดสิน
98 นายธีรยุทธ สุขกุล ครูโรงเรียนเลิงนกทา คณะกรรมการตัดสิน
99 นางสุภัสชา ผาเวช ครูโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสิน
100 นายพนา บุญทวี ครูโรงเรียนคำเตยวิทยา คณะกรรมการตัดสิน
101 นายยุทธนา ผาเวช ครูโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
102 นายสงบ ทะวันทา ครูโรงเรียนเลิงนกทา คณะกรรมการตัดสิน
103 นางฐิติมญชุ์ โสดก ครูโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
104 นางจริยาวดี คุณสุทธิ์ ครูโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน
105 นายวิวัฒนา ไชยา ผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
106 นายเสน่ห์ แสนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
107 นายไพโรจน์ สืบสายลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนค้อวังวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
108 นายกิตติพงศ์ เวฬุวนารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
109 นายสินชัย เจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
110 นายเสนอเกียรติ พราวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
111 นายเทพปทาน สีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการอำนวยการ
112 ดร.แสงตะวัน อ่อนพุทธา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
113 นายกฤษณัฐ แสนโยธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
114 นายกรกต คงทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
115 นางลำพูน ปรัชญคุปต์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
116 นางสาววราพร แก้วใส ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
117 นายโพธิพัฒน์ โพธิแสน โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
118 นายทนงศักดิ์ ดวงแก้ว โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
119 นายวิทยา เพชรไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
120 นายณรงค์ชัย เอราวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
121 นางลำพูน ปรัชญคุปต์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตัดสินกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นม.1-3
122 นางสุมนมาลย์ ทะวันทา ครู โรงเรียนเลิงนกทา ตัดสินกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นม.1-3
123 นายคุณนากร สมสาย ครู โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ตัดสินกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นม.1-3
124 นางสุภัชญา ผาเวช ครู โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ตัดสินกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นม.1-3
125 นางสาวทิพวรรณ ทองไพทูรย์ ครู โรงเรียนค้อวังวิทยา ตัดสินกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นม.1-3
126 นางลำพูน ปรัชญคุปต์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตัดสินกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นม.4-6
127 นางสุมนมาลย์ ทะวันทา ครู โรงเรียนเลิงนกทา ตัดสินกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นม.4-6
128 นายคุณนากร สมสาย ครู โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ตัดสินกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นม.4-6
129 นางสุภัชญา ผาเวช ครู โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ตัดสินกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นม.4-6
130 นางสาวทิพวรรณ ทองไพทูรย์ ครู โรงเรียนค้อวังวิทยา ตัดสินกิจกรรมศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นม.4-6
131 นายมนิตย์ ปรัชญคุปต์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้นม.1-3
132 นางพรฤดี มีชัย ครู โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้นม.1-3
133 นางสาวทิพวรรณ ทองไพทูรย์ ครู โรงเรียนค้อวังวิทยา ตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้นม.1-3
134 นายมงคล ขุณิกากรณ์ ครู โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม ตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้นม.1-3
135 นายยุทธนา ผาเวช ครู โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้นม.1-3
136 นายมนิตย์ ปรัชญคุปต์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้นม.4-6
137 นางพรฤดี มีชัย ครู โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้นม.4-6
138 นางสาวทิพวรรณ ทองไพทูรย์ โรงเรียนค้อวังวิทยา ตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้นม.4-6
139 นายมงคล ขุณิกากรณ์ ครู โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม ตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้นม.4-6
140 นายยุทธนา ผาเวช ครู โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ตัดสินกิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้นม.4-6
141 นางสุธันยนาตย์ อินชะนะ ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้นม.1-3
142 นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์ ครู โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้นม.1-3
143 นายวัฒนา ยอดมงคล ครู โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร ตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้นม.1-3
144 นายกิตติกรณ์ บุญยืน ครู โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้นม.1-3
145 นายปิยะพงษ์ ตรังเจริญพานิชย์ ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้นม.1-3
146 นางสุธันยนาตย์ อินชะนะ ครู โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้นม.4-6
147 นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์ ครู โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้นม.4-6
148 นายวัฒนา ยอดมงคล ครู โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร ตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้นม.4-6
149 นายกิตติกรณ์ บุญยืน ครู โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้นม.4-6
150 นายปิยะพงษ์ ตรังเจริญพานิชย์ ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยประเพณี ระดับชั้นม.4-6
151 นายเชตวัน ชูรัตน์ ครู โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา ตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ระดับชั้นม.1-3
152 นางวนิสา อุตรา ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ระดับชั้นม.1-3
153 นายพนา บุญทวี ครู โรงเรียนคำเตยวิทยา ตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ระดับชั้นม.1-3
154 นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์ ครู โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ระดับชั้นม.1-3
155 นายจำปี สุขา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ระดับชั้นม.1-3
156 นายเชตวัน ชูรัตน์ ครู โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา ตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ระดับชั้นม.4-6
157 นางวนิสา อุตรา ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ระดับชั้นม.4-6
158 นายพนา บุญทวี ครู โรงเรียนคำเตยวิทยา ตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ระดับชั้นม.4-6
159 นายอิทธิพล ไชยสุทธิ์ ครู โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ ตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ระดับชั้นม.4-6
160 นายจำปี สุขา ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ตัดสินกิจกรรมเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ระดับชั้นม.4-6
161 นางวนิสา อุตรา ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตัดสินกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นม.1-3
162 นางรำพรรณ เสียงใส ครู โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ตัดสินกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นม.1-3
163 นายพนา บุญทวี ครู โรงเรียนคำเตยวิทยา ตัดสินกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นม.1-3
164 นางสุภัชญา ผาเวช ครู โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ ตัดสินกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นม.1-3
165 นางปลอบขวัญ สมสอางค์ ครู โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา ตัดสินกิจกรรมสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้นม.1-3
166 นายพงศ์พยนต์ ไชยยงค์ ครู โรงเรียนป่าติ้ววิทยา ตัดสินกิจกรรมวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้นม.1-3
167 นายวัฒนา ยอดมงคล ครู โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร ตัดสินกิจกรรมวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้นม.1-3
168 นายเชตวัน ชูรัตน์ ครู โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา ตัดสินกิจกรรมวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้นม.1-3
169 นายปิยะพงษ์ ตรังเจริญพานิชย์ ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ตัดสินกิจกรรมวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้นม.1-3
170 นายพงศ์พยนต์ ไชยยงค์ ครู โรงเรียนป่าติ้ววิทยา ตัดสินกิจกรรมวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้นม.4-6
171 นายวัฒนา ยอดมงคล ครู โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร ตัดสินกิจกรรมวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้นม.4-6
172 นายเชตวัน ชูรัตน์ ครู โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา ตัดสินกิจกรรมวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้นม.4-6
173 นายปิยะพงษ์ ตรังเจริญพานิชย์ ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ตัดสินกิจกรรมวาดภาพลายเส้น (Drawing) ระดับชั้นม.4-6
174 นายนพดล อารีรมย์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ตัดสินกิจกรรมประติมากรรม ระดับชั้นม.1-3
175 นายมนิตย์ ปรัชคุปต์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตัดสินกิจกรรมประติมากรรม ระดับชั้นม.1-3
176 นายยุทธนา ผาเวช ครู โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ตัดสินกิจกรรมประติมากรรม ระดับชั้นม.1-3
177 นายสมบัติ ม่วงมลตรี ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ตัดสินกิจกรรมประติมากรรม ระดับชั้นม.1-3
178 นายศุภชัย ศรเผือก ครู โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา ตัดสินกิจกรรมประติมากรรม ระดับชั้นม.1-3
179 นายนพดล อารีรมย์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ตัดสินกิจกรรมประติมากรรม ระดับชั้นม.4-6
180 นายมนิตย์ ปรัชคุปต์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ตัดสินกิจกรรมประติมากรรม ระดับชั้นม.4-6
181 นายยุทธนา ผาเวช ครู โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม ตัดสินกิจกรรมประติมากรรม ระดับชั้นม.4-6
182 นายสมบัติ ม่วงมลต ครู โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ตัดสินกิจกรรมประติมากรรม ระดับชั้นม.4-6
183 นายศุภชัย ศรเผือก ครู โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา ตัดสินกิจกรรมประติมากรรม ระดับชั้นม.4-6
184 นายพรรษา ห้องแซง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
185 นางรัชณู ไวยพจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
186 นายบันเทิง สุดแสน รก.รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
187 นางบังอร ดุมกลาง ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
188 นางดาราพิไล คำแพง ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
189 นายไชยา คำแพง ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
190 นายเวียงชัย สวัสดี ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
191 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร คณะกรรมการอำนวยการ
192 นายสมเกียรติ เภานาง ผู้อำนวนการโรงเรียนกู่จานพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
193 นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ
194 นางนิตยวรรณ เอนกแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร คณะกรรมการอำนวยการ
195 นายกฤตบดินทร์ พรมโสพา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
196 นางจิตรา ไทยเครือวัลย์ ครูโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ
197 นางนภัสชญา บัพพระครุช ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร คณะกรรมการอำนวยการ
198 นายสรวิทย์ โรจนะ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร คณะกรรมการอำนวยการ
199 นายปิยะ เด่นดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร คณะกรรมการอำนวยการ
200 นางสาวรื่นฤดี ผันผาย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร คณะกรรมการอำนวยการ
201 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
202 นายวิทยา กรแก้ว โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
203 นางฤทัยรัตน์ ผองขำ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
204 นายพลาวุธ สุวรรณรัตน์ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
205 นายยงยุทธ ภูมิแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
206 นายอัศนีย์ศักดิ์ ศิริชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมป์ คณะกรรมการอำนวยการ
207 นายจงมิตร ศรีไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
208 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
209 นายมนตรี แจ่มศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
210 นายสกลศักดิ์ เวชกามา หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
211 นายไสว ผ่านเมือง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการอำนวยการ
212 นางปริตตาภา สุดแสน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ คณะกรรมการอำนวยการ
213 นายพัชณรงค์ ศรีใส หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ คณะกรรมการอำนวยการ
214 นายวรวัฒน์ ภาคสุโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนป่าติ้ววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
215 นายพงศ์พยนต์ ไชยยงค์ ครู โรงเรียนป่าติ้ววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
216 นางสุภวรรณ์ ไชยยงค์ ครู โรงเรียนป่าติ้ววิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
217 นายอมร ฤกษ์ใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
218 นายสุปรีชา นาชัยฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคำเตยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
219 นางบุญชู ไชยา ครูโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
220 นายอัชราวุธ บุปผาชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
221 นายพยุหเกียรติ สิงหรา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
222 นายอัฏฐผล ถิรพรพงษ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
223 นายสุพิษ จอมหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
224 นายกิตติชัย บุษราคัม ครูโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
225 นางสุมาลี มูลสาร ครูโรงเรียนคำเตยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
226 นายไชยา คำแพง ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ฝ่ายประสานและจัดทำคำสั่ง
227 นางดาราพิไล คำแพง ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ฝ่ายประสานและจัดทำคำสั่ง
228 นางบังอร ดุมกลาง ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ฝ่ายประสานและจัดทำคำสั่ง
229 นายเวียงชัย สวัสดี ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ฝ่ายประสานและจัดทำคำสั่ง
230 นายอ่อนสี เหมือนมาต ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ฝ่ายประสานและจัดทำคำสั่ง
231 นายปิยะ เด่นดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายประสานและจัดทำคำสั่ง
232 นางสาวรื่นฤดี ผันผาย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายประสานและจัดทำคำสั่ง
233 นายสาธิต ไทยเครือวัลย์ ครูโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ฝ่ายประสานและจัดทำคำสั่ง
234 นายธัญกร อรัญโสติ ครูโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ฝ่ายประสานและจัดทำคำสั่ง
235 นายคมสันต์ กาลถวิล ครูโรงเรียนกู่จานพิทยาคม ฝ่ายประสานและจัดทำคำสั่ง
236 นางจิตรา ไทยเครือวัลย์ ครูโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ฝ่ายประสานและจัดทำคำสั่ง
237 นายพัชณรงค์ ศรีใส หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ ฝ่ายประสานและจัดทำคำสั่ง
238 นางจิตตรี พรหมมาศ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายประสานและจัดทำคำสั่ง
239 นางวราภรณ์ ค้าคล่อง ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายประสานและจัดทำคำสั่ง
240 นางนิภาภรณ์ บุญทวี ครูโรงเรียนคำเตยวิทยา ฝ่ายประสานและจัดทำคำสั่ง
241 นางสาวอิศรา จันทจร ครูโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม ฝ่ายประสานและจัดทำคำสั่ง
242 นางนิราภรณ์ ผลจันทร์ ครูโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม ฝ่ายประสานและจัดทำคำสั่ง
243 นางนิตยา พันธะไชย ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
244 นายนพคุณ ดาโรจน์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
245 นางรัชนีย์ สรณอนุศาสน์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
246 นางสุมาลี ไชยประเสริฐ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
247 นางกฤษณา กุลทรัพย์ศักดิ์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
248 ว่าที่่ ร.ต สมยงค์ มีแก้ว ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
249 นายบำเพ็ญ เยื่อใย ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
250 ว่าที่ พ.ต เทอดชัย พันธะไชย ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
251 นางสาวอนัญพร สุขเฉลิม ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
252 นางนิตยวรรณ เอนกแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
253 นายวิชัย สมอหมอบ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
254 นายไพบูรณ์ จำปาปั่น ครูโรงเรียนกู่จานพิยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
255 นายนิติ แนวบุตร ครูโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
256 นายทนงศักดิ์ ส่วนบุญ พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
257 นายวิทยา พรมเย็น พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
258 นายอุทัยวรรณ์ ศรีหล้า พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
259 นายสมพร หมื่นแสน พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
260 นายสาคร วรรณพัฒน์ นักการโรงเรียนกู่จานวิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
261 นายประสิทธ์ ช้อมศรี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
262 นางสาววราพร แก้วใส ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
263 นางสาววิภาพร ชูรัตน์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
264 นายไสว ผ่านเมือง หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
265 นางจิตตรี พรหมมาศ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
266 นายสมพงศ์ คำดี ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
267 นายบุญเดชทรง นามวงษ์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
268 นายสีนวล กงเงิน ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
269 นายรังษี แสนวงษ์ ช่างไฟฟ้า ชั้น 3 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
270 นายสมยศ อรัญพันธ์ ช่างปูน 4 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
271 นายกิตติชัย จำเริญดี ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
272 นางสาวปาริฉัตร นักร้อง ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
273 นางเพชรา ทำเลดี ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
274 นายไพฑูรย์ บุญจอง ครูโรงเรียนคำเตยวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
275 นางสาวเสาวรัตน์ จันเหลือง ครูโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
276 นายพงษ์เทพ ทองจันทร์ ครูโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
277 นางอภิรักษ์ ฑีฆะ ครูโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
278 นางสาวอำนาจ สุยะทา ครูโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
279 นายเกียรติศักดิ์ ทองคำ ครูโรงเรียนคำเตยวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
280 นายประทุม ทองใบ พนักงาราชการโรงเรียนคำเตยวิทยา ฝ่ายจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์การแข่งขัน
281 นายไชยา คำแพง ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
282 นางดาราพิไล คำแพง ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
283 นางบังอร ดุมกลาง ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
284 นายณัฐภูมินทร์ กฤษณา ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
285 นายปิยะ เด่นดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
286 นางสาวรื่นฤดี ผันผาย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
287 นางณัฐชนันท์พร ศรีมะโรงนาม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
288 นายปวเรศ อินทนา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
289 นางสาวประพิณ เกษมสุข ครูโรงเรียนกู่จานวิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
290 นายสมพงษ์ แสงกล้า ครูโรงเรียนกู่จานวิทยาคม ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
291 นางนรากาญจน์ กาลถวิล พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
292 นางสาวพรทิพย์ ชัยศรี พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
293 นางปิยเนตร พรมจันทร์ พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
294 นางสาวสุพศิน กุแก้ว ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ จังหวัดยโสธร ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
295 นางสิริกาญจน์ อุปการีคมศิริ พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
296 นางนุชนาฎ โชติสุวรรณ ครู โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
297 นางสาวศรัณยาพร อิมพรัช โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
298 นางวิไลวรรณ รักยุติธรรมกุล ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
299 นางวิรังรอง สมสะอาด ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
300 นางสาวนัฐพร พลพงษ์ นักศึกษาฝึกวิชาชีพครู ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
301 นางสาววราภรณ์ ชรารัตน์ นักศึกษาฝึกวิชาชีพครู ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
302 นางวิยะดา สืบสุด พนักงาราชการโรงเรียนคำเตยวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
303 น.ส.ปรียดา แดงบุตร ครูพิเศษโรงเรียนคำเตยวิทยา ฝ่ายรับรายงานตัวและลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
304 นายอ่อนสี เหมือนมาต ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
305 นายนพคุณ ดาโรจน์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
306 นางนิตยวรรณ เอนกแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
307 นางกชกร สุ่มมาตย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
308 นายรัชชานนท์ พรมะณา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
309 นางนงลักษณ์ เพียรทำ ครูโรงเรียนกู่จานวิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
310 นางสาวกิ่งกาญจน์ แสงกุล พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
311 นางสุณีภัสร์ คำมะลุนพัฒนะกุล ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
312 นายนิรันดร์ ขันเงิน โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
313 นางรัตติยา คณารักษ์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
314 นายวินัย ศรีใสคำ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
315 นายสุพิศ บุญครอง พนักงาราชการโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
316 นายเวียงชัย สวัสดี ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
317 นายมานพ ชื่นตา โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
318 นายสุรวุฒิ ทองจิตร ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
319 น.ส.นิตยา พันธมาศ ครูโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
320 น.ส.ดวงตา บุญปก ครูพิเศษโรงเรียนคำเตยวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
321 นายไพรัตน์ ศรีวะโสภา ครูพิเศษโรงเรียนคำเตยวิทยา ฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
322 นายไชยา คำแพง ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
323 นายอ่อนสี เหมือนมาต ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
324 นางสาวอนัญพร สุขเฉลิม ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
325 นางสุภัสสรา ไชยรักษ์ ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
326 นายณัฐภูมินทร์ กฤษณา ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
327 นายปิยะ เด่นดวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
328 นางสาวรื่นฤดี ผันผาย ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
329 นางภัทราลี เหรียญทอง ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
330 นายผดุงศักดิ์ มาศขาว ครูโรงเรียนกู่จานวิทยาคม ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
331 นางสิริกาญจน์ อุปการีคมศิริ พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
332 นางสาวสุพสิน กุแก้ว พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
333 นางสาวพรทิพย์ ชัยศรี พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
334 นางสาวเพ็ญนภา สมบูรณ์ พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
335 นางสาวปิยะเนตร พรมจันทร์ พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
336 นายณัฐพล พรมลี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
337 นางสาวจุฬาไลย ปานพายัพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
338 นางสาวพรทิพย์ ชัยศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
339 นางสิริกาญจน์ อุปการีคมศิริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
340 นางสาวปิยะเนตร พรมจันทร์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
341 นางสาวสุพศิน กุแก้ว โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
342 นางสาวเพ็ญนภา สมบูรณ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
343 นางสาวสุจิตรา ปานพายับ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
344 นางสาววีรญา สีทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
345 นางนรากาญจน์ การถวิล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
346 นางสาวศศิวิมล เรืองแหล้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
347 นายทนงศักดิ์ ส่วนบุญ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
348 นายปวเรศ อินทนา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
349 นายพรชัย ศรีทอง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
350 นางสาวรื่นฤดี ผันผาย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
351 นายปิยะ เด่นดวง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
352 นายบุญฉัตร แก้วคำลา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
353 นายณัฐพล พรมลี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
354 นางสาวกนกพร รัตนา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
355 นายศราวุธ โชติสุวรรณ ครู โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
356 นางสาววราพร แก้วใส ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
357 นางสาวสายสมร วงศ์ศริภักตร์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเลิงนกทา ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
358 นางกนกอร มูลสาร ครูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
359 นายอารีย์ พิมพ์พันธ์ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
360 นางวราภรณ์ ค้าคล่อง ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
361 นายดำรงค์ชัย มาปะโท ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
362 นายภูริช รอดวินิจ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
363 นางนิพาภรณ์ กัลปดี ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
364 นางรัชยา แสนจันทร์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
365 นางรุ่งตะวัน สารพันธุ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
366 นางกรองทิพย์ คำจีนศรี ครู โรงเรียนป่าติ้ววิทยา ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
367 นางพิกุล เทพมะณี ครู โรงเรียนป่าติ้ววิทยา ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
368 นายสุชาติ ทองดี ครู โรงเรียนป่าติ้ววิทยา ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
369 นายสุริยา วุ่นชีลอง ครู โรงเรียนป่าติ้ววิทยา ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
370 นางปรียาวดี วิเวก ครูโรงเรียนคำเตยวิทยา ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
371 น.ส.วาสนา สร้อยจักร์ ครูโรงเรียนคำเตยวิทยา ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
372 นายวิทยา พรมเย็น พนักงานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรวบรวมผลการแข่งขันและรายงานผล
373 นายไชยา คำแพง ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ฝ่ายการเงินและเอกสาร
374 นางดาราพิไล คำแพง ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ฝ่ายการเงินและเอกสาร
375 นายเวียงชัย สวัสดี ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ฝ่ายการเงินและเอกสาร
376 นายอ่อนสี เหมือนมาต ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ฝ่ายการเงินและเอกสาร
377 นายณัฐภูมินทร์ กฤษณา ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ฝ่ายการเงินและเอกสาร
378 นางสาวอัญชลี แก้วคนตรง ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ฝ่ายการเงินและเอกสาร
379 นางบังอร ดุมกลาง ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ฝ่ายการเงินและเอกสาร
380 นางนภัสชญา บัพพระครุช ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายการเงินและเอกสาร
381 นางฐิตินันท์ ทันพรม ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายการเงินและเอกสาร
382 นางเรืองอุไร พวงศรี ครูโรงเรียนกู่จานวิทยาคม ฝ่ายการเงินและเอกสาร
383 นางสิริกาญจน์ อุปการีคมศิริ พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายการเงินและเอกสาร
384 นางสาวสุพรรษา สิงห์ทองทัด ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายการเงินและเอกสาร
385 นางอรพิน สว่างวงษ์ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ฝ่ายการเงินและเอกสาร
386 นางสาวนิตยา มุลตรีภักดิ์ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ฝ่ายการเงินและเอกสาร
387 นางสาวกิตติมา มาคำพันธ์ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ฝ่ายการเงินและเอกสาร
388 นางปริตตาภา สุดแสน ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายการเงินและเอกสาร
389 นางสาวสุชาดา นรสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายการเงินและเอกสาร
390 นางสาวยุภาภรณ์ เสนสาย ครูอัตราจ้าง โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายการเงินและเอกสาร
391 นางสาวยุภาธิรัตน์ พันธราช ครูอัตราจ้าง โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายการเงินและเอกสาร
392 นางสาวปัณชิตา สุจริต ครูอัตราจ้าง โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายการเงินและเอกสาร
393 นางสาววราภรณ์ ชรารัตน์ นักศึกษาฝึกวิชาชีพครู ฝ่ายการเงินและเอกสาร
394 นางสาวนัฐพร พลพงษ์ นักศึกษาฝึกวิชาชีพครู ฝ่ายการเงินและเอกสาร
395 Miss.Zhang Huimin นักศึกษาฝึกวิชาชีพครู ฝ่ายการเงินและเอกสาร
396 น.ส.พิไลลักษณ์ ทับแสง ครูโรงเรียนคำเตยวิทยา ฝ่ายการเงินและเอกสาร
397 นางทองเลื่อน สิทธิสาร ครูโรงเรียนคำเตยวิทยา ฝ่ายการเงินและเอกสาร
398 นายสรวิทย์ โรจนะ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
399 นางบังอรค์ แสงวงค์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
400 นายมานิตย์ ทองดี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
401 นายนที คิมหันตา พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
402 นางสาวพลอยไพรินทร์ ระรื่นรมย์ พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
403 นายยศพัฒน์ วัชระรัตนโสธร พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
404 นายสุริยันต์ ศรีใสคำ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
405 นายมนตรี ลีขศรี โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
406 นายสกลศักดิ์ เวชกามา ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
407 นายไพบูลย์ ภูมิเรศสุนทร ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
408 นายวิชัย ไตรทรัพย์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
409 นางสุพิศ โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
410 นางนิตยวรรณ เอนกแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายปฐมพยาบาล
411 นางเกศรา อุทยานวิชา พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายปฐมพยาบาล
412 นางวิชชยา แสงงาม พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายปฐมพยาบาล
413 นางกิ่งกาญจน์ แสงกุล พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายปฐมพยาบาล
414 นายอภิชาติ มิ่งไชย โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา ฝ่ายปฐมพยาบาล
415 นางชื่นกรุณา ผ่องใสศรี โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ฝ่ายปฐมพยาบาล
416 นางสาวรุ่งรัตน์ เดชรักษา โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม ฝ่ายปฐมพยาบาล
417 นางสาววนิดา จันทรศิริ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายปฐมพยาบาล
418 นางจิราวรรณ มีตน ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายปฐมพยาบาล
419 นางรัชยา แสนจันทร์ ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายปฐมพยาบาล
420 นางสุภิน กงเงิน ครู โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ ฝ่ายปฐมพยาบาล
421 นางเยาวลักษณ์ แสนวงษ์ พนักงานพิมพ์ ชั้น 3 ฝ่ายปฐมพยาบาล
422 ว่าที่่ ร.ต สมยงค์ มีแก้ว ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
423 นายบำเพ็ญ เยื่อใย ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
424 นายเฉลิมนคร บุญรักษ์ ครูโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
425 นายธีระวุฒิ ภูมิแสน ครูโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
426 นายวิชัย สมอหมอบ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
427 นายสุพจน์ พงษ์สถิตย์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
428 นายปวเรศ อินทนา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
429 นายวุฒิเดช หมายมั่น ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
430 นางสาวพลอยไพรินทร์ ระรื่นรมย์ พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
431 นางวิทิดา เจริญศรี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายจราจรและยานพาหนะ
432 นางนิตยวรรณ เอนกแสน รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
433 นางบุญล้อม เกสรจันทร์ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
434 นางอรอนงค์ ศรีเสมอ ครูโรงเรียนกู่จานวิทยาคม ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
435 นางวิทิดา เจรฺญศรี ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
436 นางฉัตรวิไล ตั้งสุภวงค์ พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
437 นางเกศรา อุทยานวิชา พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
438 นางสาวปรียาพร ปิ่นอำคา พนักงานราชการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
439 นางพรัชรินทร์ กกแก้ว โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
440 นางชื่น วรรณจันทร์ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
441 น.ส.กรรณิกา สะอาดเอี่ยม ครูพิเศษโรงเรียนน้ำคำวิทยาคม ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
442 น.ส.เบญจมาศ ทองบ่อ ครูโรงเรียนคำเตยวิทยา ฝ่ายสวัสดิการและอาหาร
443 นายฤทธา นันทพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต ๒๘ คณะกรรมการที่ปรึกษา
444 นายภัทธศาสน์ มาสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต ๒๘ คณะกรรมการที่ปรึกษา
445 นายประเสริฐ กษมาพิศาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต ๒๘ คณะกรรมการที่ปรึกษา
446 นางยุพิน กองรักษา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพม.๒๘ คณะกรรมการที่ปรึกษา
447 นางพรเพ็ญ ดอกไม้ ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๘ คณะกรรมการที่ปรึกษา
448 นางสาวมโนรี อดทน ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๘ คณะกรรมการที่ปรึกษา
449 นางสุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๘ คณะกรรมการที่ปรึกษา
450 นางสาวอุไรพร ดำรงค์ศิริ ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๘ คณะกรรมการที่ปรึกษา
451 นายยงยุทธ เมธาวีวินิจ ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๘ คณะกรรมการที่ปรึกษา
452 นายศักดิ์นิรุทร สุขประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๘ คณะกรรมการที่ปรึกษา
453 นายไมตรี บุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๘ คณะกรรมการที่ปรึกษา
454 นางสาวกัญญาภัศ มูลศรีแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๘ คณะกรรมการที่ปรึกษา
455 นางวิมลวรรณ เปี่ยมจาด ศึกษานิเทศก์ สพม.๒๘ คณะกรรมการที่ปรึกษา
456 นายสุรศักดิ์ เอนกแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 จังหวัดยโสธร คณะกรรมการที่ปรึกษา
457 นายสมเกียรติ เภานาง ผู้อำนวนการโรงเรียนกู่จานพิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา
458 นายทองใจ กิ่งมิ่งแฮ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ คณะกรรมการที่ปรึกษา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]