สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ยโสธรพิทยาคม 53 4 1 1 58
2 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 49 6 2 1 57
3 เลิงนกทา 47 1 1 1 49
4 ค้อวังวิทยาคม 45 9 2 2 56
5 มหาชนะชัยวิทยาคม 45 1 1 1 47
6 ทรายมูลวิทยา 34 3 0 0 37
7 สมเด็จพระญาณสังวร 33 9 2 1 44
8 กุดชุมวิทยาคม 32 7 3 1 42
9 ศิลาทองพิทยาสรรค์ 32 6 3 1 41
10 สอนแก้วว่องไววิทยา 28 8 4 0 40
11 ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 26 7 3 0 36
12 สิงห์สามัคคีวิทยา 25 3 0 0 28
13 ศรีแก้วประชาสรรค์ 21 4 1 1 26
14 เมืองกลางประชานุกูล 20 7 0 0 27
15 บุ่งค้าวิทยาคม 20 6 0 0 26
16 ศรีฐานกระจายศึกษา 19 5 5 0 29
17 โพนทันเจริญวิทย์ 19 2 4 0 25
18 ยโสธรพิทยาสรรค์ 18 8 2 0 28
19 ตระกูลประเทืองวิทยาคม 17 4 0 0 21
20 คำเตยวิทยา 14 7 2 0 23
21 โพนงามพิทยาคาร 14 3 2 0 19
22 ศรีธรรมวิทยา 13 7 4 2 24
23 กู่จานวิทยาคม 13 5 1 0 19
24 นาโปร่งประชาสรรค์ 13 4 1 1 18
25 ป่าติ้ววิทยา 12 4 1 1 17
26 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม 12 3 3 0 18
27 น้ำคำวิทยาคม 12 0 1 0 13
28 ห้องแซงวิทยาคม 9 3 0 0 12
29 หนองแหนพัฒนวิทยาคม 9 2 1 1 12
30 ดงมะไฟพิทยาคม 8 2 1 0 11
รวม 712 140 51 15 918