สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ยโสธรพิทยาคม 52 4 1 1 57
2 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 47 5 2 0 54
3 เลิงนกทา 44 1 1 1 46
4 ค้อวังวิทยาคม 43 9 2 2 54
5 ทรายมูลวิทยา 34 3 0 0 37
6 มหาชนะชัยวิทยาคม 33 1 1 1 35
7 สมเด็จพระญาณสังวร 31 8 2 1 41
8 กุดชุมวิทยาคม 30 7 3 1 40
9 สอนแก้วว่องไววิทยา 28 8 4 0 40
10 ศิลาทองพิทยาสรรค์ 28 5 3 1 36
11 สิงห์สามัคคีวิทยา 23 3 0 0 26
12 ศรีแก้วประชาสรรค์ 21 4 1 1 26
13 เมืองกลางประชานุกูล 20 7 0 0 27
14 บุ่งค้าวิทยาคม 19 6 0 0 25
15 ศรีฐานกระจายศึกษา 19 5 5 0 29
16 โพนทันเจริญวิทย์ 19 2 4 0 25
17 ยโสธรพิทยาสรรค์ 18 8 2 0 28
18 ราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 17 7 3 0 27
19 ตระกูลประเทืองวิทยาคม 16 4 0 0 20
20 โพนงามพิทยาคาร 14 3 2 0 19
21 ศรีธรรมวิทยา 13 7 4 2 24
22 คำเตยวิทยา 12 5 2 0 19
23 ป่าติ้ววิทยา 12 4 1 1 17
24 นาโปร่งประชาสรรค์ 11 3 1 1 15
25 กำแมดขันติธรรมวิทยาคม 10 2 3 0 15
26 ห้องแซงวิทยาคม 9 3 0 0 12
27 หนองแหนพัฒนวิทยาคม 9 2 1 1 12
28 น้ำคำวิทยาคม 9 0 1 0 10
29 ดงมะไฟพิทยาคม 8 2 1 0 11
30 กู่จานวิทยาคม 7 5 1 0 13
รวม 656 133 51 14 854