รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ   บุญศรี
2. เด็กชายวโรทัย   จันทมาตย์
 
1. นายวิทวัช   สิมทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์   นพคุณ
2. เด็กชายศตวรรษ   ขวัญทอง
 
1. นายเฉลิมพล   ปราบหนองบัว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงปิยาพัชร   โกกะพันธ์
2. เด็กชายอรัญญา   ทองคำ
 
1. นายสมใจ   มูลอ่อน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายจารุวัส   ดอกบัว
2. เด็กชายอนุสรณ์   ไชยสัจ
 
1. นางสุพัตตา   เนตรสง่า
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายจิรกฤต  นันตะวัน
2. นายณัฐสิทธิ์  วีระจินตารักษ์
3. นายพงศกร  สิงยะเมือง
4. นายศักดิ์ชาย  คำหลาน
5. นายเอกราช  บุญเอก
 
1. นางสุดาวดี  หอมวงษ์
2. นายณัฐภูมินทร์  กฤษณา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายพงศธร   ทานะเวช
2. นางสาววิชชุฎา  พิลา
3. นางสาวสุดารัตน์   โคตรศรี
4. นางสาวอรสา  ศรีมันตะ
5. นางสาวอิสราภรณ์   สิทธิ
 
1. นายเจตน์   สิงห์ตา
2. นายเสรี  สามาอาพัฒน์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายณรงค์ชัย   คำผา
2. นางสาวดาราภัทร   แก้วมุงคุณ
3. นายปกิต   สามสี
4. นายวัชรประวิณ   มาสขาว
5. นายอดิศร   พลเวียงสา
 
1. นายอภิชาติ   แสนสี
2. นางสาวอมรรัตน์   มาตขาว
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์   รุ่งเรืองศรี
2. นางสาวปรียานุช   สุโพธิ์
3. นางสาวพิจิตรา   ก้อนผา
4. นางสาววรัมพร   พงษ์สนิท
5. นางสาววริศรา   ดาหนองแห้ว
 
1. นายนพคุณ   ดาโรจน์
2. นางสาวอนัญพร   สุขเฉลิม
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นายทรงชัย   คุ้มครอง
2. นางสาวภัทราพร   จำปาศรี
 
1. นายวรรณ   ช่อจำปี
2. นางสาวศุภธิดา   กันภัย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. เด็กชายชินวัตร   ทองวรรณ์
2. เด็กหญิงศรุตา   สุขกุล
 
1. นางวิไลวรรณ   มาศขาว
2. นางสาวกรรณิกา   สะอาดเอี่ยม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาว เมทนี   มนต์ขลัง
2. นายธนกฤต   หินทอง
 
1. นาง จิรวรรณ   แนวบุตร
2. นาย วุฒิศักดิ์   เนื่องแนวน้อย
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายธนารัตน์   นันทรักษ์
2. นางสาวธีร์จุฑา  โกกระบูรณ์
 
1. นางสาวสุชิดา   ข่อยแก้ว
2. นางสาว อนุรี   งามแก้ว
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมุธิตา    มาลัย
 
1. นายคุณากร    สมสาย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงธีร์ณัฐกุล   พรมดี
 
1. นายสมบัติ   ม่วงมูลตรี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวจุฑามาศ   จุลหงษ์
 
1. นายจำปี    สุขขา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายพฤษภา    ดอกจันทร์
 
1. นางสุมนมาลย์    ทะวันทา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอรยาพร   บัวแย้ม
 
1. นายคุณากร  สมสาย
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายณัฎฐกร    ไชยบัง
 
1. นางสุมนมาลย์    ทะวันทา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวสุมิตรา    เรียบภูเขียว
 
1. นายสืบสกุล    บุญประสิทธิ์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายธนาบดินทร์  แสงทอง
 
1. นายคุณากร    สมสาย
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กชายพรรษมล    เวฬุวนารักษ์
 
1. นายเฉลิมพล   สระ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายณพชร    จันดารักษ์
 
1. นางลำพูน    ปรัชญคุปต์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายนราธิป   หงวนไธสง
 
1. นางพรฤดี    มีชัย
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายสุริยา   สีม่วง
 
1. นางสุมนมาลย์   ทะวันทา
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวอรอนงค์    กองคำ
 
1. นายเชตวัน    ชูรัตน์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   นานอก
 
1. นายคมกริช  ปัตถาทุม
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายพัทยา    วงเวียน
 
1. นางพรฤดี   มีชัย
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นางสาวนฤมล    มูลสาร
 
1. นายพนา  บุญทวี
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา    สุวรรณรัตนศรี
2. เด็กหญิงพรทิพย์    จันเมือง
 
1. นางรำพรรณ    เสียงใส
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิตราพร   ป้องแก้ว
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    จันทร์น้อย
 
1. นายอิทธิพล  ไชยสุทธิ์
2. นางบุญเรี่ยม  นางบุญเรี่ยม
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นายวุฒิพงษ์    เอกสัน
 
1. นายเชตวัน   ชูรัตน์
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงพรมพร   ศรีสวัสดิ์
 
1. นายสืบสกุล   บุญประสิทธิ์
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวรัตนภรณ์    หัสกรรัตน์
 
1. นางพรฤดี   มีชัย
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นายอภิชิต   บุญทศ
 
1. นายมงคล   ขุณิกากรณ์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายคุณากร    จันทรทัย
2. เด็กชายนายรัฐวุฒิ เพลินสมบัติ  เพลินสมบัติ
3. นายพลายงาม ปิ่น  ปิ่นวันนา
 
1. นางลำพูน    ปรัชญคุปต์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กชายนัทพร  คะเนแน่น
2. เด็กชายนิพนธ์ กุมารสิทธิ์  กุมารสิทธิ์
3. เด็กชายมนัสวิน   ชูรัตน์
 
1. นายอิทธิพล    ไชยสุทธิ์
2. นางบุญเรี่ยม    ไชยสุทธิ์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายภาสกร   กลางเหลือง
2. นางสาววรัมพร   พงษ์สนิท
3. นายสถาพร   พิศักดิ์
 
1. นายมนิตย์   ปรัชญคุปต์
2. นางลำพูน    ปรัชญคุปต์
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. นายภควัฒน์  มาลัยพวง
2. นายมาโนชญ์   ชูรัตน์
3. นายสมบัติ  พรมจันทร์
 
1. นายอิทธิพล   ไชยสุทธิ์
2. นางบุญเรี่ยม    ไชยสุทธิ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นายศิวัชชัย  ภูมิสะอาด
 
1. นายสาธิต  ไทยเครือวัลย์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นายสันทกร  พูลสวัสดิ์
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายธาวิน  ประทุม
 
1. นายธีระวุฒิ  ภูมิแสน
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นายศิวัชชัย  ภูมิสะอาด
 
1. นายสาธิต  ไทยเครือวัลย์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นายอดิสรณ์  ใจสมัครรักษ์
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงอันนา  แซ่เตีย
 
1. นายธีระวุฒิ  ภูมิแสน
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาวสิรินภา  ปกป้อง
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายธนาวินธ์  สินเติม
 
1. นายธีระวุฒิ  ภูมิแสน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายวุฒินันท์  รามัญ
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นายภานุเดช  ดวงศรี
 
1. นายสาธิต  ไทยเครือวัลย์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นายสิทธิพร   โสภา
 
1. นายสาธิต  ไทยเครือวัลย์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. เด็กหญิงอรทัย  ราชบุตรศรี
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาวศิริขวัญ  เยี่ยมสันเที๊ยะ
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวศิริทิพย์  อินทร์อิ่ม
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาวพลอยไพลิน  ขอสุข
2. นายภานุเดช  ดวงศรี
3. นางสาววรินดา  หลักทอง
4. นายวีระพล  ป้องสุวรรณ
5. นางสาวศิริขวัญ  เยี่ยมสันเที๊ยะ
6. นายสิทธิพร  โสภา
7. นายอนุวัฒน์  โพนทัน
8. นางสาวเบญจมาส  เนื้อมั่น
 
1. นายสาธิต  ไทยเครือวัลย์
2. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
3. นายนิติ  แนวบุตร
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายกัมปนาท  กอแก้ว
2. นายจิรายุส  ไชยปัญหา
3. นายชยณัฐ  โคตรสมบัติ
4. นายชลวิทย์  ศรีธาตุ
5. นายทัศน์ผล  สังเกต
6. นายธนาวินธ์  สินเดิม
7. เด็กชายธาวิน  ประทุม
8. นางสาวปิยพัชร  ศรีเนต
9. เด็กหญิงรวิวรรณ  เล่าผิวพันธ์
10. นางสาววราพร  ลุล่วง
11. นางสาววานิษฐา  ใครชม
12. เด็กหญิงศศิอาภา  จินาพันธ์
13. นางสาวศุฑิมาพร  จินาพันธ์
14. เด็กชายสันติภาพ  เดชวิเศษ
15. นายอานุภาพ  เซ่เจีย
 
1. นายธีระวุฒิ  ภูมืแสน
2. นางสาวเสวณีย์  จันทะคุบ
3. นางสาวอุไรวรรณ  วงษ์คำจันทร์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายกัมปนาท  กอแก้ว
2. นายชยณัฐ  โคตรสมบัติ
3. นายชลวิทย์  ศรีธาตุ
4. เด็กหญิงชุติภาญ  มูลสุวรรณ
5. นายทัศน์ผล  สังเกต
6. นายธนาวินธ์  สินเติม
7. เด็กชายธาวิน  ประทุม
8. เด็กหญิงนครินทร์  อินสว่าง
9. เด็กหญิงปาริชาติ  สมอดง
10. นางสาวปิยพัชร  ศรีเนต
11. เด็กหญิงรวิวรรณ  เล่าผิวพันธ์
12. เด็กหญิงรัชนีกร  โพธิ์ศรี
13. นางสาววานิษฐา  ใครชม
14. เด็กหญิงศศิอาภา  จินานันธ์
15. นางสาวศุฑิมาพร  จินานันธ์
16. เด็กชายสันติภาพ  เดชวิเศษ
17. เด็กหญิงสุกิสรา  สมพงพันธ์
18. เด็กชายอรรภวัตน์  พรมาย
19. เด็กหญิงอรุณกมล  พูลพล
20. นายเดชาภณ  นนทสินร์
 
1. นายธีระวุฒิ  ภูมิแสน
2. นางสาวเสาวณีย์  จันทะคุบ
3. นางสาวสุภลักษ์  เนาวโรจน์
4. นางสาวอุไรวรรณ  วงษ์คำจันทร์
5. นางลำพูน  ปรัชญคุปต์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. นายกฤษฏา  สิทธิพรม
2. นายกฤษณะ  ศรเผือก
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  ทองวรรณ
4. เด็กหญิงธิติยา  สีวะโสภา
5. นางสาวประภัสสร  รัตนวงษ์
6. เด็กหญิงประภัสสรา  สายศร
7. นายภานุพงศ์  ไตรยวงศ์
8. นายลิขิต  สีวะสุทธิ์
9. นางสาววิชชุดา  กลมเกลียว
10. เด็กหญิงวิภารัตน์  สีวะโสภา
11. นางสาวศศินา  งิ้วลาย
12. นายสุทัศน์  ทวีกอง
13. นางสาวสุพัตรา  นามเคน
14. นายสุวัฒน์ชัย  พสมา
15. นายอภิสิทธฺิ์  ปุยวงศ์
16. นายอภิสิทธฺิ์  บุญทอง
17. เด็กหญิงอริศรา  อุดมราก
18. เด็กชายอรุณรักษ์  สังวรจิตร
19. นางสาวเพชรรัตน์  โพธฺ์ชัย
20. นางสาวเยาวรัตน์  นนทะลุน
 
1. นายฐิฏวุฒิ  กลิ่นแก้ว
2. นางวาสนา  สร้อยจักร์
3. นายพงษ์เทพ  ทองจันทร์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนำโชค  โทบุดดี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  โชคยศเจริญ
3. เด็กชายวีรวัฒน์  สัมปันโน
4. เด็กชายอรรถพล  ยศบุญ
5. เด็กชายเอกสิทธิ์  ขยันหา
6. เด็กชายโชคอนัน  มุธุขัน
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
2. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายธีรวุท  วุฒิ
2. เด็กชายปฐมพร  สีอ่อน
3. เด็กชายภูวเบศวร์  บุษราคัม
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ  มายนต์
5. เด็กชายเพชรไท  เทียนสวัสดิ์
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงดรุณี  อินทนนท์
2. นางสาวพัชราวรรณ  สีกวาง
3. นายวันชัย  หล่มใส
4. นายสิทธา  พรไพบูลย์
5. นายสิทธิชัย  สิงห์ลอ
6. นายอภิชัย  สมยา
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
2. นายวิทยา  กรแก้ว
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายกฤตนู  ผาเวช
2. นายกีรติ  บุษราคัม
3. นายธุรกิจ  บุตรกาล
4. นายนันทพงศ์  เวินชุม
5. นายปรเมศร์  แวงวรรณ
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ปรึกษาการ
2. นางสาวกิฤติยาณี  เที่ยงอยู่
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  บุญทศ
4. นางสาวจุฬาพร  ไชยศรี
5. เด็กชายฉัตรณรงค์  แก้วมิ่ง
6. เด็กชายชนะศักดิ์  อุปชัย
7. นายณัฐพล  ปรึกษาการ
8. เด็กชายณัฐวัฒน์  พรานป่า
9. นายตะวัน  พันธ์ครู
10. นายธนากรณ์  บุญทศ
11. เด็กชายธรรมนูญ  เขียวชะอุ่ม
12. เด็กชายธรรมนูญ  สียางนอก
13. นายธราดล  บุญทศ
14. เด็กชายนพดล  ศรีมันตะ
15. เด็กหญิงนฤมล  ปลั่งกลาง
16. เด็กชายนันทกร  สังฆพรม
17. นางสาวนิตติญา  ชูรัตน์
18. เด็กหญิงบงกช  กะเหรี่ยงดี
19. เด็กชายปกาศิต  เสน่หา
20. นายปณิธาน  อนุสรณ์
21. เด็กหญิงปรียาภรณ์  โนกุญชร
22. เด็กชายปัญญา  งามฉลวย
23. นางสาวปิยณัฐ  เรื่องฤทธิ์
24. เด็กชายปิยะวัฒน์  ประทุมวัน
25. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  แก้วมิ่ง
26. นายพีรดนย์  พิจารย์
27. เด็กหญิงภัทริกา  ขันเงิน
28. เด็กหญิงวรรณนิศา  กุลชิล
29. เด็กหญิงวรรัตน์  บัวลอย
30. เด็กหญิงวรินญา  วิมุตรกุล
31. เด็กหญิงศศิธร  ชูรัตน์
32. เด็กหญิงสนิมา  แสงงาม
33. เด็กหญิงสุนันทา  พลแก้ว
34. นายสุภัทร  ศรชัย
35. นายสุเทพ  จันทราชัย
36. เด็กชายอรรถพล  พงค์พีระ
37. เด็กหญิงอารียา  โพธิทัก
38. นางสาวเพชรี  เยื้อนจันทึก
39. นางสาวเสาวลักษณ์  บุุญทศ
40. นายเอกรัตน์  ขันเงิน
 
1. นายสุรสิทธิ์  กองสินแก้ว
2. นางสาววิไล  จวนสาง
3. นางเกียรติสุดา  สุดชาฎา
4. นางโคตรเพชร  มีโพธิ์
5. นายธีระยุทธ  เชื้อดี
6. นางสาวสาคร  มีแก้ว
7. นางสาวกนกวรรณ  แสนสาย
8. นายวัฒนะ  กันทาทรัพย์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ผ่านเมือง
2. นายกฤตนู  ผาเวช
3. นางสาวกฤติยาภรณ์  เพ็งเพราะ
4. นางสาวกฤติยาภรณ์  สมทรัพย์
5. นางสาวขวัญเรือน  กอราช
6. เด็กชายจักรกริช  นาเวียง
7. นางสาวจิตรทิพย์  ศรีละโคตร
8. เด็กหญิงจิรดาวรรณ  แก้วจันทร์
9. เด็กหญิงชนนิภาต์  โสมรักษ์
10. เด็กชายชานนท์  ศรีชัย
11. เด็กหญิงญาสุมินท์  บุญชม
12. นางสาวณัฐวดี  กองแก้ว
13. นายธนาพันธ์  นันทา
14. นายนราทิป  พรรษา
15. นางสาวปณิธาน  พูลพัส
16. นางสาวปิยดา  มหาชัย
17. นางสาวพรพิมล  ทิพรัตน์
18. เด็กหญิงพัชราภา  ปัญโญกลาง
19. นางสาวพิชญา  ป้องทอง
20. นางสาวยุวดี  ศรีหาฤทธิ์
21. นายรัฐพงษ์  เทือกทา
22. เด็กชายรัฐวิสา  บุตรสาร
23. เด็กหญิงรัตนาวดี  วงศ์สมัคร
24. นางสาวลักษณพร  ธิบูรบุญ
25. นางสาวลัดดาวรรณ  ศรีสุวะ
26. เด็กหญิงวชิราภรณ์  คำปัน
27. นางสาววนิดา  เชาวะรัตน์
28. นายวัชรินทร์  แพงกัลยา
29. นางสาววิลาวรรณ  นาสำแดง
30. นายวีระยุทธ  สุเมธีศรีวงศ์
31. นายวุฒินันท์  รามัญ
32. นายศิริวัฒน์  ศิริบูรณ์
33. นายศุภกิจ  ซ่อนนาลา
34. เด็กหญิงสุปรีญา  ปรางค์ทอง
35. นายสุวิชา  ลำภา
36. เด็กหญิงอนัญญา  สาระ
37. นายอมรเทพ  หลาบคำ
38. เด็กหญิงอารียา  บุตรอำคา
39. เด็กหญิงเกษมณี  สมประสงค์
40. นางสาวเพชรรัตน์  บรรพารชัย
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
2. นายสงบ  ทะวันทา
3. นางสายสมร  วงศ์สิรภัค
4. นายสิทธิพร  สมจิตร
5. นางสาวอรุชา  สุฉายา
6. นางสาวกิตติยา  วงศ์ทอง
7. นายสืบสกุล  บุญประสิทธิ์
8. นายโชคทวี  บุญจันทร์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวกนิษฐา  ศรีเสมอ
2. นางสาวกาญจนา  ลุนผง
3. นางสาวกิตติยาพร  ทองเฟื้อง
4. เด็กหญิงกิตติวรรณ  ทองเฟื้อง
5. นายขจรเกียรติ  บุญลพ
6. นายคุณารักษ์  งามล้วน
7. นางสาวจันทร์จิรา  ลุผล
8. เด็กหญิงชลีพรรณ  แสนกล้า
9. เด็กหญิงฐิติพร  เลี่ยมแจง
10. นายณัฐพงศ์  คามทิตย์
11. เด็กหญิงธนัชพร  ป้องแก้ว
12. นายธนากร  คนมาก
13. นางสาวธัญญลักษณ์  รูปสวย
14. นางสาวนริศรา  พูนเกษ
15. เด็กชายนาราภัทร  สายจันดี
16. นางสาวปัทนันท์  นามขำ
17. นายพงศกร  ศรีสกุล
18. นางสาวพรรณนิภา  พันธ์สาย
19. เด็กชายพิทักษ์  การจิต
20. นางสาวพิมลวรรณ  เยี่ยมญาติ
21. เด็กชายพีรพัฒ  ทิมา
22. นางสาวภัทรสิริ  เจนด่านกลาง
23. เด็กชายภาณุวัฒน์  สายสมบัติ
24. เด็กชายภานุพงษ์  เคนสิงห์
25. นางสาวมัลลิกา  บุญเสนา
26. นางสาววนิษฐา  ลุผล
27. นางสาววรัญช์ธิตา  ป้องทา
28. นางสาววาริชา  นามโคตร
29. เด็กชายวีระวัฒน์  ลุนพิลา
30. นายศรพิชัย  ป้องแก้ว
31. นางสาวศศิธร  สืบศรี
32. นางสาวศิริวรรณ  เห็มทอง
33. นางสาวศิริวิมล  นันทะวงษ์
34. เด็กหญิงสุภาพร  มาศกุล
35. นายสุเทพ  มานพ
36. เด็กชายอธิพันธ์  กองแก้ว
37. นางสาวอภิญญา  สายสกุล
38. นางสาวอรพินท์  บุญมาตย์
39. นางสาวเบญจมาศ  อ่อนหลง
40. นายเมธี  ชินศรี
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
2. นางสาวบุญยาพร  ทองสมบัติ
3. นางสาวทิพวรรณ  ทองไพฑูรย์
4. นางสาวทัศนีย์  เสาหงษ์
5. นายนิคม  ไชยะนา
6. นายไพโรจน์  สืบสายลา
7. นายกู้เกียรติ  เศรษฐีแสง
8. นายเอกสิทธิ์  มูลคุตร
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายกวิชัย  ศรีเนตร
2. นางสาวกัลยานี  มูลสาร
3. นายคุณภัทร  เจือจุล
4. นางสาวจารุวรรณ  ทั่งทอง
5. เด็กชายชลันธร  ทองบ่อ
6. เด็กชายชัญญา  ทองบ่อ
7. นางสาวนาถชนก  โพธินางรอง
8. นางสาวบุษราคัม  ชัยศรี
9. นายภราดร  สิริโส
10. นางสาวภัทรา  ผลภิญโญ
11. นางสาวมยุรี  สีมันตะ
12. นายยุทธชัย  งามถม
13. นายยุทธชัย  ผลจันทร์
14. เด็กชายระพีพัฒน์  บุญทวี
15. นางสาวฤทัยรัตน์  แหยงกระโทก
16. นางสาววรนุช  ลาพัน
17. นายวายุ  ศรีมันตะ
18. เด็กชายศตวรรษ  บุญมาก
19. นางสาวศิรินภา  แสงทิตย์
20. นางสาวศิริลักษณ์  คำทอง
21. นางสาวศุภลักษณ์  กะรัมย์
22. นางสาวสมใจ  ทองขาว
23. นางสาวสวรรยา  อำพรรัตน์
24. เด็กหญิงสิรินยารัตน์  สุริโย
25. นางสาวสิริยากร  สมหวัง
26. นางสาวสิริรักษ์  ศรีมันตะ
27. นางสาวสิริวิภารัตน์  ศรีมันตะ
28. นางสาวสิริวิภารัตน์  ศรีมันตะ
29. นางสาวสุภธิดา  บุญทวี
30. นางสาวสุวณี  ธุมาลา
31. นางสาวสุวนันท์  ส่วนเสน่ห์
32. นางสาวอังคณา  ศรีไชย
33. นางสาวอุมาพร  กุลอาจศรี
34. เด็กชายเกรียงไกร  จันทร์งาม
35. นายเกียาติศักดิ์  โสภาส
36. นายเฉลิมชัย  คามวัลย์
37. เด็กชายเด่นดนัย  ทองเฟื่อง
38. เด็กหญิงเบ็ญจพร  พันธ์ศรี
39. เด็กชายเอกราช  พยุงวงษ์
40. นายไชยพงษ์  ในจิตร
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
2. นายพิศาล  ไพรบึง
3. นายธนกร  พุทธพรม
4. นายเสรี  สามาอาพัฒน์
5. นายวุฒินันท์  บุญพา
6. นายคมกริช  ปัดถาทุม
7. นางสาวพรทิวา  คำผา
8. นางสุพัตรา  สามาอาพัฒน์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายพีรพัฒ  ทิมา
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กชายทรงฤทธิ์  หนูจิ๋ว
 
1. นายวิรุฬ  แก่นบุบผา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นายสุภัทร  ศรชัย
 
1. นายสุรศักดิ์  กองสินแก้ว
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายวีระยุทธ  สุเมธีศรีวงศ์
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงอัจฉรา  ลิลากุด
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงจีรภา  แท่นทอง
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวกวินทิพย์  ศรีสมาน
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวฤทัยรัตน์  แหยงกระโทก
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายทีฆทัศน์  วงศ์พิมพ์
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กชายอภิรักษ์  มลีรัตน์
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. นายอดิศักดิ์  กระเดาไทย
 
1. นางปลอบขวัญ  สมสอางค์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายวีระยุทธ  สุเมธีศรีวงศ์
 
1. นายไพศาล  ฝนกระโทก
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โชคยศเจริญ
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. เด็กหญิงอริสรา  ยืนยง
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนุสราภรณ์  เวชกามา
 
1. นางแจ่มจันทร์  พรมวงศ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวชนิภรณ์  เผ่าเพ็ง
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายชาญวิทย์  บุญปก
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กชายธนากร  ฤิทธิ์คำหาญ
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายสุรศักดิ์  สุคำภา
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายอนุรักษ์  โพธิ์สว่าง
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวตวงพร  วงศ์มั่น
 
1. นายสนธยา  ไชยวิชิต
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กหญิงดรุณี  กล้าหาญ
 
1. นางสุมาลี  ลุนาบุตร
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวศิริทิพย์  อินทร์อิ่ม
 
1. นางสุภาพ  แก่นบุบผา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุพิชญา  ทองขาว
 
1. นางแจ่มจันท์  พรมวงศ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายสรัญวุฐิ  คำนึง
 
1. นางทัศนีย์  เสาหงษ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายอาทิตย์  คงทิม
 
1. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นายเศรษฐศักดิ์  เทียนชัย
 
1. นายอภิชาติ  พวงชมภู
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  มหาจันทร์
 
1. นางกองทอง  จันธิมา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กหญิงกุญจนาท  บุญทศ
 
1. นายพงศ์พยนต์  ไชยยงค์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 1. นางสาวศิริขวัญ  เยี่ยมสันเที๊ยะ
 
1. นางจิตรา  ไทยเครือวัลย์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นางสาวนาถนก  โพธิ์นางรอง
 
1. นายเอกราช  บัวหอม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรชฎา  ผาริโน
2. เด็กหญิงกิตติภาพร  โกรินทร์
3. เด็กหญิงฉัตรกมล  มิกราช
4. เด็กหญิงฉันท์สินี  ถือทอง
5. เด็กหญิงชนิตา  ไชยสีดา
6. เด็กชายณัฐกานต์  วรวัฒน์
7. เด็กหญิงณัฐวดี  พันตัน
8. เด็กหญิงดรุณี  ทองขัน
9. เด็กหญิงดรุณี  ป้องแก้ว
10. เด็กหญิงดาราวดี  อภัยโส
11. เด็กชายธนากร  ดวงมาลา
12. เด็กหญิงนิตยา  แก้วเกิด
13. เด็กชายนิติกร  สมานทอง
14. เด็กหญิงนิภาพร  หอมอ่อน
15. เด็กหญิงปถมวรรณ์  ทิพศร
16. เด็กหญิงประภาศรี  อ่อนวันนา
17. เด็กหญิงปริญา  พวงทอง
18. เด็กหญิงปัณฑารีย์  พรมดวงศรี
19. เด็กหญิงพิมพรรณรายณ์  โสดาราม
20. เด็กชายภัทรพล  ทองสมบัติ
21. เด็กหญิงรัญระวี  เสี้ยวทอง
22. เด็กหญิงรัตนา  แพงศรี
23. เด็กหญิงวชิรญา  โกกะพันธ์
24. เด็กหญิงวิภาวี  น้อยศรี
25. เด็กหญิงวิภาวี  ศรีสอน
26. เด็กชายศศลักษณ์  การมิ่ง
27. เด็กหญิงศศิดานันท์  กัณหาพันธ์
28. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทองอ่ำ
29. เด็กชายสงกรานต์ชัย  วิ่งเดช
30. เด็กชายสิทธิชัย  เห็มทอง
31. เด็กหญิงสุพัตตรา  ธนาคุณ
32. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีเกษตร
33. เด็กหญิงอภิญญา  สองศรี
34. เด็กหญิงอัจฉรา  ทองลือ
35. เด็กหญิงเจนจิรา  จันทะคูณ
36. เด็กชายเจษฎากร  ทองเกลี้ยง
37. เด็กหญิงเพียงรวี  แสงกล้า
38. เด็กหญิงเพ็ญญาภรณ์  ทองคำ
39. เด็กหญิงเมธาวี  แสวงดี
40. เด็กชายเอกราช  สีเหลือง
 
1. นายคมสัน  เสาหงษ์
2. นางทัศนีย์  เสาหงษ์
3. นางสาวกุลชดา  บุญพร
4. นางสาวประเทือง  ประจวบสุข
5. นางสาวสุจินดา  ป้องเขต
6. นายชวลิต  ตะกรุดเงิน
7. นางสาวบุณยาพร  ทองสมบัติ
8. นายกู้เกียรติ  เศรษฐีแสง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวจิราภรณ์  พิจารณ์
2. นายชนินธร  ขันธวงศ์
3. นางสาวชลดา  ดอนชมภู
4. นางสาวชลธิชา  อุ่นแก้ว
5. นางสาวชลิตา  ฉลวยแสง
6. นางสาวช้องนาง  ธิติวงศ์วิโรจน์
7. นางสาวฐิติพร  สมเขียน
8. นายฐิวากร  อนุพันธ์
9. นางสาวณัฐมล  นามฮาด
10. นายธนา  จำปาทาสี
11. นายธราธร  หลักคำ
12. นางสาวธัญญารัตน์  สีอ่อน
13. นางสาวนภากานต์  โพนทัน
14. นายนัฐพงษ์  ขยันหา
15. นางสาวนิชากร  รู้สึก
16. นางสาวนิฤมล  บำรุง
17. นางสาวบุษกร  ลีลา
18. นางสาวปรมินทร์  สืบสกุล
19. นางสาวปิยธิดา  วุ่นบำรุง
20. นายพชร  ลาดเส
21. นายพร้อมพล  ยศคำลือ
22. นางสาวพัชรรภรณ์  บุญก่ำ
23. นางสาวพิชญานิน  ขลิบทอง
24. นางสาวภัทราพร  บุญแน่น
25. นางสาวรวีวรรณ  บุดดี
26. นายวัชรพล  พสุรัตน์
27. นางสาววันวิสา  แก่นสุข
28. นางสาววโรกาส  เงาศรี
29. นางสาวศศิธร  นานคำ
30. นางสาวศศินา  ดีเลิศ
31. นางสาวศศิประภา  แสงกล้า
32. นางสาวศิริยุพา  หงษา
33. นางสาวศิริลักษณ์  หนูหาญ
34. นายสิริชัย  คำลือ
35. นางสาวสุธิตา  คงสุข
36. นางสาวสุภัสสรา  บุญกาล
37. นางสาวสุภามาศ  รักคม
38. นางสาวอภิญญา  พูดดี
39. นางสาวเจนจิรา  สารผล
40. นางสาวไอลดา  งามสาย
 
1. นายพงศธร  ห้องแซง
2. นายต่อพงษ์  ซื่อตรง
3. นายประเสริฐศักดิ์  แก้วหนองแสง
4. นายพงษ์เผด็จ  คำลือ
5. นางพรฤดี  มีชัย
6. นางอังคนา  ดลสุข
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชลลดา   ไชยนา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   จูมลี
3. เด็กชายนภัสกร   วะลิวรรณ์
4. เด็กชายวรวิช   คณานิตย์
5. เด็กหญิงวิภาดา   พึ่งกิจ
6. เด็กชายสิทธิพร   ศรียะวงษ์
7. เด็กหญิงอาทิตยา   ใจน้อย
8. เด็กชายเจษฎา   ยอดดี
 
1. นางอังคณา   ดลสุข
2. นางสาวศุภนิจ   ห้องแซง
3. นางพรฤดี  มีชัย
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายคมสัน   ดวงคำ
2. เด็กชายจีรยุทธ  เพชราชัย
3. เด็กชายทศพร  บุตรพรม
4. เด็กหญิงทิติภา  ทองวรรณ
5. เด็กหญิงนพมาศ  เวียงคำ
6. เด็กหญิงวริศรา  ลาบุตร
7. เด็กหญิงสุภาลักษณ์  บุญไทย
8. เด็กชายอนุภาพ  ทองใบ
9. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คุณสุทธิ์
10. เด็กหญิงเอ็มทิวาพร  ธรรมวงศ์
 
1. นางสายสมร  วงค์ศิรภักตร์
2. นายสิทธิพร  สมจิตร
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกิตติรัตน์   แก้วสวัสดิ์
2. นายขจรศักดิ์   น้ำทอง
3. นางสาวจันจิรา   พิมพ์ทอง
4. นางสาวชลมาศ   หินทอง
5. นายธนาวุฒิ   วงศ์ชมภู
6. นายธรรมรัฐ   ชวลิต
7. นายวิศรุต   สุขแสน
8. นางสาวอรอนงค์   นนทวงษ์
 
1. นางอังคณา   ดลสุข
2. นางสาวศุภนิจ   ห้องแซง
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกาญจนา   มณีสาย
2. นางสาวนิรดา   โสดา
3. นายปชิตะ   รัตนวรรณ
4. นายพงศกร   ศรีวิชา
5. นางสาวมยุรา   สุวรรณรัตน์
6. นางสาวมยุริญ   ศรีหล้า
7. นางสาวสุธาวัลย์   ผ่านเมือง
8. นายอดิสรณ์   ปัสสาพันธ์
9. นายอัครโยธิน   มาศขาว
10. นายเอกชัย   นัยจิตร
 
1. นางสายสมร   วงศ์สิรภัค
2. นายสิทธิพร   สมจิตร
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวจุฬารัตน์   ขานไข
2. นางสาวณัฐริกา   ชอบธรรม
3. นายอภิชาติ   ขันเงิน
4. นางสาวอาทิตยา   สุขหนา
5. นางสาวเมทินี   แท่งทอง
6. นายโชคอำนวย   ศรีวันคำ
 
1. นายกัณวริณศ์   นามแก้ว
2. นางสาวไพศาล   สุนทรา
3. นางนิตยวรรณ   เอนกแสน
4. นางสาวดาวนภา  นาคพันธ์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลดา   มาตขาว
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   เป็นบุญ
3. เด็กหญิงภัคจิรา   อุสาพรหม
4. นางสาวศิริวรรณ์   แสงประจักร์
5. เด็กหญิงสร้อยสุดา   เป็นบุญ
6. นางสาวสิริกร   ทับแสง
7. เด็กหญิงสุจิตรา   จันทร์แสง
8. เด็กหญิงเบญจา   กำลังดี
 
1. นางพรสุพิศ   ดีล้วน
2. นางกุสุมา   แสงศรี
3. นางสาวสุนันทา   ศรีบุญนำ
4. นางศศินันท์  สมประสงค์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์   วงษ์ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงปิยะนัสวรรษ   บุญดีวงค์
3. เด็กหญิงพิมนภา   เนื้อแก้ว
4. เด็กหญิงมาตาลี   ศุภผลา
5. เด็กหญิงรสิตา   เจริญผล
6. เด็กหญิงวิชญาพร   ศรีมันตะ
7. เด็กหญิงเบญจพร   ศรีวะรมย์
8. เด็กหญิงเมขลา   เล่าเรียน
 
1. นางสาววราพร  แก้วใส
2. นางสาววิภาพร  ชูรัตน์
3. นางสาวธัญญารัตน์  ทับทัน
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  คณะรูป
2. นางสาวชุตินันท์  ธรรมปัต
3. นางสาวณัฐวรรณ  คงเจริญ
4. นางสาวนิภาวรรณ  ผิวทอง
5. นางสาวพรพิมล  ทารักษ์
6. นางสาวรินรดี  เรืองประคำ
7. นางสาวลดาวัลย์  ชารีคำ
8. นางสาววราภรณ์  ชาติศรี
9. นางสาวอารียา  ศรีมารักษ์
 
1. นางกนกอร  มูลสาร
2. นายอภิชาติ  พวงชมภู
3. นางสาวบุษกร  หวายเครือ
4. นางสาวสุมาลี  บุญศรี
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกชมล   ไชยมงคล
2. นางสาวณัฐณิชา   สาระคำ
3. นางสาวณัฐวรรณ   โพธิ์ทอง
4. นางสาวทวิวรรณ   จันทะคง
5. นางสาวธันยพร   หนองเป็ด
6. นางสาวพักตร์พริ้ง   แพงสนาม
7. นางสาววราพร   ลุล่วง
8. นางสาวอภิรักฤมณ   เกษโมลี
 
1. นางสาววราพร  แก้วใส
2. นางสาววิภาพร  ชูรัตน์
3. นางสาวธัญญารัตน์  ทับทัน
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร   กิจเกียรติ
2. เด็กหญิงณัฐธิรา   จูกุล
3. เด็กหญิงธัญญาภรณ์   วงษ์ศรีแก้ว
4. เด็กหญิงปิยะนัสวรรษ   บุญดีวงค์
5. เด็กหญิงพิมนภา   เนื้อแก้ว
6. เด็กหญิงมาตาลี   ศุภผลา
7. เด็กหญิงรสิตา   เจริญผล
8. เด็กหญิงรุ่งไพลิน   แสวงหา
9. เด็กหญิงวิชญาพร   ศรีมันตะ
10. เด็กหญิงศิริพรรษา   นะราราช
11. เด็กหญิงเบญจพร   ศรีวะรมย์
12. เด็กหญิงเมขลา   เล่าเรียน
 
1. นางสาววราพร  แก้วใส
2. นางสาววิภาพร  ชูรัตน์
3. นางสาวธัญญารัตน์  ทับทัน
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กหญิงกนกพร  ผิวเงิน
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หลอดแก้ว
3. นางสาวชลดา  ผงทอง
4. เด็กหญิงชลรดา  โพธิ์แจ่ม
5. เด็กหญิงชลลดา  กุณรักษ์
6. เด็กหญิงทิติภา  ทองวรรณ
7. เด็กหญิงบุญญิสา  ไชยสิงห์
8. นางสาวปิยธิดา  ผงทอง
9. เด็กหญิงพรชิตา  สระบัว
10. เด็กหญิงมลธิรา  กุณรักษ์
11. เด็กหญิงมะลิวัลย์  พานเนื้อ
12. นางสาวศุภลักษณ์  บุญไทย
13. นางสาวอริยา  บุญทวี
14. เด็กหญิงอริสา  สายอุตส่าห์
15. เด็กหญิงอัจฉรา  มาลีรัตน์
16. เด็กหญิงเกตุสุดา  ผ่านเมือง
 
1. นางสายสมร   วงค์ศิรภักตร์
2. นายสิทธิพร  สมจิตร
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นางสาวกชมล   ไชยมงคล
2. นางสาวณัฐณิชา   สาระคำ
3. นางสาวณัฐวรรณ   โพธิ์ทอง
4. นางสาวทวิวรรณ   จันทะคง
5. นางสาวธันยพร   หนองเป็ด
6. นางสาวพักตร์พริ้ง   แพงสนาม
7. นางสาววราพร   ลุล่วง
8. นางสาววิมุตตา   บุญทันใจ
9. นางสาวอภิรักฤมณ   เกษโมลี
10. นางสาวอรวิน   สว่างวงศ์
11. นางสาวอัญธิกา   ณุวงษ์ศรี
12. นางสาวอารีย์รัตน์  ไพรใหม่
 
1. นางสาววราพร  แก้วใส
2. นางสาววิภาพร  ชูรัตน์
3. นางสาวธัญญารัตน์  ทับทัน
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นางสาวกาญจนา  มณีสาย
2. นางสาวชุติมา  สีหามาตร
3. เด็กชายณัฏฐธิดา  นัยจิต
4. นางสาวนิรดา  โสดา
5. นางสาวพรชนก  คุณสุทธิ์
6. นางสาวมยุรา  สุวรรณรัตน์
7. นางสาวมยุริญ  ศรีหล้า
8. นางสาวสุธาวัลย์  ผ่านเมือง
 
1. นางสายสมร   วงค์ศิรภักตร์
2. นายสิทธิพร  สมจิตร
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายภูมินทร์   แหลมฉลาด
2. นายศรายุทธ  คำอ่อนสา
3. นายศิริชัย   อินทะนิล
4. เด็กชายศุภฤกษ์   ทินวัน
5. นายสงคราม   สีหมอก
 
1. นายปรวีร์   ประจวบสุข
2. นางสาวบุณยาพร   ทองสมบัติ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นายชาญณรงค์   นิติสุข
2. เด็กชายธนัทรัช   หุ่นพานิช
3. เด็กชายวรเชษฐ์   ศีระพรม
4. เด็กชายอนันธนา   กุระโท
5. เด็กชายอัษฎาวุธ   แสงผา
 
1. นางกนกอร   มูลสาร
2. นายอภิชาติ   พวงชมภู
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายพูลศักดิ์   นามะนุ
2. นายศรุต   ฉิมสุข
 
1. นางสาวบุณยาพร   ทองสมบัติ
2. นายปรวีร์  ประจวบสุข
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แหวนแก้ว
2. เด็กชายจิตติพงษ์   อยู่เย็น
3. เด็กชายธนวัฒน์   พงษ์รัตน์
4. เด็กชายนพรัตน์   แสวงแก้ว
5. เด็กชายพงศธร  สายคำวงศ์
6. เด็กชายพรทวี   คำลอย
7. เด็กชายพิทักษ์   อยู่เย็น
8. เด็กชายไอซ์   สุพร
 
1. นายสุรศักดิ์   อักษร
2. นายมิตรชัย  ใจหวาน
3. นายดรุณตรีย์  พันธ์เลิศ
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  จันทร์แสง
2. เด็กชายจักรกฤษ  พวกขุดทด
3. เด็กชายณัฐนันท์  บุญธรรม
4. เด็กชายดนุพล  ชูชื่น
5. เด็กชายธนศักดิ์  ศรีทุม
6. เด็กชายนิธิกร  วงค์สง่า
7. เด็กชายปฏิเวท  สารศรี
8. เด็กชายอภิรักต์  กองจำปี
 
1. นายสำเนียง  บุญทรัพย์
2. นายสง่า  แสวงหา
3. นายเชี่ยวชาญ    เทือกเทพ
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นายณัฐพล  วันเพ็ญ
2. นายทศพล  อัคบุตร
3. นายธวัชชัย  ผ่าผล
4. นายธีระศักดิ์  พิกุล
5. นายพีรพงษ์  สีหมอก
6. นายเมธาวิน  โสภี
 
1. นายสมใจ  มูลอ่อน
2. นายสง่า  แสวงหา
3. นายชาญศักดิ์  มาตรคำจันทร์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 1. นายชัยมั่นเศรษฐ  ประเสริฐ
2. นายธีรศักดิ์  ลี้ลับ
3. นายพงษ์วรินทร์  ดอกทอง
4. นายพีระพงษ์  กุสโร
5. นายสุรทิน   เครือแสง
6. นายเอกพงษ์  ผาผง
 
1. นายพนมศักดิ์   กุสโร
2. นายพงศ์พยนต์  ไชยยงค์
3. นายนพพร  นามเพ็ง
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงจุไรวรรณ  กองแก้ว
2. นายธีรภัทร  คำมีแก่น
3. เด็กหญิงวรรณภา  พรมรักษ์
 
1. นางราตรี  วามะลุน
2. นางนงลักษณ์   บุญรมย์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  กิตติคุณสวัสดิ์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทุมเสน
3. เด็กหญิงอนงค์  พงษ์วรรณา
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  ไชยสุทธิ์
2. นางสาวกฤษณา  พันธ์สวัสดิ์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวกิรณา  สาริบุตร
2. นายธนพงษ์  ธนาคุณ
3. นางสาวสุภัสศร   พุฒพันธ์
 
1. นางอุษณีษ์    วรรณชัยมงคล
2. นางสาววันวิสาข์   ครองสิน
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นางสาวธัญรดา   โพธิ์โนนม่วง
2. นางสาวนิภาพร   ถาวรพัฒน์
3. นางสาวพิชญา   ผิวทอง
 
1. นางสุพัตรา  ไชยบัวรินทร์
2. นางบรรจง  พรหมเงิน
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 1. เด็กชายปิยะพงษ์  อุทศรี
2. นางสาววาสนา  คำศรี
 
1. นางสาวญานิศา  สมสะอาด
2. นางอรทัย  วิเวก
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  โนมขุนทด
2. เด็กหญิงพรพิมล  สุวรรณเพชร
 
1. นายธวัฒชัย  รัตนะวัน
2. นายณัฐวุฒิ  ศรีละโคตร
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายชาคริต  เพิ่มทรัพย์
2. นายศักดิ์ชนะชัย  โยธะชัย
 
1. นางฐิติรัตน์  ลีลาเอกนิติ
2. นายพรชัย  สุขทรัพย์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. เด็กชายจิราวัฒน์  อ่อนละมุล
2. นายภาณุวัฒน์  จันใด
 
1. นายเอกชัย  ใจแจ้ง
2. นางพัชรินทร์  กองสินแก้ว
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายกิตติพศ  มาลัย
2. นายรุ่งชัย  นาคศรี
 
1. นายอิสระ  นันทจักร์
2. นายยุทธชัย  โกลิยวงศ์สกุล
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวนวลจันทร์  อินทนาม
2. นางสาวพิมลวรรณ  ประเสริฐสังข์
 
1. นายวิรุฬ  แก่นบุบผา
2. นายณัฐวุฒิ  ศรีละโคตร
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กชายพิทยุตม์  วิเศษแก้ว
2. เด็กชายอนุชา  ธิมาชัย
 
1. นางอรุณี  ช่างปัน
2. นายชัชวาล  ศรีสุวรรณ์
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนบดี  ศุภมิตร
2. เด็กชายธีระวัฒน์  ศรีพรมมา
 
1. นางกุสุมาลย์  สมประสงค์
2. นายสมศักดิ์  คันทะพันธ์
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นายพิเชษฐ์  ทรายทอง
2. นายระพี  ศิลาลาย
 
1. นายศราวุธ  โชติสุวรรณ
2. นายชานล  นนทกุลพงศ์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายชนายุทธ  กาลจักร
2. นายวรเมธ  จันทวงษ์
 
1. นายสมพงษ์  ศรีมันตะ
2. นายยุุทธศักดิ์  ถนอมบุญ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัฒน์นรี  อัครพัฒน์
2. เด็กหญิงสรัญญา  อุ่นทวง
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  ปราบโสม
2. นางจุฬาลักษณ์  พิทยารัตน์ตระกูล
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กชายธนกร  วโรรส
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชื่นตา
 
1. นายณัฐวุฒิ  ศรีละโคตร
2. นายธวัฒชัย  รัตนะวัน
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายพิวัฒน์  ปติโก
2. เด็กชายศิริศักดิ์  สายอภัย
 
1. นายยุทธชัย  โกลิยวงศ์สกุล
2. นายนิรุจน์  ยืนสุข
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กชายพีระวัฒน์  พยุงวงษ์
2. เด็กหญิงสุรีพร  มีชัย
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ทองบ่อ
2. นายทินกร  จักษุทิพย์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยาณี  โพิธิ์ศรี
2. นางสาวสุดารัตน์  หอมวงษ์
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พิทยารัตน์ตระกูล
2. นางฐิติรัตน์  ลีลาเอกนิติ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. เด็กชายนันทวัฒน์  พรมจันทร์
2. เด็กชายสิปปวิชญ์  ลีลา
 
1. นางสาวมลทิวา  ทิวะศะศิธร์
2. นางสาวสุวัจนา  อาจวิชัย
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นายกิตติพงษ์  ชูรัตน์
2. นายเกียรติศักดิ์  ชลธีกูล
 
1. นายวินัย  ศรีใสคำ
2. นายภูริช  รอดวินิจ
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 1. นายพุทธรักษา  ศรีดี
2. นายเกียรติชัย  อุตคุต
 
1. นายอภิรักษ์  นาเมืองน้อย
2. นางนิภาลักษณ์  นาเมืองน้อย
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นายกิตติธัช  จันทร์เหลือง
2. นายวีระชัย  เจริญพงษ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  เครือชาลี
2. นางสาวสุธาภรณ์  ศรีทอง
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายธนวัฒน์  หลอดแก้ว
2. นายนัฐพล  ไชยมี
 
1. นางสาวสุภาพร  แก้วหลวง
2. นางจิตติมา  พูลเพิ่ม
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวปรารถนา  คงสุขมาก
2. นางสาวอิศราภรณ์  บกน้อย
 
1. นายศราวุธ  โชติสุวรรณ
2. นายชานล  นนทกุลพงศ์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 1. นางสาวธีนริศสา  นามสมบูรณ์
2. นางสาวนงนุช  ประภาตนันท์
 
1. นายฉัตรชัย  บุบผาดา
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นางสาวจิรภาพร  รักพวก
2. นางสาวทวินันท์  ดำรงศิลป์
3. นางสาวธารีญา  อกกา
 
1. นายธัญกร  อรัญโสติ
2. นายยุทธนา  เส้นเศษ
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. นายณภัทร์  ปกป้อง
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูรัตน์
3. เด็กหญิงรัญญา  พวงมาลา
 
1. นายภูริพัฒน์  ศรีแจ่ม
2. นายยุทธศักดิ์  ถนอมบุญ
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ไทยสีลา
2. นายดำรงศักดิ์  สำรวมรัมย์
3. นางสาวสมฤทัย  อุปมา
 
1. นายศราวุธ  โชติสุวรรณ
2. นางนุชนาฎ  โชติสุวรรณ
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  สนิท
2. นางสาวจีรวรรณ  สราญรมย์
3. นางสาวสายธารทิพย์  มูลมานัส
 
1. นายณัฐวุฒิ  ศรีละโคตร
2. นายศุภเกียรติ  สร่างโศก
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกมลชนก  ศรีสง่า
2. นายอธิราช  ต้นพุฒ
 
1. นายวุฒิชัย  สุภาพ
2. นายยุทธชัย  โกลิยวงศ์สกุล
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. นายชัดชน  อุทะวงค์
2. นางสาวธัญญารัตน์  ชำนิสาร
 
1. นายสมศักดิ์  คันทะพันธ์
2. นางกุสุมาลย์  สมประสงค์
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. เด็กชายทักษิณ   ชื่นตา
2. เด็กชายนัฐวุฒิ  แสงโคตร
3. เด็กชายอัฏวีย์  ศรีวะสุทธิ์
 
1. นายพิสัน   โพนทัน
2. นางกนิษฐา  มูลสาร
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  กองสินแก้ว
2. เด็กชายวรชัย   จันทร์สีดา
3. เด็กชายโชคทวี  วิลามาศ
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
2. นายอารีย์  พิมพ์พันธ์
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 1. เด็กชายสุทธิชัย  ชัยมี
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เมฆชุ่ม
3. เด็กชายโสวัชร์  รัตนเรืองศรี
 
1. นายยุทธพงษ์  อุสิงห์คำ
2. นายอารีย์  พิมพ์พันธ์
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 1. นายภูวนาท  แก่นจำปา
2. เด็กชายศราวุฒิ  สามัญทิตย์
3. เด็กชายสุนทร  พลจันทร์งาม
 
1. นายพิสัน  โพนทัน
2. นางกนิษฐา  มูลสาร
 
154 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจิราภา  เวฬุวนารักษ์
2. เด็กชายพลรักษา   กล้ายุทธ
3. นางสาวสิรินทรา  จันทนา
 
1. นายสุริยันต์  แก้วพวง
2. นายวิเชียร   จันทร์สุข
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงนรากร   พันธุ์ศรี
2. เด็กหญิงประจบ  ส่วนเสน่ห์
3. เด็กชายภูวนาท   จำปารัตน์
 
1. นายวุฒินันท์  บุญพา
2. นางสุพัตรา  สามาอาพัฒน์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กชายจรัญ   ประมูลพงษ์
2. เด็กชายมนตรี  สารบุตร
3. เด็กชายสงกรานต์  จันทร์อ่อน
 
1. นายยศพัฒน์  วัชรัตนโสธร
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นางสาวจิรัชยา   กอชารี
2. นายลิขิต  พรมชาติ
3. นายศิริศักดิ์   ธนูอาจ
 
1. นางปรียาวดี  วิเวก
2. นางสุภาวดี   จำรูญ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพรศิริ  เชิดชู
2. นางสาวยศวดี   ชื่นบาน
3. นางสาวอมรรัตน์  ศรีนามล
 
1. นางวิจิตรา   พรมชาติ
2. นางเรณุ  ซื่อตรง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทองศรี
2. เด็กหญิงวนารี  องอาจ
3. เด็กหญิงอินทิรา   หลักคำ
 
1. นายวุฒินันท์  บุญพา
2. นางสุพัตรา  สามาอาพัฒน์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   ธนาคุณ
2. เด็กหญิงกัญญาพร   เสนาพรม
3. เด็กหญิงกัญพร   เศิกศิริ
 
1. นางสาวศรัณยาพร   อิ่มเพ็ชร
2. นางดวงจันทร์   เสนาพรหม
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นายธนาธร   สมบัติ
2. นางสาวบุษยา   บุรินทร์รัมย์
3. นายพรทวี   สิงหา
 
1. นางสาวอารี  นาบง
2. นางปิยกาญจน์  บุญทศ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาววราภรณ์   วงษ์คนิช
2. นางสาวเกวลิน   วรรณวงค์
3. นางสาวเกศริน   ไชยมาตย์
 
1. นางสาวศรัณยาพร   อิ่มเพ็ชร
2. นางดวงจันทร์  เสนาพรหม
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกษิดิศ  กลมเกลียว
2. เด็กชายนรบดี   เหล็กกล้า
3. เด็กชายพุฒิพงศ์   วงศ์โกมลเชษฐ์
4. เด็กหญิงภัณทิลา   แสนสวาท
5. เด็กชายอรรถพล   ติ่งทอง
6. เด็กชายเกียรติคุณ   พลหาร
 
1. นางสาวผ่องศรี   บัวขาว
2. นายนันทวุฒิ  ยอดขำ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 1. เด็กชายปัญพงษ์  ศักดิ์อาจ
2. เด็กหญิงพัชริดา  เชยกระรินทร์
3. เด็กหญิงมัชฌิมาย์  ทานะเวช
4. เด็กหญิงวารินทิพย์  แจ้งสว่าง
5. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงอรัญญา  จันทร์สว่าง
 
1. นางอัมพร  ทองไชย
2. นางสาวปิญชาณ์ภัค  แก้วคำลา
3. นายบุดดี  ต้นทัพไทย
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์   พิลาธร
2. นางสาวชลาธร  แสงจันดา
3. นายธนากร  การุณย์
4. นายศุภณัฐ  สมัครศรี
5. นายอัครเดช   ศรีระบุตร
6. นายโชคชัย  บัวสาย
 
1. นางอุบลวดี   วงษ์ใหญ่
2. นางบุษบา  ครองยุทธ
3. นางจันทร์วิมล   วงษ์รัตน์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายดำรงศักดิ์   ไชยสัจ
2. นายธีรศักดิ์   เสาะแสวง
3. นางสาวภาลีวัลย์   กานสันเทียะ
4. นางสาวรัตติยาพร   เหล่าหา
5. นายศัตราวุธ  ธรรมขันธ์
6. นางสาวอรอนงค์   คำนนท์
 
1. นางสิรินารี   ยังคง
2. นางพูนสุข   บรรหารบุตร
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. นางสาวประภัสสร  ใจดี
2. นางสาวปิยพร   จันทร์ศิริ
3. นายเศรษฐวัฒน์  สิงคิบุตร
 
1. นางสุพิศ   โพธิ์ศรี
2. นางพูลทรัพย์  จั่นเนตร
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กชายจุลวงศ์  กันหาเล่ห์
2. เด็กชายณัฐนนท์  วรภาพ
3. เด็กชายศักดา   โยคะวัตร
 
1. นางสาวจริยา  เงาศรี
2. นางพรสวรรค์  ภักดีสาร
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นางสาวกิตติกรณ์   แสงหิ่งห้อย
2. นางสาวรัตติกาล  เทศไทย
3. นางสาวศศิธร  อุ่นใจ
 
1. นางสาวสุรางค์  มีจอม
2. นางนันทิมา   ทองน้อย
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์   จิตระการ
2. นางสาวนารีรัตน์   มาลี
3. นางสาวเกศรินทร์   พรหมหา
 
1. นายอนันต์  อินทร์ชุม
2. นางนิตยา  อินทร์ชุม
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทรายมูลวิทยา 1. เด็กหญิงปรียาภรณ์   สิมณี
2. เด็กหญิงสมฤทัย   วงศ์โชติชัยปิติ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  คำทอง
 
1. นายเสรี  สามาอาพัฒน์
2. นายจักรพงศ์   สุพลไร่
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  สืบเพ็ง
2. เด็กชายปรีชา  มานะจักร
3. เด็กหญิงอารียา   ดอกสะบา
 
1. นายสง่า  พันพิพัฒน์
2. นายพิสิษฐ์  วัฒนาไชย
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายจักรพรรณ   ผิวทอง
2. นายณัฐพงษ์   อินทนา
3. นายวิชิตพงษ์   คำเถื่อน
 
1. นายณัฐวัฒน์  เจริญชัย
2. นายชุมพล   ทองบ่อ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 1. นายชัยวัฒน์  ชูรัตน์
2. นายธนชิต  หูตาชัย
3. นายนิพิฐพนธ์   ณุวงษ์ศรี
 
1. นายสง่า  พันพิพัฒน์
2. นายพิสิษฐิ์  วัฒนาไชย
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  เนินทราย
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  แสงส่อง
3. เด็กหญิงอรทัย  ละนาม
 
1. นางอรพิน  เข็มเพชร
2. นางสาวอังศนา  น้อยคำมูล
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  ล้วนศรี
2. เด็กหญิงชนิกาณต์   โพธิ์คำ
3. เด็กหญิงอัญชลี  ศรีสวรรค์
 
1. นางทิพวรรณ  พันธ์สายหยุด
2. นายวุฒิศักดิ์  วราห์สิน
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 1. นางสาวนุสรา  สู้สงคราม
2. นางสาวพลอยจินดา  จินดาศิริพรรณ
3. นางสาวพัชราภรณ์  จันใด
 
1. นางอรพิน  เข็มเพชร
2. นางพัชรินทร์   กองสินแก้ว
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. นางสาวจตุพร   เชตวัน
2. นางสาวพรพิมล  กฤษณะปราณีต
3. นางสาวรัตนา  ชื่นตา
 
1. นายศิริศักดิ์   ชูรัตน์
2. นายณรงค์ศักดิ์   มุรี
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  พืชผล
2. เด็กหญิงวนิดา  วงศ์ศิลป์
3. เด็กหญิงสุชาดา  จีระพันธ์
 
1. นางจิตตรี  พรหมมาศ
2. นายบุญเดชทรง  นามวงษ์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งเหมย  อ่อนแก้ว
2. เด็กหญิงลัดดา  พยุงวงศ์
3. เด็กหญิงอินทิรา  แก้วทอง
 
1. นางเบญจวรรณ  แพงศรี
2. นายประทุม  ทองใบ
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ศรีนะพรม
2. นางสาวนภาพร  ผลจันทร์
3. นายไพโรจน์   ศิริแวว
 
1. นายชัยวัฒน์  พรมชาติ
2. นางสาวปวริศา  โตไทยะ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นางสาวดวงนภา  เวฬุวนารักษ์
2. นางสาวศิราณี  สุนันทิพย์
3. นางสาวสุพรรณี  ตรงกลาง
 
1. นางสาวพิกุลทอง  บุญคำ
2. นางสาวกนกวรรณ  แสนสาย
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกรนิภา  ขุมคำ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ขันเงิน
3. เด็กหญิงศิริพร  ปะนิทานะโต
 
1. นางสาวพิกุลทอง  บุญคำ
2. นางสาวกนกวรรณ  แสนสาย
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนาภัทร   กาลจักร
2. เด็กหญิงอาภาภรณ์   แก้วสิมมา
3. เด็กหญิงอารียา  ทองประเสริฐ
 
1. นางผกาวดี   ศรีวะสุทธิ์
2. นางจริยาภรณ์   พรมเสน
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. นางสาวทัศวรรณ  วงษ์ศรีแก้ว
2. นางสาวรักษ์ฝัน  สีดี
3. นางสาวสุภัค  การินทร์
 
1. นางสาววลารัตน์  ทาสีเพชร
2. นายประทุม  ทองใบ
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นางสาวณัชฌา  ศรีบุญไช
2. นางสาวอรจิรา  สายบุ้งค้า
3. นางสาวอาธิติยา  ทาระพันธ์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  แสนสาย
2. นางสาวพิกุลทอง  บุญคำ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวขวัญธิดา   จันทะคง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ดอกบัว
3. นางสาวพิชญา  งามแก้ว
 
1. นางสำอาง  บุศยอำคา
2. นางดอกไม้  แสงพันธุ์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   เมืองกุดเรือ
2. เด็กหญิงพิยดา   สองศรี
3. เด็กหญิงศิริรักษ์  บุญอาจ
 
1. นางสาวรุจิรา  ทองวุฒิ
2. นางสถาภรณ์   เขียวศรี
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  ไลไธสง
2. นางสาวธัญลักษณ์   ประเสริฐ
3. นางสาวเมริยา   เศิกศิริ
 
1. นางสำอาง  บุศยอำคา
2. นางดอกไม้  แสงพันธุ์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 1. นางสาวจิราภา  ยุติภักดิ์
2. นางสาวณัฐภรณ์  สุยคำไฮ
3. นางสาวศริวิมล  ศรีสอน
 
1. นางสาวรุจิรา  ทองวุฒิ
2. นางสถาภรณ์   เขียวศรี
 
191 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กชายพิชิต  พลไชย
2. นายภานุวัฒน์  วงษ์จันทร์
3. เด็กหญิงรุ้งดาว  อัครพัฒน์
 
1. นายณัฐภูมินทร์  กฤษณา
2. นางชรินทร์  เนืองศรี
 
192 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  เวนุอาธร
2. เด็กชายชิตพล  ขาวผิว
3. เด็กชายอลงกต  ชมภูพื้น
 
1. นางสุปราณีย์  ภาคแก้ว
2. นางสาวพรทิวา  ปัญญาดี
 
193 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 1. นายก้องนภา  ตราชู
2. นายปิตุรงค์  พรมวงศ์
3. นายอภิชิต  บุญทศ
 
1. นางปิ่นอนงค์  หอมหวล
2. นางนันทิมา  ทองน้อย
 
194 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวขวัญฤทัย  อุระพันธ์
2. นางสาวจริดากร  สูติสงค์
3. นายประจักษ์  ศรีธาตุ
 
1. นางสุณีภัสร์  คำมะลุนพัฒนะกูล
2. นางณัฐชนันท์พร  ศรีมะโรงนาม
 
195 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กชายจารุวัฒน์  เมืองคง
 
1. นางสุมาลี  มูลสาร
 
196 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 1. เด็กชายจิรวุฒิ  อุตภาพ
 
1. นายเชตวัน  ชูรัตน์
 
197 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชชุดา  ล่ำสัน
 
1. นายรพีภัทร  มั่นจิต
 
198 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กชายจิระศักดิ์  ศรีทอง
 
1. นางสุธันยานาติย์  อินชะนะ
 
199 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กชายอรัญ  ธงอาสา
 
1. นางสาวไพศาล  สุนทรา
 
200 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคำเตยวิทยา 1. เด็กชายศุภกิจ  พลศิริ
 
1. นายไพรัตน์  ศรีวะโสภา
 
201 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กหญิงพิมพ์พกานต์  ทะกะเนนะ
 
1. นางกชกร  สุ่มมาตย์
 
202 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายชัยชาญ  สุทธิอาคาร
 
1. นายนพดล  ภูพานทอง
 
203 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. เด็กชายศักดา  ศรีโชค
 
1. นายรพีภัทร  มั่นจิต
 
204 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. เด็กชายอมรเทพ  นาเวียง
 
1. นายกิตติชัย  บุษราคัม
 
205 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 1. นายกิตตินันท์  เขียวขำ
 
1. นายกิตติชัย  บุษราคัม
 
206 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. นายอภิสิทธิ  วันเวียน
 
1. นายนพดล  ภูพานทอง
 
207 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายนที  พิระภาค
 
1. นายณัฐภูมินทร์  กฤษณา
 
208 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  ศรีพุฒ
2. นายอภินันชัย  ศรีสุธรรม
 
1. นางจุฬาลักษณ์  พิทยารัตน์กุล
2. นายณัฐภูมินทร์  กฤษณา
 
209 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 1. นายนันทวัฒน์   สิทธิ
2. นายสุทธิวัฒน์  ไชยนา
 
1. นายธัญกร  อรัญโสติ
2. นางอรอนงค์  ศรีเสมอ
 
210 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม    
211 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. เด็กชายปฏิพัทธ์  ภาวะชัย
 
1. นางสุภัชญา   ผาเวช
 
212 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 1. นายภาณุวัฒน์   เต่าแก้ว
 
1. นางสุภัชญา  ผาเวช
 
213 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. นายวัชรากร   ศิริเกต
 
1. นายเฉลิมชัย  พันธุโน
 
214 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. เด็กชายอธิวัฒน์   พรมโสภา
 
1. นายสุพรรณ์   ยอดสิงห์ฃ
 
215 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายสุวิชา   ลำภา
 
1. นายสงบ   ทะวันทา
 
216 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นายนิกร   ชมภูเขา
 
1. นายทนงศักดิ์   ส่วนบุญ
 
217 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิงนกทา 1. นายสุวิชา   ลำภา
 
1. นายสงบ   ทะวันทา
 
218 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 1. เด็กชายธวัชชัย   ศรีนวล
 
1. นายเฉลิมชัย   พันธุโน
 
219 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 1. นายวุฒิไกร   เผ่าเพ็ง
 
1. นายคมสันต์   พิมพ์แพทย์
 
220 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายธรรมนูญ  ศรียางนอก
 
1. นายสุรสิทธิ  กองสินแก้ว
 
221 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นายภูวนาท   วงศ์สุวรรณ
 
1. นายทนงศักดิ์   ส่วนบุญ
 
222 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 1. นายอนล   เสน่หา
 
1. นายอภิชาติ   พวงชมภู
 
223 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 1. นางสาวกัญญารัตน์   ระดากง
2. นางสาวจันจิรา   สำราญจิต
3. นางสาวจุฬารัตน์   ขานไข
4. นางสาวฐานิดา   เสียงหวาน
5. นายณัฐพล   ทรงกล้า
6. นางสาวณัฐริกา   ชอบธรรม
7. เด็กชายดรัณ   เดชอุทัย
8. นายทรงพล   ดวงจันทร์
9. นางสาวธนภรณ์   ดาวเรือง
10. นายนิกร   ชมภูเขา
11. เด็กชายนิติศาสตร์  เสียงหวาน
12. นางสาวปารจรีย์   นินศรี
13. เด็กหญิงพิธยา   สารสินธุ์
14. นางสาวภานุมาศ   ภูสง่า
15. นายภูวนาท   วงศ์สุวรรณ
16. นางสาวมัชฌิมา   ไกรเนตร
17. เด็กหญิงรีเบคก้า   วรัญญาสมิส
18. นายวชิรพงศ์   ยุทธรรม
19. นายวนศิลป์   เสียงหวาน
20. เด็กชายวัฒนา   ลุนโน
21. นางสาววาสนา   เศษสุวรรณ
22. นายอภิชาติ   ขันเงิน
23. นายอภิชาติ   ธาตุลม
24. นางสาวอรนุช   ศรีปาน
25. นางสาวอาทิตยา    สุขหนา
26. นายอานนท์   แสวงชัย
27. นายเฉลิมชัย   เศิกศิริ
28. นายเดชดำรงค์   รุ่งศรีรัตน์
29. นางสาวเมทินี   แท่งทอง
30. นายโชคอำนวย   ศรีวันคำ
 
1. นายกัณวริณศ์   นามแก้ว
2. นายทนงศักดิ์   ส่วนบุญ
3. นางนิตยวรรณ   เอนกแสน
4. นางสาวไพศาล   สุนทรา