หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

[ ทั้งหมด   7 ต.ค. 2558   8 ต.ค. 2558   9 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) 7 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
2 751 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 13.00 - 16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 13.00 - 16.30
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
7 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
8 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
9 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 13.00 - 16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ใหม่ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ใหม่ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ใหม่ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ใหม่ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ใหม่ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ใหม่ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ใหม่ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ใหม่ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ใหม่ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ใหม่ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ใหม่ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ใหม่ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ใหม่ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ใหม่ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ใหม่ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ใหม่ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ใหม่ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ใหม่ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
19 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ใหม่ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
20 747 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ใหม่ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
21 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 13.00 - 16.30
22 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 13.00 - 16.30
23 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
24 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 13.00 - 16.30
25 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
26 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 13.00 - 16.30
27 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
28 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ประชุม 1 7 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ประชุม 1 7 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ประชุม 1 7 ต.ค. 2558 13.00 - 16.30
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ประชุม 1 7 ต.ค. 2558 13.00 - 16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
2 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 13.00 - 16.30
2 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
3 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 13.00 - 16.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
2 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 13.00 - 16.30
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
4 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
5 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
6 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
7 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]