หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

[ ทั้งหมด   7 ต.ค. 2558   8 ต.ค. 2558   9 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 8 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) 8 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
2 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (พุทธอุทยาน) 8 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 8 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
2 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 8 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
3 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 8 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 8 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
2 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 8 ต.ค. 2558 13.00 - 16.30
3 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 8 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
4 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 8 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
5 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 8 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
6 313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 8 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ห้อง เอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
2 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ ห้อง เอนกประสงค์ 8 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
3 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 8 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
4 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 8 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
5 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 8 ต.ค. 2558 13.00 - 16.30
6 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 8 ต.ค. 2558 13.00 - 16.30
7 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ใหม่ 8 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
8 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ใหม่ 8 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ประชุม 1 8 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
2 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ประชุม 1 8 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
3 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ประชุม 1 8 ต.ค. 2558 13.00 - 16.30
4 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ประชุม 1 8 ต.ค. 2558 13.00 - 16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 8 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
2 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 8 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
3 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 8 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
4 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 8 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
5 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 8 ต.ค. 2558 13.00 - 16.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 8 ต.ค. 2558 13.00 - 16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 8 ต.ค. 2558 13.00 - 16.30
2 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 8 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
3 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 8 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
4 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 8 ต.ค. 2558 13.00 - 16.30
5 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 8 ต.ค. 2558 08.30 - 12.00
6 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 8 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ประชุม 2 8 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ประชุม 2 8 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ประชุม 2 8 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ประชุม 2 8 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ประชุม 2 8 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ประชุม 2 8 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ประชุม 2 8 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 สพป.อำนาจเจริญ ห้อง ประชุม 2 8 ต.ค. 2558 08.30 - 16.30


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]