หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-acr1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายสานิตย์ กาตีวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางอังสนา ภาระเวชโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายอำพล พรสี่โรงเรียนบ้านจานลานกรรมการ
4. นายนิวัติ กุลหอมโรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายนิวัฒน์ กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านน้ำซับประธานกรรมการ
2. นายสุรพล เหล็กกล้าโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางสาวสิริลักษณ์ ลาบสารโรงเรียนบ้านดอนหมูกรรมการ
4. นางศิริวรรณ ไชยเสริฐโรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงกรรมการ
5. นายจารึก ทองวิเศษโรงเรียนบ้านเหล่าเลิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายบุญส่ง เหนือโชติโรงเรียนบ้านน้ำท่วมประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ แพงเนตรโรงเรียนบ้านนาห้วยยางสองคอนกรรมการ
3. นายวรวุฒิ จอมหงษ์โรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นายสมคิด อาบุญงามโรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมหวัง สินชูโรงเรียนบ้านไก่คำประธานกรรมการ
2. นายแมน มั่นแสงโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ ผิวสุวรรณโรงเรียนบ้านลือนาคำกรรมการ
4. นายสนใจ จันทร์โทวงศ์โรงเรียนบ้านคำเจริญกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ สิงห์ชูโรงเรียนบ้านท่ายางชุมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศักดิ์ จักษุพันธ์โรงเรียนบ้านนาอุดมประธานกรรมการ
2. นายสิทธิราช ชื่นชมโรงเรียนบ้านโนนกุงรองประธานกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ แก้วโทโรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูลกรรมการ
4. นายรุ่งเรือง ไชยคำโรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายสมประสงค์ จันทศรีโรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายเทวัญนิมิตร ทิพอุตร์สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายทรงศักดิ์ ใจหาญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายบุญวัฒนา ตั้งตระกูลโรงเรียนบ่อบุโปโลกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา ทองอ้นโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายเทวัญนิมิตร ทิพอุตร์สพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุรทิน รัตนรักษ์โรงเรียนบ้านหินสิ่วกรรมการ
3. นายดิลก ชื่อเพราะโรงเรียนสร้างนกทาดอนหวายกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธีระกุล บุญประสารโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางสาวมะลิวรรณ วาจิตรโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ แก้วสาลีโรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้ายกรรมการ
3. นางชุติกานต์ ชาววังโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
4. นางธัญญรัตน์ แสงใสโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางมยุรี บุดดาวงศ์โรงเรียนนาผือโคกกอกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางดรุณี ฉลาดสุขโรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)ประธานกรรมการ
2. นางดวงใจ จำปานนท์โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดงกรรมการ
3. นางวันนิภา พงษ์พันธ์โรงเรียนนาผือโคกกอกกรรมการ
4. นายประมวล รื่นเริงโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางกรรมการ
5. นางวัลภา คำจรโรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายวิชัย บาระมีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสุดคิด มานะบุตรโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคมกรรมการ
3. นางสำราญ เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
4. นางสงกรานต์ บุตรจันทร์โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายพัชรพงษ์ มีชัยโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
3. นางจิรัชยา ดวงศิริโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นายมานะ พิมพ์ชัยโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีกกรรมการ
5. นางดวงใจ อินทร์หาโรงเรียนบ้านโนนแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายนิยม บุญแจ้งโรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูลประธานกรรมการ
2. นายไพศาล สายวรณ์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายฉลาด โทบุดดีโรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูลกรรมการ
4. นายนคร พรหมอินทร์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม)กรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเหรียญชัย โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการ
2. นายวีระพล วรรณขาวโรงเรียนบ้านสามัคคีกรรมการ
3. นายสุชิน วิริยธรรมเจริญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางจิราวัลย์ ทานนท์โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายพิสิษฐ แสงสุขวาวโรงเรียนดอนแดงนาโนนประธานกรรมการ
2. นายเศรษฐกิจ นนทพจน์โรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
3. นายเกียรติศักดิ์ ธรรมนุโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคมกรรมการ
4. นางกษมา บุญรอดโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
5. นายพิชิต จรูญภาคโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางสาวนุชจรี ยุบลโรงเรียนบ้านนิคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายนริศ นรารักษ์โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
3. นางอรอนงค์ กาเผือกโรงเรียนบ้านโสกใหญ่กรรมการ
4. นางพิมชนก พัชรคำผุยโรงเรียนบ้านโคกก่องนครกรรมการ
5. นางสาวน้ำใจ นิ่มพงษ์พันธ์โรงเรียนนาห้วยยางสองคอนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายรังสิต พิพิธพลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายไกรลาศ โยคณิตย์โรงเรียนบ้านหนองแคนกรรมการ
3. นายประสาน หาระสารโรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายกรรมการ
4. นายวีระพล นามวงศ์โรงเรียนดอนชีหนองมะยอดกรรมการ
5. นางเพ็ญประภา รักษาพลโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายพิสันต์ อุทธาโรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)ประธานกรรมการ
2. นายวิมลศักดิ์ บรรพตาธิโรงเรียนบ้านน้ำท่วมกรรมการ
3. นายวิสิษฐ์ ศิริบูรณ์โรงเรียนบ้านหินกอง(นามน)กรรมการ
4. นางละเอียด งามเถื่อนโรงเรียนบ้านไก่คำกรรมการ
5. นางวรารัตน์ วงษ์ธรรมโรงเรียนบ้านไร่ขีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายมนัส อินลีโรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(หัวตะพาน)ประธานกรรมการ
2. นายประคองสิน บุญมีโรงเรียนบ้านโนนกุงกรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ ทองรังโรงเรียนนาแต้โคกสำราญกรรมการ
4. นายสำลี ศรีพลายโรงเรียนบ้านโคกก่องนครกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธีระกุล บุญประสารโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายประเชิญ จันทรภูมีโรงเรียนนาแต้โคกสำราญประธานกรรมการ
2. นางสุธาสินี ภูตะเวชโรงเรียนบ้านโคกก่องนครกรรมการ
3. นางภัสสิรินทร์ ตั้งเปี่ยมวรกุลโรงเรียนพัฒนาสามัคคีกรรมการ
4. นางสมปอง จำปาอ่อนโรงเรียนหนองหิ้งโคกเจริญกรรมการ
5. นางสาวสลินญา สุวะไชยโรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมศักดิ์ พูลเชื้อโรงเรียนดอนหวายตาใกล้เหล่าเจริญประธานกรรมการ
2. นายคำสอน นาคพันธ์โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายกรรมการ
3. นางพรศรี โสภาพรมโรงเรียนบ้านโคกชาดกลางท่าโพธิ์กรรมการ
4. นางพรทิพย์ ขุลังโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
5. นางพรรณี สายโทโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิชัย มานะพิมพ์โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศาประธานกรรมการ
2. นายบุญมี มัฐผาโรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูลกรรมการ
3. นางอุบล ธำรงลักษณ์รัตน์โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงกรรมการ
4. นางสมจิต พิมพ์โพโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
5. นางอุบล อัศวภูมิโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
6. นางนะพีพรรณ บุญแจ้งโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายพรชัย จันทศิลป์โรงเรียนบ้านหนองคล้าประธานกรรมการ
2. นายกรีศักดิ์ ประทุมชาติโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงกรรมการ
3. นางจิราวัลย์ ทานนท์โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลากรรมการ
4. นายสนธิพนธิ์ ฝั่งสิริโรงเรียนบ้านอีเก้งกรรมการ
5. นางสาวอุทัย บุญธิมาโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายพินันท์ ปรัชญานุวัตรโรงเรียนบ้านนาสีดาประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนีย์ อักษรพิมพ์โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
3. นายสุรจิตต์ ทองเถาว์โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญกรรมการ
4. นายยุทธกิต แสนจันทร์โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่กรรมการ
5. นางภัทรานิษฐ์ ธงไชยโรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายพิสิษฐ แสงสุขวาวโรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนนประธานกรรมการ
2. นายมีชัย ต้นโพธิ์โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่กรรมการ
3. นายพรชัย ดวงศิริโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นายไพโรจน์ สมบูรณ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม)กรรมการ
5. นายสงวน เถาว์โทโรงเรียนบ้านคำย่านางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายมโนรส อดทนโรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
3. นายถานนท์ แสงก่ำโรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการ
4. นางสุภารักษ์ บำรุงชาติโรงเรียนบ้านแยหนองแคนกรรมการ
5. นางจินตนา หินทองโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
5. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายพรทวีวัฒน์ รัตนะโสภาโรงเรียนบ้านโนนผักหวานประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิฐิชัย ตั้งเปี่ยมวรกุลโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางกรรมการ
3. นายพรชัย จันทศิลป์โรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพรทวีวัฒน์ รัตนะโสภาโรงเรียนบ้านโนนผักหวานประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิฐิชัย ตั้งเปี่ยมวรกุลโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางกรรมการ
3. นายพรชัย จันทศิลป์โรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
4. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายดำเกิง วรเถกิงกุลสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายธนรรณพ ได้พึ่งโรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงกรรมการ
3. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายคมเพชร โพธารินทร์โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านยางช้ากรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ จวงวิเศษโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศฺลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านยางช้ากรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ จวงวิเศษโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านยางช้ากรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
9. นางไพวรรณ จวงวิเศษโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
10. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านยางช้ากรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
9. นางไพวรรณ จวงวิเศษโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
10. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้าานโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านยางช้ากรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื่อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ ลิวงค์ศาโรงเรียนบ้านาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมมิตร มุ่งงามโรงเรียนบ้านพุทธรักษาประธานกรรมการ
2. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการ
3. นางวาสนา ชวนชมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
4. นางทัศนีย์ นิจพันธ์โรงเรียนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
5. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายอุฤษดิ์ บุญโสมโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านยางช้ากรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื่้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ ลิวงค์ศาโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมมิตร มุ่งงามโรงเรียนบ้านพุทธรักษาประธานกรรมการ
2. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการ
3. นางวาสนา ชวนชมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
4. นางทัศนีย์ นิจพันธ์โรงเรียนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
5. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายอุฤษดิ์ บุญโสมโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
3. นายประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
4. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
5. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
6. นางไพวรรณ จวงวิเศษโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
7. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านยางช้ากรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ จวงวิเศษโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายสมมิตร มุ่งงามโรงเรียนบ้านพุทธรักษาประธานกรรมการ
2. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการ
3. นางวาสนา ชวนชมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
4. นางทัศนีย์ นิจพันธ์โรงเรียนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
5. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายอุฤษดิ์ บุญโสมโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัชรภูมิ แก้วสุขโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ แสงสุขวาวโรงเรียนดอนแดงนาโนนกรรมการ
3. นายชัยชาญ พิมพ์ตราโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวจิฬ นามศรีโคตรโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
5. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสมมิตร มุ่งงามโรงเรียนบ้านพุทธรักษาประธานกรรมการ
2. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการ
3. นางวาสนา ชวนชมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
4. นางทัศนีย์ นิจพันธ์โรงเรียนบ้านกุดปลาดุกกรรมการ
5. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายอุฤษดิ์ บุญโสมโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธัญภูมิ แก้วสุขโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ แสงสุขวาวโรงเรียนดอนแดงนาโนนกรรมการ
3. นายชัยชาญ พิมพ์ตราโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวจิฬ นามศรีโคตรโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
5. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายธัญภูมิ แก้วสุขโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ แสงสุขวาวโรงเรียนดอนแดงนาโนนกรรมการ
3. นายชัยชาญ พิมพ์ตราโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวจิฬ นามศรีโคตรโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
5. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายดำเกิง วรเถกิงกุลสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นายประมวล กรีฑาพลโรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
4. นางวาสนา ชวนชมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
5. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
6. นายคมเพชร โพธารินทร์โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
7. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายธัญภูมิ แก้วสุขโรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ แสงสุขวาวโรงเรียนดอนแดงนาโนนกรรมการ
3. นายชัยชาญ พิมพ์ตราโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวจิฬ นามศรีโคตรโรงเรีนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
5. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายดำเกิง วรเถกิงกุลสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นายประมวล กรีฑาพลโรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
4. นางวาสนา ชวนชมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
5. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
6. นายคมเพชร โพธารินทร์โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
7. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนภารัตน์ แสนคุ้มโรงเรียนบ่อบุโปโลประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์กรรมการ
4. นางผ่องเพ็ญ กีกองโรงเรียนบ้านไก่คำกรรมการ
5. นางสาววรรณยุพา สาชิตโรงเรียนนาเจริญหนองแดงกรรมการ
6. นางสมสวรรค์ บาระมีโรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือมกรรมการ
7. นางสาวนุชนาฏ พูลศิริโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนภารัตน์ แสนคุ้มโรงเรียนบ่อบุโปโลประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์กรรมการ
4. นางเสาวนีย์ บริบูรณ์โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววิไล สิงห์แก้วโรงเรียนประชารัฐวิทยากรรมการ
6. นางพินิจ ปาวรีย์โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลากรรมการ
7. นางสาวนุชนาฏ พูลศิริโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางนภารัตน์ แสนคุ้มโรงเรียนบ่อบุโปโลประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์กรรมการ
4. นางผ่องเพ็ญ กีกองโรงเรียนบ้านไก่คำกรรมการ
5. นางสาวนุชนาฏ พูลศิริโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางนภารัตน์ แสนคุ้มโรงเรียนบ่อบุโปโลประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์กรรมการ
4. นางผ่องเพ้ญ กีกองโรงเรียนบ้านไก่คำกรรมการ
5. นางสาวนุชนาฏ พูลศิริโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนภารัตน์ แสนคุ้มโรงเรียนบ่อบุโปโลประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์กรรมการ
4. นางผ่องเพ็ญ กีกองโรงเรียนบ้านไก่คำกรรมการ
5. นางสาวนุชนาฏ พูลศิริโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
2. นางสาวอมรรัตน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์กรรมการ
3. นางผ่องเพ็ญ กีกองโรงเรียนบ้านไก่คำกรรมการ
4. นางสาวสุกัญญา รักสมบัติโรงเรียนคำกลางสมบูรณ์กรรมการ
5. นางนันทา รินทรักษ์โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
6. นางพัชรี รัตนวารีพันธุ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการ
7. นางสาวนุชนาฏ พูลศิริโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตติยา ถูระวรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพัชรี รัตนวารีพันธุ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการ
3. นางอารมณ์ จำลองสองโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวชลิตา วิชิตพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ (อ.เสนางคนิคม)กรรมการ
5. นางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
6. นางซ่อนกลิ่น พูลเพิ่มโรงเรียนบ้านน้ำท่วมกรรมการ
7. นางสาวอมรรัตน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวโสริยา พูลศิริโรงเรียนบ้านห้วยทมกรรมการ
9. นางมยุลี เกื้อทานโรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตติยา ถูระวรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพัชรี รัตนวารีพันธุ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการ
3. นางอารมณ์ จำลองสองโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางชลิตา วิชิตพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม)กรรมการ
5. นางมยุรี แก้วโสโรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ ๓กรรมการ
6. นางสาวอมรรัตน์ บัวพัฒน์โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์กรรมการ
7. นางสุจิตรา ประทุมพิทักษ์โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
8. นางมยุลี เกื้อทานโรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายเสาร์ วัยพันธ์โรงเรียนบ้านคึมข่าประธานกรรมการ
2. นายนพภา เจริญบุญโรงเรียนดงบังโนนจานเสาเล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายเสาร์ วัยพันธ์โรงเรียนบ้านคึมข่าประธานกรรมการ
2. นายนพภา เจริญบุญโรงเรียนดงบังโนนจานเสาเล้ากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายจักรกริช พรมเสนโรงเรียอนุบาลอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายชัยชาญ พิมพ์ตราโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
3. นายจักรี ศรีมุงคุณโรงเรียนบ้านหินกอง(นามน)กรรมการ
4. นายบุญเถิง มลีรัตน์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายประหยัด ใสบาลโรงเรียนบ้านไก่คำกรรมการ
6. นายผดุงศักดิ์ คำผาลาโรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชรกรรมการ
7. นางศิริพร เปรมทาโรงเรียนบ้านไร่ขีกรรมการ
8. นายสุพรรณ หินทองโรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือกรรมการ
9. นายเศรษฐกิจ นนทพจน์โรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายบุญมี พันธ์เจริญโรงเรียนบ้านดงบังพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางจุรีรัตน์ สุขภาคโรงเรียนบ้านน้ำซับกรรมการ
3. ส.ต.ท.สุพรรณ พุทธิวงศ์โรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
4. นายยุทธชัย มหาชาติโรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)กรรมการ
5. นายบุญมี เปรมทาโรงเรียนบ้านกุงชัยกรรมการ
6. นายวันชัย เชื้อทองโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
7. นายสำเร็จ เถาว์โทโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีกกรรมการ
8. นายพงษ์อนันต์ จันทนามโรงเรียนบ้านบุ่งเขียวกรรมการ
9. นายเด่น พุทธิเฉลิมชัยโรงเรียนบ้านคึมใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิรัช ทองรังโรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ประธานกรรมการ
2. นายสมเดช ภานุสถิตย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีธีระกุล บุญประสารโรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางมนัญญา ลาหาญโรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นางอำไพ มีบ้านต้นโรงเรียนบ้านบกกรรมการ
3. นางเติม หลอดโสภาโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางรัชนี สามัคคีโรงเรียนบ้านแยหนองแคนกรรมการ
5. นางสุพัฒน์ ทิพอุตร์โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางอมลณัฐ แก้วกองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางวัลลภา คำจรโรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วงกรรมการ
3. นายชาญศักดิ์ ลาหาญโรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลบ์ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นางวยุรี แพทย์รักษาโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
5. นางสาวประยงค์ ไชยขันธ์โรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายจักรวาล ธรรมวรีย์โรงเรียนบ้านห้วยทมกรรมการ
3. นายทศพร วันชูเพลิดโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการ
4. นางสาวพันธ์ทิวา เกื้อทานโรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีสำนักงานเขตพื้นที่าการศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวิมล ยำยวนโรงเรียนนาแต้โคกสำราญกรรมการ
3. นายนรินทร์ บุญสอดโรงเรียนบ้านภูเขาขามกรรมการ
4. นางสาวพรพิมล ไพรสณฑ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๔กรรมการ
5. นางถนอมศรี ธนภากุลโรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสมเจตน์ เจตนาโรงเรียนบ้านดอนไร่กรรมการ
3. นายพงศ์พิสุทธิ์ เงินหมื่นโรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
4. นายธีระชัย ปานุเวชโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวพันธ์ทิวา เกื้อทานโรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่กรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ ต้นโพธิ์โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางกรรมการ
4. นายนรินทร์ บุญสอดโรงเรียนบ้านภูเขาขามกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายธีระชัย ปานุเวชโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
3. นางสาวณฐมน เสี้ยวทองโรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือมกรรมการ
4. นายโอภาส เมฆาโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายชัยฤทธิ์ กาลทิสาโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
3. นางสาววิไลลักษณ์ ต้นโพธิ์โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางกรรมการ
4. นายสุริยา จารุจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการ
5. นายณัฐภูมิ นาคพันธ์โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายปวรณัฎฐ์ จันทร์สว่างโรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยากรรมการ
3. นางสาวทำนอง เสนสรโรงเรียนบ้านหนองคล้ากรรมการ
4. นายทศพร วันชูเพลิดโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสมเจตน์ เจตนาโรงเรียนบ้านดอนไร่กรรมการ
3. นายณัฐภูมิ นาคพันธ์โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอกรรมการ
4. นางสาวผุษรัตน์ โลหะสารโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรพร คชพรหมโรงเรียนบ้านพุทธรักษากรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายประสงค์ อุทธาโรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วงประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ระพี ศรีภิรมย์โนรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางกรรมการ
3. นางกมลนุช ไวยพันธ์โรงเรียนชุมชรบ้านเสารีกกรรมการ
4. นายมะโนต อินรีย์โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่กรรมการ
5. นางสาวผุษรัตน์ โลหะสารโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคมกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสิริวัฒน์ โชติกเสถียรโรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)กรรมการ
3. นางสาวฐาปนีย์ สีทองโรงเรียนบ้านโสกใหญ่กรรมการ
4. นายเสน่ห์ กาเล็กโรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนายกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาววิลัยวรรณ สุภชาติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวณฐมน เสี้ยวทองโรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือมกรรมการ
3. นายธีระชัย ปานุเวชโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายโอภาส เมฆาโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศากรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายมรกต อุปนิสากรโรงเรียนอนุบาลหัวตะพานประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ แก้วพิลาโรงเรียนบ้านสว่างใต้กรรมการ
3. นายชัยฤทธิ์ กาลทิสาโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นายกฤตมนูญ ศรีโคตรโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายสุริยา จารุจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายอุกฤษณ์ สมเนตรโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ วิลัยรัตน์โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายพิชัยยุทธ กะมณีย์โรงเรียนโคกพระวินัยดีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายมรกต อุปนิสากรโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุริยา จารุจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการ
3. นางสาวณฐมน เสี้ยวทองโรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือมกรรมการ
4. นายนรินทร์ บุญสอดโรงเรียนบ้านภูเขาขามกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายอุกฤษณ์ สมเนตรโรงเรียนบ้านโนนสำราญกรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ วิไลรัตน์โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายพิชัยยุทธ กะมณีย์โรงเรียนโคกพระวินัยดีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายมรกต อุปนิสากรโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุริยา จารุจิตรโรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการ
3. นางสาวณฐมน เสี้ยวทองโรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือมกรรมการ
4. นายนรินทร์ บุญสอดโรงเรียนบ้านภูเขาขามกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายประดิษฐ์ กาญจนสิงห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา ดำรงกิจโรงเรียนบ้านจานลานกรรมการ
3. นายชยธร เถาว์โทโรงเรียนบ้านหนองเรือกรรมการ
4. นายศักดิ์ระพี ศรีภิรมย์โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางกรรมการ
5. นางภราดา วิริยะพันธ์โรงเรียนบ้านเชือกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์ระพี ศรีภิรมย์โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางกรรมการ
3. นายกุศล แก้วแสนโรงเรียนบ้านน้ำท่วมกรรมการ
4. นายเฉลิม เดชผลโรงเรียนเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสุรพงษ์ เรืองสมบัติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ ทองพุ่มโรงเรียนบ้านทวีผลกรรมการ
3. นางสุดคิด มานะบุตรโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคมกรรมการ
4. นางสมพานรัศมี พรมโสภาโรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนากรรมการ
5. นายเยื้อน พิมพาเพียรโรงเรียนบ้านไร่ขีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางอนงค์นุช วิริยะสุขหทัยโรงเรียนบ้านลือนาคำประธานกรรมการ
2. นางศศิประภา โถบำรุงโรงเรียนบ้านคึมใหญ่กรรมการ
3. นายสุจิตร บุญลักษณ์โรงเรียนชุมชนไร่สีสุกกรรมการ
4. นางสุรภี แฮดโเมยโรงเรียนนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาดกรรมการ
5. นางเตือนจิต จันทรเสนาโรงเรียนชุมชนนาไร่ใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางบังอร ไชยวรรณโรงเรียนนาแต้โคกสำราญกรรมการ
3. นางผุสดี เพียรภายลุนโรงเรียนบ้านสร้างถ่อกรรมการ
4. นางเอมอร เสมอภาคโรงเรียนบ้านหินเกิ้งกรรมการ
5. นางอำพร อุทธาโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจินตนา ไชยโยโรงเรียนบ้านนาคำประธานกรรมการ
2. นางวิระวรรณ หลวงเทพโรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
3. นางนราพร บุญประสารโรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางอ่อนจันทร์ วงศ์จันทร์โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนากรรมการ
5. นางลาวัณย์ พวงศรีโรงเรียนบ้านลือนาคำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางอรวรรณ กลางประพันธ์โรงเรียนบ้านหินกอง(นามน)ประธานกรรมการ
2. นางวาสนา กาเล็กโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
3. นางสุนิสา สายแดงโรงเรียนบ้านนาเวียงกรรมการ
4. นางดลฤดี โสภากัณฑ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางพิสมัย อิสระโรงเรียนบ้านแยหนองแคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางอุรวดี วงศ์ปัตน์ษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายสานิตย์ กาตีวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายทิว กาเผือกงามโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
4. นายวีระเดช พินิจพลโรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อยกรรมการ
5. นางอัจฉราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ กาญจนสิงห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวธนพร ผ่องสุขโรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญกรรมการ
3. นายบัณฑิต สิงห์ชาโรงเรียนโนนสูงโคกกลางกรรมการ
4. นางประจบ ปัตตาลาโพธิ์โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางอุรวดี วงศ์ปัตน์ษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายบุญเลื่อน แสวงรักษ์โรงเรียนบ้านนาเยียกรรมการ
3. นางจารุพร วุฒิพรหมโรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่กรรมการ
4. นางจินตนา กวนเมืองใต้โรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการ
5. นางอรอนงค์ กาเผือกโรงเรียนบ้านโสกใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางลำพูล วังทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางวิมาลา เพ็งคำศรีโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
3. นางวาสนา กาเล็กโรงเรียนบ้านนาเรืองกรรมการ
4. นางยุภาพร บุญหลงโรงเรียนดงมะยางหนองนกหอกรรมการ
5. นางอุษณีย์ พิมพ์ทองโรงเรียนนาแต้โคกสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางเรืองอุไร เพียรคุ้มโรงเรียนบ้านก่อนาดีกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางระวิวรรณ จันทนชาติโรงเรียนบ้านสว่างใต้กรรมการ
5. นางบังอร ไชยวรรณโรงเรียนนาแต้โคกสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางอุษณีย์ ทองทีโรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางธีรกานต์ ธรรมสารโรงเรียนบ้านกุดสิมกรรมการ
3. นางจารุพร วุฒิพรหมโรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่กรรมการ
4. นางรำไพ จันทรภูมีโรงเรียนบ้านเชือกกรรมการ
5. นางจริยาวดี ผดาเวชโรงเรียนบ้านไร่ขีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางลำพูล วังทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางวิไล นวลอินทร์โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)กรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ รัญน์ชกานนท์โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางกรรมการ
4. นางสุจิมา ทองโกฏิโรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางลำพูล วังทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางอรัญญา อุตอามาตย์โรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
3. นางพัชรี โสภากันต์โรงเรียนบ่อบุโปโลกรรมการ
4. นางนิยม หวานอารมณ์โรงเรียนเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคีกรรมการ
5. นางณัฐธภา มุกดาสนิทโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุมาลี มลสินโรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิชญาภรณ์ ถาพรโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางสาวจารุพร วุฒิพรหมโรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่กรรมการ
4. นางจำเนียร สวัสดิ์พันธ์โรงเรียนบ้านโคกเลาะกรรมการ
5. นางอัจฉราภรณ์ รัญน์ชกานนท์โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสวลีภิรมย์ เสือสาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ วรรณโสภาโรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคีกรรมการ
3. นางแก่นใจ ตาทองโรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุงกรรมการ
4. นางสาวสุพินดา สงวนสินโรงเรียนบ้านสว่างใต้กรรมการ
5. นางกันยลักษมิ์ นวลอินทร์โรงเรียนบ้านกุดปลาดุกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอุษณีย์ ทองทีโรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูลประธานกรรมการ
2. นางสาวไพรคิด แสงทองโรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดีกรรมการ
3. นางวงเดือน นรารักษ์โรงเรียนประชาสามัคคีกรรมการ
4. นางวรารัตน์ เสือสาโรงเรียนบ้านไร่ขีกรรมการ
5. นางสาวฑิญารัตน์ วงละครโรงเรียนบ้านหัวตะพานกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางศุภนิดา หน่อแก้วโรงเรียนบ้านหนองเทากรรมการ
2. นางสุจิตรา พิกุลโรงเรียนอนุบาลชานุมานกรรมการ
3. นางศิริพร เหนือโชติโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
4. นางสาววิมลพรรณ พันธ์สูงโรงเรียนบ้านแยหนองแคนกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางลำพูล วังทองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสะอาด มีศิริโรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)กรรมการ
3. นางอัจฉราวดี เงินหมื่นโรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วงกรรมการ
4. นางรจจิรา สมดีโรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือมกรรมการ
5. นางวันนิภา พงษ์พันธ์โรงเรียนนาผือโคกกอกกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางมนัญญา ลาหาญโรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)ประธานกรรมการ
2. นายทรงเดช ลือนามโรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
3. นางกาญจนา วรชินาโรงเรียนมิ่งมงคลกรรมการ
4. นางประมวล ภาคเจริญโรงเรียนบ้านสร้างถ่อกรรมการ
5. นางสาวชญาดา เสือสาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสาวดุษฎี อังคุระษีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางวยุรี แพทย์รักษาโรงเรียนบ้านโนนดู่กรรมการ
3. นางปราณี โสภาพงษ์โรงเรียนบ้านนาสีดากรรมการ
4. นายชาญศักดิ์ ลาหาญโรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)กรรมการ
5. นางมนัส อุปนิสากรโรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
6. นางสาวชญาดา เสือสาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอมลณัฐ แก้วกองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิชญาภา เรืองศรีโรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้งกรรมการ
3. นางสำราญ เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
4. นายคเชนทร์ พรมดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสาวจาวรีย์ ขวัญแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอมลณัฐ แก้วกองสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิชญาภา เรืองศรีโรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้งกรรมการ
3. นางสำราญ เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
4. นายคเชนทร์ พรมดีครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสาวจาวรีย์ ขวัญแก้วครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางอมลณัฐ แก้วกองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิชญาภา เรืองศรีโรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้งกรรมการ
3. นางสำราญ เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
4. นายคเชนทร์ พรมดีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
5. นางสาวจาวรีย์ ขวัญแก้วศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายไพศาล สายวรณ์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางวัชรีบูลย์ อุทธาโรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วงกรรมการ
4. นายพัชรพงษ์ มีชัยโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
5. นางสาวอาริยา เมืองประดิษฐ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายไพศาล สายวรณ์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางวัชรีบูลย์ อุทธาโรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วงกรรมการ
4. นายพัชรพงษ์ มีชัยโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
5. นางสาวอาริยา เมืองประดิษฐ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายไพศาล สายวรณ์ดรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางวัชรีบูลย์ อุทธาโรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วงกรรมการ
4. นายพัชรพงษ์ มีชัยโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
5. นางสาวอาริยา เมืองประดิษฐ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายไพศาล สายวรณ์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางวัชรีบูลย์ อุทธาโรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วงกรรมการ
4. นายพัชรพงษ์ มีชัยโรงเรียนบ้านนายูงกรรมการ
5. นางสาวอาริยา เมืองประดืษฐ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเทอดศักดิ์ ใจแก้วสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายไพศาล สายวรณ์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางวัชรีบูลย์ อุทธาโรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วงกรรมการ
4. นายพัชรพงษ์ มีชัยโรงเรียนบ้านนายูงฃกรรมการ
5. นางสาวอาริยา เมืองประดิษฐ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวรัตติยา ถูระวรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพัชรี รัตนวิทยาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระกรรมการ
3. นางอารมณ์ จำลองสองโรงเรียนบ้านเจริญสามัคคีกรรมการ
4. นางสาวชลิตา วิชิตพันธ์โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม)กรรมการ
5. นางมยุลี เกื้อทานโรงเรียนบ้านนาหมอม้ากรรมการ
6. นางสาวสุทธินี พันพินิจศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ศรีวรรณโรงเรียนพัฒนาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสุชิน วิริยธรรมเจริญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ช่างดำโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศากรรมการ
4. นายมโนรส อดทนโรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
5. นางสุลินดา ทองเพ็ญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ศรีวรรณพัฒนาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสุชิน วิริยธรรมเจริญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายมโนรส อดทนโรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
4. นางสุลินดา ทองเพ็ญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ศรีวรรณโรงเรียนพัฒนาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสุชิน วิริธรรมเจริญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ช่างดำโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศากรรมการ
4. นายมโนรส อดทนโรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
5. นางสุลินดา ทองเพ็ญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ศรีวรรณโรงเรียนพัฒนาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสุชิน วิริยธรรมเจริญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ช่างดำโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศากรรมการ
4. นายมโนรส อดทนโรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
5. นางสุลินดา ทองเพ็ญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายสะอาด ศรีวรรณโรงเรียนพัฒนาสามัคีคีประธานกรรมการ
2. นายสุชิน วิริยธรรมเจริญโรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
3. นายสิทธิชัย ช่างดำโรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศากรรมการ
4. นายมโนรส อดทนโรงเรียนบ้านคึมข่ากรรมการ
5. นางสุลินดา ทองเพ็ญศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายปรีชา บัณฑิตเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านยางช้ากรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ จวงวิเศษโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านยางช้ากรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ จวงวิเศษโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านยางช้ากรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ จวงวิเศษโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านยางช้ากรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นายประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ จวงวิเศษโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านยางช้ากรรมการ
6. นายอัมพร เจริญววงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ จวงวิเศษโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านยางช้ากรรมการ
6. นายอัมพร เจริญววงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ จวงวิเศษโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านยางช้ากรรมการ
6. นายอัมพร เจริญววงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ จวงวิเศษโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านยางช้ากรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ จวงวิเศษโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านยางช้ากรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำโรงเรียนคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ จวงวิเศษโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายปรีชา บัณฑิตโรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวางประธานกรรมการ
2. นายทองเลียน โสเสมอโรงเรียนบ้านโป่งหินกรรมการ
3. นายทวีสุข พรรณเจริญโรงเรียนบ้านโคกจักจั่นกรรมการ
4. นายแสงศักดิ์ ชัยทองโรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นายประยูร มีดีโรงเรียนบ้านยางช้ากรรมการ
6. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางประภัสสร ผ่องศาลาโรงเรียนนาแวงหนองหัวลิงกรรมการ
8. นายอัศวิน เชื้อวังคำคำปอแก้วคำไหลกรรมการ
9. นายสุทิน ปานะวงศ์โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์)กรรมการ
10. นางไพวรรณ จวงวิเศษโรงเรียนบ้านนาคำสามัคคีกรรมการ
11. นางนิภาวรรณ บุญเมืองโรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้ากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลำพูล วังทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางปิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
6. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางสาวศศิธร แสงใสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
8. นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
9. นางสาวอุษามณี ดรบัณฑิตศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
10. นางสาวนิรัตน์ฌา สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลำพูล วังทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางปิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
6. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางสาวศศิธร แสงใสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
8. นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
9. นางสาวอุษามณี ดรบัณฑิตศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
10. นางสาวนิรัตน์ฌา สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลำพูล วังทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางปิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
6. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางสาวศศิธร แสงใสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
8. นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
9. นางสาวอุษามณี ดรบัณฑิตศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
10. นางสาวนิรัตน์ฌา สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลำพูล วังทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางปิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษ์ โสภิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
6. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางสาวศศิธร แสงใสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
8. นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
9. นางสาวอุษามณี ดรบัณฑิตศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
10. นางสาวนิรัตน์ฌา สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลำพูล วังทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางปิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
6. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางสาวศศิธร แสงใสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
8. นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
9. นางสาวอุษามณี ดรบัณฑิตศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
10. นางสาวนิรัตน์ฌา สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลำพูล วังทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางปิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
6. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางสาวศศิธร แสงใสศูนย์การศึกษษพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
8. นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
9. นางสาวอุษามณี ดรบัณฑิตศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
10. นางสาวนิรัตน์ฌา สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลำพูล วังทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางปิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
6. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางสาวศศิธร แสงใสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
8. นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
9. นางสาวอุษามณี ดรบัณฑิตศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
10. นางสาวนิรัตน์ฌา สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลำพูล วังทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางปิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
6. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางสาวศศิธร แสงใสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
8. นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
9. นางสาวอุษามณี ดรบัณฑิตศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
10. นางสาวนิรัตน์ฌา สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางลำพูล วังทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางปิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
6. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางสาวศศิธร แสงใสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
8. นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
9. นางสาวอุษามณี ดรบัณฑิตศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
10. นางสาวนิรัตน์ฌา สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางลำพูล วังทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางพิศประภา โสดาภักดิ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ จันทศิลป์โรงเรียนบ้านโพนทองกรรมการ
4. นางปิโยรส แสวงผลโรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ โสภิพันธ์โรงเรียนบ้านหนองปลิงกรรมการ
6. นายอนพัทย์ หาญชัยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางสาวศศิธร แสงใสศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
8. นายศิริพงษ์ ถามะพันธ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
9. นางสาวอุษามณี ดรบัณฑิตศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
10. นางสาวนิรัตน์ฌา สุขเกษมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวิมล ยำยวนโรงเรียนนาแต้โคกสำราญกรรมการ
3. นางสาวกมลแข สังข์สาลีโรงเรียนมิ่งมงคลกรรมการ
4. นางสาวทิวาภรณ์ ปาวะรีย์โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลากรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ พิมพาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีรวัฒน์ สังข์สาลีสำนักงาานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวิมล ยำยวนโรงเรียนนาแต้โคกสำราญกรรมการ
3. นางสาวกมลแข สังข์สาลีโรงเรียนมิ่งมงคลกรรมการ
4. นางสาวทิวาภรณ์ ปาวะรีย์โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลากรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ พิมพาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธีรวัฒย์ สังข์สาลีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวิมล ยำยวนโรงเรียนนาแต้โคกสำราญกรรมการ
3. นางสาวกมลแข สังข์สาลีโรงเรียนมิ่งมงคลกรรมการ
4. นางสาวทิวาภรณ์ ปาวะรีย์โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลากรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ พิมพาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประดิษฐ์ กาญจนสิงห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นางอุรวดี วงศ์ปัตน์ษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางภัททิรา กาญจนีย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญกรรมการ
4. นางวัชราพร สุรารักษ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายพัฒนสิทธิ์ เจริญบุญโรงเรียนพัฒนาสามัคคีกรรมการ
6. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
7. นางมลัยวัลย์ เถาว์แสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
8. นางสาวเพ็ญนภา นานาชาติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอุรวดี วงศ์ปัตน์ษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญกรรมการ
2. นางภัททิรา กาญจนีย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญกรรมการ
3. นางวัชราพร สุรารักษ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายพัฒนสิทธิ์ เจริญบุญโรงเรียนพัฒนาสามัคคีกรรมการ
5. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
6. นางมลัยวัลย์ เถาว์แสนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการ
7. นางสาวเพ็ญนภา นานาชาติศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอำนาจเจริญกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง ลันดาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายประมวล กรีฑาพลโรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
3. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
4. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
5. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
6. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
7. นายเหรียญชัย โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ลันดาโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
2. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นายประมวล กรีฑาพลโรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
4. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
7. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
8. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายเหรียญชัย โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง ลันดาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นายประมวล กรีฑาพลโรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
4. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
7. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
8. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายเหรียญชัย โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ลันดาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นายประมวล กรีฑาพลโรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
4. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
7. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
8. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายเหรียญชัย โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง ลันดาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นายประมวล กรีฑาพลโรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
4. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
7. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
8. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายเหรียญชัย โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ลันดาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นายประมวล กรีฑาพลโรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
4. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
7. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
8. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายเหรียญชัย โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายบุญส่ง ลันดาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นายประมวล กรีฑาพลโรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
4. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
7. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
8. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายเหรียญชัย โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายบุญส่ง ลันดาโรงเรียนบ้านหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นายประมวล กรีฑาพลโรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
4. นายเสรี ศรีพุทธรินทร์โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญกรรมการ
5. นายอัมพร เจริญวงศ์โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญกรรมการ
6. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
7. นางกันยา โพธารินทร์โรงเรียนบ้านโนนงามกรรมการ
8. นายภีรพัฒน์ อุทธาโรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์กรรมการ
9. นายเหรียญชัย โพธารินทร์โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายดำเกิง วรเถกิงกุลสพป.อำนาจเจริญประธานกรรมการ
2. นายนิพล สามาอาพัฒน์โรงเรียนบ้านเกษมสุขกรรมการ
3. นายประมวล กรีฑาพลโรงเรียนบ้านคำข่ากรรมการ
4. นางวาสนา ชวนชมโรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยากรรมการ
5. นายบุญศรี รากวงศ์โรงเรียนบ้านโพนขวาวกรรมการ
6. นายคมเพชร โพธารินทร์โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่นกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]