หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 4 5 6
2 002 โรงเรียน บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 2 3 2
3 003 โรงเรียน โสกโดนคำไหลคำเตย 2 4 2
4 004 โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม 0 0 0
5 007 โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว 0 0 0
6 008 โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร 2 7 2
7 009 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 0 0 0
8 017 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 9 16 15
9 018 โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ 4 12 5
10 019 โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 2 9 4
11 020 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 11 20 17
12 021 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 12 24 20
13 022 โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 19 49 35
14 016 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 21 51 39
15 023 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 22 36 27
16 024 โรงเรียนดงบังโนนจานเสาเล้า 1 1 1
17 025 โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ 4 9 6
18 026 โรงเรียนดอนหวายหวายตาใกล้ 1 1 1
19 027 โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ 7 18 13
20 028 โรงเรียนตชด.บ้านหนองมะแซว 0 0 0
21 037 โรงเรียนนาผือโคกกอก 9 22 18
22 038 โรงเรียนนาวังกุดตากล้า 0 0 0
23 040 โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน 1 1 1
24 035 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 10 16 12
25 036 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 7 12 8
26 039 โรงเรียนนาแวงหนองหัวลิง 1 1 1
27 041 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 7 10 8
28 042 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์3 0 0 0
29 044 โรงเรียนบ่อบุโปโล 8 38 15
30 046 โรงเรียนบ้านกุงชัย 7 13 8
31 047 โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน 0 0 0
32 048 โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 11 31 20
33 049 โรงเรียนบ้านกุดสิม 2 8 3
34 045 โรงเรียนบ้านก่อนาดี 5 5 5
35 052 โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก 1 2 1
36 053 โรงเรียนบ้านคันสูง 1 3 2
37 054 โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 2 13 4
38 056 โรงเรียนบ้านคำข่า 2 4 3
39 060 โรงเรียนบ้านคำน้อย 1 1 1
40 059 โรงเรียนบ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 3 7 5
41 061 โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 10 14 12
42 063 โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 6 18 11
43 064 โรงเรียนบ้านคำย่านาง 4 9 7
44 065 โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ 13 26 17
45 057 โรงเรียนบ้านคำเจริญ 0 0 0
46 058 โรงเรียนบ้านคำเดือย 2 8 3
47 055 โรงเรียนบ้านคำแก้ว 3 7 5
48 062 โรงเรียนบ้านคำโพน 1 2 2
49 066 โรงเรียนบ้านคึมข่า 0 0 0
50 067 โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ 2 12 4
51 080 โรงเรียนบ้านจอก 0 0 0
52 081 โรงเรียนบ้านจานลาน 12 34 22
53 082 โรงเรียนบ้านจิก 0 0 0
54 084 โรงเรียนบ้านชะแงะ 4 7 5
55 085 โรงเรียนบ้านชาด 1 3 2
56 086 โรงเรียนบ้านชูชาติ 3 6 3
57 088 โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา 2 9 3
58 089 โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ 7 10 9
59 090 โรงเรียนบ้านดงสวาง 0 0 0
60 091 โรงเรียนบ้านดงสีโท 2 3 2
61 092 โรงเรียนบ้านดอนชาด 1 6 3
62 093 โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด 0 0 0
63 094 โรงเรียนบ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 0 0 0
64 095 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.เมือง) 2 4 3
65 100 โรงเรียนบ้านดอนว่าน 0 0 0
66 101 โรงเรียนบ้านดอนหมู 8 16 11
67 098 โรงเรียนบ้านดอนเมย 0 0 0
68 097 โรงเรียนบ้านดอนแดง 0 0 0
69 096 โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน 6 10 9
70 099 โรงเรียนบ้านดอนไร่ 1 3 1
71 102 โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา 1 3 2
72 103 โรงเรียนบ้านตาด 2 3 2
73 104 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 10 28 19
74 105 โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง 5 50 15
75 106 โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ 2 2 2
76 107 โรงเรียนบ้านทวีผล 6 8 7
77 108 โรงเรียนบ้านทับเมย 0 0 0
78 110 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 4 4 4
79 109 โรงเรียนบ้านท่ายางชุม 1 6 3
80 112 โรงเรียนบ้านนาคำ 1 3 2
81 111 โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี 0 0 0
82 113 โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1 3 1
83 114 โรงเรียนบ้านนางาม 0 0 0
84 115 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 0 0 0
85 116 โรงเรียนบ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 3 10 6
86 117 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 12 32 21
87 120 โรงเรียนบ้านนายม 1 6 3
88 121 โรงเรียนบ้านนายูง 7 15 10
89 126 โรงเรียนบ้านนาสะอาด 0 0 0
90 125 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1 3 2
91 127 โรงเรียนบ้านนาสีดา 0 0 0
92 128 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 0 0 0
93 129 โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 4 12 8
94 130 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 13 21 18
95 132 โรงเรียนบ้านนาอุดม 0 0 0
96 131 โรงเรียนบ้านนาอุดม(อ.เสนางคนิคม) 0 0 0
97 119 โรงเรียนบ้านนาเมือง 1 3 2
98 122 โรงเรียนบ้านนาเยีย 4 10 6
99 123 โรงเรียนบ้านนาเรือง 4 14 6
100 124 โรงเรียนบ้านนาเวียง 1 2 1
101 118 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 0 0 0
102 135 โรงเรียนบ้านนิคม 8 19 14
103 133 โรงเรียนบ้านน้ำซับ 3 10 6
104 134 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 14 29 19
105 153 โรงเรียนบ้านบก 3 7 4
106 155 โรงเรียนบ้านบาก 1 3 2
107 156 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 11 31 19
108 154 โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 7 50 14
109 159 โรงเรียนบ้านผึ้ง 2 2 2
110 160 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 0 0 0
111 165 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 1 2 1
112 166 โรงเรียนบ้านภูเขาขาม 3 7 5
113 167 โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ 0 0 0
114 169 โรงเรียนบ้านยางช้า 1 2 2
115 173 โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 2 6 4
116 174 โรงเรียนบ้านลือนาคำ 5 14 9
117 175 โรงเรียนบ้านวังแคน 1 1 1
118 177 โรงเรียนบ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) 0 0 0
119 178 โรงเรียนบ้านศรีราชา 0 0 0
120 179 โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า 1 2 2
121 180 โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง 8 22 10
122 181 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 24 50 39
123 182 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 21 42 28
124 183 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 7 16 13
125 185 โรงเรียนบ้านสามัคคี 2 5 3
126 184 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 2 6 4
127 186 โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ 0 0 0
128 193 โรงเรียนบ้านหนองขอน 3 6 5
129 194 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 10 16 15
130 198 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 7 17 13
131 199 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 3 7 5
132 201 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 9 18 14
133 204 โรงเรียนบ้านหนองยาง 0 0 0
134 206 โรงเรียนบ้านหนองสะโน 6 13 10
135 207 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 8 17 11
136 211 โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ 0 0 0
137 196 โรงเรียนบ้านหนองเทา 5 9 8
138 202 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 2 1
139 205 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 0 0 0
140 192 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 6 13 12
141 195 โรงเรียนบ้านหนองแคน 2 5 3
142 203 โรงเรียนบ้านหนองแมงดา 12 33 20
143 210 โรงเรียนบ้านหนองแสง 0 0 0
144 208 โรงเรียนบ้านหนองแสง (ปทุมราชวงศา) 3 4 3
145 209 โรงเรียนบ้านหนองแสง(อำเภอเมือง) 0 0 0
146 197 โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก 3 6 3
147 200 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 0 0 0
148 212 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 9 22 14
149 213 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 8 16 12
150 218 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 8 23 16
151 219 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 9 27 16
152 220 โรงเรียนบ้านหัวภู 1 2 2
153 221 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) 12 31 21
154 222 โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี( ชานุมาน) 0 0 0
155 224 โรงเรียนบ้านหินขัน 1 2 2
156 225 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 6 20 11
157 223 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 17 47 32
158 217 โรงเรียนบ้านห่องเตย 0 0 0
159 214 โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 7 18 11
160 215 โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม 2 6 4
161 216 โรงเรียนบ้านห้วยทม 4 10 7
162 232 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 7 18 13
163 233 โรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่ง 9 38 16
164 050 โรงเรียนบ้านเกษมสุข 0 0 0
165 083 โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 2 5 2
166 087 โรงเรียนบ้านเชือก 4 10 7
167 157 โรงเรียนบ้านเป้า 1 3 2
168 176 โรงเรียนบ้านเวียงหลวง 4 8 6
169 187 โรงเรียนบ้านเสียว 10 18 15
170 226 โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 2 4 3
171 227 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 0 0 0
172 228 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 0 0 0
173 230 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 2 3 2
174 229 โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง 2 4 2
175 170 โรงเรียนบ้านแยหนองแคน 3 8 5
176 188 โรงเรียนบ้านแสนสุข 2 6 4
177 070 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 6 40 7
178 069 โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 2 5 4
179 068 โรงเรียนบ้านโคกก่ง 1 3 2
180 071 โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร 2 5 3
181 072 โรงเรียนบ้านโคกค่าย 1 2 2
182 073 โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น 1 3 2
183 074 โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย 3 6 4
184 075 โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 14 50 23
185 077 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 0 0 0
186 078 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1 3 1
187 076 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 4 10 5
188 079 โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม 1 3 2
189 136 โรงเรียนบ้านโนนกุง 1 3 0
190 138 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 6 17 8
191 137 โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง 0 0 0
192 140 โรงเรียนบ้านโนนงาม 5 7 7
193 141 โรงเรียนบ้านโนนจาน 0 0 0
194 142 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 1 3 2
195 143 โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด 1 6 3
196 144 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 2 19 7
197 147 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 1 2 2
198 148 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 3 2
199 149 โรงเรียนบ้านโนนสูง 3 8 4
200 151 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 1 1 1
201 150 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(เมืองอำนาจเจริญ) 0 0 0
202 152 โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง 0 0 0
203 146 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 3 7 5
204 139 โรงเรียนบ้านโนนแคน 7 17 10
205 145 โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 0 0 0
206 158 โรงเรียนบ้านโป่งหิน 0 0 0
207 161 โรงเรียนบ้านโพนขวาว 0 0 0
208 162 โรงเรียนบ้านโพนทอง 14 42 27
209 164 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 0 0 0
210 163 โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 7 15 8
211 189 โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ 1 1 1
212 190 โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน 0 0 0
213 191 โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 5 10 8
214 231 โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 0 0 0
215 051 โรงเรียนบ้านไก่คำ 16 44 26
216 168 โรงเรียนบ้านไม้กลอนดอนหวาย 1 6 3
217 171 โรงเรียนบ้านไร่ขี 1 6 3
218 172 โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ 5 21 11
219 234 โรงเรียนประชารัฐวิทยา 2 7 4
220 235 โรงเรียนประชาสามัคคี 3 15 5
221 236 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 3 4 3
222 237 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 20 34 26
223 238 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 12 31 24
224 242 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 7 13 11
225 245 โรงเรียนมิ่งมงคล 0 0 0
226 244 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 8 16 13
227 243 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 3 45 12
228 248 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 4 5 4
229 249 โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย 1 6 3
230 250 โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา 1 3 1
231 251 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 5 17 9
232 252 โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย 9 38 20
233 253 โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง 1 3 2
234 254 โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา 1 2 1
235 256 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 21 58 38
236 255 โรงเรียนหนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) 4 10 7
237 258 โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ 0 0 0
238 259 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 10 15 14
239 261 โรงเรียนหัวดงหนองคลอง 2 11 3
240 260 โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล 2 4 4
241 265 โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 2 8 4
242 264 โรงเรียนอนุบาลช่อผกา 0 0 0
243 267 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 11 47 23
244 268 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 11 32 19
245 270 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 10 21 17
246 271 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 21 88 43
247 269 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม 5 11 8
248 010 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 13 40 22
249 240 โรงเรียนเพียงหลวง9 1 6 3
250 246 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 26 65 44
251 262 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 12 29 21
252 263 โรงเรียนเหล่ายางชุมสามัคคี 4 6 5
253 005 โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา 0 0 0
254 011 โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ 1 5 2
255 012 โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง 2 32 4
256 013 โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 0 0 0
257 014 โรงเรียนโคกสูง-เหล่าหนาด 0 0 0
258 043 โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง 2 3 2
259 241 โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 0 0 0
260 032 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91(โคกจักจั่น) 0 0 0
261 006 โรงเรียนขวัญฤทัยศึกษา 0 0 0
262 034 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 9 27 13
263 033 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา2 6 21 11
264 266 โรงเรียนอนุบาลนพเก้า 0 0 0
265 273 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 9 22 11
266 015 โรงเรียนเจริญวิทยา 1 3 2
267 274 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำปลีก 0 0 0
268 030 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดเทพมงคล 0 0 0
269 031 โรงเรียนเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ(พุทธอุทยาน) 0 0 0
270 247 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ 0 0 0
271 029 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง 0 0 0
รวม 1095 2909 1784
4693


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]