สรุปเหรียญรางวัล สพป. อำนาจเจริญ
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองอำนาจเจริญ 22 4 0 0 26
2 อนุบาลอำนาจเจริญ 17 3 1 0 21
3 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 17 3 1 0 21
4 ชุมชนไร่สีสุก 16 4 0 1 20
5 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 13 9 1 0 23
6 บ้านหินเกิ้ง 13 3 1 0 17
7 ชุมชนเปือยหัวดง 12 4 3 0 19
8 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 12 0 0 0 12
9 ชุมชนโคกสารวิทยา 11 9 1 0 21
10 บ้านไก่คำ 11 2 3 0 16
11 อนุบาลปทุมราชวงศา 11 0 0 0 11
12 บ้านโคกพระวินัยดี 10 4 0 0 14
13 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 10 2 0 0 12
14 นาเจริญหนองแดง 10 0 0 0 10
15 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 9 8 3 0 20
16 บ้านสร้างถ่อ 9 8 1 3 18
17 บ้านโพนทอง 9 4 1 0 14
18 บ้านจานลาน 9 2 0 1 11
19 ชุมชนบ้านน้ำปลีก 9 2 0 0 11
20 หนองไหลคึมน้อยวิทยา 9 1 0 0 10
21 บ้านคำสร้างบ่อ 8 4 1 0 13
22 บ้านบุ่งเขียว 8 2 0 1 10
23 บ้านกุดปลาดุก 8 2 0 0 10
24 บ้านคำปอแก้วคำไหล 8 1 1 0 10
25 บ้านนาหมอม้า 8 1 0 4 9
26 บ้านหนองแมงดา 8 1 0 3 9
27 บ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 8 1 0 0 9
28 บ้านน้ำท่วม 7 7 0 0 14
29 บ้านหินกอง (บ้านนามน) 7 4 1 0 12
30 ชุมชนบ้านเสารีก 7 4 0 0 11
31 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 7 3 1 0 11
32 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 7 3 0 0 10
33 นาผือโคกกอก 7 1 0 1 8
34 บ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 7 0 1 0 8
35 พัฒนาสามัคคี 6 4 2 0 12
36 บ้านหนองคล้า 6 4 0 0 10
37 หนองข่าป่าหวาย 6 3 0 0 9
38 ชุมชนบ้านคำพระ 6 2 1 0 9
39 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา 6 2 0 0 8
40 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ 6 1 2 0 9
41 บ่อบุโปโล 6 1 1 0 8
42 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 6 1 0 0 7
43 บ้านหนองบัวสงยาง 6 1 0 0 7
44 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม 5 5 0 2 10
45 บ้านเสียว 5 4 1 0 10
46 บ้านหัวตะพาน 5 3 1 0 9
47 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 5 3 1 0 9
48 บ้านหัวดอนขามสามัคคี 5 3 0 0 8
49 บ้านนิคม 5 3 0 0 8
50 บ้านอุ่มยางหนองดั่ง 5 2 1 1 8
51 บ้านบ่อชะเนง 5 1 1 0 7
52 ตชด.บ้านป่าก่อ 5 1 0 1 6
53 บ้านหนองสะโน 5 0 1 0 6
54 บ้านโนนค้อ 5 0 1 0 6
55 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก 5 0 0 1 5
56 สามแยกผดุงวิทย์ 5 0 0 0 5
57 บ้านหนองเทา 5 0 0 0 5
58 อนุบาลเสนางคนิคม 5 0 0 0 5
59 บ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 4 3 2 1 9
60 บ้านดอนหมู 4 3 1 0 8
61 บ้านสมสะอาดเนินกุง 4 3 0 1 7
62 นิคมชานุมานสงเคราะห์1 4 3 0 0 7
63 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 4 3 0 0 7
64 บ้านโพนเมืองน้อย 4 3 0 0 7
65 บ้านนายูง 4 3 0 0 7
66 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ 4 2 1 1 7
67 บ้านดงมะยางหนองนกหอ 4 2 1 0 7
68 บ้านทวีผล 4 2 0 0 6
69 บ้านหินสิ่ว 4 1 1 0 6
70 บ้านไร่สมบูรณ์ 4 1 0 0 5
71 บ้านก่อนาดี 4 1 0 0 5
72 บ้านทุ่งสว่าง 4 0 0 0 4
73 บ้านเวียงหลวง 4 0 0 0 4
74 ธันยธรณ์พิทยา 3 5 0 1 8
75 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 3 3 1 0 7
76 บ้านโนนแคน 3 3 1 0 7
77 บ้านกุงชัย 3 2 1 1 6
78 นาแต้โคกสำราญ 3 2 0 2 5
79 บ้านดอนแดงนาโนน 3 2 0 1 5
80 บ้านโนนงาม 3 2 0 0 5
81 บ้านถ่อนดอนม่วง 3 2 0 0 5
82 บ้านสว่างใต้ 3 1 1 2 5
83 บ้านลือนาคำ 3 1 1 0 5
84 บ้านนาหนองใหญ่ 3 1 0 0 4
85 บ้านนาเรือง 3 1 0 0 4
86 บ้านห้วยทม 3 1 0 0 4
87 ธันยธรณ์พิทยา2 3 0 2 1 5
88 บ้านโคกเลาะ 3 0 0 0 3
89 บ้านโนนเมือง 3 0 0 0 3
90 บ้านหนองแสง (ปทุมราชวงศา) 3 0 0 0 3
91 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 3 0 0 0 3
92 บ้านภูเขาขาม 3 0 0 0 3
93 บ้านโคกกลาง 2 4 0 0 6
94 บ้านหนองแก้ว 2 3 1 0 6
95 บ้านโสกใหญ่ 2 3 0 0 5
96 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 2 2 0 0 4
97 ดงแสนแก้วดงสำราญ 2 2 0 0 4
98 บ้านคำย่านาง 2 2 0 0 4
99 หนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) 2 2 0 0 4
100 เหล่ายางชุมสามัคคี 2 1 0 0 3
101 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 2 1 0 0 3
102 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 2 1 0 0 3
103 บ้านชะแงะ 2 1 0 0 3
104 บ้านหนองปลิง 2 1 0 0 3
105 บ้านแยหนองแคน 2 1 0 0 3
106 บ้านโนนสูง 2 1 0 0 3
107 บ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 2 1 0 0 3
108 บ้านหนองขอน 2 1 0 0 3
109 บ้านชูชาติ 2 0 1 0 3
110 บ้านคำแก้ว 2 0 1 0 3
111 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 2 0 0 0 2
112 บ้านโนนผักหวาน 2 0 0 0 2
113 บ้านหนองแคน 2 0 0 0 2
114 บ้านเหล่าขวาว 2 0 0 0 2
115 ประชารัฐวิทยา 2 0 0 0 2
116 บ้านโคกก่องนคร 2 0 0 0 2
117 บ้านกุดสิม 2 0 0 0 2
118 บ้านดงสีโท 2 0 0 0 2
119 บ้านสามัคคีพัฒนา 2 0 0 0 2
120 โคกศรีหนองคลอง 2 0 0 0 2
121 บ้านเจริญสามัคคี 2 0 0 0 2
122 บ้านโคกกลางเหนือ 2 0 0 0 2
123 โนนสูงโคกกลาง 2 0 0 0 2
124 วิสุทธิวงศ์ 1 3 0 0 4
125 บ้านนาเยีย 1 2 0 1 3
126 บ้านบก 1 2 0 0 3
127 ประชาสามัคคี 1 2 0 0 3
128 บ้านเชือก 1 1 1 1 3
129 บ้านหนองโนสวนโคก 1 1 1 0 3
130 บ้านน้ำซับ 1 1 0 1 2
131 บ้านคำข่า 1 1 0 0 2
132 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 1 1 0 0 2
133 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 1 1 0 0 2
134 บ้านดงบังพัฒนา 1 1 0 0 2
135 บ้านผึ้ง 1 1 0 0 2
136 บ้านห้วยงูเหลือม 1 1 0 0 2
137 บ้านเหล่าหนาด 1 1 0 0 2
138 อนุบาลชานุมาน 1 1 0 0 2
139 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 1 0 1 0 2
140 คำมะเบื่อแสงเพชร 1 0 1 0 2
141 บ้านคึมใหญ่ 1 0 1 0 2
142 บ้านดอนดู่(อ.เมือง) 1 0 1 0 2
143 บ้านตาด 1 0 1 0 2
144 บ้านถ่อนใหญ่ 1 0 1 0 2
145 หัวดงหนองคลอง 1 0 1 0 2
146 บ้านดู่พัฒนา 1 0 0 0 1
147 บ้านโนนหนามแท่ง 1 0 0 0 1
148 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา 1 0 0 0 1
149 บ้านหัวภู 1 0 0 0 1
150 บ้านเป้า 1 0 0 0 1
151 หนองนาเทิงโนนผึ้ง 1 0 0 0 1
152 บ้านนาคำ 1 0 0 0 1
153 บ้านโนนกุง 1 0 0 0 1
154 บ้านโสกกระแต้ 1 0 0 0 1
155 บ้านไม้กลอนดอนหวาย 1 0 0 0 1
156 โคกชาดกลางท่าโพธิ์ 1 0 0 0 1
157 บ้านขุมเหล็ก 1 0 0 0 1
158 บ้านคำน้อย 1 0 0 0 1
159 บ้านชาด 1 0 0 0 1
160 บ้านดอนไร่ 1 0 0 0 1
161 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
162 บ้านนาสะแบง 1 0 0 0 1
163 บ้านนาเมือง 1 0 0 0 1
164 บ้านนาเวียง 1 0 0 0 1
165 บ้านโคกก่ง 1 0 0 0 1
166 บ้านโคกจักจั่น 1 0 0 0 1
167 บ้านโนนดู่ 1 0 0 0 1
168 ชุมชนบ้านจิกดู่ 0 3 0 1 3
169 บ้านโคกช้างฮ้าย 0 2 1 0 3
170 โสกโดนคำไหลคำเตย 0 1 1 0 2
171 บ้านคำเดือย 0 1 1 0 2
172 บ้านสามัคคี 0 1 1 0 2
173 ห้วยไร่หาดทรายมูล 0 1 1 0 2
174 บ้านโนนสำราญ 0 1 0 0 1
175 ดงบังโนนจานเสาเล้า 0 1 0 0 1
176 ดอนหวายหวายตาใกล้ 0 1 0 0 1
177 นาห้วยยางสองคอน 0 1 0 0 1
178 นาแวงหนองหัวลิง 0 1 0 0 1
179 บ้านคันสูง 0 1 0 0 1
180 บ้านคำโพน 0 1 0 0 1
181 บ้านดอนชาด 0 1 0 0 1
182 บ้านบาก 0 1 0 0 1
183 บ้านฟ้าห่วน 0 1 0 0 1
184 บ้านยางช้า 0 1 0 0 1
185 บ้านวังแคน 0 1 0 0 1
186 บ้านสงยางนาตากล้า 0 1 0 0 1
187 บ้านหนองเม็ก 0 1 0 0 1
188 บ้านหินขัน 0 1 0 0 1
189 บ้านแสนสุข 0 1 0 0 1
190 บ้านโคกสูง 0 1 0 0 1
191 บ้านโค้งอร่าม 0 1 0 0 1
192 บ้านโนนทุ่งดอนชาด 0 1 0 0 1
193 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 1 0 0 1
194 บ้านไร่ขี 0 1 0 0 1
195 สร้างนกทาดอนหวาย 0 1 0 0 1
196 หนองยอดู่ในวิทยา 0 1 0 0 1
197 เจริญวิทยา 0 1 0 0 1
198 บ้านเหล่าเลิง 0 0 1 0 1
199 บ้านท่ายางชุม 0 0 1 0 1
200 บ้านนายม 0 0 1 0 1
201 บ้านโคกค่าย 0 0 0 1 0
202 เพียงหลวง9 0 0 0 1 0
รวม 696 286 67 36 1,049