สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อำนาจเจริญ
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เมืองอำนาจเจริญ 12 3 0 15 22 4 0 0 26
2 อนุบาลอำนาจเจริญ 4 3 3 10 17 3 1 0 21
3 บ้านโพนทอง 4 3 2 9 9 4 1 0 14
4 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 4 3 0 7 10 2 0 0 12
5 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 4 2 2 8 17 3 1 0 21
6 บ้านนาหมอม้า 4 0 1 5 8 1 0 4 9
7 อนุบาลปทุมราชวงศา 3 4 2 9 11 0 0 0 11
8 ชุมชนไร่สีสุก 3 3 7 13 16 4 0 1 20
9 หนองไหลคึมน้อยวิทยา 3 3 3 9 9 1 0 0 10
10 บ้านโคกพระวินัยดี 3 2 2 7 10 4 0 0 14
11 บ้านคำปอแก้วคำไหล 3 2 2 7 8 1 1 0 10
12 สามแยกผดุงวิทย์ 3 2 0 5 5 0 0 0 5
13 นาผือโคกกอก 3 1 1 5 7 1 0 1 8
14 ชุมชนบ้านคำพระ 3 0 3 6 6 2 1 0 9
15 บ้านไก่คำ 3 0 1 4 11 2 3 0 16
16 ชุมชนโคกสารวิทยา 2 5 1 8 11 9 1 0 21
17 นาเจริญหนองแดง 2 5 0 7 10 0 0 0 10
18 ชุมชนเปือยหัวดง 2 4 1 7 12 4 3 0 19
19 บ้านหินเกิ้ง 2 2 5 9 13 3 1 0 17
20 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 2 2 4 8 13 9 1 0 23
21 ชุมชนบ้านน้ำปลีก 2 2 3 7 9 2 0 0 11
22 บ้านกุดปลาดุก 2 2 2 6 8 2 0 0 10
23 บ้านจานลาน 2 2 1 5 9 2 0 1 11
24 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก 2 2 1 5 5 0 0 1 5
25 บ้านน้ำท่วม 2 1 2 5 7 7 0 0 14
26 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 2 1 1 4 12 0 0 0 12
27 พัฒนาสามัคคี 2 1 0 3 6 4 2 0 12
28 บ้านบ่อชะเนง 2 1 0 3 5 1 1 0 7
29 บ้านบุ่งเขียว 2 0 2 4 8 2 0 1 10
30 บ้านหนองแมงดา 2 0 1 3 8 1 0 3 9
31 นิคมชานุมานสงเคราะห์1 2 0 1 3 4 3 0 0 7
32 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 2 0 0 2 4 3 0 0 7
33 บ้านทวีผล 2 0 0 2 4 2 0 0 6
34 บ้านทุ่งสว่าง 2 0 0 2 4 0 0 0 4
35 บ้านโคกเลาะ 2 0 0 2 3 0 0 0 3
36 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 2 0 0 2 2 0 0 0 2
37 บ่อบุโปโล 1 3 0 4 6 1 1 0 8
38 บ้านหนองคล้า 1 2 2 5 6 4 0 0 10
39 บ้านสร้างถ่อ 1 2 1 4 9 8 1 3 18
40 บ้านหัวตะพาน 1 2 1 4 5 3 1 0 9
41 บ้านเสียว 1 1 2 4 5 4 1 0 10
42 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1 1 1 3 7 3 0 0 10
43 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 1 1 1 3 5 3 1 0 9
44 บ้านอุ่มยางหนองดั่ง 1 1 1 3 5 2 1 1 8
45 บ้านหนองเทา 1 1 1 3 5 0 0 0 5
46 บ้านโพนเมืองน้อย 1 1 1 3 4 3 0 0 7
47 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 1 1 0 2 6 1 0 0 7
48 บ้านลือนาคำ 1 1 0 2 3 1 1 0 5
49 เหล่ายางชุมสามัคคี 1 1 0 2 2 1 0 0 3
50 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 1 0 3 4 9 8 3 0 20
51 บ้านหัวดอนขามสามัคคี 1 0 1 2 5 3 0 0 8
52 บ้านกุงชัย 1 0 1 2 3 2 1 1 6
53 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 1 0 1 2 2 1 0 0 3
54 บ้านชูชาติ 1 0 1 2 2 0 1 0 3
55 บ้านโนนผักหวาน 1 0 1 2 2 0 0 0 2
56 บ้านหนองบัวสงยาง 1 0 0 1 6 1 0 0 7
57 บ้านนายูง 1 0 0 1 4 3 0 0 7
58 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ 1 0 0 1 4 2 1 1 7
59 บ้านไร่สมบูรณ์ 1 0 0 1 4 1 0 0 5
60 นาแต้โคกสำราญ 1 0 0 1 3 2 0 2 5
61 บ้านนาหนองใหญ่ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
62 บ้านนาเรือง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
63 บ้านห้วยทม 1 0 0 1 3 1 0 0 4
64 บ้านโนนเมือง 1 0 0 1 3 0 0 0 3
65 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 1 0 0 1 2 1 0 0 3
66 บ้านหนองแคน 1 0 0 1 2 0 0 0 2
67 บ้านเหล่าขวาว 1 0 0 1 2 0 0 0 2
68 ประชารัฐวิทยา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
69 บ้านคำข่า 1 0 0 1 1 1 0 0 2
70 บ้านดู่พัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 บ้านโนนหนามแท่ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 บ้านโคกค่าย 1 0 0 1 0 0 0 1 0
74 ชุมชนบ้านเสารีก 0 3 1 4 7 4 0 0 11
75 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 0 3 1 4 7 3 1 0 11
76 บ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 0 2 3 5 8 1 0 0 9
77 บ้านหนองแสง (ปทุมราชวงศา) 0 2 1 3 3 0 0 0 3
78 บ้านหินกอง (บ้านนามน) 0 2 0 2 7 4 1 0 12
79 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ 0 2 0 2 6 1 2 0 9
80 บ้านหินสิ่ว 0 2 0 2 4 1 1 0 6
81 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 0 2 0 2 3 0 0 0 3
82 บ้านคำสร้างบ่อ 0 1 2 3 8 4 1 0 13
83 บ้านก่อนาดี 0 1 2 3 4 1 0 0 5
84 หนองข่าป่าหวาย 0 1 1 2 6 3 0 0 9
85 ตชด.บ้านป่าก่อ 0 1 1 2 5 1 0 1 6
86 บ้านหนองสะโน 0 1 1 2 5 0 1 0 6
87 บ้านดอนหมู 0 1 1 2 4 3 1 0 8
88 บ้านดอนแดงนาโนน 0 1 1 2 3 2 0 1 5
89 บ้านโนนงาม 0 1 1 2 3 2 0 0 5
90 บ้านภูเขาขาม 0 1 1 2 3 0 0 0 3
91 บ้านชะแงะ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
92 บ้านโคกก่องนคร 0 1 1 2 2 0 0 0 2
93 บ้านนิคม 0 1 0 1 5 3 0 0 8
94 บ้านสมสะอาดเนินกุง 0 1 0 1 4 3 0 1 7
95 บ้านดงมะยางหนองนกหอ 0 1 0 1 4 2 1 0 7
96 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 0 1 0 1 3 3 1 0 7
97 บ้านสว่างใต้ 0 1 0 1 3 1 1 2 5
98 บ้านคำแก้ว 0 1 0 1 2 0 1 0 3
99 บ้านกุดสิม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
100 บ้านดงสีโท 0 1 0 1 2 0 0 0 2
101 บ้านสามัคคีพัฒนา 0 1 0 1 2 0 0 0 2
102 บ้านนาเยีย 0 1 0 1 1 2 0 1 3
103 บ้านเชือก 0 1 0 1 1 1 1 1 3
104 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 0 1 0 1 1 0 1 0 2
105 คำมะเบื่อแสงเพชร 0 1 0 1 1 0 1 0 2
106 บ้านคึมใหญ่ 0 1 0 1 1 0 1 0 2
107 บ้านหัวภู 0 1 0 1 1 0 0 0 1
108 บ้านเป้า 0 1 0 1 1 0 0 0 1
109 หนองนาเทิงโนนผึ้ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
110 บ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 0 0 2 2 7 0 1 0 8
111 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม 0 0 2 2 5 5 0 2 10
112 บ้านโนนค้อ 0 0 2 2 5 0 1 0 6
113 บ้านหนองปลิง 0 0 2 2 2 1 0 0 3
114 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา 0 0 1 1 6 2 0 0 8
115 บ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 0 0 1 1 4 3 2 1 9
116 บ้านโนนแคน 0 0 1 1 3 3 1 0 7
117 ธันยธรณ์พิทยา2 0 0 1 1 3 0 2 1 5
118 บ้านหนองแก้ว 0 0 1 1 2 3 1 0 6
119 บ้านแยหนองแคน 0 0 1 1 2 1 0 0 3
120 บ้านโนนสูง 0 0 1 1 2 1 0 0 3
121 โคกศรีหนองคลอง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
122 บ้านหนองโนสวนโคก 0 0 1 1 1 1 1 0 3
123 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
124 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
125 บ้านนาคำ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
126 บ้านโนนกุง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
127 บ้านโสกกระแต้ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
128 บ้านไม้กลอนดอนหวาย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
129 โคกชาดกลางท่าโพธิ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
130 บ้านโนนสำราญ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
131 อนุบาลเสนางคนิคม 0 0 0 0 5 0 0 0 5
132 บ้านเวียงหลวง 0 0 0 0 4 0 0 0 4
133 ธันยธรณ์พิทยา 0 0 0 0 3 5 0 1 8
134 บ้านถ่อนดอนม่วง 0 0 0 0 3 2 0 0 5
135 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 2 4 0 0 6
136 บ้านโสกใหญ่ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
137 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
138 ดงแสนแก้วดงสำราญ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
139 บ้านคำย่านาง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
140 หนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
141 บ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
142 บ้านหนองขอน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
143 บ้านเจริญสามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
144 บ้านโคกกลางเหนือ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 โนนสูงโคกกลาง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
146 วิสุทธิวงศ์ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
147 บ้านบก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
148 ประชาสามัคคี 0 0 0 0 1 2 0 0 3
149 บ้านน้ำซับ 0 0 0 0 1 1 0 1 2
150 บ้านดงบังพัฒนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
151 บ้านผึ้ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
152 บ้านห้วยงูเหลือม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
153 บ้านเหล่าหนาด 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 อนุบาลชานุมาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
155 บ้านดอนดู่(อ.เมือง) 0 0 0 0 1 0 1 0 2
156 บ้านตาด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
157 บ้านถ่อนใหญ่ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
158 หัวดงหนองคลอง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
159 บ้านขุมเหล็ก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านคำน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านชาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านดอนไร่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านนาสะแบง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านนาเมือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 บ้านนาเวียง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านโคกก่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านโคกจักจั่น 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 บ้านโนนดู่ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 ชุมชนบ้านจิกดู่ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
171 บ้านโคกช้างฮ้าย 0 0 0 0 0 2 1 0 3
172 โสกโดนคำไหลคำเตย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
173 บ้านคำเดือย 0 0 0 0 0 1 1 0 2
174 บ้านสามัคคี 0 0 0 0 0 1 1 0 2
175 ห้วยไร่หาดทรายมูล 0 0 0 0 0 1 1 0 2
176 ดงบังโนนจานเสาเล้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 ดอนหวายหวายตาใกล้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 นาห้วยยางสองคอน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 นาแวงหนองหัวลิง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 บ้านคันสูง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านคำโพน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
182 บ้านดอนชาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
183 บ้านบาก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
184 บ้านฟ้าห่วน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านยางช้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านวังแคน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านสงยางนาตากล้า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 บ้านหนองเม็ก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
189 บ้านหินขัน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านแสนสุข 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านโคกสูง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านโค้งอร่าม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 บ้านโนนทุ่งดอนชาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
194 บ้านโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
195 บ้านไร่ขี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
196 สร้างนกทาดอนหวาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
197 หนองยอดู่ในวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
198 เจริญวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
199 บ้านเหล่าเลิง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
200 บ้านท่ายางชุม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
201 บ้านนายม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
202 เพียงหลวง9 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 138 125 117 380 696 286 67 36 1,049