คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 021
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านเสารีก สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง 4
5 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 5
6 นาแต้โคกสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 6
7 ชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 7
8 บ้านคำปอแก้วคำไหล สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 8
9 บ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 9
10 นาผือโคกกอก สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 10
11 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 11
12 ชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 12
13 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 13
14 บ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านกุดปลาดุก สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกพระวินัยดี สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 4
5 บ่อบุโปโล สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 5
6 บ้านหัวดอนขามสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาหนองใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 98 ทอง ชนะเลิศ
2 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกเลาะ สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 4
5 ดงแสนแก้วดงสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 5
6 บ้านหัวตะพาน สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 6
7 บ้านห้วยงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 6
8 บ้านไร่สมบูรณ์ สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 6
9 หนองข่าป่าหวาย สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 6
10 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 10
11 บ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 11
12 บ้านโคกกลาง สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านเสารีก สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลเสนางคนิคม สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 4
5 บ้านคำแก้ว สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 5
6 บ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 6
7 บ้านกุดปลาดุก สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 7
8 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 7
9 ธันยธรณ์พิทยา2 สพป. อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัวตะพาน สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแมงดา สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนผักหวาน สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านโนนสูง สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 5
6 อนุบาลเสนางคนิคม สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 6
7 บ้านเวียงหลวง สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 7
8 ชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 8
9 บ้านนาเมือง สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 8
10 บ้านหนองบัวสงยาง สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 8
11 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 11
12 บ้านกุงชัย สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 12
13 บ้านภูเขาขาม สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 12
14 บ้านเจริญสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 12
15 ธันยธรณ์พิทยา2 สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 15
16 โคกศรีหนองคลอง สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 15
17 ธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 17
18 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 18
19 บ้านดอนดู่(อ.เมือง) สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 19
20 บ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) สพป. อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 20

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแมงดา สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโพนทอง สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ธันยธรณ์พิทยา2 สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 5
6 บ้านโพนเมืองน้อย สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 6
7 บ้านหัวดอนขามสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแมงดา สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองนาเทิงโนนผึ้ง สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนแคน สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคำสร้างบ่อ สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 4
5 บ้านดอนหมู สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 4
6 ธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 6
7 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 7
8 บ้านโนนค้อ สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 8
9 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 8
10 บ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 10
11 บ้านโนนดู่ สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 10
12 บ้านถ่อนดอนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 12
13 บ้านนาหนองใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 13
14 บ้านนิคม สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 14
15 บ้านกุงชัย สพป. อำนาจเจริญ 62 ทองแดง 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกพระวินัยดี สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัวตะพาน สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านกุดปลาดุก สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านชาด สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 5
6 บ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 6
7 บ้านนายูง สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 7
8 ชุมชนบ้านจิกดู่ สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเหล่าขวาว สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนสูง สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 4
5 ตชด.บ้านป่าก่อ สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 5
6 บ้านแสนสุข สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 6
7 บ้านหนองปลิง สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 7
8 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์ สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 8
9 บ้านบาก สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 9
10 บ้านบก สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 10
11 บ้านนายูง สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 11
12 บ้านเสียว สพป. อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 12
13 บ้านโคกช้างฮ้าย สพป. อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านภูเขาขาม สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง 4
5 บ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง 4
6 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 6
7 บ้านโพนเมืองน้อย สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 7
8 บ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 8
9 บ้านห้วยทม สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกเลาะ สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหินเกิ้ง สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 5
6 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 6
7 บ้านหินสิ่ว สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 7
8 บ้านดงบังพัฒนา สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 8
9 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 8
10 บ้านสว่างใต้ สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 8
11 บ้านหนองแมงดา สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 8
12 ธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 12
13 บ้านไร่สมบูรณ์ สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 12
14 บ้านหนองแคน สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเสียว สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนค้อ สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกกลางเหนือ สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง 4
5 บ้านแยหนองแคน สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 5
6 บ้านหนองสะโน สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 6
7 ตชด.บ้านป่าก่อ สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 7
8 อนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 8
9 ชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 9
10 พัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 10
11 บ้านโสกใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 11
12 บ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 12
13 บ้านนาเยีย สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหินกอง (บ้านนามน) สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองปลิง สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านถ่อนดอนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 4
5 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 5
6 บ้านนาเยีย สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหินกอง (บ้านนามน) สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหัวภู สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 หนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 ชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 4
5 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 4
6 บ้านดงมะยางหนองนกหอ สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 6
7 บ้านสงยางนาตากล้า สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 7
8 ชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 8
9 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 8
10 บ้านโคกช้างฮ้าย สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 8
11 บ้านห้วยทม สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 11
12 พัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 11
13 โสกโดนคำไหลคำเตย สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 13
14 บ้านหินกอง (บ้านนามน) สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 13
15 วิสุทธิวงศ์ สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 13
16 บ้านหนองคล้า สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 16
17 บ้านอุ่มยางหนองดั่ง สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 16
18 บ้านคำสร้างบ่อ สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 18
19 บ้านไร่สมบูรณ์ สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 18
20 บ้านหนองแก้ว สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 20

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 90.83 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ 88.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 87.17 ทอง 4
5 ธันยธรณ์พิทยา2 สพป. อำนาจเจริญ 81.66 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านกุดปลาดุก สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 4
5 บ้านนาเยีย สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 5
6 บ้านโสกใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 5
7 ห้วยไร่หาดทรายมูล สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 5
8 ชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 8
9 บ้านคำย่านาง สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 8
10 บ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 8
11 บ้านหนองแก้ว สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 8
12 บ้านคำโพน สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 12
13 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 12
14 พัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 12
15 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 12
16 ชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 16
17 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 16
18 เหล่ายางชุมสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 16
19 ธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 19
20 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 20

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงมะยางหนองนกหอ สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองแก้ว สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหินกอง (บ้านนามน) สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 4
5 ดงแสนแก้วดงสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 5
6 เมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 6
7 บ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 7
8 ชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 8
9 บ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 8
10 อนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เหล่ายางชุมสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 96 ทอง ชนะเลิศ
2 นาผือโคกกอก สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 4
5 บ่อบุโปโล สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 5
6 บ้านหัวดอนขามสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 6
7 บ้านหินเกิ้ง สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 6
8 ชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 8
9 บ้านโคกพระวินัยดี สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 8
10 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 8
11 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 11
12 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 11
13 นาแต้โคกสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 13
14 บ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 13
15 บ้านโพนทอง สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 15
16 ชุมชนบ้านจิกดู่ สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 16

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาเรือง สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง ชนะเลิศ
2 คำมะเบื่อแสงเพชร สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 4
5 บ้านโนนทุ่งดอนชาด สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 5
6 เมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 5
7 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 7
8 ชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 8
9 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 9
10 บ้านดงบังพัฒนา สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 9
11 บ้านคึมใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 11
12 บ้านท่ายางชุม สพป. อำนาจเจริญ 63 ทองแดง 12
13 บ้านหินกอง (บ้านนามน) สพป. อำนาจเจริญ 63 ทองแดง 12
14 ชุมชนบ้านจิกดู่ สพป. อำนาจเจริญ 59 เข้าร่วม 14
15 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 55 เข้าร่วม 15
16 บ้านบุ่งเขียว สพป. อำนาจเจริญ 54 เข้าร่วม 16
17 เพียงหลวง9 สพป. อำนาจเจริญ 53 เข้าร่วม 17
18 บ้านสมสะอาดเนินกุง สพป. อำนาจเจริญ 52 เข้าร่วม 18
19 ธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 47 เข้าร่วม 19

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาผือโคกกอก สพป. อำนาจเจริญ 98 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหินสิ่ว สพป. อำนาจเจริญ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) สพป. อำนาจเจริญ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง 4
5 อนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง 4
6 บ้านหินกอง (บ้านนามน) สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง 6
7 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง 7
8 บ้านดงสีโท สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง 8
9 บ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 9
10 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 10
11 ตชด.บ้านป่าก่อ สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 11
12 เมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 12
13 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 13
14 หนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 14
15 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 15
16 บ้านฟ้าห่วน สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 16
17 บ้านโนนงาม สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 17
18 บ้านดอนแดงนาโนน สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 18
19 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 19
20 บ้านหัวตะพาน สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 20

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวดอนขามสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโพนเมืองน้อย สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนกุง สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 4
5 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) สพป. อำนาจเจริญ 97 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโพนทอง สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหัวตะพาน สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 4
5 บ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 5
6 บ้านโคกพระวินัยดี สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 6
7 หัวดงหนองคลอง สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 7
8 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 8
9 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 8
10 บ้านหนองแมงดา สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 10
11 บ้านหินเกิ้ง สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 10
12 หนองข่าป่าหวาย สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 12
13 บ้านโคกกลาง สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 13

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคึมใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไม้กลอนดอนหวาย สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้ำซับ สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 4
5 บ้านนาเรือง สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 5
6 บ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 5
7 ประชารัฐวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 5
8 บ้านดอนชาด สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 8
9 สร้างนกทาดอนหวาย สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 9
10 บ้านไร่ขี สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 10
11 อนุบาลชานุมาน สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 11
12 บ้านสมสะอาดเนินกุง สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 12
13 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 13
14 บ้านหินกอง (บ้านนามน) สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 13
15 บ้านโนนแคน สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 13
16 เมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 13
17 บ้านคำเดือย สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 17
18 บ้านนายม สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 18
19 บ้านโนนค้อ สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 19
20 บ้านโพนทอง สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 20

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยทม สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 4
5 บ้านหัวดอนขามสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 4
6 บ้านโคกพระวินัยดี สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 4
7 หนองข่าป่าหวาย สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 4
8 บ้านโพนทอง สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองบัวสงยาง สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองเทา สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ตชด.บ้านป่าก่อ สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 4
5 บ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 5
6 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 6
7 ชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 7
8 เมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 8
9 บ้านสมสะอาดเนินกุง สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 9
10 บ้านนิคม สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 10
11 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 11
12 เจริญวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 12
13 ชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 13
14 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 14
15 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 15
16 ประชาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 16
17 บ้านคำสร้างบ่อ สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 17
18 บ้านสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 18
19 บ้านโพนทอง สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 18
20 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 18

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านแยหนองแคน สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกจักจั่น สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 4
5 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 5
6 บ้านชะแงะ สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 6
7 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 6
8 บ้านหัวตะพาน สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 6
9 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองข่าป่าหวาย สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองแมงดา สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหัวตะพาน สพป. อำนาจเจริญ 98 ทอง ชนะเลิศ
2 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง 4
5 ตชด.บ้านป่าก่อ สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง 5
6 บ้านนิคม สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง 5
7 บ้านหนองแก้ว สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง 5
8 บ้านถ่อนดอนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 8
9 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 8
10 อนุบาลเสนางคนิคม สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง 8
11 ชุมชนเปือยหัวดง สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 11
12 ชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 11
13 นาผือโคกกอก สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 11
14 บ้านกุดสิม สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 11
15 บ้านหนองบัวสงยาง สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 11
16 บ้านคำสร้างบ่อ สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 16
17 บ้านสมสะอาดเนินกุง สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 17
18 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 18
19 บ้านสามัคคีพัฒนา สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 19
20 บ้านโนนแคน สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 20

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ร้อยละ 50 – ต่ำกว่า ร้อยละ 60   รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ต่ำกว่าร้อยละ 50 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน