รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 1. เด็กชายจตุพล  ทองปัญญา
2. เด็กชายวีระยุทธ  ทำนุ
 
1. นายประยูร  ไชยวรรณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนายูง 1. เด็กชายธีระวัฒน์  ศิริราช
2. เด็กชายสุเมธี  ศรีทัด
 
1. นายวีระศักดิ์  พลที
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชูชาติ 1. เด็กชายณัฐพล  หาดี
2. เด็กชายธีรัตน์  ลาพิมพ์
 
1. นายโศภิษฐ  พวงศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กชายอนิรุต  ชาวนา
2. เด็กชายเทวัญ  แผนพนา
 
1. นายสมหวัง  สินชู
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 1. เด็กชายจักรกฤษ  อรสิน
2. เด็กชายเกียรติวงค์  คุณศึกษา
 
1. นายเมธา  บัติทิม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เข็มพันธ์
2. เด็กชายธนากร  ผ่านสำแดง
3. เด็กชายอธิชา  บุตราช
4. เด็กหญิงอภิสรา   ขันธรรม
5. เด็กชายเจษฎา  พรรณรัตน์
 
1. นายพงศ์วัฒนา  สืบสิงห์
2. นางสาวปานศิริ  สิงห์ทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาผือโคกกอก 1. เด็กชายทศพร  สู่เสน
2. เด็กชายวรชิต  คงทน
3. เด็กหญิงวีรวรรณ์  พลสติม
4. เด็กหญิงสรรเพชุดา  ชื่นอารมณ์
5. เด็กหญิงสุพัตรา  สารธิมา
 
1. นายศิริศักดิ์  ชัยธิสาร
2. นายโชคชัย  ทัศบุตร
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาผือโคกกอก 1. เด็กชายวรัญชัย  เทียนดี
2. เด็กหญิงเกวลิน  เรืองวงศ์
 
1. นางสุนทรี  หงส์นรา
2. นางเกวลี  มัชฌิมา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาผือโคกกอก 1. เด็กชายปิยะวัฒน์  ดีดวงพันธ์
2. เด็กหญิงวรพันณ์  พงษ์พูน
 
1. นางนวลจันทร์  พัฒนสาร
2. นางนงเยาว์  แก้วโพนงาม
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่ายางชุมสามัคคี 1. เด็กหญิงพรประภา  พุทธรักษา
2. เด็กชายวุฒินันท์  ทะนะ
 
1. นางสาวจิมาพร  อินลี
2. นางสาวปัทมา  นามบุตร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กชายพงศพัศ  มาพงษ์
 
1. นางเพ็ญประภา  รักษาพล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 1. เด็กชายฐิตตินันท์  บุญราช
 
1. นายมานะ  พิมพ์ชัย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กหญิงอธิชา  คำทา
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แสนคูณ
 
1. นายพงษ์อนันต์  จันทนาม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จำปาสาร
 
1. นายสุชิน  วิริยธรรมเจริญ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองคล้า 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ปรีดารัตน์
 
1. นายพรชัย  ดวงศิริ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 1. นางสาวกมลชนก  บุญสม
 
1. นายวิมลศักดิ์  บรรพตาธิ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 1. เด็กหญิงชยาภา  แสงสุริยนต์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สิมหลวง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 1. เด็กหญิงฐิตินันทา   ยิ่งลาด
2. เด็กหญิงอังสุมา   โสภาบุญ
 
1. นายบุญเพ็ง  เสสแสงศรี
2. นายวีระเดช  พินิจพล
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐมน  แน่นชารี
2. เด็กหญิงปวีณา  วีระมาตย์
 
1. นางพรรณี  สายโท
2. นายสุชิน  วิริยธรรมเจริญ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. นางสาวขวัญพร  อุนาภาค
2. เด็กหญิงจุฬาวรรณ  พอใจ
 
1. นางอัฉราภรณ์   จันทศิลป์
2. นางดวงตา  โยริพันธ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 1. เด็กหญิงสาวิตรี  นิตย์ภักดี
 
1. นายอำนาจ  ทองเกลียว
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กชายนภัสกร  ภาษาดี
2. เด็กชายวีรศักดิ์  วรรณโสภา
3. เด็กชายอติกานต์  แนบชิต
 
1. นางสาวกาญจนีย์  อักษรพิมพ์
2. นางสาวพรศิริ  ทองล้วน
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  วงเวิน
2. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  ใจงาม
3. เด็กชายอานนท์  พรมสิทธิ์
 
1. นายสนธิพนธ์  ฝั่งสิริ
2. นางศศิธร  พันธุ์อยู่
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. นางสาวรุ่งทิวารักษ์   ไชยจันทร์
2. นายอลงกรณ์  นราไชย
3. เด็กชายเพชรพนา   พันธ์ทอง
 
1. นางอัฉราภรณ์   จันทศิลป์
2. นางดวงตา   โยริพันธ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเทา 1. เด็กหญิงวชิรา  แวงชิน
 
1. นายปัญญา   สวัสดิ์พล
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กชายกรรณกรณ์  จันทร์แดง
 
1. นายอาทิตย์  รากวงค์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงพิริยารัตน์  รสจันทร์
 
1. นางนพรัตน์  พันธ์เพ็ง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปุณณภา  พรมรักษ์
 
1. นางนพรัตน์  พันธ์เพ็ง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงชลิตา  โคตรหลักคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิจิตต์  บุญมี
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงปุณณมาส  ผิวขำ
 
1. นางประคอง  อินทร์อร่าม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายธีระวัฒน์  โพธิสิงห์
 
1. นางประคอง  อินทร์อร่าม
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชารัฐวิทยา 1. เด็กหญิงบุษยา  ไชยจันทร์
 
1. นายสุนทร  วงษ์จันทร์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงสุภาพร  พรมสาร
 
1. นางสาวจิฬ  นามศรีโคตร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงชลิตา  โคตรหลักคำ
2. เด็กหญิงธัญสุดา  เที่ยงธรรม
3. เด็กชายธีระวัฒน์  โพธิสิงห์
4. เด็กหญิงปุณณภา  พรมรักษ์
5. เด็กหญิงปุณณมาส  ผิวขำ
6. เด็กหญิงพิริยารัตน์  รสจันทร์
7. เด็กชายพีรพล  ไพจิตร
8. เด็กชายริษฎี  พลประดิษฐ์
9. เด็กชายเด็กชายชนาธิป  จันดา
 
1. นายปัญญาพล  สอนพงษ์
2. นางประคอง  อินทร์อร่าม
3. นางดลฤดี  โสภากันต์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 1. เด็กชายจิตกร  โพศาราช
2. เด็กชายณัฐพล  พันธุมาศ
3. เด็กชายธนวัฒน์  สนน้อย
4. เด็กชายธีรธัช  ขาขุนทด
5. เด็กชายวรวุฒิ  สุจริต
6. เด็กชายอนนท์  ทองลืม
 
1. นายสุพล  บุญมาศ
2. นายบวรชัย  คอแก้ว
3. นายเสน่ห์  รัตนศรี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุงชัย 1. นายธนโชติ  ธรรมสอน
 
1. นายจิรัฐฏ์  ประธาน
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กหญิงสินีนารถ  ยันสา
 
1. นางสาววันวิสา  แก้วสีดา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 1. เด็กชายธนกฤต   เรืองแสน
 
1. นางอัมพรพรรณ  ทะไกรราช
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงญาณิศา  กะมุทา
 
1. นางพิสมัย  ศรีพุทธรินทร์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กชายเกรียงไกร  แถวพันธ์
 
1. นางอาภรณ์  รุ่งเรือง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำข่า 1. เด็กชายสิทธินันท์  สิงห์ทอง
 
1. นางยุพเรศ  บัวนาค
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 1. เด็กหญิงสินีนารถ  ยันสา
 
1. นางสาววันวิสา  แก้วสีดา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  วัฒนพิพัฒน์กุล
 
1. นางคมดาว  สุไชยแสง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 1. นายกฤษฎา  อรสิน
 
1. นายอัศวิน  เชื้อวังคำ
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  อาวะชัย
 
1. นางสาวศิราณี  พันธุ์เลิศ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กชายณฐกร  ทองเฟื่อง
 
1. นางสาวจิฬ  นามศรีโคตร
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 1. เด็กชายถิ่นไทย  บุตรสีทา
 
1. นางสาวละมัย  ต้นแก้ว
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 1. เด็กหญิงชัชฎาพร  วัฒนพิพัฒน์กุล
 
1. นางคมดาว  สุไชยแสง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 1. เด็กหญิงจันทราพร  จันทะโสม
 
1. นางสาวจิฬ  นามศรีโคตร
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 1. เด็กหญิงกมลศรี  บุญเคล้า
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  กุลโกทา
3. เด็กชายกิตตินันท์  กาฬเกษ
4. เด็กหญิงจริญญา  รักธรรม
5. เด็กหญิงจริยา  ปรือทอง
6. เด็กหญิงจิราวรรณ  สีสุวงษ์
7. เด็กหญิงชลธิชา  แสงอ่อน
8. เด็กชายชานนท์  บุตรสีทา
9. เด็กหญิงช่อผกา  วันทาพงษ์
10. เด็กชายณรงค์  รุ่งเรือง
11. เด็กหญิงณัฐธัญญา  รักษาสัตย์
12. เด็กชายดวงจันทร์  มั่นจิตร
13. เด็กหญิงทัศนีย์  ขันทะวิชัย
14. เด็กชายธนโชติ  โสมรักษ์
15. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บุญหาญ
16. เด็กชายปรเมตร  รักษาสัตย์
17. เด็กหญิงพัชราพร  แก้วกล้า
18. เด็กหญิงพิสุทธินี  ป้องกก
19. เด็กหญิงมนธิชา  วรรณโสภา
20. เด็กหญิงราตรี  ปรือทอง
21. เด็กชายรุ่งระวี  มีชัย
22. เด็กหญิงลิดา  หลักคำ
23. เด็กชายวายุ  หาญจิตร
24. เด็กชายวิศรุต  พิมพารัตน์
25. เด็กหญิงวิไลวรรณ  เมฆเสน
26. เด็กชายศักดิ์ดา  โพธิ์พันธ์
27. เด็กชายสมรักษ์  ภูตะเวช
28. เด็กหญิงสุกัญญา  ดวงโสภา
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  รื่นเริง
30. เด็กหญิงสุภัสสร  ทองห่อ
31. เด็กหญิงสุวิดา  โคกโพธิ์
32. เด็กชายอนุชิต  ไกยะวินิจ
33. เด็กหญิงอรวรรณ  แสนเลิง
34. เด็กหญิงอรัญญา  รักษาสัตย์
35. เด็กหญิงอรัญญา  มุทาพร
36. เด็กหญิงอัฉรา  มีเพียร
37. เด็กหญิงอัมพร  พร้อมสุข
38. เด็กชายอุทัย  ตันโยง
39. เด็กชายเจนณรงค์  ทองแลง
40. เด็กหญิงเมภาวดี  ทองแลง
 
1. นายคมเพชร  โพธารินทร์
2. นายสมาน  สมวงศ์
3. นายคำไผ่  ธรรมรักษ์
4. นายโชคชัย  นิมมา
5. นางทิพย์ปภาดา  อุปัญญ์
6. นางสาวเบญจพร  ทัดเทียม
7. นางสาวรัชนีกร  คำจันทร์
8. นางสาวบุญประครอง  เบ้าคำ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 1. เด็กชายธนภพ  หมื่นกุด
 
1. นายทวีชัย  สวัสดิ์พล
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงญาณิศา  กะมุทา
 
1. นางพิสมัย  ศรีพุทธรินทร์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 1. เด็กหญิงกมลชนก  กองอิ้ม
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  เวชพันธ์
3. เด็กหญิงกานติมา   วิระศักดิ์
4. เด็กชายจักพรรณ   แก้วยา
5. เด็กหญิงชนกชนม์   บูชาพันธ์
6. เด็กหญิงชนาภา   อุรารักษ์
7. เด็กหญิงชลกร   ยงยิ่ง
8. เด็กชายฐาปณพงษ์   โลชา
9. เด็กหญิงฐิติมา  แสงกล้า
10. เด็กชายธนกร   แก่นจันทร์
11. เด็กหญิงธนพร   ศรีเดช
12. เด็กชายธนภพ   หมื่นกุด
13. เด็กชายธนวัลย์  กิรัมย์
14. เด็กชายธนากร  รักษาศรี
15. เด็กชายธนากร  รักษาศรี
16. เด็กชายธีรนันท์   แก่นจันทร์
17. เด็กหญิงนภัสกร  หอมใจ
18. เด็กหญิงนภัสกร  หอมใจ
19. เด็กหญิงนัทริกา   ทองเลิศ
20. เด็กชายพชร   ภาระมาตย์
21. เด็กหญิงวรรณา   บุตรจันทร์
22. เด็กหญิงวีรดา   ธุสาวัน
23. เด็กชายศิริศักดิ์   โพธิ์ศรี
24. เด็กชายศิลาภัทร  หาญจิต
25. เด็กชายศุภกร   ระติเดช
26. เด็กชายสรวิชญ์   วิเศษสุด
27. เด็กหญิงสังวลีชาติ   กิรัมย์
28. เด็กหญิงสุดารัตน์   บุตรจันทร์
29. เด็กชายอธิวัฒน์  พิบาลสิน
30. เด็กชายอธิวัฒน์  พิบาลสิน
31. เด็กชายอนุกูล  ตุละวรรณ์
32. เด็กชายอภินันท์  ทวีกัลป์
33. เด็กชายอรรถพงษ์   จันทะเสน
34. เด็กหญิงอารียา  บุญดก
35. เด็กหญิงอารียา  บุญดก
36. เด็กหญิงอุษณรัศมิ์   โลชา
37. เด็กหญิงเกวลิน  อุดรสาร
38. เด็กหญิงเปรมยุดา  สิงห์วงษ์
39. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุทนต์
40. เด็กชายโยธิน   ตรุวรรณ์
 
1. นางวัชรี  แสงชาติ
2. นายทวีชัย  สวัสดิ์พล
3. นายสุวิช  ภูตะอินทร์
4. นางสาวศิรประภา  ยืนนาน
5. นางสาวรัตติยากร  ตรุวรรณ์
6. นางภัชนีย์  แก้วเลื่อน
7. นางนงนุช   ศรีภิลา
8. นางอำมอญ  จันละมา
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กชายกฤษฎา  ถามะพันธํ์
2. เด็กชายคมกริช  สุวรรณ์
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  เกษทอง
4. เด็กชายณัฐพงษ์  พิตะพงษ์
5. เด็กหญิงปริชญา  กงล้อม
6. เด็กหญิงพรชิตา  แสงกล้า
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์   กล่อมพระทัย
8. เด็กชายภูวเดช  ศิริทรัพย์
9. เด็กชายลิขิต  วรรณพัฒ
10. เด็กหญิงอิทธิพร  วงศ์หาราช
 
1. นางผ่องเพ็ญ  กีกอง
2. นางยุพิน  ใสบาล
3. นางวราพร  พลกระจาย
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  แพงจ่าย
2. เด็กชายธนภูมิ   แก้วแสน
3. เด็กหญิงธัญลักษณ์    กุลพรม
4. เด็กชายปกาสิทธิ์   แก้วหลวง
5. เด็กหญิงศุจินทรา   คำผาลา
6. เด็กหญิงสัณห์ฤทัย  อาจธะขันธ์
7. เด็กชายสิงหา  มารัตน์
8. เด็กหญิงสิลิลทิพย์   ศรีสุข
9. เด็กชายอรชพร   โสดา
10. เด็กชายอรรถพล   บุญจั้ง
 
1. นางสาวอมรรัตน์   บัวพัฒน์
2. นางวราภรณ์   ชุมรัตน์
3. นางภัคสุดา  สุขไชย
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไก่คำ 1. เด็กหญิงนิจจารีย์  ไชยเลิศ
2. เด็กหญิงสิริพัดชา  พัฒนา
3. เด็กหญิงสุทธิดา  คันทะจันทร์
4. เด็กหญิงสุภาพร  กาหาวงค์
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  เสริวงศ์
6. เด็กหญิงอาทิตยา  จารุไชย
 
1. นางผ่องเพ็ญ  กีกอง
2. นางสาวรมิดา  จรูญภาคย์
3. นางยุพิน  ใสบาล
4. นางวราพร  พลกระจาย
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อบุโปโล 1. เด็กหญิงชุติมา  อมรรัตนโยธิน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ค่ำคูณ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดอกแก้ว
4. เด็กหญิงนภัสสร  หาญณรงค์
5. เด็กหญิงนภาพร  เต็มใจ
6. เด็กหญิงปพิชญา  แดงศิริ
7. เด็กหญิงพรณิภา  จันทร์งาม
8. เด็กหญิงพัชรี  สุดมะไห
9. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ทันจิตร
10. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญสงค์
 
1. นางนภารัตน์  แสนคุ้ม
2. นางพัชรี  โสภากันต์
3. นายบุญเลิศ  รักจิตร
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สุวมาตย์
2. เด็กหญิงดาวเรือง  เที่ยงทอง
3. เด็กหญิงทิพย์ธัญญา  โพธิพันธ์
4. เด็กหญิงบุษบาวรรณ  มาลัยลอย
5. เด็กหญิงวราภรณ์  ไชโยธา
6. เด็กหญิงศศิธร  ปาปะเก
7. เด็กหญิงสุธาสินี  ศรีงาม
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  ประถมนาม
 
1. นางภัสสิรินทร์  ตั้งเปี่ยมวรกุล
2. นางสาววันนา  ต้นโพธิ์
3. นางสาวศิวิมล  กุลเกลี้ยง
4. นางสาวแก้วฤทัย  ทองนอก
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญห่อ
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  วงษ์งาม
3. เด็กหญิงณัฐปัชณิภรณ์  บัวสิงห์
4. เด็กหญิงพรพรรษา  ธนาคุณ
5. เด็กหญิงศศิโสม  แก้วศรี
6. เด็กหญิงสิริยากร  คงทน
7. เด็กหญิงสุนิสา  ตาทิพย์
8. เด็กหญิงอริสา  ก้อนทอง
 
1. นายปัญญาพล  สอนพงษ์
2. นางประคอง  อินทร์อร่าม
3. นางดลฤดี  โสภากันต์
4. นางสาวทิพภา  คุณวุฒิ
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. นางสาวกุลนิษฐ์  ถิระโคตร
2. นางสาวกุสุมา  สูณคูณ
3. เด็กหญิงขนิษฐา  ตาแก้ว
4. เด็กหญิงธิติมา  สารคะณา
5. นางสาวนภัสสร  โสระเวช
6. เด็กหญิงนุชจริยา  วัฒนธรรม
7. เด็กหญิงบรรจง  สารคะณา
8. เด็กหญิงวรรณณิกา  มาลา
9. นางสาวศศิธร  ลาดนอก
10. นางสาวสุนิสา  วัฒนธรรม
11. เด็กหญิงอภิชญา  สารคณา
12. นางสาวเพชรมณี  กอมณี
 
1. นายอดิศักดิ์  มาดายัง
2. นางสาววนัทปรียา  ฉลูศรี
3. นางอนงค์  ดองโพธิ์
4. นายเศรษฐพงษ์  รักพรม
5. นายถานนท์  แสงก่ำ
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญพามา
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อินทร์ขาว
3. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พลหาญ
4. เด็กหญิงขวัญข้าว  สุดใจ
5. เด็กชายทวีคูณ  ดวงแก้ว
6. เด็กชายธนวัฒน์  ศิริวาลย์
7. เด็กหญิงนัชชา  นันทะสาร
8. เด็กชายนันทิพัฒน์  พิมพา
9. เด็กหญิงปนัดดา  พลหาญ
10. เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วคำ
11. เด็กหญิงภัทรธิดา  ดวงแก้ว
12. เด็กหญิงวิชุดา   อินทร์ขาว
13. เด็กหญิงสุดารัตน์  รัตนะโสภา
14. เด็กหญิงสุภินันท์  อานันต์
15. เด็กหญิงสุวิชาดา  อินทร์ขาว
16. เด็กชายเมธาสิทธิ์  อินทร์ขาว
 
1. นายพรทวีวัฒน์  รัตนะโสภา
2. นายสุนทร  พลหาญ
3. นางจินตนา  รัตนะโสภา
4. นางสาวสุขสิริ  พลหาญ
5. นายอาทิตย์  พิมพา
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 1. นางสาวจินตรา  มีทองแสน
2. นางสาวดอกรัก  น้อยหอม
3. เด็กหญิงนิกษา  สีทน
4. นางสาวศิริพร  เดชโฮม
5. นางสาวอรญา  พุทธศาวงค์
 
1. นายณรงค์  ศิริอำนาจ
2. นายประมวล  รื่นเริง
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแคน 1. เด็กชายณัฐพล  วรสาร
2. เด็กชายวุฒิศักดิ์  พุดช่อ
 
1. นายรักประชา  ธิศาเวช
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กชายธวัชชัย  ศรีมารา
2. เด็กชายนครินทร์  แก้วกล้า
3. เด็กชายพี่ระ  โล่ห์คำ
4. เด็กชายศักศิภัส  บุแรมรัมย์
5. เด็กชายอภิชัย  กาเผือก
6. เด็กชายโชคอนันต์  ปัตรไตร
 
1. นายชัยชาญ  พิมพ์ตรา
2. นายฤทธิ์สำเรียง  ลูกบัว
3. นายสมัย  มีศรี
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาเรือง 1. เด็กชายกิตติกร  มัฐผา
2. เด็กชายณัฐชัย  ปิสาขา
3. เด็กชายณัฐชัย  เพชรพิศ
4. เด็กหญิงธารทิพย์  แก้วเรือง
5. เด็กหญิงภัสสร  จันทะพา
6. เด็กชายเจษฏาพร  สีดาสาร
 
1. นายเศรษฐกิจ  นนทพจน์
2. นางวัจณา  พันธ์จำปา
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานลาน 1. เด็กชายชนะดล  พันธ์จำปา
2. เด็กชายณัฐพล  ไชยขาว
3. นายดนัย  หาทอง
4. นายธนากานต์  สิงหา
5. เด็กชายนนทกานต์  หาลวย
6. เด็กชายพยุงศักดิ์  เทียมทัศน์
7. เด็กชายพิเชษชัย  เบ้าคำ
8. เด็กชายสิทธกรณ์  ชาติเมืองปัก
 
1. นายสุภัทร  รักพรม
2. นางไพลิน  ผาใหญ่
3. นางศรีวิไล  เลิศพันธ์
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงปานไพลิน  อรรคนันท์
2. เด็กหญิงพัณณิตา  กุลสิงห์
3. เด็กหญิงสุวนันท์  พึ่งหนู
 
1. นางมนัญญ  ลาหาญ
2. นายชาญศักดิ์  ลาหาญ
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กหญิงธาสี   เหลากลม
2. เด็กหญิงสายทอง   พละพิทักษ์
3. เด็กหญิงอารญา  ชารีบุตร
 
1. นางสาวรัตนาวดี   เหิรเมฆ
2. นางสาววงเดือน  บาลุน
 
70 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 1. เด็กชายธีรภัทร  สุขขา
2. เด็กชายภาณุพงศ์  จารุจิตร
 
1. นายสุริยา  จารุจิตร
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  พึ่งโพธิ์
 
71 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  ฝ่ายบุตร
2. เด็กหญิงธัญชนก  ชาตาสุข
 
1. นายประจักษ์  อินหงสา
2. นายภัทรเดช  อุนาภาค
 
72 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 1. เด็กหญิงนัยนา  สุพาสอน
2. นางสาววัลภา  จันทร์ขาว
3. เด็กหญิงอรปรียา  ยั่งยืน
 
1. นางนันทนา  วายทุกข์
2. นางนงนภัส  พสุมาตย์
 
73 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจานลาน 1. นางสาวปณิดา  ชินโครตพงษ์
2. นายปภัทรเดช  พงษ์ผา
 
1. นายพชรพล  อุทธา
2. นางXXXXX  XXXXX
 
74 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  บุญเรือง
2. เด็กชายอายุทัย  สีเหมือน
 
1. นายทรงยศ  ภักตะภา
2. ว่าที่ร้อยตรีคง  จำชาติ
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  โยคณิตย์
2. เด็กชายเจษฎากร  หลักทองคำ
 
1. นายสุริยา  จารุจิตร
2. นางสาวเฟื้องฟ้า  พึ่งโพธิ์
 
76 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไชยมาตย์
2. เด็กชายอรรถชัย  สุขเจริญ
 
1. นายสุริยา  จารุจิตร
2. นางสาวเฟื่องฟ้า  พึ่งโพธิ์
 
77 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงประภัสสร  สีบุญ
 
1. นางสาวเกศกนก  กุดเป่ง
2. นางสาวทัศวรรณ์  เพชรจิต
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  มณีพรรณ
2. เด็กหญิงสุนิษา  สายสีดา
 
1. นางศศิวิมล  พุทธคู
2. นายธวัชชัย  จันดาวัลย์
 
79 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สิงห์งาม
2. เด็กหญิงวันวิสา  เครือศรี
 
1. นางสาวอรอรุณ  บุตรโท
2. นางสาวฐิติภัทร  อภัยภักดิ์
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ   รักพรม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์   คุณไชย
 
1. นายปวรณัฏฐ์  จันทร์สว่าง
2. นางสุลักษณา  จันทร์สว่าง
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 1. เด็กชายฉัตรชัย  ลุสมบัติ
2. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  พรมกสิกร
 
1. นายโอภาส  เมฆา
2. นางสาวศิริลักษณ์  โสมรักษ์
 
82 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 1. เด็กชายชัชพิสิฐ   นามแสง
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  แพงคุณ
3. เด็กชายภัทรพล   คำแพง
 
1. นายทรงศักดิ์  วิลัยรัตน์
2. นายพีรเดช  บาระมี
 
83 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 1. เด็กชายชาคริต  ถมยา
2. เด็กชายธีรภัทร์  จุลศรี
3. เด็กชายอรรถพล  พิมพรัตน์
 
1. นายทรงศักดิ์  วิลัยรัตน์
2. นายไพรัตน์   แสงงาม
 
84 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงรัชทิยา  ใจกล้า
2. เด็กหญิงสุวิษา  บุญเหลือ
3. เด็กชายอัครเดช  แพงคูณ
 
1. นางอรวรรณ  กองเพียร
2. นายรุ่งเรือง  ไชยคำ
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 1. เด็กชายชัยวิวัฒน์   ขันอาสา
2. เด็กชายชิณพัฒน์   ธรรมชาติ
3. เด็กชายณัฐดนัย   โคตรสะขึง
 
1. นายเสนอ   จันทสม
2. นายสุพินทร์   ศรีจันทร์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 1. เด็กชายทศพล  ทองห่อ
2. เด็กชายธนาวุฒิ  สมสุข
3. เด็กชายศรัณย์  วรรณโสภา
 
1. นายอนุรักษ์  พิมพ์หาญ
2. นางสาววาสนา  รากวงศ์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแมงดา 1. เด็กหญิงกันตา  ปัตถาลี
2. เด็กหญิงวิไลรักษ์  ทุมจันทร์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองใส
 
1. นางวัชรี  มูลสาร
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  อุดมดี
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแมงดา 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  อุณาวัณ
2. เด็กหญิงวาสนา  สุพรรณ์
3. เด็กชายศรัญย์  จันทรบาล
 
1. นางวัชรี  มูลสาร
2. นายวิชัย  เรืองสา
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 1. เด็กหญิงทิพปภา  เสาสิริ
2. เด็กหญิงนภาพร  พันธ์ละออ
3. เด็กหญิงพรณภัส  อ่อนหวาน
4. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ตลุมจันทร์
5. เด็กหญิงวรรณิดา  อ่อนหวาน
6. เด็กหญิงอรสินี  นวลอินทร์
 
1. นายสนธิพนธ์  ฝั่งสิริ
2. นางอรทัย  สิงห์แก้ว
3. นางกฤษณา  สีดาวงศ์
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยทม 1. นางสาวกมลวรรณ  ภาระสันต์
2. นางสาวชลธิชา  ทองเหลือง
3. นางสาวชัชฎาภรณ์  บุญศรี
4. นางสาวนริสรา  ก่ำเกลี้ยง
5. นางสาววาปี  ชาญกล้า
6. นางสาวสุชาดา   บุญเรืองนาม
 
1. นางพัชรา  อ่อนอัฐ
2. นางสาวสิริพร  สุดตา
3. นางสาวจริยาวรรณ  บุญคำ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสียว 1. เด็กหญิงกิตยา  สุขอร่าม
2. เด็กหญิงจินตนา  ร้อยลา
3. เด็กหญิงเจนจิรา  มูลเพ็ญ
 
1. นางวีรวรรณ  สิงห์งาม
2. นางปราริวรรณ์  ผลให้
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 1. เด็กชายนนทศักดิ์  อยู่สุข
2. เด็กชายสิริวัฒน์  เงาวรรณ์
3. เด็กชายเดชาธร  ปรุงธัญญพฤกษ์
 
1. นายวีระชัย  มณีเขียว
2. นางเพียงฤทัย  พิมสัน
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 1. นางสาวจันทิรา  บุญคง
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เชื้อทอง
3. นางสาวเฟื้องฟ้า  หงษ์คำ
 
1. นางทองสอน  สุ่มมาตย์
2. นายจำเริญ  สุ่มมาตย์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ภารพัฒน์
3. เด็กชายอภิวัฒน์  ปัสสาคำ
 
1. นายนพดล  จำปาเทศ
2. นางนิษฐา  ญาติเจริญ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  ถิระโคตร
2. เด็กหญิงนุชจริยา  วัฒนธรรม
3. เด็กหญิงบรรจง  สารคะณา
 
1. นายถานนท์  แสงก่ำ
2. นางสาวกิติรัชต์  สังสนา
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กหญิงณัฐปัชณิภรณ์  บัวสิงห์
2. เด็กหญิงวนัชนก  เต้าทอง
3. เด็กหญิงสุจิตรา  อ่อนชาติ
 
1. นางจารุณี  บัวสิงห์
2. นางมนัชญา  คำบุญ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 1. เด็กหญิงฐาปนี   วรรณโชติ
2. เด็กหญิงทรรศน์กมล   ทองงาม
3. เด็กหญิงพิรญา  คณาจันทร์
 
1. นางจำเนียร   สวัสดิ์พันธ์
2. นางจำเนียร   สวัสดิ์พันธ์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 1. เด็กหญิงชุติมา  สุดสูง
2. เด็กหญิงณัฐลิกา  นพคุณ
3. เด็กหญิงมณประภา  รื่นเริง
 
1. นางอัจฉราภรณ์  รัญน์ชกานนท์
2. นายประมวล  รื่นเริง
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 1. เด็กหญิงนันธิชา  ทองเหลือง
2. เด็กหญิงวโรริชา  ธรรมจักร์
3. เด็กหญิงสุพัฒตรา  คูโนรัมย์
 
1. นางสาวจารุพร  วุฒิพรหม
2. นางไลอ้อน  ทาตะชัย
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 1. เด็กหญิงทิวา  พิมเสน
2. นางสาวภคนันท์  หอมสิงห์
3. นายเดชาวิชญ์  นนคนหมั่น
 
1. นางอัจฉราภรณ์  รัญน์ชกานนท์
2. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิฐิชัย  ตั้งเปี่ยมวรกุล
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 1. เด็กหญิงพนาวรรณ  สังฆวัต
2. เด็กหญิงพิยดา  ชามนตรี
3. เด็กชายสุธี  ทัดหล่อ
 
1. นางสาวไพรคิด  แสงทอง
2. นางแสงเดือน  กงทอง
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 1. เด็กหญิงกาญจนา  เสริฐศรี
2. นางสาวอทิตยา  กิจช่วย
3. เด็กหญิงเจษฏารัตน์  โคตรอาษา
 
1. นางจิราพร  ผลประเสริฐศรี
2. นางสาวทัศนีย์  นิรพันธ์
 
103 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 1. เด็กหญิงปวีกรณ์  ขันธวิชัย
2. เด็กชายมานะ  สารคะณา
3. เด็กชายรังสิมันต์  กมเลศร์
 
1. นางเกษแก้ว  เสาร์แก้ว
2. นางสมหวัง  พิมพ์พรรค์
 
104 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 1. เด็กหญิงกัลญา  พลโคตร
2. เด็กหญิงจิรัชญา  วามะลุน
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ดำปอด
 
1. นางหนูทิพย์  กาญจนสิงห์
2. นางภิรมย์พร  สินเติม
 
105 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 1. เด็กหญิงนิตยา  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงลลิตพรรณ  บุญอาจ
3. เด็กหญิงศรัญญา  คนระมาตร์
 
1. นางลำใย  ขจัดมลทิน
2. นางสาวสมพร  มีมา
 
106 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวีผล 1. เด็กหญิงนริศรา   สาระสิงห์
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  พะคะยะจิตร
3. เด็กชายอนันตชัย  ถานันดร
 
1. นางศุภาภรณ์  ละพรมมา
2. นางวราพร  ลูกไทย
 
107 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 1. เด็กชายกฤษณะ  ชาวนา
2. เด็กหญิงประภาพร  บุญกลม
 
1. นางละอองดาว  จันทร์อ่อน
2. นางนภาภรณ์  อังคะวนิช
 
108 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 1. เด็กหญิงศิริวิภา  การะกิจ
2. เด็กชายอดิเทพ  สีงาม
 
1. นางสาววัชราภรณ์   ภูมิแสง
2. นางอรทัย  สมบูรณ์
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวพิชญณัฏฐ์  นวลอินทร์
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 1. เด็กหญิงสุนัทรี  ศรีระวัฒน์
 
1. นายมงคล  บุญทน
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1. เด็กชายมิ่งเมือง  ธรรมวงศ์
 
1. นางวิลาวัลย์  ทองดี
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทวีผล 1. เด็กหญิงวิภาวนี  พะคะยะจิตร
 
1. นางศุภาภรณ์  ละพรมมา
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 1. เด็กหญิงรัชฎาพร  ทัศบุตร
2. เด็กหญิงรุ้งนภา  อยู่พงไพร
3. เด็กหญิงวรรณษา  พลเยี่ยม
4. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญหาญ
5. เด็กหญิงอลิสา  บุญภักดี
6. เด็กหญิงเกตุสุฎาภรณ์  ภูตะเวช
 
1. นายสานิช  โสภา
2. นางรุจีรัตน์  บุดดาวงศ์
3. นางลัดดาวัลย์  จำปา
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กชายกฤตธี  อินธิไชย
 
1. นางสาวพิชญณัฏฐ์  นวลอินทร์
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กชายพิชิตชัย  เถาว์สอน
 
1. นางอาภรณ์  รุ่งเรือง
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 1. เด็กชายปิยะวุฒิ  มิลภัยสง
 
1. นายเสฏฐวุฒิ  ภิรมย์
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 1. เด็กหญิงสุภาดา  ทองสีดี
 
1. นางซ่อนกลิ่น  พูลเพิ่ม
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 1. เด็กหญิงสุจิตตรา   ลีลาน้อย
 
1. นางพรมมาลา   ขจัดมลทิน
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 1. เด็กชายธีระ  สายสวาท
 
1. นางสาวฐาณุการณ์  ยุติรักษ์
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. เด็กชายธีรภัทร   เกื้อทาน
 
1. นางสาวรุ่งนภา   ไชยยันต์
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ขวานอก
 
1. นางมยุลี  เกื้อทาน
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 1. เด็กหญิงณัฐพร  สรรพทรัพย์
 
1. นางสาวประไพร  บรรลุ
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 1. เด็กหญิงปฑิตตา  นนทะวงค์
2. เด็กชายวรเมฆ  เหลือกคำไหล
3. เด็กหญิงสุภาพร  ทองเฟื่อง
 
1. นายญาณเศรษฐ์  รัญน์ชกานนท์
2. นางอัจฉราภรณ์  รัญน์ชกานนท์
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา 1. เด็กชายดนัย  ตระการจันทร์
2. เด็กชายศุภกร  นันตะวัน
3. เด็กชายอิทธิพล  พันธ์ดวง
 
1. นายกองกิตย์  มัฐผา
 
125 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา 1. เด็กชายกิตติชัย  ผาดาวงศ์
2. เด็กชายจารุกิตติ์  บุญแสน
3. เด็กชายธีระวิทย์  ทาตาสุข
 
1. นางศุภลักษณ์  คลังทอง
2. นางธีรารัตน์  พิกุลศรี
 
126 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 1. เด็กชายธีรพันธ์  พูลคุณ
2. เด็กชายนัทพงษ์  ซาหลวย
3. เด็กชายเจรนัยวุฒิ  นนท์ศิริ
 
1. นายสานิช  โสภา
2. นางรุจีรัตน์  บุดดาวงศ์
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลือนาคำ 1. เด็กหญิงกัลยา  แก้วโท
2. เด็กหญิงณพัทร  ณ ทอน
3. เด็กหญิงปาริสา  หาดี
 
1. นางลาวัณย์  พวงศรี
2. นางสาวนัตติยา  พรมนต์
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 73 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง 1. เด็กหญิงจณิตา  ศิริสวัสดิ์
2. เด็กชายสิริธรรม  บัวอ่อน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงขนิษฐา  ทองอ้น
2. นายณัฐพล  ทองอ้น
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 53 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกค่าย 1. เด็กชายบัญชา  มิ่งไชย
2. เด็กหญิงศิรดา  ขันธุปัตน์
 
1. สิบเอกพงษ์สยาม  มาสุข
2. นางสาวรมิดา  จรูญภาคย์
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กชายคมศร  ศิริอินทร์
2. เด็กหญิงลลิตา  พึ่งกุล
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ขาวสอาด
2. นายเฉลิมวรรณชัย  สุยะรัตน์
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำพล
2. เด็กชายปฐมพร  สังฆวัตร์
3. เด็กชายภูริพัฒน์  พรมเกตุ
 
1. นายวีระชัย  มณีเขียว
2. นางเพียงฤทัย  พิมพ์สัน
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 1. เด็กชายนวพล  ไพบูลย์
2. เด็กชายศรายุธ  ดำมา
3. เด็กชายอติชัย  ศรีมาลา
 
1. นางสาววิมลรัตน์  หาญจิตร
2. นางพัดสิน  ดำมา
 
133 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายพีระพล  ไพรจิตร
 
1. นายวิจิตต์  บุญมี
 
134 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโพนทอง 1. นายณัฐภูมิ  เประนาม
 
1. นางอัฉราภรณ์   จันทศิลป์
 
135 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 1. เด็กหญิงสิริมณี  สุริพล
 
1. นายเหรียญชัย  โพธารินทร์
 
136 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 1. เด็กชายฐาณรงค์  อาวทอง
 
1. นายวิจิตต์  บุญมี
 
137 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  แสนทอง
 
1. นายชูชาติ  อินทร์อร่าม
 
138 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่ง 1. เด็กหญิงกนกพร  ทนงค์
2. เด็กหญิงกัลยา  รัตนพลแสน
3. เด็กหญิงจันทัปปภา  ยุวบุตร
4. เด็กชายชัยชนะ  บูชาพันธ์
5. เด็กชายทักษิณ  นาเมืองรักษ์
6. เด็กชายธนกร  โสวันนี
7. เด็กหญิงธมนวรรณ  วริสาร
8. เด็กหญิงนันทิชา  มาสู่
9. เด็กหญิงปภัสรา  อินทมนต์
10. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ลาวรรณ
11. เด็กชายพงศกร  กาลวิบูลย์
12. เด็กหญิงพรพรรณ  เจือจาน
13. เด็กหญิงพัทธ์ทิพา  ภูมิภาค
14. เด็กชายพิพัฒน์  กว้างศูนย์
15. เด็กชายพีรวัฒน์  ต๊ะโก๋
16. เด็กหญิงวรนุช  ผิวงาม
17. เด็กชายวุธธิพร  หาเรือนธรรม
18. เด็กหญิงอทิตยา  ทะนงค์
19. เด็กหญิงอนันธิดา  มาสู่
20. เด็กชายอนุวัฒน์  เบ้าชัย
21. เด็กหญิงอรทัย  สายทอง
22. เด็กหญิงอริสา  ปราณีวงศ์
23. เด็กหญิงอารียา  แก้วขำ
24. เด็กชายอิทธิเดช  ยิ่งยง
25. เด็กชายอุทัย  วงศ์บุญมา
26. เด็กหญิงเยาวพา  ทะนงค์
27. เด็กชายเอกภพ  ก้อนด้วง
 
1. นายวัชร  เสนสม
2. นายศักดิ์สิทธิ์  มาประสม
3. นายจรัส  ไชยรักษ์
4. นายวิฑูรย์  กีฬา
5. นางมารศรี  มาเหง่า
6. นางเพ็ญพักตร์  สมบูรณ์
7. นางสาวถวิล  บริสุทธิ์