หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-bkn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายเสรี หาญกุลโรงเรียนบ้านหนองบัวงามประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร อินธิสาโรงเรียนบ้านคลองเค็มกรรมการ
3. นางสาวธิภาพร จูมศรีโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยกรรมการ
4. นายราเชน นิ่มเวไนย์โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอกกรรมการ
5. นางสาววราภรณ์ โพนสิงห์โรงเรียนบ้านห้วยลึก(โซ่) กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายตุรงค์ มั่นคูณโรงเรียนบ้านท่าสำราญประธานกรรมการ
2. นายพรสวรรค์ เหลาเวียงโรงเรียนบ้านบัวโคกกรรมการ
3. นายสมบัติ มีกัลป์โรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
4. นายมาโนช ศรีไชยโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์กรรมการ
5. นางสุภัทรา จันทร์ปัดถาโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายสิริณัฏฐ์ ประจิมทิศโรงเรียนประสานมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ เครือหว้าโรงเรียนบ้านพันลำ"เจริญวิทยา"กรรมการ
3. นายนนทชัย ถึงแสงโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการ
4. นายจีระชัย หลวงราชโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการ
5. นายศรายุทธ นักบุญโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวัชระ ไมยะปัน โรงเรียนบ้านชุมภูทองประธานกรรมการ
2. นายกฤษกร วรรณชูโรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดมกรรมการ
3. นางอรุณศรี ลุนาวงศ์โรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
4. นางสาวศิริพร ซายขาวโรงเรียนบึงของหลงวิทยากรรมการ
5. นางสาวประกายคำ เทศารินทร์โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางดัชนี สอนรมย์โรงเรียนบึงของหลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรสวาท ตรีรัตน์โรงเรียนบ้านหล่าทองหลางกรรมการ
3. นางสาวมาลี ภักดีเจริญ โรงเรียนบ้านสามหนองกรรมการ
4. นายพรชัย ด้วงแพงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัญมณี อุปฮาดโรงเรียนบ้านนาคำกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายสุภาพ เจริญชาติโรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริวรรณ พุกหน้าโรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
3. นายเข้ม ศรีชนะโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
4. นางศศิธร พลชัยยาโรงเรียนบ้านโนนเสถียรกรรมการ
5. นายสุรักษ์ สีต่างคำโรงเรียนบ้านคลองทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายประสาน พรหมเจริญ โรงเรียนบ้านนาขามประธานกรรมการ
2. นายศิริวัฒน์ พรมจันทร์โรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
3. นายชินวุฒิ คำมูลโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นายบัณฑิต แสนไชยโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอดกรรมการ
5. นางวนิดา ทิพยอาสน์ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางอรทัย ยิ่งยงโรงเรียนบ้านห้วยลึกประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ คล่องดีทวีรัชต์โรงเรียนนาเจริญวิทยากรรมการ
3. นางสาวนลินี ทีหอคำโรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางถิรนารถ ติดมาโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
5. นางจำนง ศรีนะอารังโรงเรียนสิริภัทรวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางสาวนุสรา วงศ์จันทราโรงเรียนบ้านกุดสิมประธานกรรมการ
2. นางจิตรา บุตรแสงโรงเรียนป่งไฮราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสำราญ อัครพัฒน์โรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการ
4. นางสาวศศิธร ไชยโกษีโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสุนิตตา คงแก้วโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง ประธานกรรมการ
2. นางบุญรื่น พิลางามโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยกรรมการ
3. นางสินธุ์ พระนครโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลกรรมการ
4. นางจิราพร นิลเนตรโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา ชนะสะแบงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นางสาวสโรชา มีชัยวัฒนกุลโรงเรียนหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิลเรียม จันทร์ทองศรีโรงเรียนบ้านท่าส้มโฮงกรรมการ
3. นายเอกลักษณ์ กุณาคมโรงเรียนบึงของหลงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสยาม โยธารินทร์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายประธานกรรมการ
2. นายประกาศิต คำวะเนตรโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
3. นางสาวพรรณพฤกษา คนงามโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษ์อำนวยศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายอดุลพล ประทุมมาโรงเรียนหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญเตรียม ทาให้งามโรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์กรรมการ
3. นายสมจิต จิตรจักรโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายวรนันทน์ บรรจงโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นประธานกรรมการ
2. นายพีระพงษ์ กองตันโรงเรียนบ้านท่าสำราญกรรมการ
3. นายทองจันทร์ ปักการะสัยโรงเรียนบ้านโป่งเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสุวิชัย วงษ์ศรีญาโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยประธานกรรมการ
2. นายพิทักษ์พงษ์ วิชิตโรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ บุญหล้าโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายธนทัต พิทักษ์กุลโรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายประธานกรรมการ
2. นายสนั่น คุณศิริโรงเรียนบ้านบัวโคกกรรมการ
3. นางสาวสุไล พิรักษา โรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ จันทะรักษ์โรงเรียนบ้านคลองเค็มประธานกรรมการ
2. นางสาวนุชรินทร์ อินทร์แสงโรงเรียนสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารากรรมการ
3. นางสาวภัควดี รักษ์โคตรโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายคนอง อาจโยธาโรงเรียนอนุบาลศรีวิไลประธานกรรมการ
2. นายอดิศร วงษ์อินตาโรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
3. นางชนิดา ทองคำโรงเรียนชุมชนบ้านซาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นางจุฑาทิพย์ โมลีโรงเรียนบ้านนาป่านประธานกรรมการ
2. นางนิธิวดี โทอิ้งโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
3. นางสาวกนกพรรณ สุจริตโรงเรียนบ้านนาซาวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายเผด็จ พรหมสุข โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอกประธานกรรมการ
2. นางละมัย ดรสุวรรณดีโรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางสาวราวะดี สิงห์ด้วงโรงเรียนชุมชนบ้านตูมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมศรี จั่นกันโรงเรียนหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพานคำ พลาชัยโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอดกรรมการ
3. นางสาวมนัญญา คำดอกไม้ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายบรรดาล ศรีดาดิษฐ์โรงเรียนบ้านดอนเสียดประธานกรรมการ
2. นางดาววี บุญคงโรงเรียนสังวาลวิทย์ 1กรรมการ
3. นายอภิศักดิ์ สำนักบ้านโคกโรงเรียนต้องโคกกระแซกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายจำนงค์ วงศาโรงเรียนบ้านนาขาม(บึงโขงหลง)ประธานกรรมการ
2. นางวินิจ ไชยวานโรงเรียนบ้านเหล่าหนองยางกรรมการ
3. นางดรุณี ฟองลม โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายปัญญา นาเมืองรักษ์โรงเรียนชุมชนบ้านซางประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ เชื้อสาวัตโรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองกรรมการ
3. นางสาวนลินี นิวงษาโรงเรียนบ้านสรรเสริญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายสมควร คุณาคมโรงเรียนหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมารุต โพธิปรากฎโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางนิสรา ปุณริบุรณ์โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ อินทะกูลโรงเรียนบ้านหนองเข็งประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ ว่องไวโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลืองกรรมการ
3. นายนฤมิต ภูแสงโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
5. นายสมัย แพงศรีโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ อินทะกูลโรงเรียนบ้านหนองเข็งประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ ว่องไวโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลืองกรรมการ
3. นายนฤมิต ภูแสงโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
5. นายสมัย แพงศรีโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ อินทะกูลโรงเรียนบ้านหนองเข็งประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ ว่องไวโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลืองกรรมการ
3. นายนฤมิต ภูแสงโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษ โรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
5. นายสมัย แพงศรีโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ อินทะกูลโรงเรียนบ้านหนองเข็งประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ ว่องไวโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลืองกรรมการ
3. นายนฤมิต ภูแสงโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
5. นายสมัย แพงศรีโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ อินทะกูลโรงเรียนบ้านหนองเข็งประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ ว่องไวโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลืองกรรมการ
3. นายนฤมิต ภูแสงโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษ โรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
5. นายสมัย แพงศรีโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ อินทะกูลโรงเรียนบ้านหนองเข็งประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ ว่องไวโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลืองกรรมการ
3. นายนฤมิต ภูแสงโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
5. นายสมัย แพงศรีโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรสิทธิ์ อินทะกูลโรงเรียนบ้านหนองเข็งประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ ว่องไวโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลืองกรรมการ
3. นายนฤมิต ภูแสงโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ ระดาดาษโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
5. นายสมัย แพงศรีโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุรสิทธิ์ อินทะกูลโรงเรียนบ้านหนองเข็งประธานกรรมการ
2. นางเตือนใจ ว่องไวโรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลืองกรรมการ
3. นายนฤมิต ภูแสงโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
4. นายเอกลักษณ์ แพงศรีโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
5. นายสมัย แพงศรีโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายอรรชิต ผลจันทร์โรงเรียนบ้านต้ายประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เจริญผลโรงเรียนบ้านศิริพัฒน์กรรมการ
3. นายอุบล เฉยฉิวโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์กรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลกรรมการ
5. นายณัฐพล เอกสะพังโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายอรรชิต ผลจันทร์โรงเรียนบ้านต้ายประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เจริญผลโรงเรียนบ้านศิริพัฒน์กรรมการ
3. นายอุบล เฉยฉิวโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์กรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลกรรมการ
5. นายณัฐพล เอกสะพังโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายอรรชิต ผลจันทร์โรงเรียนบ้านต้ายประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เจริญผลโรงเรียนบ้านศิริพัฒน์กรรมการ
3. นายอุบล เฉยฉิวโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์กรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลกรรมการ
5. นายณัฐพล เอกสะพังโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายอรรชิต ผลจันทร์โรงเรียนบ้านต้ายประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เจริญผลโรงเรียนบ้านศิริพัฒน์กรรมการ
3. นายอุบล เฉยฉิวโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์กรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลกรรมการ
5. นายณัฐพล เอกสะพังโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอรรชิต ผลจันทร์โรงเรียนบ้านต้ายประธานกรรมการ
2. นางดรุณี เจริญผลโรงเรียนบ้านศิริพัฒน์กรรมการ
3. นายอุบล เฉยฉิวโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์กรรมการ
4. นายณัฐพงษ์ เชิดตระกูลศิลป์โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลกรรมการ
5. นายณัฐพล เอกสะพังโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเรืองศิลป์ สายธิไชยโรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ ประธานกรรมการ
2. นางวงจันทร์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านปรารถนาดีกรรมการ
3. นางพูลศิริ หาเคนโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
4. นางดวงใจ วรรณชูโรงเรียนบ้านท่าสะอาดกรรมการ
5. นางสาวอรไท ไชยบุปผาโรงเรียนบ้านท่าส้มโฮงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายเรืองศิลป์ สายธิไชยโรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซประธานกรรมการ
2. นางวงจันทร์ รุ่งเรืองโรงเรียนบ้านปรารถนาดีกรรมการ
3. นางพูลศิริ หาเคนโรงเรียนบ้านโนนม่วงกรรมการ
4. นางดวงใจ วรรณชูโรงเรียนบ้านท่าสะอาดกรรมการ
5. นางสาวอรไท ไชยบุปผาโรงเรียนบ้านท่าส้มโฮงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายวชิรพงษ์ ค้ำคูณโรงเรียนบ้านห้วยเรือประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ ยุชิโรงเรียนบ้านนาสะแบงกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ ภูมิประสาทโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยกรรมการ
4. นายวรนันท์ บรรจงโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ด่านพิมายโรงเรียนบ้านดงสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายชาญณรงค์ ยุชิโรงเรียนบ้านนาสะแบงประธานกรรมการ
2. นายวชิรพงษ์ ค้ำคูณโรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ ภูมิประสาทโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยกรรมการ
4. นายวรนันท์ บรรจงโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
5. นางจุฑามาศ ด่านพิมายโรงเรียนบ้านดงสว่างกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นายเรวัติ ศรีอุดรโรงเรียนบ้านนาทรายประธานกรรมการ
2. นายเทพพิทักษ์ ผลจันทร์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นางแดนสวรรค์ สัพโสโรงเรียนบึงของหลงวิทยากรรมการ
4. นายคุณาวุฒิ สาธุรัมย์โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซกรรมการ
5. นายจาตุรณ บุญพรมมาโรงเรียนบ้านหัวแฮตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางนิภา สิงหามาตย์โรงเรียนบ้านโคกสวางประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ชานุชิตโรงเรียนบ้านบัวโคกกรรมการ
3. นายสุปรีชา อุปัญโรงเรียนบ้านดงสว่างกรรมการ
4. นายวัฒนา คำภูษาโรงเรียนบ้านหัวแฮตกรรมการ
5. นางการย์ติมา เชื้อดวงผุยโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายเรวัติ ศรีอุดรโรงเรียนบ้านนาทรายประธานกรรมการ
2. นายเทพพิทักษ์ ผลจันทร์โรงเรียนบ้านขามเปี้ยกรรมการ
3. นางแดนสวรรค์ สัพโสโรงเรียนบึงของหลงวิทยากรรมการ
4. นายคุณาวุฒิ สาธุรัมย์โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซกรรมการ
5. นายจาตุรณ บุญพรมมาโรงเรียนบ้านหัวแฮตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางนิภา สิงหามาตย์โรงเรียนบ้านโคกสวางประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ชานุชิตโรงเรียนบ้านบัวโคกกรรมการ
3. นายสุปรีชา อุปัญโรงเรียนบ้านดงสว่างกรรมการ
4. นายวัฒนา คำภูษาโรงเรียนบ้านหัวแฮตกรรมการ
5. นางการย์ติมา เชื้อดวงผุยโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายชุมพล ประกายสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ ปุณริบูรณ์โรงเรียนอนุบาลสาส์นสิทธิ์อำนวยกรรมการ
3. นางปันน์ยริดา นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการ
4. นายมนัส เทียนไสย์โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ กรรมการ
5. นายจรัญ จันทร์ศรีนวลโรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประสพชัย ศรีษรโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางบุษกร พิมพาโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
3. นางสาวจรัสศรี มาลาหอมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
4. นางอินอ้อย ชัยลาโรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวสิริวิมล สัมพันธพงษ์โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายอนุภาพ ศรีวาปีโรงเรียนบึงของหลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา นามวงษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51กรรมการ
3. นางสาวนิตยา อนันตาโรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
4. นางสาวนวพร หาญคำโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นายพิตรพิบูลย์ มณฑาน้อยโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางนันทนา พรหมจรรย์โรงเรียนบ้านคำภูประธานกรรมการ
2. นางสาวทวีพร เศรษรักษ์โรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
3. นางสาวนิรดา แซงดานุชโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่ากรรมการ
4. นางสาวอาชิรญาณ์ เขียวชอุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51กรรมการ
5. นางสาวฤทัยรัตน์ อาจวิชัยโรงเรียนบ้านท่ากกต้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชุมพล ประกายสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้าประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ ปุณริบูรณ์โรงเรียนอนุบาลสาส์นสิทธิ์อำนวยกรรมการ
3. นางปันน์ยริดา นาเมืองรักษ์โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการ
4. นายมนัส เทียนไสย์โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86กรรมการ
5. นายจรัญ จันทร์ศรีนวลโรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอนุภาพ ศรีวาปีโรงเรียนบึงของหลงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา นามวงษาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51กรรมการ
3. นางสาวนิตยา อนันตาโรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
4. นางสาวนวพร หาญคำโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นายพิตรพิบูลย์ มณฑาน้อยโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายประสพชัย ศรีษรโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางบุษกร พิมพาโรงเรียนบ้านหนองยาวกรรมการ
3. นางสาวจรัสศรี มาลาหอมโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
4. นางอินอ้อย ชัยลาโรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวสิริวิมล สัมพันธพงษ์โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายภาณุพงศ์ ธรรมเนียมใหม่โรงเรียนบ้านโคกสวางประธานกรรมการ
2. นางคำพันธ์ ยันตะบุตรโรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์กรรมการ
3. นางวิภาพร ทาต้องโรงเรียนบ้านดอนเสียดกรรมการ
4. นายวัชรากร ถิ่นไทยโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
5. นางประภัสสร พันธุ์คำโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นางนันทนา พรหมจรรย์โรงเรียนบ้านคำภูประธานกรรมการ
2. นางสาวทวีพร เศษฐรักษ์โรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการ
3. นางสาวนิรดา แซงดานุชโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่ากรรมการ
4. นางสาวอาชิรญาณ์ เขียวชอุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51กรรมการ
5. นางสาวฤทัยรัตน์ อาจวิชัยโรงเรียนบ้านท่ากกต้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายทินกร คำศิริโรงเรียนบ้านนาเจริญประธานกรรมการ
2. นางอาภรรักษ์ อินทวงษ์โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อยกรรมการ
3. นางรัญจวน พลโยธาโรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่นกรรมการ
4. นายอนุชิต รางศรีโรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียนกรรมการ
5. นางสาวฤทัยรัตน์ อาจวิชัยโรงเรียนบ้านท่ากกต้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายภาณุพงศ์ ธรรมเนียมใหม่โรงเรียนบ้านโคกสวางประธานกรรมการ
2. นางคำพันธ์ ยันตะบุตรโรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์กรรมการ
3. นางวิภาพร ทาต้องโรงเรียนบ้านดอนเสียดกรรมการ
4. นายวัชรากร ถิ่นไทยโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
5. นางประภัสสร พันธุ์คำโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉรา ชนะสะแบงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑ประธานกรรมการ
2. นายประพัฒน์ บุศดีโรงเรียนบ้านท่าคำรวมกรรมการ
3. นางสาวสุวพัทร พลหน่วยโรงเรียนบ้านห้วยผักขะกรรมการ
4. นางสาวกันยารัตน์ ศิริเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้งกรรมการ
5. นางสาวธิดาพร กำทองดีโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายทินกร คำศิริโรงเรียนบ้านนาเจริญประธานกรรมการ
2. นางอาภรรักษ์ อินทวงษ์โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อยกรรมการ
3. นางรัญจวน พลโยธาโรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่นกรรมการ
4. นายอนุชิต รางศรีโรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียนกรรมการ
5. นางสาวฤทัยรัตน์ อาจวิชัยโรงเรียนบ้านท่ากกต้องกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นางสาวอัจฉรา ชนะสะแบงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51ประธานกรรมการ
2. นายประพัฒน์ บุศดีโรงเรียนบ้านท่าคำรวมกรรมการ
3. นางสาวสุวพัทร พลหน่วยโรงเรียนบ้านห้วยผักขะกรรมการ
4. นางสาวกันยารัตน์ ศิริเมืองโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้งกรรมการ
5. นางสาวธิดาพร กำทองดีโรงเรียนบ้านหนองบัวแดง กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางลักษณา เกษางาม โรงเรียนธเนตรวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางใบเตย พรวาปี โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง กรรมการ
3. นางถวิลทอง แสงไชยราช โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง กรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ หาญธงชัย โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา กรรมการ
5. นางสาวฐาปนี มหิมาโรงเรียนบ้านนาสะแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางลักษณา เกษางาม โรงเรียนธเนตรวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางใบเตย พรวาปี โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็งกรรมการ
3. นางถวิลทอง แสงไชยราช โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง กรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ หาญธงชัย โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการ
5. นางสาวฐาปนี มหิมาโรงเรียนบ้านนาสะแบงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวชิรา บุตรไชยโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสสร หงษ์เหิรโรงเรียนบ้านนาคำ กรรมการ
3. นางนิตยา ฝ่ายแสนยอโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือกรรมการ
4. นางสาวธิชาภรณ์ โคตา โรงเรียนชุมชนสมสนุกกรรมการ
5. นายวรนันทน์ บรรจงโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวชิรา บุตรไชยโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสสร หงษ์เหิรโรงเรียนบ้านนาคำ กรรมการ
3. นางนิตยา ฝ่ายแสนยอโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือกรรมการ
4. นางสาวธิชาภรณ์ โคตา โรงเรียนชุมชนสมสนุกกรรมการ
5. นายวรนันทน์ บรรจงโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายต๋อย มัชเรศโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม ประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์ อุตะราโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด กรรมการ
3. นางพัฒนาวารินทร์ บุญทาโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยกรรมการ
4. นางพัชรรัตน์ สัตถาผล โรงเรียนป่งไฮราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายพรชัย ธนะก่ำ โรงเรียนอนุบาลเซกา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นายต๋อย มัชเรศโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม ประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์ อุตะราโรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด กรรมการ
3. นางพัฒนาวารินทร์ บุญทาโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยกรรมการ
4. นางพัชรรัตน์ สัตถาผล โรงเรียนป่งไฮราษฎร์สามัคคีกรรมการ
5. นายพรชัย ธนะก่ำ โรงเรียนอนุบาลเซกา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวิเศษ แพงสุข โรงเรียนบ้านวังยาว ประธานกรรมการ
2. นางธนัชชา เที่ยงภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเซกา กรรมการ
3. นายอานุภาพ ศรีวาปี โรงเรียนบึงของหลงวิทยากรรมการ
4. นางสาววิภาลัย วงษา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ กรรมการ
5. นางอัญชลี บงบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายวิเศษ แพงสุข โรงเรียนบ้านวังยาว ประธานกรรมการ
2. นางธนัชชา เที่ยงภักดิ์ โรงเรียนอนุบาลเซกา กรรมการ
3. นายอานุภาพ ศรีวาปีโรงเรียนบึงของหลงวิทยากรรมการ
4. นางสาววิภาลัย วงษา โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
5. นางอัญชลี บงบุตรโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายบุญหนา คำเดชโรงเรียนศิริพัฒน์ ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ โพธิสว่าง โรงเรียนบ้านท่าไคร้ กรรมการ
3. นายวิเชียร เคียงวงค์ โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ กรรมการ
4. นายพูนสิทธิ์ บุตรแสน โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน กรรมการ
5. นายแสงเพชร ศรีเรืองโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายบุญหนา คำเดชโรงเรียนศิริพัฒน์ ประธานกรรมการ
2. นายสายันต์ โพธิสว่าง โรงเรียนบ้านท่าไคร้ กรรมการ
3. นายวิเชียร เคียงวงค์โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ กรรมการ
4. นายพูนสิทธิ์ บุตรแสน โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน กรรมการ
5. นายแสงเพชร ศรีเรือง โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายฉัตร อ่อนสีโรงเรียนบ้านหาดแฮ่ ประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ หงษ์สวรรค์โรงเรียนบึงของหลงวิทยา กรรมการ
3. นายทองเพชร พิมพ์แสนโรงเรียนสังวาลวิทย์ 1 กรรมการ
4. นายพรชัย ด้วงแพงโรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยากรรมการ
5. นายอังกูร นาคบุตรศรีโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการ
6. นางพิสมัย ขันติมนต์โรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
7. นายวีระกูล ศรีวรสารโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์กรรมการ
8. นายสุริยา รุ่งรัตน์ โรงเรียนดงกะพุงหนองนาแซงกรรมการ
9. นายสุรฉัตร พลทำโรงเรียนบ้านคำภูกรรมการ
10. นายสุทธิพล คำมูลครโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุพจน์ ศรีสว่างโรงเรียนบ้านนาแสงประธานกรรมการ
2. นายสุพิทธาพร ไชยวานโรงเรียนบ้านนาคำแคนกรรมการ
3. นายภูมิพัฒน์ สุกทนโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการ
4. นายวิชยุทธ โพเทพาโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยกรรมการ
5. นางสาวเทวา พันธ์จำปาโรงเรียนบ้านซ่อมกอกกรรมการ
6. นายธีรวุฒิ ชาวสุรินทร์โรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
7. นายวีระกุล ชาจันดาโรงเรียนบ้านเหล่าคามกรรมการ
8. นายสาธิต เทียมจันศรโรงเรียนบ้านนาต้องกรรมการ
9. นายกำพล บุญคงโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางกรรมการ
10. นางชุมสาย นุชิตโรงเรียนบ้านท่าส้มโฮงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ศรีสว่างโรงเรียนบ้านนาแสงประธานกรรมการ
2. นายบุญเคน บาลิศรีโรงเรียนโคกกระแชขี้เหล็กน้อยกรรมการ
3. นายดำรง ศรีนิเวศน์โรงเรียนบ้านบัวโคกกรรมการ
4. นายสกรรจ์ จั่นกันโรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการ
5. นายสมาน ใจแก้วโรงเรียนนาเจริญวิทยากรรมการ
6. นายรังสรรค์ ดวงบุปผาโรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายยุทธรากร หัสรินทร์โรงเรียนบ้านนาแสงประธานกรรมการ
2. นางสายอรุณ อุณาศรีโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการ
3. นางสาววรัชยา จันทร์โคตรโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
4. นางอุมาพร โพธิ์สุโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑กรรมการ
5. นายสำราญ สมเพ็ชรโรงเรียนโนนยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายปรีชา คำภูษาโรงเรียนบ้านดอนเสียดประธานกรรมการ
2. นางพรรณี เรืองบุญโรงเรียนบ้านห้วยผักขะกรรมการ
3. นางวาริณี วะลัยรัตน์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
4. นายเพ็ญจันทร์ ภูคัสมาส โรงเรียนบ้านนาสะแบงกรรมการ
5. นางสาววราพร แสนยะมูลโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา แก่นจำปาโรงเรียนบ้านนาซาวประธานกรรมการ
2. นายบดินทร์ โพธิทองดีโรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการ
3. นางสาวสิริวรรณ พุกหน้าโรงเรียนบ้านหนองหมูกรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นางนิตยา คะเนนิลโรงเรียนบ้านท่าสำราญประธานกรรมการ
2. นางจุฑาทิพย์ บุตรนิลโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
3. นางวิชชุลดา โพธิสว่างโรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพิเชษฐ์ ภูอ่าวโรงเรียนบ้านนาแสงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล บุญเวินโรงเรียนบ้านนาต้องกรรมการ
3. นางวนิดา ทิพยอาสน์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายประสาน พรหมเจริญโรงเรียนบ้านนาขามประธานกรรมการ
2. นายวรัญญู ทองกรอบโรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคีกรรมการ
3. นายธนาเทพ ติละกูลโรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียมกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายไพบูรณ์ คำภูษาโรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ ประธานกรรมการ
2. นายบุญไทย พานะเวชโรงเรียนธเนตรวิทยากรรมการ
3. นางสุภาพร ปัญญารสโรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายสัญญา พันพิลาโรงเรียนบ้านนาสะแบงประธานกรรมการ
2. นายเข้ม ศรีชนะโรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
3. นางสาวณัฐพร ศรีจันทร์โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทธินนท์ ศรีแสงโรงเรียนชุมชนบ้านซางประธานกรรมการ
2. นายวิรัตน์ มิ่งขวัญ โรงเรียนบ้านบัวโคกกรรมการ
3. นายศราวุธ โยธาโรงเรียนบ้านสรรเสริญกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายปรเมศวร์ วรรณทองสุก โรงเรียนชุมชนบ้านซางประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ พันธุ์ทองโรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็งกรรมการ
3. นางสาวศิริญาพร จันทสิงห์โรงเรียนบ้านคลองเค็มกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายบรรจบ พรมวงค์โรงเรียนหนองทุ่มวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนตรี โพทมาตย์โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายกรรมการ
3. นางประภาภรณ์ นามวงษาโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ กรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายสุวิทย์ จักรแก้วโรงเรียนบ้านซ่อมกอกประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงษ์ พลหน่วยตระกูลโรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์กรรมการ
3. นางจิดาภา ทองกรอบโรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย โพธิ์คำโรงเรียนบ้านบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายอนุพงษ์ นาสมพงษ์ โรงเรียนเลิดสินกรรมการ
3. นางสุภาพร ปัญญารสโรงเรียนหนองทุ่มวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายศุภวัฒน์ ทองพาโรงเรียนบ้านกุดสิมประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ วันโยโรงเรียนบ้านสะง้อกรรมการ
3. นายโสวัฒน์ อุทัยลีโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายอรรถฤทธิ์ เศษฤทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย สีเทพโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือกรรมการ
3. นายศิวะพร ทองไพรวรรณ โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายอรรถฤทธิ์ เศษฤทธิ์โรงเรียนบ้านโนนสว่างประธานกรรมการ
2. นายธีรชัย สีเทพโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือกรรมการ
3. นายศิวะพร ทองไพรวรรณโรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายสันติชัย พรหมอารักษ์ศึกษานิเทศก์ประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ เจริญชาติโรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้ากรรมการ
3. นายสุรักษ์ ศรีต่างคำโรงเรียนบ้านคลองทิพย์กรรมการ
4. นางประพีรัตน์ สงศิริโรงเรียนสิริภัทรวิทยากรรมการ
5. นางสาวรชยา ทานุไทย โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางเตือนใจ เศษรักษา โรงเรียนบ้านนาแสงประธานกรรมการ
2. นายสมจิตร กลางชมพู โรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นางกาญจนา ศรีจันทร์โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายวันวิสา จิกจักรโรงเรียนบ้านชุมภูทองกรรมการ
5. นางสาวธิดาภรณ์ ละม้ายศรี โรงเรียนบ้านหนองสิมโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพรศิริ ชัยมานันท์โรงเรียนบ้านบึงกาฬประธานกรรมการ
2. นายกฤษฎา แก้วก่า โรงเรียนบ้านนาต้องกรรมการ
3. นายสงัด ทองแดงโรงเรียนชุมชนบ้านซาง กรรมการ
4. นางวินิจ ไชยวาน โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยางกรรมการ
5. นางสาวเรณู ดีเมืองโขงโรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายบรรจง ขันติมนต์ โรงเรียนชุมชนบ้านซางประธานกรรมการ
2. นางประคอง ศรีลานุรักษ์โรงเรียนบ้านดงชมภู กรรมการ
3. นายพักตร์ สวยวันโรงเรียนบ้านนาเจริญกรรมการ
4. นางสมคิด วันคาม โรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการ
5. นายอรุณ ค่อมสิงห์โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย ศรีมงคลโรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ประธานกรรมการ
2. นายสกรรจ์ จั่นกันโรงเรียนหนองทุ่มวิทยากรรมการ
3. นายบุญสิทธิ์ พยุวงศ์โรงเรียนบ้านนาอ่างกรรมการ
4. นายบรรจง ขันติมนต์ โรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
5. นางฐิตาภรณ์ แก้วกันหาโรงเรียนอนุบาลพรเจริญ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางทองสวรรค์ โคตรหานามโรงเรียนบ้านหัวแฮดประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา สุภาพโรงเรียนหนองทุ่มวิทยา กรรมการ
3. นางสาวพิมลพร ท้าวมะลิโรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
4. นางรำพรรณ นาจรูญโรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์กรรมการ
5. นางวิภาวดี ศรีเกื้อกลิ่น โรงเรียนบ้านนาต้องกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเขมิกา รัตนวรรณี โรงเรียนบ้านท่าสีไค ประธานกรรมการ
2. นางวิภาวดี ศรีเกื้อกลิ่น โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา กรรมการ
3. นางบุญญฤทธิ์ ในอรชรโรงเรียนบ้านชุมภูทองกรรมการ
4. นางนุจรินทร์ เจียมไพเราะโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายประพัฒน์ บุศดีโรงเรียนบ้านท่าคำรวมประธานกรรมการ
2. นางธันยาภัทร์ ทุมมณีโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ ๒๙)กรรมการ
3. นายทิวา เทศารินทร์โรงเรียนบ้านคำบอนกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ สังขะรมย์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑กรรมการ
5. นางกนกอร มะหลัดโรงเรียนบ้านท่าสำราญ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายธีรพงษ์ นิลเนตร โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นประธานกรรมการ
2. นางละเอียด จันทร์พุธโรงเรียนบ้านท่าคำรวมกรรมการ
3. นางผดุง ด้วงสะดีโรงเรียนบ้านเหล่าหนองยางกรรมการ
4. นางสาวนันทกานต์ สุนาโรงเรียนบ้านนาซาวกรรมการ
5. นายชินวุฒิ คำมูลโรงเรียนบ้านโคกสะอาด กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายอัมพร ด้วงสะดีโรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง ประธานกรรมการ
2. นางสาวอารีลักษณ์ ทาให้งามโรงเรียนบ้านบัวโคกกรรมการ
3. นางสรภัญญ์จีฬาฬ์ แก้วไวยุทธ์ โรงเรียนบ้านนาซาวกรรมการ
4. นางสาวเจษฎาภรณ์ พรมแดงโรงเรียนบ้านนาต้องกรรมการ
5. นางสาวดาลัด ศรีสวาสดิ์โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจำลอง สีต่างคำโรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยมประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณิภา คุณาคม โรงเรียนบ้านกุดสิมกรรมการ
3. นางสาวรัฐติยากร สัทธาคลังโรงเรียนบ้านนาซาวกรรมการ
4. นางพิกุล ราษีโรงเรียนบ้านหนองบัวงามกรรมการ
5. นายบุญถม บุตรมา โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา ปัจสะขี โรงเรียนแก่งอาฮงประธานกรรมการ
2. นางมะลิ เดิมทำรัมย์ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง กรรมการ
3. นางเพชรพราว แพงโคตรโรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ กรรมการ
4. นางไพรวัลย์ ไชยเพชรโรงเรียนบ้านนาคำแคนกรรมการ
5. นางสำลี ศรีสมโรงเรียนบ้านพรสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางฉวีวรรณ พรมมุก โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ อะปะหัง โรงเรียนบ้านหนองจิก กรรมการ
3. นางมัดสา ใจสว่างโรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือกรรมการ
4. นายทศพล อุทโทโรงเรียนบ้านคลองเค็มกรรมการ
5. นางเตือนใจ พงศ์วัีฒนาวิจิตร โรงเรียนอนุบาลเซกา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางวรรณี ศรีสุชาติโรงเรียนบ้านเหล่าถาวรประธานกรรมการ
2. นางละมัย เพ็งคำปั้งโรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นางสาวคนึงนิตย์ ศรีชนะ โรงเรียนบ้านโนนยางกรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ์ ทองภู โรงเรียนบ้านนาต้องกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ จุลอ่อนโรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวลีรัตน์ ทาระกะจัดโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ ๒๙)ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ วงษ์ทองโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
3. นางสุวิภา พันธุ์วงษาโรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
4. นางวิลัยวรรณ ศรีบุตรโรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญากรรมการ
5. นางนันทกานต์ พาโพนงามโรงเรียนบ้านคำแวงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางวงเดือน บุราณศาล โรงเรียนบ้านศรีชมภู ประธานกรรมการ
2. นางนราพร ภูมิโคกรักษ์ โรงเรียนบ้านหนองจิกกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ซิวเซียงโรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่นกรรมการ
4. นางพิสมัย ศรีส่งโรงเรียนบ้านดงชมภู กรรมการ
5. นางอัจฉรา พาชัยโรงเรียนบ้านสุขสำราญ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุดใจ จันท์บางโรงเรียนบ้านนาเจริญ ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยกร ชัยบัณฑิตย์ โรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
3. นางนภารัตน์ พลแหลมโรงเรียนบ้านห้วยเรือกรรมการ
4. นางธิดารัตน์ บุญคงโรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัยกรรมการ
5. นางยอดสวาท อุดมเพ็ญโรงเรียนอนุบาลเซกา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางเทวี โพธิสว่างโรงเรียนบ้านขามเปี้ย ประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ แพงแก้ว โรงเรียนบ้านนาต้องกรรมการ
3. นางวนิชา หมื่นศรีโรงเรียนท่าไร่วิทยากรรมการ
4. นางสุจิรา ทองแดงโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
5. นางละมัย ดรสุวรรณดีโรงเรียนหนองทุ่มวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอรพิน โสภาวรรณ์โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย ประธานกรรมการ
2. นางกฤษณา พิลารักษ์ โรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางกัญจนา สัพโสโรงเรียนชุมชนบ้านซางกรรมการ
4. นางสาวณัฐรินีย์ ประทุมซ้ายโรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคีกรรมการ
5. นางจันทร์เพ็ญ คุณาวัฒน์โรงเรียนบ้านท่าไคร้กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางวีณารัตน์ บรรเทาโรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจีระภา โสมปัดทุมโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
3. นางพัฒนา ศรีลาวรรณ์โรงเรียนเลิดสินกรรมการ
4. นางสาวนุสรา วงศ์จันทราโรงเรียนบ้านกุดสิมกรรมการ
5. นางสาววนิดา พลยางนอกโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุกัญญา พลเยี่ยมโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอัปสร มิกทาโรงเรียนบ้านนากั้งกรรมการ
3. นางสาวรัตนาพร ลินทองโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51กรรมการ
4. นางสาวศิรินาถ ไชยวงษ์โรงเรียนบ้านดงเสียดกรรมการ
5. นางสาวขวัญดาว บุญเรืองโรงเรียนบ้านเหล่าคามกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางรัชนีวรรณ มีธรรมโรงเรียนบ้านปรารถนาดีประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ วงศ์พงศ์คำโรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
3. นางสุนทราภรณ์ ภูนาสรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการ
4. นางสาววิภา จตุโมงโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางรัชนีวรรณ มีธรรมโรงเรียนบ้านปรารถนาดีประธานกรรมการ
2. นางชวนพิศ วงศ์พงศ์คำโรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
3. นางสุนทราภรณ์ ภูนาสรณ์โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการ
4. นางสาววิภา จตุโมงโรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ เมืองมุงคุณศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางณัฐพร วัณณกุลโรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา วังสระโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฏร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสรภัญญ์จีฬาฬ์ แก้วไวบุทธ์โรงเรียนบ้านนาซาวกรรมการ
4. นางสาวพิไลลักษณ์ เฉิดละออโรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือกรรมการ
5. นางกรรณิกา หัสรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางณัฐพร วัณณกุลโรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา วังสระโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฏร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสรภัญญ์จีฬาฬ์ แก้วไวบุทธ์โรงเรียนบ้านนาซาวกรรมการ
4. นางสาวพิไลลักษณ์ เฉิดละออโรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือกรรมการ
5. นางกรรณิกา หัสรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางณัฐพร วัณณกุลโรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา วังสระโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฏร์สามัคคีกรรมการ
3. นางสรภัญญ์จีฬาฬ์ แก้วไวบุทธ์โรงเรียนบ้านนาซาวกรรมการ
4. นางสาวพิไลลักษณ์ เฉิดละออโรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือกรรมการ
5. นางกรรณิกา หัสรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติโรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาภา อัมมะวันโรงเรียนบ้านสะง้อกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ โงนมณีโรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการ
4. นายธวัชชัย พลเสนาโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
5. นางสาวธัญญภรณ์ สังครินทร์โรงเรียนบ้านหนองเข็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติโรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาภา อัมมะวันโรงเรียนบ้านสะง้อกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ โงนมณีโรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการ
4. นายธวัชชัย พลเสนาโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
5. นางสาวธัญญภรณ์ สังครินทร์โรงเรียนบ้านหนองเข็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติโรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ โงนมณีโรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา อัมมะวันโรงเรียนบ้านสะง้อกรรมการ
4. นายธวัชชัย พลเสนาโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
5. นางสาวธัญญภรณ์ สังครินทร์โรงเรียนบ้านหนองเข็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติโรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญภรณ์ สังครินทร์โรงเรียนบ้านหนองเข็งประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา อัมมะวันโรงเรียนบ้านสะง้อกรรมการ
4. นางอมรรัตน์ โงนมณีโรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการ
5. นายธวัชชัย พลเสนาโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติโรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาภา อัมมะวันโรงเรียนบ้านสะง้อกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ โงนมณีโรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการ
4. นายธวัชชัย พลเสนาโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
5. นางสาวธัญญภรณ์ สังครินทร์โรงเรียนบ้านหนองเข็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเสงี่ยม โรจนธรรมกุุลโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางบุญชู โสดาคำแสนโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางสาวอุลัย บุญโทโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
4. นายแจ่มนภา คำมาโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการ
5. นางสาวนงค์เยาว์ มูลคำภาศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติโรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาภา อัมมะวันโรงเรียนบ้านสะง้อกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ โงนมณีโรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการ
4. นายธวัชชัย พลเสนาโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
5. นางสาวธัญญภรณ์ สังครินทร์โรงเรียนบ้านหนองเข็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติโรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาภา อัมมะวันโรงเรียนบ้านสะง้อกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ โงนมณีโรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการ
4. นายธวัชชัย พลเสนาโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
5. นางสาวธัญญภรณ์ สังครินทร์โรงเรียนบ้านหนองเข็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติโรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาภา อัมมะวันโรงเรียนบ้านสะง้อกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ โงนมณีโรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการ
4. นายธวัชชัย พลเสนาโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
5. นางสาวธัญญภรณ์ สังครินทร์โรงเรียนบ้านหนองเข็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติโรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาภา อัมมะวันโรงเรียนบ้านสะง้อกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ โงนมณีโรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการ
4. นายธวัชชัย พลเสนาโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
5. นางสาวธัญญภรณ์ สังครินทร์โรงเรียนบ้านหนองเข็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางสุขุมา ธรรมสมบัติโรงเรียนอนุบาลพรเจริญประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญญาภา อัมมะวันโรงเรียนบ้านสะง้อกรรมการ
3. นางอมรรัตน์ โงนมณีโรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการ
4. นายธวัชชัย พลเสนาโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
5. นางสาวธัญญภรณ์ สังครินทร์โรงเรียนบ้านหนองเข็งกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นางเสงี่ยม โรจนธรรมกุุลโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางบุญชู โสดาคำแสนโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางสาวอุลัย บุญโทโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
4. นายแจ่มนภา คำมาโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการ
5. นางสาวนงค์เยาว์ มูลคำภาศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางเสงี่ยม โรจนธรรมกุุลโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางบุญชู โสดาคำแสนโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางสาวอุลัย บุญโทโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
4. นายแจ่มนภา คำมาโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการ
5. นางสาวนงค์เยาว์ มูลคำภาศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางเสงี่ยม โรจนธรรมกุุลโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางบุญชู โสดาคำแสนโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางสาวอุลัย บุญโทโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
4. นายแจ่มนภา คำมาโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการ
5. นางสาวนงค์เยาว์ มูลคำภาศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางเสงี่ยม โรจนธรรมกุุลโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางบุญชู โสดาคำแสนโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางสาวอุลัย บุญโทโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
4. นายแจ่มนภา คำมาโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการ
5. นางสาวนงค์เยาว์ มูลคำภาศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางเสงี่ยม โงนมณีโรงเรียนบ้านดงบังประธานกรรมการ
2. นางบุญชู โสดาคำแสนโรงเรียนอนุบาลเซกากรรมการ
3. นางสาวอุลัย บุญโทโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการ
4. นายแจ่มนภา คำมาโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2กรรมการ
5. นางสาวนงค์เยาว์ มูลคำภาศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย ไกรพรมโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจิราลักษณ์ ทองลาดโรงเรียนบ้านไคสีกรรมการ
3. นางสาวเจียมจิตร มะลิรสโรงเรียนบ้านโนนสำราญ ยางเรียนกรรมการ
4. นางสาววิไลกุล บรรเทิงโรงเรียนธเนตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิดาภา ค่อมคิรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย ไกรพรมโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจิราลักษณ์ ทองลาดโรงเรียนบ้านไคสีกรรมการ
3. นางสาวเจียมจิตร มะลิรสโรงเรียนบ้านโนนสำราญ ยางเรียนกรรมการ
4. นางสาววิไลกุล บรรเทิงโรงเรียนธเนตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิดาภา ค่อมคิรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย ไกรพรมโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจิราลักษณ์ ทองลาดโรงเรียนบ้านไคสีกรรมการ
3. นางเจียมจิตร มะลิรสโรงเรียนบ้านโนนสำราญ ยางเรียนกรรมการ
4. นางสาววิไลกุล บรรเทิงโรงเรียนธเนตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิดาภา ค่อมคิรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย ไกรพรมโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจิราลักษณ์ ทองลาดโรงเรียนบ้านไคสีกรรมการ
3. นางสาวเจียมจิตร มะลิรสโรงเรียนบ้านโนนสำราญ ยางเรียนกรรมการ
4. นางสาววิไลกุล บรรเทิงโรงเรียนธเนตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิดาภา ค่อมคิรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย ไกรพรมโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจิราลักษณ์ ทองลาดโรงเรียนบ้านไคสีกรรมการ
3. นางสาวเจียมจิตร มะลิรสโรงเรียนบ้านโนนสำราญ ยางเรียนกรรมการ
4. นางสาววิไลกุล บรรเทิงโรงเรียนธเนตรวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิดาภา ค่อมคิรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางศุภวรรณ ชาญชราโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฏร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ โพธิ์คำโรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวดาลัด ศรีสวาสดิ์โรงเรียนบ้านกำแพงเพชรกรรมการ
4. นางสาวศิรประภา พิสัยกุลโรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
5. นายวิทยา แสนโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางศุภวรรณ ชาญชราโรงเรียนบ้านป่งไฮราษฏร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ โพธิ์คำโรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
3. นางสาวดาลัด ศรีสวาสดิ์โรงเรียนบ้านกำแพงเพชรกรรมการ
4. นางสาวศิรประภา พิสัยกุลโรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
5. นายวิทยา แสนโคตรศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางมนตรี จันทร์เภาโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ประธานกรรมการ
2. นางเกจมณี อินทะวงค์โรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
3. นายสิทธิผล ศรีคุณแสงโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวมธุรส บัณฑิตกุลโรงเรียนบ้านโป่งเปือยกรรมการ
5. นางสาวกัญญา สุริยะกมลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางมนตรี จันทร์เภาโรงเรียนบ้านหนองจันทน์ประธานกรรมการ
2. นางเกจมณี อินทะวงค์โรงเรียนนาทรายกรรมการ
3. นายสิทธิผล ศรีคุณแสงโรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวมธุรส บัณฑิตกุลโรงเรียนบ้านโป่งเปือยกรรมการ
5. นางสาวกัญญา สุริยะกมลศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญชู โสดาคำแสนโรงเรียนอนุบาลเซกาประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรวดี ศรีโยธาโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
3. นางสาวธนภรณ์ เนตรภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)กรรมการ
4. นางสุรีภรณ์ สาชิตโรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูกรรมการ
5. นางสาวกฤษณา ทองสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญชู โสดาคำแสนโรงเรียนอนุบาลเซกาประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรวดี ศรีโยธาโรงเรียนบ้านดงเสียดกรรมการ
3. นางสุรีภรณ์ สาชิตโรงเรียนบ้านหใกรรมการ
4. นางสาวธนภรณ์ เนตรภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)กรรมการ
5. นางสาวกฤษณา ทองสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางบุญชู โสดาคำแสนโรงเรียนอนุบาลเซกาประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรวดี ศรีโยธาโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
3. นางสุรีภรณ์ สาชิตโรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูกรรมการ
4. นางสาวธนภรณ์ เนตรภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)กรรมการ
5. นางสาวกฤษณา ทองสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางบุญชู โสดาคำแสนโรงเรียนอนุบาลเซกาประธานกรรมการ
2. นางสาวอมรวดี ศรีโยธาโรงเรียนบ้านนาทรายกรรมการ
3. นางสุรีภรณ์ สาชิตโรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูกรรมการ
4. นางสาวธนภรณ์ เนตรภักดีโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์(ธนาคารกรุงเทพ 29)กรรมการ
5. นางสาวกฤษณา ทองสิทธิ์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุนิษา ศรีอุดรโรงเรียนบ้านนาทรายประธานกรรมการ
2. นางอำภา ปวงกลางโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
3. นางบรรลัง ทีหอคำโรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ ไลยะรัตน์โรงเรียนบ้านทองสายกรรมการ
5. นางสาวราตรี ห้องหาญศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสุนิษา ศรีอุดรโรงเรียนบ้านนาทรายประธานกรรมการ
2. นางอำภา ปวงกลางโรงเรียนอนุบาลปากคาดกรรมการ
3. นางบรรลัง ทีหอคำโรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
4. นางสาวฉวีวรรณ ไลยะรัตน์โรงเรียนบ้านทองสายกรรมการ
5. นางสาวราตรี ห้องหาญศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปชิศรา ทองสดโรงเรียนบ้านคำไผ่ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย เขจรยศโรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือกรรมการ
3. นางกงมณีย์ เกษตระโรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการ
4. นางสาวพรกนก ศรีจันทราโรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวนันทวุฒิ กัสนุกาศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปชิศรา ทองสดโรงเรียนบ้านคำไผ่ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย เขจรยศโรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือกรรมการ
3. นางกงมณีย์ เกษตระโรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการ
4. นางสาวพรกนก ศรีจันทราโรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวนันทวุฒิ กัสนุกาศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางปชิศรา ทองสดโรงเรียนบ้านคำไผ่ประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย เขจรยศโรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือกรรมการ
3. นางกงมณีย์ เกษตระโรงเรียนอนุบาลพรเจริญกรรมการ
4. นางสาวพรกนก ศรีจันทราโรงเรียนบ้านบึงกาฬกรรมการ
5. นางสาวนันทวุฒิ กัสนุกาศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางปิยาวรรณ สัตตาคมโรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวยประธานกรรมการ
2. นายประมูล บุญปรกโรงเรียนบ้านนาแสงกรรมการ
3. นายประสพ หล้าพรมโรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูกรรมการ
4. นางอริสรา ผลานาคโรงเรียนบ้านโป่งเปือยกรรมการ
5. นางสาวปวีณา บัวศิริศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันมี พลพันธ์โรงเรียนบ้านสันติสุขเจริญราษฎร์ประธานกรรมการ
2. นางนิชนันท์ ไกยเดชโรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดมกรรมการ
3. นางสาวเกษมณี สุทธิสารโรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภูกรรมการ
4. นางมยุรี อรกุลโรงเรียนบ้านนาสะแบงกรรมการ
5. นางกรรณิกา หัสรินทร์ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดบึงกาฬกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสยาม สุกันครู โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ คำหมุนครู โรงเรียนบ้านซ่อมกอกกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ บุตตะกูลครู โรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
4. นายกระบี่ธรรม พรมวงศ์ครู โรงเรียนเลิดสินกรรมการ
5. นายนรินทร์ นามโยธาครู โรงเรียนบ้านคำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสยาม สุกันครู โรงเรียนบ้านหนองแก่งทรายประธานกรรมการ
2. นายวีระพันธ์ คำหมุนครู โรงเรียนบ้านซ่อมกอกกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ บุตตะกูลครู โรงเรียนบ้านนาขามกรรมการ
4. นายกระบี่ธรรม พรมวงศ์ครู โรงเรียนเลิดสินกรรมการ
5. นายนรินทร์ นามโยธาครู โรงเรียนบ้านคำภูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ บุญโนนแต้ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายรัฐพล พิณพงษ์ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
3. นายสรวิศ เดชะครู โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์กรรมการ
4. นายศราวุฒิ สีสถานครู โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒กรรมการ
5. นางสาวรัศมี พาชื่นครู โรงเรียนบ้านทองสายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ บุญโนนแต้ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นายรัฐพล พิณพงษ์ครู โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
3. นายสรวิศ เดชะครู โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์กรรมการ
4. นายศราวุฒิ สีสถานครู โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒กรรมการ
5. นางสาวรัศมี พาชื่นครู โรงเรียนบ้านทองสายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายบุญแยง นาโสกครู โรงเรียนบ้านบ่อพนาประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ บุญโนนแต้ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นายสุภศักดิ์ คำนางครู โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองกรรมการ
4. นายจักรวุฒิ อิมเสถียรครู โรงเรียนเลิดสินกรรมการ
5. นายสุนทร สำราญบุญครู โรงเรียนบ้านโป่งเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายบุญแยง นาโสกครู โรงเรียนบ้านบ่อพนาประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ บุญโนนแต้ครู โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นายสุภศักดิ์ คำนางครู โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทองกรรมการ
4. นายจักรวุฒิ อิมเสถียรครู โรงเรียนเลิดสินกรรมการ
5. นายสุนทร สำราญบุญครู โรงเรียนบ้านโป่งเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายจันทร์แสง เที่ยงธรรมครู โรงเรียนบ้านหนองพันทาประธานกรรมการ
2. นายครุฑทอง หอมชื่นครู โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารากรรมการ
3. นายวรวิทย์ ภูมิศรีแก้วครู โรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
4. นายรัตนเดช การเกษมครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายจันทร์แสง เที่ยงธรรมครู โรงเรียนบ้านหนองพันทาประธานกรรมการ
2. นายครุฑทอง หอมชื่นครู โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารากรรมการ
3. นายวรวิทย์ ภูมิศรีแก้วครู โรงเรียนบ้านนาคำกรรมการ
4. นายรัตนเดช การเกษมครู โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายเกรียงศักดิ์ พานโคกสูงผู้อำนวยการโรงเรียนโนนแก้วโพนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวพิรพิชญา ยุทธไกรครู โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางกรรมการ
3. นายสระสินธุ์ พิมพนอมครู โรงเรียนบ้านดอนหญ้านางกรรมการ
4. นายบุญเสริม สนั่นเอื้อครู โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลมกรรมการ
5. นายสายัญ ทรายทองครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายเกรียงศักดิ์ พานโคกสูงผู้อำนวยการโรงเรียนโนนแก้วโพนทองประธานกรรมการ
2. นางสาวพิรพิชญา ยุทธไกรครู โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางกรรมการ
3. นายสระสินธุ์ พิมพนอมครู โรงเรียนบ้านดอนหญ้านางกรรมการ
4. นายบุญเสริม สนั่นเอื้อครู โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลมกรรมการ
5. นายสายัญ ทรายทองครู โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณเสนอ รัมพณีนิล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทรศัพท์ 08 0461 9453 facebook : boy arom d , ID line : 0804619453
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]