หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียน ตชด.หนองตะไก้ 0 0 0
2 002 โรงเรียน ตชด.ห้วยดอกไม้ 0 0 0
3 003 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 14 23 18
4 290 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ 4 34 8
5 013 โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 43 94 62
6 015 โรงเรียนชุมชนบ้านตูม 8 27 17
7 017 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 2 2 2
8 018 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง 6 14 9
9 011 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 33 87 57
10 291 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 18 41 34
11 019 โรงเรียนชุมชนสมสนุก 8 21 12
12 022 โรงเรียนท่าไร่วิทยา 8 15 12
13 026 โรงเรียนธเนตรวิทยา 4 12 7
14 245 โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 23 54 37
15 029 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 0 0 0
16 030 โรงเรียนบ้านกุดสิม 6 18 12
17 031 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 4 13 8
18 033 โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ 1 3 2
19 032 โรงเรียนบ้านคลองเค็ม 5 9 7
20 037 โรงเรียนบ้านคำบอน 20 25 20
21 041 โรงเรียนบ้านคำภู 2 7 4
22 043 โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ 0 0 0
23 044 โรงเรียนบ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 0 0 0
24 036 โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 4 9 7
25 034 โรงเรียนบ้านคำแก้ว 3 7 6
26 293 โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี 3 7 6
27 042 โรงเรียนบ้านคำแวง 0 0 0
28 035 โรงเรียนบ้านคำไชยวาล 1 2 2
29 039 โรงเรียนบ้านคำไผ่ 20 38 29
30 059 โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 6 17 12
31 060 โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม 0 0 0
32 062 โรงเรียนบ้านซำบอน 3 8 6
33 061 โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 2 8 4
34 063 โรงเรียนบ้านดงกระพุงหนองนาแซง 4 7 5
35 064 โรงเรียนบ้านดงชมภู 2 4 4
36 066 โรงเรียนบ้านดงบัง 10 13 13
37 068 โรงเรียนบ้านดงสว่าง 8 8 7
38 069 โรงเรียนบ้านดงเสียด 1 3 2
39 065 โรงเรียนบ้านดงโทน 4 8 6
40 071 โรงเรียนบ้านดอนปอ 4 8 5
41 074 โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 14 92 32
42 073 โรงเรียนบ้านดอนเสียด 10 32 20
43 070 โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 0 0 0
44 072 โรงเรียนบ้านดอนแพง 1 3 2
45 076 โรงเรียนบ้านดาลบังบด 3 9 6
46 080 โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว 5 11 10
47 294 โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ 2 9 4
48 078 โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ 10 30 17
49 079 โรงเรียนบ้านต้าย 0 0 0
50 081 โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ 3 5 4
51 021 โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง 2 6 4
52 082 โรงเรียนบ้านทองสาย 8 16 12
53 100 โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก 4 9 7
54 084 โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง 4 13 8
55 083 โรงเรียนบ้านท่ากกแดง 2 4 3
56 085 โรงเรียนบ้านท่าคำรวม 6 14 9
57 089 โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ 3 9 5
58 093 โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น 6 54 16
59 095 โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ 1 1 1
60 096 โรงเรียนบ้านท่าสะอาด 3 10 6
61 097 โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 0 0 0
62 098 โรงเรียนบ้านท่าสีไค 20 119 45
63 094 โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 16 31 22
64 099 โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง 1 1 1
65 087 โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 17 28 23
66 090 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 1 6 2
67 086 โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 2 6 4
68 091 โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 28 68 47
69 102 โรงเรียนบ้านนากั้ง 20 38 28
70 295 โรงเรียนบ้านนาขาม 4 7 6
71 104 โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 7 16 12
72 106 โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) 11 18 15
73 110 โรงเรียนบ้านนาคำ 11 37 20
74 109 โรงเรียนบ้านนาคำนาใน 2 5 3
75 108 โรงเรียนบ้านนาคำแคน 8 16 12
76 112 โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 1 1 1
77 113 โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 19 56 34
78 115 โรงเรียนบ้านนาจาน 2 4 3
79 119 โรงเรียนบ้านนาซาว 13 29 21
80 121 โรงเรียนบ้านนาดง 14 51 30
81 123 โรงเรียนบ้านนาต้อง 17 40 24
82 125 โรงเรียนบ้านนาทราย 14 34 23
83 127 โรงเรียนบ้านนาป่าน 1 3 2
84 128 โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 6 17 8
85 129 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 32 110 62
86 131 โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 13 28 19
87 136 โรงเรียนบ้านนาอ่าง 14 38 25
88 117 โรงเรียนบ้านนาเจริญ 18 37 27
89 116 โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 2 4 2
90 134 โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 8 14 12
91 132 โรงเรียนบ้านนาแสง 23 64 42
92 157 โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 3 5 4
93 159 โรงเรียนบ้านบัวโคก 10 13 10
94 161 โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 6 14 10
95 156 โรงเรียนบ้านบ่อพนา 3 6 4
96 164 โรงเรียนบ้านปรารถนาดี 0 0 0
97 162 โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 34 96 66
98 165 โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง 1 2 2
99 168 โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1 3 2
100 169 โรงเรียนบ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 5 9 8
101 173 โรงเรียนบ้านวังยาว 1 1 1
102 176 โรงเรียนบ้านศรีชมภู 5 7 6
103 177 โรงเรียนบ้านศรีนาวา 5 8 8
104 178 โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา 3 6 4
105 179 โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ 0 0 0
106 180 โรงเรียนบ้านสรรเสริญ 1 6 3
107 181 โรงเรียนบ้านสร้างคำ 1 6 1
108 182 โรงเรียนบ้านสะง้อ 4 9 8
109 183 โรงเรียนบ้านสามหนอง 10 21 16
110 185 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 0 0 0
111 193 โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 2 11 5
112 194 โรงเรียนบ้านหนองจิก 7 14 11
113 195 โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน 1 2 2
114 200 โรงเรียนบ้านหนองตอ 4 9 7
115 201 โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 15 35 25
116 296 โรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ 1 1 1
117 206 โรงเรียนบ้านหนองบัว 0 0 0
118 203 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 12 64 25
119 205 โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 1 2 1
120 204 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 5 14 8
121 207 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 17 41 29
122 208 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1 2 1
123 209 โรงเรียนบ้านหนองพันทา 17 38 28
124 210 โรงเรียนบ้านหนองยาว 4 17 9
125 213 โรงเรียนบ้านหนองหมู 14 42 25
126 214 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 4 19 8
127 215 โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม 22 52 38
128 192 โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 1 1 1
129 197 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง 1 2 2
130 196 โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า 1 3 1
131 190 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 20 43 31
132 212 โรงเรียนบ้านหนองแวง 0 0 0
133 211 โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์ 0 0 0
134 198 โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 24 61 40
135 232 โรงเรียนบ้านหัวแฮต 20 35 27
136 234 โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ 3 5 5
137 217 โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 5 36 12
138 218 โรงเรียนบ้านห้วยคอม 1 6 3
139 221 โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ 0 0 0
140 222 โรงเรียนบ้านห้วยทราย 3 11 5
141 223 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ 14 24 20
142 297 โรงเรียนบ้านห้วยลึก 11 26 16
143 228 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 5 12 9
144 227 โรงเรียนบ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 1 6 1
145 231 โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล 8 15 12
146 220 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ 5 7 7
147 219 โรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ 6 17 11
148 226 โรงเรียนบ้านห้วยเรือ 1 2 2
149 230 โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ 2 2 2
150 225 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 14 31 24
151 235 โรงเรียนบ้านเหล่าคาม 3 7 6
152 236 โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร 6 41 16
153 237 โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 14 24 19
154 238 โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 1 2 2
155 239 โรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง 0 0 0
156 240 โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 2 2 2
157 186 โรงเรียนบ้านแสงอรุณ 7 17 13
158 187 โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 0 0 0
159 045 โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 9 34 12
160 047 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 12 35 23
161 046 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สาขาสามแยก 0 0 0
162 048 โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 25 33 29
163 050 โรงเรียนบ้านโคกนิยม 3 6 5
164 052 โรงเรียนบ้านโคกสวาง 6 13 9
165 051 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 5 13 8
166 298 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 7 15 12
167 054 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 11 23 17
168 053 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (โซ่พิสัย) 0 0 0
169 056 โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 5 8 7
170 057 โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด 3 4 4
171 155 โรงเรียนบ้านโนน 2 4 3
172 140 โรงเรียนบ้านโนนจำปา 1 3 2
173 141 โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ 1 2 1
174 142 โรงเรียนบ้านโนนม่วง 4 5 4
175 144 โรงเรียนบ้านโนนยาง 1 2 2
176 143 โรงเรียนบ้านโนนยางคำ 8 10 9
177 145 โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม 0 0 0
178 146 โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 8 18 14
179 147 โรงเรียนบ้านโนนสวาง 12 25 18
180 148 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 20 86 41
181 150 โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 2 5 4
182 151 โรงเรียนบ้านโนนสา 0 0 0
183 152 โรงเรียนบ้านโนนสำราญยางเรียน 8 21 16
184 153 โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 7 16 13
185 154 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 0 0 0
186 138 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 12 19 17
187 139 โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 0 0 0
188 166 โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 42 156 79
189 170 โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 38 104 47
190 188 โรงเรียนบ้านโสกบง 2 6 4
191 189 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก 2 2 2
192 241 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 1 3 2
193 242 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 1 3 2
194 243 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 6 8 8
195 058 โรงเรียนบ้านไคสี 5 8 7
196 101 โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน 1 1 1
197 172 โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 18 37 27
198 171 โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ 3 5 4
199 246 โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) 0 0 0
200 247 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 26 43 26
201 248 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 0 0 0
202 252 โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 16 27 21
203 254 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 18 31 24
204 255 โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 0 0 0
205 256 โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ 4 10 8
206 257 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา 14 23 19
207 259 โรงเรียนหนองจิก 3 7 5
208 260 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 18 39 26
209 261 โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 0 0 0
210 262 โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ 1 1 1
211 263 โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ 5 17 11
212 264 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 13 26 18
213 265 โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 0 0 0
214 273 โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 22 53 36
215 275 โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า 11 19 15
216 276 โรงเรียนอนุบาลปากคาด 7 16 10
217 277 โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 55 149 91
218 285 โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 27 98 46
219 287 โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 20 53 38
220 269 โรงเรียนอนุบาลเซกา 17 58 26
221 270 โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 9 61 22
222 250 โรงเรียนเลิดสิน 11 24 18
223 007 โรงเรียนแก่งอาฮง 2 6 4
224 008 โรงเรียนโคกบริการสันกำแพง 5 5 5
225 009 โรงเรียนโคกสำราญพรสวรรค์ 2 4 3
226 027 โรงเรียนโนนสาสวรรค์ 3 12 7
227 028 โรงเรียนโนนเหมือดแอ่ 4 6 5
228 258 โรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้ 9 19 14
229 024 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 10 59 24
230 025 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๑ 8 23 12
231 005 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดท่าสะอาด 0 0 0
232 006 โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดธรรมาธิปไตย 1 3 2
233 010 โรงเรียนจินตนาปัญญาเลิศ 6 17 12
234 244 โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 10 15 12
235 249 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 6 45 12
236 266 โรงเรียนอนุบาลกมลวรรณ 7 54 18
237 299 โรงเรียนอนุบาลจินตนาปัญญาเลิศ 10 25 20
238 267 โรงเรียนอนุบาลจุฬารัตน์ 0 0 0
239 268 โรงเรียนอนุบาลฉัตรพงษ์ 0 0 0
240 272 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ 7 13 10
241 300 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร 1 3 2
242 274 โรงเรียนอนุบาลบึงโขงหลง 0 0 0
243 281 โรงเรียนอนุบาลรัชดา 15 59 21
244 284 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 4 29 11
245 280 โรงเรียนอนุบาลเย็นจิต 1 2 1
246 282 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา 8 59 23
247 288 โรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์ 0 0 0
248 289 โรงเรียนอนุบาลโอฬาร 0 0 0
249 271 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลศรีพนา 0 0 0
250 023 โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ 0 0 0
251 020 โรงเรียนตชด.บ้านนาแวง 0 0 0
252 292 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำชม ภู 1 1 1
รวม 1823 4859 2981
7840

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณเสนอ รัมพณีนิล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทรศัพท์ 08 0461 9453 facebook : boy arom d , ID line : 0804619453
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]