หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายธีรพงษ์ สารแสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายประหยัด คามตะศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายวิชิต จิตรจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายประยุทธ โยธา ประธานกลุ่มโรงเรียนบึงกาฬ วิศิษฐ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายสายัญห์ ทวีวัน ประธานกลุ่มโรงเรียนโป่งเปือย ไคสี คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายวิชัย ประดิษฐ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนหอคำ หนองเลิง คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายวิเศษ อิ่มรักษา ประธานกลุ่มโรงเรียนโนนสมบูรณ์ นาสวรรค์ คำนาดี คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายนิคม แพงสวัสดิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนโคกก่อง ชัยพร คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายประทิน ไชโสดา ประธานกลุ่มโรงเรียนบึงโขงหลง คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายพัฒนา ประยูรสิทธิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนดงบัง ท่าดอกคำ คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายวิชัย โนนทิง ประธานกลุ่มโรงเรียนพรเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นายปรีชา พลพันธ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนดอนหญ้านาง คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายวัฒนา ภูด่านวัว ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีวิไล ชุมภูพร นาสิงห์ คณะกรรมการอำนวยการ  
14 นายมานิตย์ ภูคัสมาส ประธานกลุ่มโรงเรียนนาสะแบง นาแสง คณะกรรมการอำนวยการ  
15 นายนพดล ศรีสม ประธานกลุ่มโรงเรียนเซกา คณะกรรมการอำนวยการ  
16 นางภาวินันท์ นามศรี ประธานกลุ่มโรงเรียนซาง หนองทุ่ม คณะกรรมการอำนวยการ  
17 นายสุริยงค์ ทะแพงพันธ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนท่ากกแดง ท่าสะอาด คณะกรรมการอำนวยการ  
18 นายสมหมาย หลาบหนองแสง ประธานกลุ่มโรงเรียนต้อง โสกก่าม คณะกรรมการอำนวยการ  
19 นายคาวี สุขะหา ประธานกลุ่มโรงเรียนป่งไฮ น้ำจั้น คณะกรรมการอำนวยการ  
20 นายบุญพิมพ์ ภูชมศรี ประธานกลุ่มโรงเรียนโซ่เหล่าทอง คณะกรรมการอำนวยการ  
21 นายวิพนธ์ จิตรจักร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนคำแก้ว ถ้ำเจริญ คณะกรรมการอำนวยการ  
22 นายคงศักดิ์ รินทา ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีชมภู คณะกรรมการอำนวยการ  
23 นายสุรศักดิ์ อะทุมชาย ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองพันทา บัวตูม คณะกรรมการอำนวยการ  
24 นายวิทยา ชัยคินี ประธานกลุ่มโรงเรียนปากคาด คณะกรรมการอำนวยการ  
25 ว่าที่ ร.ต.ชัยมงคล ทุ่งหลวง ประธานกลุ่มโรงเรียนหนองยอง สมสนุก คณะกรรมการอำนวยการ  
26 นางอนงค์ พูลสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการอำนวยการ  
27 นางรำไพ ทองกาสี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ  
28 นางสายใหม นันทศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการอำนวยการ  
29 นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ  
30 นายสุพัฒน์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ  
31 นายสุรเวท สุกทน ผู้อำนวยการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
32 นายเสนอ รัมพณีนิล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ  
33 นางระเบียบ กาละชิต นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการอำนวยการ  
34 นายประหยัด คามตะศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
35 นายสว่าง อัดโดดดร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
36 นายวิพนธ์ จิตรจักร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
37 นายพรมมา สิงหามาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสวาง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
38 นายสมควร ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตอ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
39 นายวิทยา ทัศมี ผู้อนวยการโรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
40 นางอุบลวรรณ ขอดคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนธเนตรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
41 นางสาววาลิกา อัครนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่งอาฮง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
42 นางเทพิน เหมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
43 นายสุริยนต์ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะง้อ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
44 นายสัญญา ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกบง คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
45 นายอรรชิต ผลจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้าย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
46 นายชัยวิชิต จันทราม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจาน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
47 นางรำไพ ทองกาสี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
48 นางอนงค์ พูลสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
49 นางสายใหม นันทศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
50 นางระเบียบ กาละชิต นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม  
51 นายวิชิต จิตรจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
52 นายสว่าง อัดโดดดร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
53 นายนิคม แพงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสานมิตรวิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
54 นายสินทะนะ ทีหอคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปอ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
55 นายประยุทธ โยธา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพันลำ “เจริญวิทยา” คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
56 นายวิเศษ อิ่มรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเลิดสิน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
57 นายสมพร ทีหอคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ ๒๙) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
58 นายอรรถกร ชัยมูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
59 นายนพ ขันติยะชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนาแซง ดอนเจริญ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
60 นายนรินทร์ อรัญมิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสนสำราญ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
61 นายอุบล ไชยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเปือย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
62 นายวิชัย สารบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน-คำหมื่น “ตชด.อนุสรณ์” คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
63 นายสวนิตย์ กำทองดี ช่างไม้ ชั้น ๔ ร.ร.บ้านโพธิ์น้อย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
64 นายขันธ์ โคตรคำ ช่างไม้ ชั้น ๔ ร.ร.บ้านโคกนิยม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
65 นายบุญมา นูคำดี ช่างไม้ ชั้น ๔ โรงเรียนบ้านหนองยาว คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
66 นายบุญธรรม จ่องสละ ช่างไม้ ชั้น ๔ โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
67 นายสกุลไทย คำคลี่ ช่างไม้ ชั้น ๔ โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
68 นายสถิตย์ วรขันธ์ ช่างไม้ ชั้น ๔ โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
69 นายประมวล ใจศิริ ช่างไฟฟ้า ชั้น ๔ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
70 นายจีระศักดิ์ พิทักษ์กุล ช่างไม้ ชั้น ๔ โรงเรียนบ้านเหล่าคาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
71 นายสุพัฒน์ โคตรหานาม ช่างไม้ ชั้น 4 ร.ร.บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
72 นายนิระพล ผลจันทร์ ช่างไม้ชั้น 4 ร.ร.บ้านบ่อพนา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
73 นายวัฒนพงษ์ นะวะสด ช่างไม้ ชั้น ๔ โรงเรียนบ้านท่ากกแดง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
74 นายบุญกว้าง แกมนิล ช่างไม้ชั้น ๓ ร.ร.บ้านดงสว่าง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
75 นายบันรับ ปะทังวา ช่างไม้ ชั้น ๓ ร.ร.บ้านท่าสะอาด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
76 นายสมพงษ์ บาลไธสง ช่างไม้ ชั้น ๔ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
77 นายไพรยันต์ แสนอุบล ช่างไม้ ชั้น ๔ ร.ร.บ้านโนนเสถียร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
78 นายบุญเหลือ วาดเมือง ช่างไม้ ชั้น ๔ ร.ร.บ้านดงกระพุงหนองนาแซง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
79 นายวิชา เจริญภู ช่างไม้ ชั้น ๔ ร.ร.บ้านศรีสว่างพัฒนา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
80 นายทวีพร วงศ์พระจันทร์ ช่างไม้ ชั้น ๔ โรงเรียนบ้านคำภู คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
81 นายประสงค์ พลราชม ช่างไม้ ชั้น ๔ ร.ร.ห้วยผักขะ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
82 นายพุทธ คล่องดี ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
83 นายเซียม พิมพ์ดอนอัด ช่างไม้ ชั้น 4 โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
84 นางสาวอุไรวรรณ มาลีลัย นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
85 นางสาวเตรียมจิตร เพ็งคำ เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
86 นางจินตนา บัวนาค นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
87 นางสาวพิสมัย เครือเกาะ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
88 นางสาวกาญจนา หงษ์ทอง ลูกจ้างชั่วคราว สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
89 นางสาวรัตนา โพธิ์มูล ลูกจ้างชั่วคราว สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
90 นางสาวฐิติมา อึ่งปัญญา ลูกจ้างชั่วคราว สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
91 นายเอกประพันธ์ อองตัน ลูกจ้างชั่วคราว สพป.บึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
92 นางรำไพ ทองกาสี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
93 นายเสนอ รัมพณีนิล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
94 นางอนงค์ พูลสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
95 นางระเบียบ กาละชิต นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
96 นางวิระมล แสนวา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
97 นายประยูร นามวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
98 นายประหยัด คามตะศิลา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
99 นายวิชัย ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจริญ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
100 นายฟ้าอำนวย ภูพันนา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
101 นายบุญจันทร์ จันทร์พวง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนยาง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
102 นายไกรสร ถนอมดำรงศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
103 นายสุริยา ศรีลาวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขสำราญ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
104 นายธวัชชัย พันธ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเข็ง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
105 นายชาญประดิษฐ์ งามฉวี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้ว โนนอินทร์แปลง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
106 นายกิตติบดินทร์ นูคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสรรเสริญ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
107 นายสมาน วังหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมู คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
108 นายทองใสย การประดิษฐ์ ครู คศ.๓ โรงเรียนบ้านท่าสะอาด คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
109 นายกิตติศักดิ์ ปุยะบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมภูทอง คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
110 นายวิชิต จิตรจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ จราจรและรักษาความปลอดภัย  
111 นายเดช คำมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ จราจรและรักษาความปลอดภัย  
112 นายสมพงษ์ ทองภู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาต้อง คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ จราจรและรักษาความปลอดภัย  
113 นายเต็มเดช ต่อโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองสาย คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ จราจรและรักษาความปลอดภัย  
114 นายเฉลิมเกียรติ วงศ์หาบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ ๘๖ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ จราจรและรักษาความปลอดภัย  
115 นายวชิระ นามวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าถาวร คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ จราจรและรักษาความปลอดภัย  
116 นายสมาน ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่าน คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ จราจรและรักษาความปลอดภัย  
117 นายเดชา ลุนาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสา คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ จราจรและรักษาความปลอดภัย  
118 นายวิชิต จิตรจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ประกวดแข่งขัน  
119 นายสายัณห์ ทวีวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ประกวดแข่งขัน  
120 นายสมดี พละสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสวรรค์ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ประกวดแข่งขัน  
121 นายธวัชชัย เหมวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ประกวดแข่งขัน  
122 นายวัฒนา จันทร์โคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ประกวดแข่งขัน  
123 นายสำราญ ประกายสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไคร้ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ประกวดแข่งขัน  
124 นายอุบล ไชยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งเปือย คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ประกวดแข่งขัน  
125 นายดาราเวศ คำตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเซือมใต้ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ประกวดแข่งขัน  
126 นายประพักตร์ อองตัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาว คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ประกวดแข่งขัน  
127 นายสุดสาคร นุชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำภู คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ประกวดแข่งขัน  
128 นางศศิธร วงศ์ชาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเค็ม คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ประกวดแข่งขัน  
129 นายสุรเวท สุกทน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ประกวดแข่งขัน  
130 นายนิพนธ์ ถิ่นดอนหมู ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ประกวดแข่งขัน  
131 นางสุภาวดี กุมภิโร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ประกวดแข่งขัน  
132 นายบุญเกษม วงศ์ชาลี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ประกวดแข่งขัน  
133 นายนเรนทร์ศูนย์ ชัยศิริ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ประกวดแข่งขัน  
134 นางเอมอร พันธุวร ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ประกวดแข่งขัน  
135 นายสันติชัย พรหมอารักษ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ประกวดแข่งขัน  
136 นางสาวยุวดี สุพรรณโมกข์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ประกวดแข่งขัน  
137 นางสาวณิชากร นิธิวุฒิภาคย์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ประกวดแข่งขัน  
138 นางสาวอภินัน อรกุล ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ประกวดแข่งขัน  
139 นางสาวเพียงกานต์ พวงพยอม ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ประกวดแข่งขัน  
140 นายบรรพต แสนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ประกวดแข่งขัน  
141 นายทรงสิทธิ์ เจริญดี ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ประกวดแข่งขัน  
142 นายชัยโรจน์ เปรมปรัชญา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ประกวดแข่งขัน  
143 นางทิพวรรณ ประยูรสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม ประกวดแข่งขัน  
144 นายวิชิต จิตรจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผลการแข่งขัน  
145 นายวัฒนา ภูด่านวัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสิงห์ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผลการแข่งขัน  
146 นายบุญทวี สาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีวิไล คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผลการแข่งขัน  
147 นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผลการแข่งขัน  
148 นางระเบียบ กาละชิต นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผลการแข่งขัน  
149 นายประวี สมภักดี นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผลการแข่งขัน  
150 นางชนิดา ศรีสุข นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผลการแข่งขัน  
151 นางวิระมล แสนวา นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผลการแข่งขัน  
152 นายเสนอ รัมพณีนิล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผลการแข่งขัน  
153 นายอนุทิน ปัดมะนัด เจ้าหน้าที่ลูกเสือ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล ประกาศผลการแข่งขัน  
154 นายวิชิต จิตรจักร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
155 นางวัชรีกร ชาญสูงเนิน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
156 นางกรรณิกา บุญผ่องศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโส คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
157 นางศิริลักษณ์ กางทอง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
158 นางสาวประไพพร บุญโท นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
159 นายเสนอ รัมพณีนิล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  
160 นางอนงค์ พูลสง่า ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายงบประมาณ  

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณเสนอ รัมพณีนิล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา โทรศัพท์ 08 0461 9453 facebook : boy arom d , ID line : 0804619453
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]