สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บึงกาฬ
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลศรีวิไล 7 3 2 12 19 4 0 0 23
2 ชุมชนบ้านซาง 5 2 0 7 31 8 0 2 39
3 อนุบาลพรเจริญ 4 3 4 11 30 8 1 0 39
4 บ้านดงบัง 4 2 1 7 8 2 0 0 10
5 บ้านนากั้ง 4 2 0 6 10 7 1 1 18
6 บ้านโป่งเปือย 4 1 4 9 23 5 1 0 29
7 บ้านนาแสง 4 1 1 6 20 2 1 0 23
8 หนองทุ่มวิทยา 4 1 0 5 16 1 1 0 18
9 ชุมชนบ้านโคกอุดม 3 8 1 12 27 1 3 0 31
10 บ้านท่าสีไค 3 0 2 5 14 2 2 1 18
11 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 3 0 1 4 10 2 0 0 12
12 บ้านคำไผ่ 2 4 1 7 12 3 0 2 15
13 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 2 3 2 7 12 0 1 0 13
14 บ้านนาสะแบง 2 3 0 5 13 5 2 0 20
15 อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 2 2 1 5 18 1 0 0 19
16 อนุบาลรัชดา 2 2 1 5 13 1 0 1 14
17 บ้านโนนสว่าง 2 2 0 4 11 3 0 1 14
18 บ้านนาซาว 2 2 0 4 9 1 0 0 10
19 สังวาลย์วิทย์ ๑ 2 1 1 4 14 3 0 0 17
20 บ้านหนองหมู 2 1 0 3 12 0 1 1 13
21 บ้านท่าส้มโฮง 2 1 0 3 7 4 0 0 11
22 บ้านนาทราย 2 1 0 3 7 0 0 0 7
23 บ้านหนองแก่งทราย 2 0 3 5 13 3 1 0 17
24 บึงของหลงวิทยา 2 0 2 4 15 1 0 1 16
25 บ้านห้วยไม้ซอด 2 0 0 2 10 3 1 0 14
26 บ้านดอนเสียด 2 0 0 2 7 2 1 0 10
27 กัลยาณิวัฒนา 2 2 0 0 2 4 4 0 1 8
28 บึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 1 3 4 8 9 0 0 0 9
29 บ้านห้วยลึก 1 2 0 3 7 2 0 0 9
30 ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 1 2 0 3 7 0 0 0 7
31 บ้านดงสว่าง 1 2 0 3 3 0 0 0 3
32 บ้านหนองโดดอนเสียด 1 1 4 6 15 1 3 0 19
33 บ้านท่าไร่ไทยเจริญ 1 1 3 5 19 7 1 1 27
34 บ้านหนองฮูฝอยลม 1 1 2 4 18 3 0 0 21
35 บ้านโนนสวาง 1 1 1 3 9 1 1 0 11
36 เลิดสิน 1 1 1 3 8 1 0 1 9
37 บ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 1 1 1 3 6 0 0 0 6
38 บ้านนาอ่าง 1 1 0 2 7 3 1 0 11
39 บ้านศรีนาวา 1 1 0 2 5 0 0 0 5
40 บ้านซำบอน 1 1 0 2 3 0 0 0 3
41 บ้านนาสิงห์ 1 0 1 2 8 2 0 1 10
42 บ้านนางัวสายปัญญา 1 0 1 2 7 2 1 1 10
43 บ้านนาขาม (ศรีชมภู) 1 0 1 2 7 2 0 0 9
44 หอคำพิทยาสรรค์ 1 0 0 1 8 3 2 0 13
45 บ้านไร่สุขสันต์ 1 0 0 1 8 1 0 1 9
46 ชุมชนสมสนุก 1 0 0 1 5 2 0 1 7
47 บ้านนาสวรรค์ 1 0 0 1 5 1 0 0 6
48 บ้านชุมภูทอง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
49 บ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
50 บ้านโคกหนองลาด 1 0 0 1 3 0 0 0 3
51 บ้านหนองบัวแดง 1 0 0 1 2 2 0 1 4
52 อนุบาลวิภาวี 1 0 0 1 2 2 0 0 4
53 บ้านโคกนิยม 1 0 0 1 2 1 0 0 3
54 บ้านหนองจันทน์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
55 โคกสำราญพรสวรรค์ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
56 บ้านซ่อมกอก 1 0 0 1 1 0 1 0 2
57 บ้านพรสวรรค์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 หนองสิมโนนสวรรค์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 อนุบาลบัณฑิตอักษร 1 0 0 1 1 0 0 0 1
60 ประสานมิตรวิทยา 0 4 3 7 17 1 3 0 21
61 บ้านนาเจริญ 0 3 0 3 12 1 0 1 13
62 บ้านโนนยางคำ 0 3 0 3 7 1 0 0 8
63 อนุบาลโซ่พิสัย 0 3 0 3 7 0 1 0 8
64 บ้านดอนหญ้านาง 0 2 1 3 9 3 0 0 12
65 บ้านนาต้อง 0 2 0 2 13 0 1 0 14
66 อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 0 2 0 2 10 4 0 0 14
67 บ้านสะง้อ 0 2 0 2 2 1 0 0 3
68 บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 0 1 3 4 21 5 0 0 26
69 บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 0 1 3 4 18 5 1 0 24
70 บ้านห้วยสามยอดเทวกุล 0 1 2 3 6 1 1 0 8
71 อนุบาลกมลวรรณ 0 1 2 3 6 1 0 0 7
72 มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ 0 1 2 3 5 1 0 0 6
73 บ้านหนองผักแว่น 0 1 1 2 10 0 1 0 11
74 บ้านนาดง 0 1 1 2 7 2 0 0 9
75 บ้านนาเหว่อโนนอุดม 0 1 1 2 6 2 0 0 8
76 บ้านนาคำ 0 1 1 2 5 3 0 2 8
77 บ้านหนองยาว 0 1 1 2 4 0 0 0 4
78 บ้านท่าศรีชมชื่น 0 1 1 2 3 2 0 0 5
79 บ้านนาขาม 0 1 1 2 2 0 0 0 2
80 บ้านสามหนอง 0 1 0 1 9 0 1 0 10
81 บ้านโคกกลาง 0 1 0 1 8 3 0 1 11
82 บ้านหนองบัวงาม 0 1 0 1 6 2 0 1 8
83 ไทยรัฐวิทยา 51 0 1 0 1 6 1 2 0 9
84 ท่าไร่วิทยา 0 1 0 1 6 1 0 1 7
85 บ้านใหม่สามัคคี 0 1 0 1 5 1 0 0 6
86 บ้านเหล่าถาวร 0 1 0 1 4 1 0 1 5
87 บ้านกุดสิม 0 1 0 1 3 2 0 0 5
88 บ้านห้วยเซือมเหนือ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
89 สันติสุขเจริญราษฎร์ 0 1 0 1 3 1 0 0 4
90 บ้านห้วยก้านเหลือง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
91 บ้านห้วยทราย 0 1 0 1 3 0 0 0 3
92 บ้านใหม่ศรีชมภู 0 1 0 1 1 0 0 0 1
93 อนุบาลเลิศปัญญา 0 0 2 2 6 0 0 1 6
94 บ้านห้วยเซือมใต้ 0 0 2 2 4 2 0 0 6
95 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 0 0 2 2 3 1 0 0 4
96 บ้านหัวแฮต 0 0 1 1 14 3 1 0 18
97 บ้านห้วยผักขะ 0 0 1 1 11 1 2 0 14
98 อนุบาลเซกา 0 0 1 1 11 0 0 1 11
99 บ้านหนองพันทา 0 0 1 1 8 1 1 0 10
100 บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 0 0 1 1 6 1 0 0 7
101 อนุบาลนวรัตน์ 0 0 1 1 6 1 0 0 7
102 อนุบาลบุ่งคล้า 0 0 1 1 5 5 0 0 10
103 บ้านบัวโคก 0 0 1 1 4 5 1 0 10
104 โสกก่ามนาตาไก้ 0 0 1 1 4 0 0 1 4
105 บ้านทองสาย 0 0 1 1 4 0 0 0 4
106 บ้านเหล่าทองหลาง 0 0 1 1 3 2 0 0 5
107 บ้านโนนแก้วโพนทอง 0 0 1 1 3 2 0 0 5
108 ไทยรัฐวิทยา ๕๑ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
109 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 1 1 3 1 0 0 4
110 บ้านโนนม่วง 0 0 1 1 3 0 0 1 3
111 บ้านไร่โนนสำราญ 0 0 1 1 3 0 0 0 3
112 โนนสาสวรรค์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
113 บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
114 บ้านโสกโพธิ์โสกพอก 0 0 1 1 2 0 0 0 2
115 บ้านคำภู 0 0 1 1 1 0 1 0 2
116 บ้านศรีสว่างพัฒนา 0 0 1 1 1 0 0 2 1
117 บ้านต้องโคกกระแซ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
118 บ้านท่าไคร้ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
119 บ้านท่าเชียงเครือ 0 0 0 0 11 2 2 0 15
120 บ้านโนนสำราญยางเรียน 0 0 0 0 7 1 0 0 8
121 บ้านโนนสวรรค์ 0 0 0 0 6 2 0 0 8
122 บ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 0 0 0 0 6 1 0 1 7
123 ชุมชนบ้านหนองหิ้ง 0 0 0 0 6 0 0 0 6
124 อนุบาลจินตนาปัญญาเลิศ 0 0 0 0 5 3 1 0 9
125 บ้านคำบอน 0 0 0 0 5 2 0 0 7
126 สิริภัทรวิทยา 0 0 0 0 5 2 0 0 7
127 บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 0 0 0 0 5 1 1 0 7
128 บ้านคลองเค็ม 0 0 0 0 5 0 0 0 5
129 บ้านห้วยลึก ( ศรีวิไล ) 0 0 0 0 5 0 0 0 5
130 บ้านหนองจิก 0 0 0 0 4 2 1 0 7
131 บ้านโคกสวาง 0 0 0 0 4 2 0 0 6
132 บ้านตาลเดี่ยว 0 0 0 0 4 1 0 0 5
133 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 4 0 1 0 5
134 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 4 0 0 1 4
135 บ้านแสงอรุณ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
136 บ้านนาคำแคน 0 0 0 0 3 4 0 1 7
137 จินตนาปัญญาเลิศ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
138 บ้านพันลำ "เจริญวิทยา" 0 0 0 0 3 2 0 0 5
139 บ้านศรีชมภู 0 0 0 0 3 2 0 0 5
140 โคกบริการสันกำแพง 0 0 0 0 3 1 1 0 5
141 บ้านขามเปี้ย 0 0 0 0 3 1 0 0 4
142 บ้านบึงกาฬ 0 0 0 0 3 0 1 0 4
143 บ้านท่ากกต้อง 0 0 0 0 3 0 0 1 3
144 บ้านถ้ำเจริญ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
145 บ้านหาดแฮ่ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
146 บ้านเหล่าคาม 0 0 0 0 3 0 0 0 3
147 หนองจิก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
148 ชุมชนบ้านตูม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
149 บ้านท่าคำรวม 0 0 0 0 2 1 0 1 3
150 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 0 0 0 0 2 1 0 1 3
151 บ้านดอนปอ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
152 กัลยาณิวัฒนา ๒ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
153 บ้านดงโทน 0 0 0 0 2 1 0 0 3
154 บ้านท่าดอกคำ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
155 บ้านไคสี 0 0 0 0 2 1 0 0 3
156 อนุบาลปากคาด 0 0 0 0 2 0 1 0 3
157 บ้านท่าสะอาด 0 0 0 0 2 0 0 1 2
158 บ้านดาลบังบด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
159 บ้านดงชมภู 0 0 0 0 2 0 0 0 2
160 บ้านเหล่าใหญ่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
161 บ้านโนน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
162 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
163 บ้านโสกบง 0 0 0 0 2 0 0 0 2
164 บ้านต้องโคกกะแซ 0 0 0 0 1 4 1 1 6
165 บ้านทุ่งทรายจก 0 0 0 0 1 3 0 0 4
166 บ้านคำแก้วโนนสามัคคี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
167 ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
168 ธเนตรวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
169 บ้านทรัพย์วังทอง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
170 บ้านท่ากกแดง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
171 บ้านห้วยเล็บมือ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
172 แก่งอาฮง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
173 บ้านนาคำนาใน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
174 โนนเหมือดแอ่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
175 บ้านคำแก้ว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
176 การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาวัดธรรมาธิปไตย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
177 บ้านคำไชยวาล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านดงเสียด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านดอนแพง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
181 บ้านนาจาน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
182 บ้านนาป่าน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านป่าไร่โนนม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านวังยาว 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านสร้างคำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านหนองเข็ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านหนองเดิ่นทุ่ง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านหนองเดิ่นท่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านห้วยเรือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านเหล่าหนองยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านโนนจำปา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านโนนยาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
193 บ้านใหม่ศรีชมภู 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 หนองแสงประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านหนองตอ 0 0 0 0 0 3 0 1 3
196 บ้านดงกระพุงหนองนาแซง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
197 บ้านบ่อพนา 0 0 0 0 0 1 2 0 3
198 บ้านนาเจริญวิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
199 บ้านคลองทิพย์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
200 บ้านท่าโพธิ์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
201 บ้านหนองผักแว่น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
202 บ้านห้วยลึก ( โซ่พิสัย) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
203 บ้านสรรเสริญ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
204 บ้านห้วยคอม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
205 บ้านหนองบัวน้อย 0 0 0 0 0 0 0 1 0
206 บ้านโนนประเสริฐ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
207 อนุบาลเย็นจิต 0 0 0 0 0 0 0 1 0
208 บ้านท่าสวาทท่าลี่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 บ้านหนองชัยวาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 109 109 98 316 1,105 252 60 44 1,417