เปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขัน สาระวิทยาศาสตร์
เปลี่ยนแปลงเวลาการแข่งขัน ดังนี้
(1) การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล จากเดิม "13.00-17.00 น." เป็น "09.00-17.00 น." ส่วนวัน และสถานที่คงเดิม
(2) การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภร่อนนาน จากเดิม "13.00-17.00 น." เป็น "09.00-17.00 น." ส่วนวัน และสถานที่คงเดิม
วันอังคาร ที่ 03 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:33 น.