การสำเนาบัตรของคณะกรรมการตัดสิน
ให้คณะกรรมการตัดสินทุกท่าน ได้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการมาในวันตัดสินผลการแข่งขันด้วย
วันพุธ ที่ 04 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:11 น.