รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กชายนฤนาถ  ครูลอง
2. เด็กชายเสกสรรค์  สมนึก
 
1. นายอิสรา  ผลานาค
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ตะดวงดี
2. เด็กชายศุภวิทย์  จำปาบุรี
 
1. นายแสงทอง  สัพโส
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 1. เด็กชายณัฐภัทร  อ่อนสี
2. เด็กชายไกรวิชญ์  แก้ววิเศษ
 
1. นายศุภกร  บุญไชย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 91.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายพสธร   กุมกี
2. เด็กชายเศรษฐวัฒน์  ศรีเชียงสา
 
1. นายศุภชัย  สาขามุละ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กชายก้องภพ   ศรีชัย
2. เด็กชายธนวัฒน์   กลุ่มกระโทก
 
1. นางรุ่งนะภาพร  สีทะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สายแสน
2. เด็กชายธีรพันธ์  เทียนไสย์
3. เด็กชายพชร  แก้วหงษ์
4. เด็กหญิงภัครมัย  อัยวรรณ
5. เด็กหญิงอริญา  อุสันษา
 
1. นางสาวสิริพร  ผลจันทร์
2. นางสาวทิพวรรณ  ตะดวงดี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. นางสาวชุติพร  แดงสะอาด
2. นางสาวทิพวรรณ  จันเหลือง
3. เด็กชายภูมินทร์   คำแดง
4. เด็กชายศิระวิทย์  ประชาโรจน์
5. นางสาวศิริณณา   ไชยแก้ว
 
1. นางรุ่งนะภาพร  สีทะ
2. นายชัยยะเดชต์  มาดี
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเสียด 1. เด็กชายธนภูมิ  อุผา
2. เด็กหญิงบุษกร  นรชาญ
 
1. นางมาลินี  คำภูษา
2. นางบัวสร  เสียงล้ำ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  วีระชาติ
2. เด็กหญิงอารยา  คำบัว
 
1. นายคนอง  อาจโยธา
2. นางสาวอุ่นเรือน  ไกรรัตน์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิดสิน 1. เด็กชายภาสกร  วิลัยคุณ
2. เด็กหญิงวารุณี  สังจังวาง
 
1. นายอุดม  ยาวะระ
2. นางปราณี  ยาวะระ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์ญาณัฐ  คุณขอนยาง
 
1. นางสาวสโรชา  มีชัยวัฒนกุล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงกังสดาล  จักสาร
 
1. นางสาวสโรชา  มีชัยวัฒนกุล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1. เด็กหญิงวราภรณ์  คะเมรุพันธ์
 
1. นางสาวนุชรินทร์  อินทร์แสง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กหญิงณฏฐา  อุษาพันธ์
 
1. นางสาวสโรชา  มีชัยวัฒนกุล
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 1. เด็กหญิงวิภา  พีระวงค์
 
1. นางวิลเรียม  จันทร์ทองศรี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม 1. เด็กหญิงชลิตา  พรมจินดา
 
1. นางกาญจนา  สารณีย์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เอื้อการณ์
 
1. นางสาวนุชรินทร์  อินทร์แสง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม (ศรีชมภู) 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  จันโนนแซง
 
1. นายยุทธนา  สุวรรณเจริญ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงนพสรณ์  ประครองพันธ์
2. เด็กหญิงอารยา  บัวพันธ์
 
1. นางปาณิสรา  ประครองพันธ์
2. นางสาววรัชยา  จันทร์โคตร
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านศรีนาวา 1. เด็กหญิงดารณี  คำทรัพย์
2. เด็กหญิงสุวิภาวดี  โคตร์ทะแก
 
1. นางสาววรัญญา  สุดโลก
2. นางสาวเพียงพร  กุทอง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กหญิงรัตติกาล  จันทร์โต
2. เด็กหญิงเจนจิรา  ต้นหา
 
1. นางชนิตา  ทองคำ
2. นางสาวกัลยกร  ชัยบัณฑิต
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. เด็กหญิงกัตติกา  กุลนาชัย
 
1. นางวะนิดา   โยธารินทร์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กชายจักรพงษ์  จันทร์น้ำคำ
2. เด็กชายชิติพัทร  วงค์ชาลี
3. เด็กชายไชยวัฒน์  ลุสุข
 
1. นายภูษิต  วรรณฤกษ์
2. นายณัฐพงศ์  เขียวน้ำชุม
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนเสียด 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ผิวขำ
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ศรีสุภา
3. เด็กหญิงวรรณภา  ดำเดียว
 
1. นายบรรดาล  ศรีดาดิษฐ์
2. นางไพรมณี  ศรีดาดิษฐ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กชายชาญชัย  แก้วสาลี
2. เด็กชายศราวุท  สีชาติ
3. เด็กชายโชคทวีสุข  สีพรม
 
1. นางสาวภัควดี  รักษ์โคตร
2. นางชนิตา  ทองคำ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัชดา 1. เด็กหญิงเภตรา  บุญยณกุล
 
1. นางขณิฐา  ช่วยพิทักษ์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงสว่าง 1. เด็กหญิงธันวา   ขาวแต
 
1. นางสาวจุฑามาศ  ด่านพิมาย
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลรัชดา 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ปัดถาทุม
 
1. นางชลธิชา  ชัยภิบาล
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กชายปิ่นแก้ว    อึ่งลี
 
1. นายพิชิต   ปัญญาประชุม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   ดีแป้น
 
1. นางประภัสษร   ปัญญาประชุม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสำราญพรสวรรค์ 1. เด็กหญิงวรวลัญช์  ผันผ่อน
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  คำหวาน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุดมชัย
 
1. นางสาวธัญชนก  ทุมโยมา
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายปัญจพล  สากำปัง
 
1. นายณัฐวุฒิ  หอมแพน
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กชายกฤษฎา   เมาท่าซวย
 
1. นายศักดิ์ชาย   ปัญญาประชุม
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงบัง 1. เด็กหญิงปวีณา   กฤษณากาญ
 
1. นางประภัสษร   ปัญญาประชุม
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายปิยวัฒน์  แสนศรีมนต์
 
1. นายนัฐพงษ์  เชิดตระกูลศิลป์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 1. เด็กชายปุณยวีร์  ศรีวิเชียร
 
1. นายภีรภาพ  วิณโรจน์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กหญิงศิริธร  โวชัย
 
1. นางสมลักษณ์  สุวรรณวงศ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยลึก 1. เด็กชายอัครพล  ชาดี
 
1. นายพรชัย  ธนะก่ำ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวิภาวี 1. เด็กหญิงกรกมล  นันนิยงค์
2. เด็กหญิงกรรณิกา  ทานัน
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วงศ์มณี
4. เด็กชายขวัญชัย  เขียนเขต
5. เด็กหญิงชนาภา  ยิ่งยืน
6. เด็กหญิงชิรญาณ์  สืบสวน
7. เด็กหญิงช่อขวัญ  ขุ่ยร้านหญ้า
8. เด็กหญิงฑิมพิกา  พลท้าว
9. เด็กหญิงทัศนมล  บุญศรีเลิส
10. เด็กหญิงทิพรัตน์  นาเวียง
11. เด็กหญิงธิดารัตน์  ดวงบุปผา
12. เด็กชายนราชัย  เขียนเขต
13. เด็กชายปุณวัฒน์  ผายพันธ์
14. เด็กหญิงมยุรฎา  บุตรจันทร์
15. เด็กชายรชกร  แก้วกัญญา
16. เด็กชายวชิรวัฒน์  หวังหมู่กลาง
17. เด็กชายวรเมธ  สุพร
18. เด็กชายวุฒิชัย  นนทะภา
19. เด็กหญิงศศิกาน  แสงอรุณ
20. เด็กหญิงแพรพิไล  แซ่ตั้ง
 
1. นายภานุพันธ์  สุวรรณวงศ์
2. นางสาวภาวิณี  สุวรรณวงศ์
3. นางสาวชลิดา  อุปชัย
4. นายนิติรัฐ  โมมา
5. นายประสิทธิ์  จำปาหอม
6. นางสาวปพิชญานันท์  พรรษา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไผ่ 1. เด็กชายทรงพล  โสดา
2. เด็กชายพัชรพล  โสดาดี
3. นายภูธเนตร  ปิตตาทาสา
4. นายวรากร  บุญกว้าง
5. เด็กชายสุริยันต์  เราะไทยสงค์
6. นายอนิรุธ  นาแพงเมือง
 
1. นางสาวนิติยา  บุตรี
2. นางสาวอังศุมาลิน  โคตะสิงห์
3. นางสาวพัชรีพร  อุดชุมนารี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซาว 1. นายลาภิน  ศรีเฉลียว
 
1. นางสาวนัตยา  พิมวัน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 1. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วแสงอ่อน
 
1. นางเปรมใจ  นุเคราะกัน
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 1. เด็กชายสวัสดิราช  ผาทอง
 
1. นายมารุต  ผุดผาด
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนสมสนุก 1. เด็กหญิงชนากานต์  เพียรคำ
 
1. นางบุญสิริ  หมื่นโรจน์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายคณิศร   เทพโคราช
 
1. นางสาวลำไพร  เพียดจันทร์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 1. เด็กชายสวัสดิราช  ผาทอง
 
1. นายมารุต  ผุดผาด
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1. นางสาวณฤดี  ศรีคุณ
 
1. นายครุฑทอง  หอมชื่น
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด 1. เด็กหญิงศิรินภา  แสงพนา
 
1. นางสาวมัลลิกา  จันทร์ศิริ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. นายณัฐชัย   ชัยบัณฑิต
 
1. นางน้ำฝน  พงษ์ญาติ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไผ่ 1. นางสาวสุพัฒตรา  โจทย์พิมาย
 
1. นายคณิต  วรสาร
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 1. เด็กชายธีรภัทร  สัพโส
 
1. นางน้ำฝน  พงษ์ญาติ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงกาฬพิทักษ์ศึกษา 1. เด็กชายวรกิจ  สมหวัง
 
1. นางสาวเกศสุดา  รูปเหลี่ยม
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ 1. เด็กหญิงอาภัสรา  คำภูษา
 
1. นายณัฐพงษ์  พลหน่วยตระกูล
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กหญิงนิรชา  นามวิชา
 
1. นายสำราญ  อัครพัฒน์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. นางสาวกัญญามาศ   แสงกล้า
2. นายจักรกฤษณ์   บุตรโพธิ์
3. นายชุมพร   สันประภา
4. เด็กชายณธภัค    รูปคม
5. นางสาวดารารัตน์    สีวิบุญทร
6. เด็กหญิงดาวประกาย    มาบุญ
7. นายต่อตระกูล   ช่องวารินทร์
8. เด็กหญิงถิรดา   สารธิราช
9. เด็กชายธนากร   ไททอง
10. เด็กชายธนากร   เอิบผักแว่น
11. เด็กหญิงนนพิชา   จันทะชิต
12. นางสาวนริศรา   ทองยศ
13. นางสาวนารีรัตน์   เทวะกุล
14. นางสาวน้ำค้าง   ดงใหญ่
15. เด็กหญิงปนันดา   เต็มวงค์
16. เด็กหญิงปริชาติ   บุตรนิน
17. เด็กชายพงษ์เพชร   วิลัยราญ
18. นางสาวพรรณิดา   สายทอง
19. เด็กหญิงพลอยประธาน   พวงสายหยุด
20. นายภาคิน   โพธิจักร
21. เด็กชายรัชนนท์    เพชรท้วม
22. เด็กชายวสันต์   เรืองสุวรรณ
23. นางสาววัชรมน   ทุมทอง
24. นายวัฒนา   รอดอุโป
25. นายวายุ   มหาดไทย
26. เด็กชายวิจักษณา   โพธิ์สว่าง
27. เด็กชายวิเชียร   โคตรปัญญา
28. นายศราวุธ   คำแหลงพล
29. นางสาวศิรินทิพย์   คำกิจ
30. เด็กชายสังคกร    ธงชัย
31. นายสันติกรณ์   ทึงสร้างแป้น
32. นางสาวสุกัญญา   พงกระเสริม
33. นางสาวสุดารัตน์  ซุ้ยอุ้ย
34. นางสาวสุพรรณษา  ชัยสิทธิ์
35. นางสาวสุมินตรา   พงกระเสริม
36. เด็กชายสุรนัน   ประบุญเรือ
37. เด็กชายอดิศร   คำชมพู
38. เด็กหญิงอภิญญา    ลั่นอารัญ
39. เด็กหญิงอภิญญา    สินแสวง
40. เด็กชายเกียรติศักดิ์    ทองคำ
 
1. นายเอกลัษณ์   มีนาภา
2. นางนงพร   พรนิคม
3. นางรุ่งตะวัน   พานน้อย
4. นายอิสระ   มุงคุณ
5. นายสยุมภู  ชัยปัญหา
6. นายพชรพล   คิอินธิ
7. นางสาวพัชรีพร   นามบุญลือ
8. นางสาวมธุรส   บัณฑิตกุล
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กชายนันต์ทกร  ยกเทพ
 
1. นางอุไรวรรณ  พงษ์สุวรรณ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กหญิงวนิดา  จุลฑา
 
1. นายรัตนเดช  การเกษม
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 1. เด็กหญิงกรรธิมา  แสงวงษ์
2. เด็กหญิงกลุธิดา  แคนทะนี
3. เด็กหญิงจันทรกานต์  วรชินา
4. เด็กหญิงชนิกานต์  จำมะเขือ
5. เด็กหญิงชลดา  ภูศิริ
6. เด็กหญิงชุติมณฑ์  สิทธิเสน
7. เด็กหญิงฐิติมา  โทอรัญ
8. เด็กชายณัฐฎกร  วงษามิ่ง
9. เด็กชายณัฐพงษ์  อุปฮาด
10. เด็กชายณัฐพล  ทัศนิยม
11. เด็กชายธนายุต  ศรีเมืองไพร
12. เด็กหญิงธันยบูรณ์  ด้วงหว้า
13. เด็กหญิงธิดา  ลาแพงศรี
14. เด็กชายธีรเดช  พละมา
15. เด็กหญิงนฤมล  ชัยยนต์
16. เด็กชายบุญรอง  คุณวงศ์
17. เด็กชายปฏิภาณ  ดวงเลิศ
18. เด็กหญิงปภาพินน์  นามแก้ว
19. เด็กหญิงปราณี  ธรรมราช
20. เด็กหญิงปาลิดา  เหลือกคำไหล
21. เด็กหญิงพันธิตรา  วงษามิ่ง
22. เด็กชายพีระพงษ์  สืบสิงห์
23. เด็กชายภาณุวัฒน์  ภูหัวไร่
24. เด็กชายภานุพงษ์  รอดกลาง
25. เด็กชายภูมิภัทร  ภารนิกร
26. เด็กชายภูรัตน์  ภูงามนิล
27. เด็กหญิงมะลิวัลย์  เชิญชม
28. เด็กชายรัชชานนท์  ด้วงหว้า
29. เด็กหญิงวราพร  ลีสมโภชน์
30. เด็กหญิงศิราพร  พละสาร
31. เด็กหญิงศิริวรรณ  คุณมี
32. เด็กชายสหรัฐ  คงวุฒิ
33. เด็กชายสุชาครีย์  วงษามิ่ง
34. เด็กหญิงสุภาพร  เศรษฐวิบูลย์
35. เด็กชายอนันต์  นวนิยม
36. เด็กชายอภิรักษ์  ไชยยนต์
37. เด็กหญิงุสุธาสินี  สุทธิประภา
38. เด็กชายเจษฎากร  เทียนไทยสงค์
39. เด็กหญิงเบญญาภา  เต็มเปี่ยม
40. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ทองบ่อ
 
1. นายณัฐพล  เอกสะพัง
2. นายจิรศักดิ์  กล้าวิจารณ์
3. นางสาวศรินทิพย์  งามเหลือ
4. นายภูษิต  วรรณฤกษ์
5. นายธนวัฒน์  พละกลาง
6. นายรัฐพล  พิณพงษ์
7. นางนฤมล  พละกลาง
8. นางเสามณี  จันทร์ไทย
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 1. เด็กชายจตุรพร  ดาสามผง
2. เด็กชายชาติสยาม  สพสิงห์
3. เด็กชายธงชัย  มูลลี
4. เด็กชายนิพนธ์  ดาสามผง
5. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  วงศ์คำ
6. เด็กหญิงสายพิณ  คูณขอนยาง
7. เด็กหญิงอภิญญา  โยธาศรี
8. เด็กหญิงิปิยะธิดา  สีม่วง
 
1. นางทันสมัย  ทิพย์นม
2. นางละมัย  ดรสุวรรณดี
3. นางกัญจนา  สัพโส
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 1. เด็กหญิงจริญญา  ขวัญศิริ
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ทองคำ
3. เด็กชายธนกฤต   คิมหันต์
4. เด็กชายพีระพัฒน์    พิมพ์ท่าโพธิ์
5. เด็กหญิงลลิตา   อุ่นสนิท
6. เด็กชายศักดิ์ชัย   ทองสี
7. เด็กหญิงสุกัญญา  ผลบุญ
8. เด็กชายเจษฎา   พรมท่อน
 
1. นางมาลา  โลตเวียท
2. นางสาววิลาสินี  วิชิต
3. นางสาวหนึ่งฤทัย   มงคลสูตร
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 1. เด็กหญิงชนินาถ  ไพรพฤกษ์
2. เด็กหญิงฑาริกา  เราะหะนะ
3. เด็กหญิงพรรพษา  ไข่มุก
4. เด็กหญิงศุภาวดี  ชินจำปา
5. เด็กหญิงใบเฟิร์น  ปัญญารส
6. เด็กหญิงไอรินทร์  โพธิสาร
 
1. นางสาวดลนภา  เหิมหอม
2. นางไข่ขวัญ  เทพทอง
3. นางสาวปาริฉัตร  คำเห็น
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสีไค 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   เณรพลอย
2. เด็กหญิงจิตรลดา   ผุยหลวง
3. เด็กหญิงปาริชาต   มาตย์เมือง
4. เด็กหญิงปาริชาติ   ชัยสมทิพย์
5. เด็กหญิงพจนาถ   วงษ์ชมภู
6. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   แนบกลาง
7. เด็กหญิงศศินา   พิสัยยัง
8. เด็กหญิงสุนันทา   จันทร์พินิจ
9. เด็กหญิงสุภัชชา   บุญคำภา
10. เด็กหญิงอริสา   วิณโรจน์
11. เด็กหญิงอารีญา   วิณโรจน์
12. เด็กหญิงเพ็ญนภา   สารณีย์
 
1. นางนฤมล  วสันต์
2. นางนิตยา  ภูกัน
3. นางเขมิกา  รัตนวรรณี
4. นางมณฑนา  หงษ์สุวรรณ
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทราย 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศาลาแดง
2. เด็กหญิงศรีประไพ  วิบูลกุล
3. เด็กหญิงสุนิษา  คำพิฑูลย์
4. เด็กหญิงสุภาวิดา  จันทะวงศ์
5. เด็กหญิงอภิชญา  สมฤดี
 
1. นางบุปผา  สกุลซ้ง
2. นางสุดาวัลย์  กาญจนสุขเมฆิน
3. นางเก็จมณี  อินทะวงศ์
4. นางสาวสุพรวดี  บัวมาตร
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กหญิงชุติมา  นามบุญศรี
2. เด็กหญิงปิยทัช  ห้วยทราย
3. เด็กหญิงพีรดา  สุวรรณวงษ์
4. เด็กหญิงภัคจิรา  ธงชัยธีรเดช
5. เด็กหญิงวสุรัตน์  ตรงดี
6. เด็กหญิงสุทธิดา  รอดอุปโป
7. เด็กหญิงอทิตยา  เฮืองบุญศรี
8. เด็กหญิงเปรมมิกา  จำปาศรี
 
1. นางสาววิภาลัย  วงษา
2. นางสาวนิชนันท์  แซปัง
3. นางสาวจรัสศรี  มาลาหอม
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแสง 1. เด็กหญิงจินตนา  คล้อยจันทึก
2. เด็กชายจินตภัทรา  สภา
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อึ่งไพร
4. เด็กหญิงชมภูนุช  โยควัตร์
5. เด็กชายธีระวัฒ  แก้ววิลัย
6. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แก้วแนตร
7. เด็กหญิงพัชรีดา  หอมสมบัติ
8. เด็กหญิงลาวัลย์  เหล่าถาวร
9. เด็กชายวรวัฒน์  พุทธปัญโย
10. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีชมภู
11. เด็กชายสัมพันธ์  จ่าคิ้ม
12. เด็กชายสิริศักดิ์  นามจันทร์ดา
13. เด็กหญิงสุนิษา  มูลสันเทียะ
14. เด็กหญิงอุลัยพร  ปิ่นตาพรม
15. เด็กหญิงเมธาวลัย  กุดทองดี
16. เด็กชายไม้เมือง  สุณาวงค์
 
1. นายศิลป์นคร  ไกรรัตน์
2. นางสาวศศิโสภา  แสงกมล
3. นางสาวอริศรา  อรกุล
4. นางวนิดา  จันทร์เพ็ง
5. นายประมูล  บุญปก
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสีไค 1. เด็กหญิงจินตนา   แวงเลิศ
2. เด็กหญิงจิราภร   ดอนมืด
3. เด็กหญิงณัฏฐา  ลุนอุบล
4. เด็กหญิงณัฐธิดา   อภัยโส
5. เด็กหญิงณัฐภรณ์  รุ่งโชติ
6. เด็กหญิงทัดดาว   คำบุดดา
7. เด็กหญิงบัวชมพู   กาบบัว
8. เด็กหญิงปรายฟ้า   ทุมหอม
9. เด็กหญิงพัทธนันท์   หอมเมือง
10. เด็กหญิงพิมพ์สายสาร   สารบรรณ
11. เด็กหญิงศรุตา  ปุณริบูรณ์
12. เด็กหญิงอรินลดา   สาระณี
13. เด็กหญิงอริสา  วิณโรจน์
14. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สารณีย์
15. เด็กหญิงเพ็ญสายธาร   สารบรรณ
16. เด็กหญิงแก้วตา   แพงสีทา
 
1. นางนฤมล  วสันต์
2. นางเขมิกา  รัตนวรรณี
3. นางมณฑนา  หงษ์สุวรรณ
4. นางนิตยา  ภูกัน
5. นางสาวจิราพรรณ  ภูกัน
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนสวาง 1. เด็กชายชินวัฒน์   ศรีสวัสดิ์
2. เด็กชายบูรพา  คำมงคล
3. เด็กชายภรากรณ์   สุรันนา
4. เด็กชายอนุสิทธิ์  เสนีโสด
5. เด็กหญิงอรวรรณ  มุ่งชอบกลาง
 
1. นายวิชัย  เฉยฉิว
2. นางสาวชุติมา  ภูชมศรี
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 1. เด็กหญิงกัญญา  ศรีภิรมย์
2. เด็กหญิงปลิตา  จันทร์โคตร
 
1. นายอภิสิทธิ์  ศรีบุตร
2. นางวิลัยวรรณ  ศรีบุตร
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กชายวัชรพงษ์  คล่องดี
2. เด็กชายวิทวัฒน์  หนองนา
3. เด็กชายศักดิ์ดา  วันทานี
4. เด็กชายสรวิชญ์  จองบุญ
5. เด็กชายเจตนิพัทธ์  มหาราช
6. เด็กชายเจษฎา  สารวรรณ์
 
1. นางสาวสุพรรณา  พลาชัย
2. นางสาวสิริวรรณ   พุกหน้า
3. นางสาวนิตยา  อนันตา
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เสาศิริ
2. เด็กชายจารุ  หอมสุวรรณ
3. เด็กชายธวัชชัย  พรมเทพ
4. เด็กชายนันทิพัฒน์  ไชยปาน
5. เด็กชายวิศวะ  ประมาคะมา
6. เด็กชายศักดา  ภักลา
 
1. นายโสภณ  ขนันทอง
2. นางสาวนรรศน์ชกร  พุฒละ
3. นายนวภเชษฐ์  ในอรชร
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. นายกฤษณ์ดนัย  วงศ์คำจันทร์
2. นายขจรศักดิ์   บุศดี
3. นายดิถดนัย  คะระโส
4. นายทยากร  แสนสุริวงศ์
5. นายพิเชฐพงศ์  สายบัว
6. นายศักดิ์ดา  ทองเจียว
7. นายสมรักษ์  เลิศศิริ
8. นายสิทธิโชค   สิงห์นวล
 
1. นายสุพิจักขณ์  พร้อมจะบก
2. นายสิวะบุตร  ไทยอ่อน
3. นายอานนท์  สมบุตร
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 1. เด็กหญิงทักษพร  กั้วพงษ์
2. เด็กหญิงพรรณิภา  เนตรวงค์
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทาหนองค้า
 
1. นางภัทราพรรณ  อุดมกัลป์
2. นายนิวัตร  สาวงศ์นาม
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทราย 1. เด็กชายวิทวัส  คำอุ่น
2. เด็กหญิงอารียา  ไชยศรี
3. เด็กหญิงอุทุมพร  โสภากุล
 
1. นางเก็จมณี  อินทะวงศ์
2. นางสุดาวัลย์  กาญจนสุขเมฆิน
 
75 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. นางสาวจุฑามาศ  คงระวี
2. นางสาวอสมาภรณ์  อาดี
 
1. นายอดิศักดิ์  พันธุ์บุตร
2. นางสาวเจตตมน  สมคิดสกุล
 
76 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซำบอน 1. เด็กชายกรวิชญ์  จันเรือง
2. เด็กหญิงพชรพร  อินทะศักดิ์
 
1. นางสาวบุญญารัสมิ์  จันทะพันธ์
2. นางจุฑาทิพย์  ธนู
 
77 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1. นายธนธรณ์  ราษี
2. นางสาวนันทวัน  มงคลนำ
3. นางสาวเบญญาภา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายสัญญา  พันพิลา
2. นางสาวสุณีวรรณ์  อ่อนละมุน
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1. นางสาวกานต์ธิดา  สายสุด
2. นางสาวชฎาทิพย์  แสงทับทิม
 
1. นายสัญญา  พันพิลา
2. นางสุภาวดี  พันพิลา
 
79 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแสง 1. เด็กชายกีรติ  สองวงศ์
2. นายอดิศักดิ์  งามเลิศ
 
1. นายพิเชษฐ์  ภูอ่าว
2. นางผกามาศ  เทพรัตน์
 
80 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กชายทานบดี  วงศ์ชมภู
2. เด็กหญิงลลิตา  แก้วกลมรัตน์
 
1. นางสาวจุฑามาศ  สุวรรณวงศ์
2. นางเยาวรัตน์  สมบัติดี
 
81 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาอ่าง 1. เด็กหญิงน้ำฝน  แถววงษ์
2. เด็กหญิงสุวรรณา  สุทธิอาคาร
 
1. นายบดินทร์  โพธิทองดี
2. นายสุทธิโรจน์  เสนีย์วงศ์
 
82 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 1. เด็กชายธีระภัทร  ชาพลเมือง
2. เด็กชายวัชระ  ผิวพรรณ
 
1. นายบัณฑิต  แสนไชย
2. นางชญาดา  อุดมมงคลกิจ
 
83 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาขาม (บึงโขงหลง) 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ลีหัวสระ
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บรรทุปา
 
1. นายประสาน  พรหมเจริญ
2. นางสาวบุษบา  จิตรจักร์
 
84 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 1. เด็กหญิงนฤมล  ชุมพร
2. เด็กหญิงนิรุชา   สีวันนา
 
1. นายประยูร   เรียบร้อย
2. นายภานุ  วงษ์กันหา
 
85 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 1. นางสาวประนิดา  สะตะ
2. นางสาวภาวินี  มูลมะณี
 
1. นายอดิศักดิ์  พันธุ์บุตร
2. นางประรินดา  ขัตติยบุตร
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 1. เด็กชายณัฐพอน  เทศศรีเมือง
2. เด็กชายพีรวัส  รัตนะนารี
 
1. นายบัณฑิต  แสนไชย
2. นางชญาดา  อุดมมงคลกิจ
 
87 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 1. เด็กชายจักรินทร์   กะการดี
2. เด็กหญิงธีราภรณ์   กรวิรัตน์
3. เด็กหญิงศุกกลพักษ์   อัคการ
 
1. นายสุเทพ   วิเวก
2. นางกมลวรรณ   วิเวก
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ถิ่นสีฐาน
2. เด็กชายนนทวัช    วรรณภา
3. เด็กชายศราวรณ์   แสนชมภู
 
1. นายเสถียร   เสนาสี
2. นายสรยุทธ   วิจารณ์
 
89 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ ณะวงค์  ด.ญ.วิยะดา ป้อมแก้ว
2. เด็กหญิงวาสนา  วิริยะขันติกุล
 
1. นางสาวณฐภรรท  ระวิชัย
2. นายศักดา  พันธ์สาย
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 1. เด็กหญิงธันยากร  อินราช
2. เด็กหญิงปนัดดา  สุขดี
3. เด็กหญิงวรพิชชา   พลเดช
 
1. นางสาวนรินทร์  ท้าวแสง
2. นางวรรณภา  สมจันทร์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแสง 1. เด็กชายธีระพงศ์  บัวนาค
2. เด็กหญิงวิไล  น้อยแก้ว
3. นางสาวศิโลรัตน์  แก้ววิลัย
 
1. นางผกามาศ  เทพรัตน์
2. นางเตือนใจ  เศษรักษา
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  คงทัน
2. เด็กหญิงธีีรนาฏ  แก้วดวงดี
3. เด็กหญิงวริญญา  พิมผาสุข
 
1. นางสาวขวัญจิต  อนุลีจันทร์
2. นางจันทญา  ตั้งตระกูล
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กหญิงจิตติมา  ขวัญชัยโย
2. เด็กหญิงนฤมล  พลที
3. เด็กหญิงพิสมัย  พันตรี
 
1. นางจันทญา  ตั้งตระกูล
2. นายสมชาย  ตั้งตระกูล
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 1. เด็กหญิงจีรณัฐชยา  กัณหา
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  แวดอุดม
3. เด็กหญิงนัฐนันท์  กองทรง
4. เด็กหญิงปริญญาพร  ยันตะพันธ์
5. เด็กหญิงวาสนา  นวลอึ่ง
6. เด็กหญิงวิไลพร  เหมพนม
 
1. นางสาววรรณภา  ลีพรม
2. นายสมจิตร  มิตพมา
3. นางสาวติญากรณ์  สิริวัฒนชยกร
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากั้ง 1. เด็กหญิงปณิดา  ต้นสวรรค์
2. เด็กหญิงปภัสสร  ผดุุงแดน
3. นางสาวประกายฟ้า  เคหะฐาน
4. เด็กหญิงปุณยาพร  ศรีพรหม
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  โมกขะศักดิ์
6. เด็กหญิงหยาดฝน  ภูกาสอน
 
1. นายสมชาย  ตั้งตระกูล
2. นางจันทญา  ตั้งตระกูล
3. นางสาวขวัญจิต  อนุลีจันทร์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กหญิงฐิติมา  วินทะวุธ
2. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ปีศิริ
3. เด็กหญิงอภิญญา  ไม้งาม
 
1. นางนฤมล  หัตถสาร
2. นางสาวชลธิชา  เฉลาชัย
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 1. เด็กหญิงธนพร  พันธะ
2. เด็กชายธีรยุทธ  แก้วคำ
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  ผิวพรรณ
 
1. นางสำลี  ศรีสม
2. นายอธิชาติ  นาทันลิ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 1. นางสาวรัตนาภรณ์   กาเผือก
2. นางสาววินัดดา   บุตรศรี
3. นางสาวอัญชลิกา   จอมแก้ว
 
1. นางวิภาดา   ลักขษร
2. ว่าที่ร้อยตรีธนาวุฒิ   สุโรรัมย์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกรกฎ  โพธิทักษ์
2. เด็กหญิงขวัญชีวา  ทองหล่อ
3. เด็กหญิงอันธิกา  บุญยะโพธิ์
 
1. นางกาญจนา  ศรีจันทร์
2. นางชุลีพร  ศรีแก่น
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 1. เด็กหญิงธนารีย์  ไชยแสน
2. เด็กหญิงภัทรลักษณ์  สุพรรณโมก
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ดีโท
 
1. นางสาวดาราพร  แง่พรม
2. นางสิรินทร์  ข่าขันมะลี
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าสีไค 1. เด็กหญิงจิตรลดา   ผุยหลวง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์   พลทะนี
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์   แนบกลาง
 
1. นางมณฑนา  หงษ์สุวรรณ
2. นางเขมิกา  รัตนวรรณี
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1. เด็กหญิงกาญจนา  สารจันทร์
2. เด็กหญิงขนากานต์  อังคณา
3. เด็กหญิงอทิตยา  วาจาสัตย์
 
1. นางอัมพวรรณ์  โคโตสี
2. นางสาววาสนา  ทัพแสนลี
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ ๑ 1. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  ลินน้อย
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  ไชยบุตร
3. เด็กหญิงเมปรียา  อุทัยบุรม
 
1. นางสาวอมรรัตน์  จันทร์อร่าม
2. นางสาวนงค์นุช  ช่างปรุง
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกนิยม 1. เด็กหญิงปภัสรา  ทุมตาลเดี่ยว
2. เด็กหญิงพนิตนันท์   วีระศักดิ์
3. เด็กหญิงภัทรกมล  นันทะมีชัย
 
1. นายศิลป์สำราญ  ไชยสิงห์
2. นางวันเพ็ญ   ไชยสิงห์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาซาว 1. เด็กหญิงชญานิน  แสนสุภา
2. นางสาวทิพรัตน์  คำมุงคุณ
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  ศรีสุพร
 
1. นางสาวสุชาดา  ปัทวงศ์
2. นางสาวนันทกานต์  สุนา
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหมู 1. เด็กหญิงวิภาพร  เศษฐารักษ์
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ขอสุข
3. เด็กหญิงอริสา  นาคำ
 
1. นางสาวลดาวัลย์  วรรณโสกเชือก
2. นางสาวพิมลรัตน์  ถิ่นไทย
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาแสง 1. เด็กหญิงทัศนีย์  นครศรี
2. เด็กหญิงพิยะดา  ชะโรยศรี
3. เด็กหญิงอรอนงค์  หอมสมบัติ
 
1. นางเตือนใจ  เศษรักษา
2. นางผกามาศ  เทพรัตน์
 
108 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตอักษร 1. เด็กชายกฤติกูล  สมสี
2. เด็กชายพีรพัฒ  วังคำ
3. เด็กชายอริญชัย  คำผาย
 
1. นางสาวสุเมวิญา  สอนโพธิ์
2. นายอนุรักษ์  สอนโพธิ์
 
109 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 1. เด็กหญิงกุลจิรา  กุลแก้ว
2. เด็กหญิงนารีญา  วิลัยปาน
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  กลมเกลียว
 
1. นางประคอง  กลิ่นจันทร์
2. นางนฤมล  สุทธิบรรจง
 
110 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. นายจรัล  สารสอน
2. นางสาวปภาวรินทร์  แคนมา
3. นายอภิวัฒน์  เพียงสุวรรณ
 
1. นางวิภา   จตุโมง
2. นางสาวปัทมา  โพธิ์หล้า
 
111 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กหญิงกัญญา    นาลุงพรม
2. เด็กชายนนทวัฒน์   แสงเพ็ชร์
3. เด็กชายราเชนทร์   คุณธรรม
 
1. นางสาวบวรลักษณ์  วรรณประเภา
2. นางสาวมนัญญา  คำดอกไม้
 
112 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากคาด 1. เด็กหญิงลัลนา  กิเลน
2. เด็กชายเทวราช  มีกุศล
 
1. นางสาวสุพัตรา  ก้อนศรี
2. นางสาวชุติมา  ยิ่งยง
 
113 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายพายุ  สังฤทธิ์
2. เด็กหญิงหทัยมาศ  หมื่นจร
 
1. นางกาญจนา  วังสระ
2. นางนุชการ  จันท์ภูวดล
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไคสี 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  วงศ์คำหาญ
 
1. นายสุรชัย  แก้วเจริญ
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน 1. เด็กหญิงรุจิรา  ศรีมาตร
 
1. นางนิตยา  ภูมิอาจ
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 1. เด็กชายณัฐชนน  โตดสี
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อินทร์ยู่
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 1. เด็กชายศิวะกร  สิทธิรัตน์
 
1. นางชลฎา  นามโคตร
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลปากคาด 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วิชัย
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  หลักทรัพย์
3. เด็กหญิงศุกวรรณ  แก้วยอด
4. เด็กหญิงสายบัว  ศรีบุญเพ็ง
5. เด็กหญิงอนงค์  คำภูวัน
 
1. นางสวภาว์  พูดเพราะ
2. นางสาวสุพัธศรี  มาตา
3. นางสาวกิตติยา  วงศ์ต่างตา
 
119 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทราย 1. เด็กชายธนดล  กุลอัก
 
1. นางสุดาวัลย์  กาญจนสุขเมฆิน
 
120 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคำไผ่ 1. นายยุทธนา  โทดา
 
1. นางธิดารัตน์  โคตรพัฒน์
 
121 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสกก่ามนาตาไก้ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  กลอนสลับ
 
1. นางประภัสสร  อูปจันทร์
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1. เด็กชายชินดนัย  ศรีเสถียร
 
1. นางสาวศิรประภา  ไชยวี
 
123 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 1. เด็กชายจิตติพัฒน์  กวนหลวง
 
1. นางรัศมี  อัคฮาด
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง 1. เด็กหญิงอรณิชา  วัลนี
 
1. นายวุฒิศักดิ์  แสนหอม
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาสะแบง 1. เด็กหญิงกนกณัฐ  แสงทองมา
 
1. นางสาวฐาปนี  มหิมา
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 1. เด็กชายชัยวัฒน์   วันนา
 
1. นายลือชัย  ศรีหริ่ง
 
127 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. เด็กชายนรินทร์  ไกลเมือง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เหล่าจูม
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  สมน้อย
 
1. นางวารุณี  ทรัพย์พงษ์
2. นางรุ่งตะวัน  พานน้อย
 
128 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51 1. เด็กชายธนาทย์  พุดธาอามาตย์
2. เด็กหญิงอริสรา  คนชม
3. เด็กหญิงเข็มพร  ว่องไว
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ประเคนคะชา
2. นางสาวสุพัตรา  นามวงษา
 
129 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสะอาด (บึงกาฬ) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เขียวคาม
2. เด็กชายธีรพงศ์  สิงโต
3. เด็กชายภราดร  ชาพันธ์
 
1. นายชินวุฒิ  คำมูล
2. นายทองไสย  การประดิษฐ์
 
130 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธเนตรวิทยา 1. เด็กชายธนากร  นาหอคำ
2. เด็กชายภูสิษฐ์  อินทร์แสง
3. เด็กชายอัครวิชญ์  กานุสนธ์
 
1. นายสาคร  ทีหอคำ
2. นางสาววิไลกุล  บรรเทิง
 
131 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายณรงค์ชัย  ศรีสว่าง
2. เด็กชายณัฐพล  ตระกลพนม
3. เด็กหญิงสุปราณี  พรมกสิกร
 
1. นางกาญจนา  วังสระ
2. นางนุชการ  จันท์ภูวดล
 
132 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 1. เด็กหญิงชญานิน  ศรีวัตร
2. เด็กหญิงธิติยา  นาหัวนิล
3. เด็กหญิงวิชชุดา  ศรีณรงค์
 
1. นางสาคร  บรรเทา
2. นางพรศิริ  ชัยมานันท์
 
133 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสะง้อ 1. เด็กหญิงชลริดา   รัตนสงคราม
2. เด็กชายภัทรพล   สาธุชาติ
 
1. นางนรินทร์พร  เรี่ยวสกุลชาติ
2. นายสมศักดิ์  วันโย
 
134 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ๒๙) 1. เด็กชายทินกร  สมบัติ
2. เด็กชายอาจสามารถ  บุญประกอบ
 
1. นายประยูร  เรียบร้อย
2. นางสาวเกษร  กิจสามารถ
 
135 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 1. เด็กหญิงจิดาภา  ผาสุข
2. เด็กชายธวัชชัย  วงษ์แวง
3. เด็กชายบัญญพนต์  ศรีประไหม
 
1. นางแดนสวรรค์  สัพโส
2. นางสันทนา  กาพย์กลอน
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 1. เด็กชายจรูญวิทย์  พุฒละ
2. เด็กชายรุ่งตะวัน  รำประโคน
3. เด็กชายสิทธิศักดิ์  สุบิน
 
1. นางพิกุล  ราษี
2. นางสาวมยุรีย์  สุดชาติ
 
137 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กชายศิริชัย  ชมชิต
 
1. นายรัตนเดช  การเกษม
 
138 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 1. นายจักรี  บุญแปลง
 
1. นายสายัญ  ทรายทอง
 
139 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 1. เด็กชายราเชนทร์  ทองเฟื้อง
 
1. นายไพบูลย์  เชื้อสาวะถี
 
140 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 1. นายอรุณชัย   โพธิ์ศรีสม
 
1. นายสยุมภู  ชัยปัญหา
 
141 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กชายธนาภูมิ  สนองเดช
 
1. นางประภาภรณ์  อนันตวุฒิ
 
142 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาทราย 1. เด็กชายกรกฎ  พาหะ
 
1. นางสาวสุพรวดี  บัวมาตร
 
143 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1. เด็กชายศิริชัย  ชมชิต
 
1. นายรัตนเดช  การเกษม
 
144 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 1. เด็กชายธีรภัทร  ชวะเลข
 
1. นายครุฑทอง  หอมชื่น
 
145 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเซกา 1. เด็กหญิงกฤติยา  ประเสริฐสังข์
2. เด็กชายกฤษณะ  ปะวะโพตะโก
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คำใหล
4. เด็กชายกิตติพันธ์  พันธุ
5. เด็กหญิงชนกนันท์  บุญมี
6. เด็กชายชนะชัย  หงษา
7. เด็กชายชินดนัย  สิงห์ทองชัย
8. เด็กชายชินวัตร  บุตรศรี
9. เด็กชายฐิรพงศ์  รักทิม
10. เด็กชายธนภัทร  สีหา
11. เด็กหญิงธัญญาธร  เมืองกลาง
12. เด็กชายธีระสิทธิ์  ยนสิงห์
13. เด็กหญิงนลินี  วะชุม
14. เด็กหญิงบุญอุ้ม  เสี่ยงโชคอยู่
15. เด็กชายพงศกร  ไผ่นอก
16. เด็กหญิงพราวพิมล  สมชัย
17. เด็กหญิงพลอยไพลิน  สมชัย
18. เด็กชายพีรพัฒน์  สุกทน
19. เด็กชายภราดร  เหลาทอง
20. เด็กชายภานุพงษ์  พลแหลม
21. เด็กหญิงมนัชญา  อิงคยุทธวิทยา
22. เด็กหญิงรตน  รัตนวงษ์
23. เด็กหญิงลวิตรา  ศรีโยธี
24. เด็กชายวีระชน  แจ้งบ้าน
25. เด็กหญิงสกุลกานต์  ประสานส่วน
26. เด็กชายสุทัตตรา  ปุริวงศ์
27. เด็กชายสุวรโชติ  ชินเฮือง
28. เด็กหญิงอมิตา  คำประวัติ
29. เด็กหญิงอรอุมา  ถานอาดนา
30. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ธรรมรัตน์เนติ
 
1. นายนฤมิต  ภูแสง
2. นายเอกสิทธิ์  มุมบุญ
3. นายวรัทดล  ไชยตาแสง
4. นางธนัชชา  เที่ยงภักดิ์
 
146 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา ๒ 1. นางสาวกนกวรรณ  พระคุณละ
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  เหล่าสา
3. เด็กหญิงจิตรวิภา  งิ้วฝ้าย
4. เด็กหญิงชื่นนภา  ลำไทยสงค์
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขสวาท
6. เด็กหญิงตริตราภรณ์  อามาตสมบัติ
7. เด็กหญิงธันยากร  อินราช
8. เด็กหญิงธินัฐดา  มณีด่านจาก
9. เด็กหญิงปนัดดา  สุขดี
10. เด็กชายปรัชญา  พรมภักดี
11. เด็กหญิงปิยนัด  สุขดี
12. เด็กหญิงพรชิตา  สมัยใหม่
13. เด็กหญิงพัชรินทร์  กุมารสิทธิ์
14. เด็กหญิงพัชรินทร์  งามมีศรี
15. เด็กชายภัทรชัย  ภูสมสี
16. เด็กชายภัทรพล  ภูสมสี
17. เด็กหญิงมนัสวี  จันทร์พิชัย
18. เด็กชายมังกร  ประนิสอน
19. เด็กชายรุ่งระดิษ  จันทรวงค์
20. นายศักดิ์ดา  จำปานิล
21. เด็กหญิงสกุลตลา  รักพลแสน
22. เด็กหญิงสัจจพร  อัมรา
23. เด็กชายอรรนพ  จันลาด
24. นางสาวอุษา  จันทะสา
25. เด็กชายเทพพิทักษ์  พรมภักดี
26. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ทองที
27. เด็กชายเมธัส   เหลาสา
28. นางสาวเมษา  อามาตสมบัติ
 
1. นายสมัย  แพงศรี
2. นายศราวุฒิ  สีสถาน
3. นางสิรินาฎ  ตรีวรเวทย์
4. นางวรรณภา  สมจันทร์