หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-brm1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นางสุวรรณ์ ชุมสายโรงเรียนบ้านตะโกประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ อ่อนนวลโรงเรียนวัดหนองครกกรรมการ
3. นายภคนันทน์ แช่มรัมย์โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นางลาวัลย์ เปลี่ยนรัมย์โรงเรียนบ้านสมสนุกประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ หยุดยั้งโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
3. นายธัญชนิต มุ่งเจียกกลางโรงเรียนอนุบาลธีรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายศึกษา มุ่งดีโรงเรียนบ้านผไทรินทร์ประธานกรรมการ
2. นายมงคล ทะนันไธสงโรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพกรรมการ
3. นางธิวาพร ธนานุกูลโรงเรียนบ้านลุงม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายชยา ศรีแก้วโรงเรียนบ้านสวายสอประชาบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสุพัตรา กิติพันธ์โรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
3. นายดนุพล ลักษณะเพชรโรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสมส่วน ชิงรัมย์โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิศรา ศรีสมบูรณ์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
3. นางชุติมา ทรัพย์อุดมโรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
4. นายจำลอง การเกษโรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายศรีศักดิ์ แก่นชัยภูมิโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรประธานกรรมการ
2. นายทินกร แทนสูงเนินโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นายสุจิน ประจำโรงเรียนวัดโคกล่ามกรรมการ
4. นายธีระชาติ เสาวพันธ์โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์กรรมการ
5. นายเจษฎา พรหมบุตรโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
6. นายอภิชาติ ชึดนอกโรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการ
7. นายไชยสิทธิ์ ท่องกระโทกโรงเรียนบ้านฝังงากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายศรีศักดิ์ แก่นชัยภูมิโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรประธานกรรมการ
2. นายทินกร แทนสูงเนินโรงเรียนบ้านยางกรรมการ
3. นายสุจิน ประจำโรงเรียนวัดโคกล่ามกรรมการ
4. นายธีระชาติ เสาวพันธ์โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์กรรมการ
5. นายเจษฎา พรหมบุตรโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
6. นายอภิชาต ชึดนอกโรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการ
7. นายไชยสิทธิ์ ท่องกระโทกโรงเรียนบ้านฝังงากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางใยสวาท พันธ์หนองหว้าโรงเรียนวัดละลวดประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย จันทรโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางจีราภัทร ดวงกระจายโรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
4. นางชนันชิตา กระสินรัมย์โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์(สันติภาพพัฒนา)กรรมการ
5. นายอรรถพงศ์ ทองศรีโรงเรียนวัดบ้านหนองกระทิงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางอรุณรักษณ์ พันธ์ุยุราโรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นฯ)ประธานกรรมการ
2. นางผกานันธ์ สร้อยศิริกุลโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕กรรมการ
3. นางสิริกาญจน์ ธัญโรจน์วรภัทร์โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
4. นางสมจิตร เมยไธสงโรงเรียนโนนสวรรค์วิทยากรรมการ
5. นางประทุมมาลย์ ศรีสาธรโรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางบุศรา พิทยานันทกุลโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสมจิต แร่เพ็ชรโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
3. นายภิรมย์ ภักดีเกียรติโรงเรียนบ้านสระคูณกรรมการ
4. นางสาวสุทิน พุทไธสงโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสมบูรณ์ บุราสิทธิ์โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายนายประหยัด โทนหงสาโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งประธานกรรมการ
2. นางอุไรรัตน์ วันล้วนโรงเรียนบ้านโนนศิลากรรมการ
3. นางสาวสมพร ปรินรัมย์โรงเรียนบ้านหนองค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางอนงค์ ศิลปสมศักดิ์โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นางสาวรัติพันธ์ สันรัมย์โรงเรียนบ้านบริหารชนบทกรรมการ
3. นางสาวส้มลิ้ม สะเมนรัมย์โรงเรียนบ้านสระคูณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณ ประสงค์ใดโรงเรียนวัดหนองขุนปราบประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล สุขผดุงโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการ
3. นางผกากรอง ช่างทองโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนูกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นางสาวปัญญาพร แพนดีโรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ประธานกรรมการ
2. นางสมพร ศรีก้อมโรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคารกรรมการ
3. นายกนวรรธน์ จอมไธสงโรงเรียนบ้านกลันทาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายชนินทร์ ธีระเดชากุลโรงเรียนไตรภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายไพจิตร โพธิ์สีดีโรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
3. นายสุเทพ ชัชวาลวิบูลกิจโรงเรียนบ้านประคองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวีรวัฒน์ วงษ์เจษฎาวณิชย์โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อยประธานกรรมการ
2. นายมานิต ไชยรสโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางคำเพียง ไข่สุขโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอมตะ อนุสิทธิ์โรงเรียนบ้านหนองผักแว่นประธานกรรมการ
2. นายบุญมี คำหอมโรงเรียนบ้านโคกหัวช้างกรรมการ
3. นางอุดมศรี ฉกรรจ์ศิลป์โรงเรียนบ้านตะโกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายพรพงษ์ ทิพย์มาศโกมลโรงเรียนวัดโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายอมร บุญทีโรงเรียนบ้านไผทรินทร์กรรมการ
3. นางสาวไพรีราบ สินรัมย์โรงเรียนบ้านกวางงอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายสินชัย ทองนาคโรงเรียนพระครูวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชัชฎาภรณ์ ทวีชาติโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ ภักดีนอกโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายทศเพชร บุญยงค์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายธวัช วิทักษบุตรโรงเรียนบ้านหนองตาดน้อยกรรมการ
3. นางดวงสมร คำหอมโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายบัญชา อามาตย์เสนาโรงเรียนบ้านตลาดควายประธานกรรมการ
2. นายพินิจ ศรีโสภาโรงเรียนบ้านโนนศิลากรรมการ
3. นางสาวฐิติรภัค ไผ่ดีนุกูลโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายนพแก้ว ประยูรเมธาโรงเรียนไตรภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสำเริง ชัญถาวรโรงเรียนบ้านดอนใหญ่กรรมการ
3. นางผกานันท์ สร้อยศิริกุลโรงเรียนวัดขี้ตุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายสมศักดิ์ บุตรศรีโรงเรียนวัดบ้านปราสาทประธานกรรมการ
2. นางสมนึก ลินทองโรงเรียนวัดหนองขุนปราบกรรมการ
3. นางอรญา สิทธิบัวศรีโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายรชต ลิไธสงโรงเรียนวัดหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร โสมกุลโรงเรียนโนนสวรรค์วิทยากรรมการ
3. นายสมชาย ไชยศรีรัมย์โรงเรียนวัดบ้านกระหาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายผจญ โพธิ์วิเศษโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางกชญาภา พันธ์ภูมิโรงเรียนบ้านร่มไทรกรรมการ
3. นายเทพฤทธิ์ บุญผางโรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนวัดหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงกรรมการ
4. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
5. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
6. นายธีรพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายประธานกรรมการ
2. นายก้องเกียรติ พลสงครามโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
3. นายธีรพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนวัดหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงกรรมการ
4. นายธีรพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายทองใบ สะอาดรัมย์โรงเรียนบ้านท้องเรือประธานกรรมการ
2. นางสุขสันต์ ตระกูลรัมย์โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
3. นางอาภรณ์ ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายทองใบ สะอาดรัมย์โรงเรียนบ้านท้องเรือประธานกรรมการ
2. นางสุขสันต์ ตระกูลรัมย์โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
3. นางอาภรณ์ ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสะเกษกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นายก้องเกียรติ พลสงครามโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
7. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
8. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นายก้องเกียรติ พลสงครามโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
7. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
8. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นายก้องเกียรติ พลสงครามโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
7. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
8. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นายอาทิตย์ มณีวรรณโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นายเจษฎา แผ้วพลสงโรงเรียนบ้านหนองปล่องกรรมการ
3. นายวารินทร์ บริบุตรโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นายก้องเกียรติ พลสงครามโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
5. นายสุนทร ขีรัมย์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
6. นายธีระพล เสาวโรโรงเรียนบ้านประคองกรรมการ
7. นายถนอม แก้วแจ่มจันทร์โรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการ
8. นางสาวกัญญาพัชร สุขทองหลางโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายกิตต์ประพัฒน์ พิรุณห์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคกประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ไสยประจำโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการ
3. นายภิรมย์ วัชรินทรางกูลโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางกิตติยาภรณ์ สืบทรัพย์โรงเรียนบ้านกลางเพชร(สุโขวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางจันจิรา หวังผลโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
3. นายบารมี ศรีรักษาโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางกิตติยาภรณ์ สืบทรัพย์โรงเรียนบ้านกลางเพชร(สุโขวิทยา)ประธานกรรมการ
2. นางจันจิรา หวังผลโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
3. นายบารมี ศรีรักษาโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางสุมามาลย์ โขมโนทัยโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นางเจนจิรา อินทาหอมโรงเรียนบ้านโคกระกากรรมการ
3. นายวิทยาเดช เขตจัตุรัสโรงเรียนบ้านหนองตาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางสุมามาลย์ โขมโนทัยโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นางเจนจิรา อินทาหอมโรงเรียนบ้านโคกระกากรรมการ
3. นายศักดา สุขเกษมโรงเรียนฮั่วเคี้ยวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายสุรพล พวงมาเทศโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิพวัลย์ ศรีโคตรโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ สีโทโรงเรียนมหิดลอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอรัญ ปภพอัศวธาดาโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางอรุณรัตน์ นันทะชาติโชติหิรัญโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
3. นายชาญยุทธิ์ นาตะสุตโรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุรพล พวงมาเทศโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นางทิพวัลย์ ศรีโคตรโรงเรียนบ้านหนองแวงกรรมการ
3. นางเสาวนีย์ สีโทโรงเรียนมหิดลอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอรัญ ปภพอัศวธาดาโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ประธานกรรมการ
2. นางอรุณรัตน์ นันทะชาติโชติหิรัญโรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
3. นายชาญยุทธิ์ นาตะสุตโรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา วงศ์แหล้โรงเรียนอนุบาลชำนิประธานกรรมการ
2. นางสุชาลินี วงศ์มนัสนันท์โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวชนัฎฎา สมอโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา วงศ์แหล้โรงเรียนอนุบาลชำนิประธานกรรมการ
2. นางสุชาลินี วงศ์มนัสนันท์โรงเรียนตะโคงสามัคคีกรรมการ
3. นางสาวชนัฎฎา สมอโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายเสริม เจริญศิริโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านโคกสนวนกรรมการ
3. นางพรวิไล จุลเสวกโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ สายแววโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลประธานกรรมการ
2. นายดนุพล ลักษณะเพชรโรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายภูวิศ อินทร์มาโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายเสริม เจริญศิริโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางรุ่งอรุณ อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านโคกสนวนกรรมการ
3. นางพรวิไล จุลเสวกโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ สายแววโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลประธานกรรมการ
2. นายดนุพล ลักษณะเพชรโรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์)กรรมการ
3. นายภูวิศ อินทร์มาโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นางวิไลลักษณ์ ปะโสทะกังโรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝายประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ จำรูญพงศ์โรงเรียนบ้านทะเมนชัยกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ศรีธรรมาโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางสาววิไลลักษณ์ ปะโสทะกังโรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝายประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ จำรูญพงศ์โรงเรียนบ้านทะเมนชัยกรรมการ
3. นางสาวกัลยา ศรีธรรมาโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวชลาลัย วงศ์อารีย์ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางอาริณีย์ วงศ์ศรัทธากุลโรงเรียนบ้านหนองซอแซกรรมการ
3. นางจิตราวดี จิราวัฒนาพรโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
4. นางพัชรี จันทกุลโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการ
5. นางสำเนียง กุงไธสงโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางสาวชลาลัย วงศ์อารีย์ผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรม ม.ราชภัฎบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางอาริณีย์ วงศ์ศรัทธากุลโรงเรียนบ้านหนองซอแซกรรมการ
3. นางจิตราวดี จิราวัฒนาพรโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
4. นางพัชรี จันทกุลโรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาลกรรมการ
5. นางสำเนียง กุงไธสงโรงเรียนบ้านสวายสอ(ประชาบูรณะ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางวริษา สะอาดรัมย์โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5ประธานกรรมการ
2. นางธันตนา พรหมทองพันธ์โรงเรียนวัดบ้านกระหาดกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านสนวนกรรมการ
4. นางเกษร ผลทำมาโรงเรียนหนองโดนปราสาทวิทย์กรรมการ
5. นางปาริฉัตร เจนศิริศักดิ์โรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางวริษา สะอาดรัมย์โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5ประธานกรรมการ
2. นางจินตนา พรหมทองพันธ์โรงเรียนวัดบ้านกระหาดกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ อ่อนนุ่มโรงเรียนบ้านโคกสนวนกรรมการ
4. นางเกษร ผลทำมาโรงเรียนหนองโดนปราสาทวิทย์กรรมการ
5. นางปาริฉัตร เจนศิริศักดิ์โรงเรียนไตรภูมิวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนฤมล จิตต์หาญหัวหน้าภาคสาขานาฏศิลป์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางปัทมา โอรสรัมย์โรงเรียนวัดหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
3. นางนิรชร ทรงบรรพตโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำกรรมการ
4. นางพจนา อาจเอี่ยมโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นางนารี สุขใสโรงเรียนเทศบาล1(บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสาวนฤมล จิตต์หาญหัวหน้าภาคสาขานาฏศิลป์ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางปัทมา โอรสรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
3. นางนิรชร ทรงบรรพตโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำกรรมการ
4. นางพจนา อาจเอี่ยมโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
5. นางนารี สุขใสโรงเรียนเทศบาล1(บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสกาวเดือน เอี่ยมสร้อยโรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายชน คบทองหลางโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางนันทนา จูมจันทร์โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยากรรมการ
4. นางพิมพ์สิริ คำจรโรงเรียนบ้านบุขี้เหล็กกรรมการ
5. นางสาวอรอุษา ปานะโปยโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางสกาวเดือน เอี่ยมสร้อยโรงเรียนบ้านยาง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสายชน คบทองหลางโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางนันทนา จูมจันทร์โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยากรรมการ
4. นางพิมพ์สิริ คำจรโรงเรียนบ้านบุขี้เหล็กกรรมการ
5. นางสาวอรอุษา ปานะโปยโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายยุทธการ เสนากลางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายอาทรสกุล สุวรรณธาดาโรงเรียนวัดบ้านสวายสอกรรมการ
3. นายรุ่งฟ้า ลี้อิศรามาศโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายยุทธการ เสนากลางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายอาทรสกุล สุวรรณธาดาโรงเรียนวัดบ้านสวายสอกรรมการ
3. นายรุ่งฟ้า ลี้อิศรามาศโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว(ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายชุบ ชาญประโคนโรงเรียนบ้านฝังงาประธานกรรมการ
2. นายนิมิตร แปลงไธสงโรงเรียนอนุบาลชำนิกรรมการ
3. นางโชติกานต์ ธรรมบุตรโรงเรียนบ้านห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนากรรมการ
4. นายประหัสชัย วัฒนพงษ์ศิริโรงเรียนวัดบ้านปราสาทกรรมการ
5. นายวุฒิชัย จัตุกูลโรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายณัฐกฤต ตันจุลนานนท์โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจตุพงษ์ วงศ์งามโรงเรียนบ้านถลุงเหล็กกรรมการ
3. นายสุเทพ ทรงประโคนโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
4. นายสาคร กางรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาเนตรกรรมการ
5. นางสุธาทิพย์ นพตลุงโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่มกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิรัตน์ พรมพิลาโรงเรียนวัดบ้านกะชายประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีคณาพจน์ พิสุทธิ์ธนภัทร์โรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการ
3. นายนรินทร์ อุสารัมย์โรงเรียนบ้านถาวรกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ เหมือนวาจาโรงเรียนบ้านพะไลกรรมการ
5. นางสาวรัชฏาภรณ์ แวงดงบังโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นางปองลักษมณ์ สายวงษ์โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นางชฎารัตน์ ชุตินิรันทร์โรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางกฤติกา บุญมนโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
4. นางพูนศรี ชอบธรรมโรงเรียนสำโรงพรหมอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางละเอียด มีคมโรงเรียนบ้านยางคุรุราษฎร์รังสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจีราภัทร ดวงกระจายโรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
3. นางตำลึงทอง น้อยพลีโรงเรียนวัดหนองปล่องกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ ประสีระเตสังโรงเรียนบ้านหว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวกฤตินันท์ สอวิหคโรงเรียนบ้านโคกสนวนประธานกรรมการ
2. นายสยาม มะริดรัมย์โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยากรรมการ
3. นางสาวยุุวดี นาเมืองโรงเรียนบำรุงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายประทีป สครรัมย์โรงเรียนนาศรีนวลประธานกรรมการ
2. นายบุญเพชร สครรัมย์โรงเรียนบ้านโคกมะขามโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายพนัส นครไชยโรงเรียนอนุบาลธีรากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางแวววลี สิริวรจรรยาดีโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนิรุจณ์ บุญเย็นโรงเรียนบ้านหนองโดนปราสาทวิทย์กรรมการ
3. นายสุริยา ละมุลโรงเรียนบ้านหนองม่วงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสมบัติ พิมพ์จันทร์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจิริรัชกุล เปไธสงโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายสายธน บุตรศรีเมืองโรงเรียนเทศบาลฯ2กรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายออมสิน จรูนรัมย์โรงเรียนบ้านโคกวัดประธานกรรมการ
2. นายคำภู หน่อสีดาโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายถวัลย์ พอกประโคนโรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายจิระ ซ่อนกลิ่นโรงเรียนบ้านกะหาดประธานกรรมการ
2. นายปรีชา ปัดไธสงโรงเรียนวัดบ้านโพธฺ์ทองกรรมการ
3. นางนพคุณ ทองบ่อโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธนพัฒน์ ศิริสำราญโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัวฯประธานกรรมการ
2. นายปัญญา โสตถิยากรณ์โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์กรรมการ
3. นายสุภักดิ์ วรชัยโรงเรียนอนุบาลชำนิกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายศรัณย์ โกษากุลโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์(บ้านบัว)รองประธานกรรมการ
2. นางวิไลวัลย์ ละเอียดโรงเรียนบ้านปลัดปุ๊กกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เจริญจันทร์โรงเรียนบ้านหนองพะองกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายยุทธพงษ์ ประเสริฐโสโรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทาประธานกรรมการ
2. นายกิตติกร ธรรมกิตติวัฒน์โรงเรียนอนุบาลธีรากรรมการ
3. นางวรินทร ทองพิมายโรงเรียนเรืองทองสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอภิชาต ชึดนอกโรงเรียนไตรภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ คำเเหงรสโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
3. นายศิลปกร จุมพิษบ้านประคองกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางยุพา ยอดอาหารโรงเรียนบ้านหัวสะพานประธานกรรมการ
2. นางสิริกาญจน์ ธัญโรจน์วรภัทรโรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
3. นางภัทราพร ชวีวัฒน์โรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นางอุษณีย์ นึกชอบโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 ฯประธานกรรมการ
2. นางไชยา บัวลอยโรงเรียนวัดบ้านกะชายกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ชุบรัมย์โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อยกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายอดิศักดิ์ มณีภาคโรงเรียนวิมลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูษิต ทรงประโคนโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิงกรรมการ
3. นายศึกษา มุ่งดีโรงเรียนบ้านผไทรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายอดิศักดิ์ มณีภาคโรงเรียนวิมลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายภูษิต ทรงประโคนโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิงกรรมการ
3. นายศึกษา มุ่งดีโรงเรียนบ้านผไทรินทร์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายปราโมทย์ ทัศนจิตรกรโรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ทองประธานกรรมการ
2. นายธีรเทพ วิเศษฤทธิ์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางสุนันทา เวียงไต้โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายราชัน อุตมะโรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊กประธานกรรมการ
2. นางจรีภรณ์ แก้วรักษาโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
3. นางอำนวย แสนธิโรงเรียนประกาศธรรมคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายมนตรี ธรรมธุระโรงเรียนบ้านหนองไทรประธานกรรมการ
2. นางสุมาดา รังกลางโรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนากรรมการ
3. นายอุทิศ มีชำนาญโรงเรียนบ้านหลักเขตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวีรศักดิ์ ราชสีห์โรงเรียนบ้านหนองมะเขือประธานกรรมการ
2. นายประกอบ เกิดนางรองโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการ
3. นายคณิต วงไพศาลสิริกุลโรงเรียนวัดบ้านกะชายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางอภิญญา ขจรพันธ์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางสารภี มโนบาลโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรกรรมการ
3. นางดาราพร ทองคำโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอมรา บุญนำพาโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์ฉาย จันทรโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
3. นางราตรี เนตรรัตน์โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นางนัฏฐา ทองใสโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ อะโคจันทร์โรงเรียนวัดสว่างบูรพากรรมการ
3. นางกฤติกา บุญมนโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายทรงพล ล้ำเลิศโรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ฤทธิ์ เสนาสังข์โรงเรียนอนุบาลชำนิกรรมการ
3. นายพีรพงศ์ เปี่ยมคัมภีร์โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุธาทิพย์ เอื้อสามาลย์โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ)ประธานกรรมการ
2. นางนันทนา พลดอนโรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
3. นางชำนาญ พูนมาลัยโรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายวิชิต ละมุนโรงเรียนบ้านหนองแวงประธานกรรมการ
2. นายสุชิต จันทร์ส่องศรีโรงเรียนวัดบ้านปราสาทกรรมการ
3. นายอนันต์ ภาคะเวทโรงเรียนบ้านหนองทะลอกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีประภา แจ้งไธสงโรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำประธานกรรมการ
2. นางรวงรัตน์ ภิรมรัมย์โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวชูขวัญ ชัยกิตติพรโรงเรียนเทศบาล 2กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางสมใจ บุญแจ้งโรงเรียนบ้านกวางงอยประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณ์ ชุมสายโรงเรียนบ้านตะโกกรรมการ
3. นางลักขณา ผิวทนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางทิพวรรณ เพ็งศรีโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางคำพอง รุขะจีโรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการ
3. นายโชติกาญจน์ ธรรมบุตรโรงเรียนบ้านบุมะขามป้อมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันท์ เสทียนรัมย์โรงเรียนวัดหนองสองห้องประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญ์นภัส คงเทียมศรีสินโรงเรียนวิมลวิทยากรรมการ
3. นายโชติกาญจน์ ธรรมบุตรโรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางฉันทนา อักษรณรงค์โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ประธานกรรมการ
2. นางสำลี ชาญชาติโรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางวัชราพร หงส์พันธุ์โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสุรางค์รัตน์ ตุพิมาบโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางศุภิสรา เย็นจะบกโรงเรียนวัดหนองกระทุ่มกรรมการ
3. นางนัฏสุดา ศรีวิจารณ์โรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางชดาภร ถนอมสินโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศประธานกรรมการ
2. นางทองคำ ไชยวงศ์โรงเรียนบ้านปัญจคามฯกรรมการ
3. นางพวงเพชร วงศ์ทิมารัตน์โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางอำพร มอไธสงโรงเรียนวัดละลวดประธานกรรมการ
2. นางเบญญาภา ชัยชุมพลโรงเรียนไตรมิตรวิทยากรรมการ
3. นางนันทนา ชะวูรัมย์โรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางนางทิพวรรณ วงศ์อินโรงเรียนไตรภูมิวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอำพร มอไธสงโรงเรียนวัดละลวดกรรมการ
3. นางณิชกุล ปริญรัมย์โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวยุพารัตน์ รัตนเสนโรงเรียนบ้านหนองค่ายกรรมการ
5. นางจันทกานต์ ชาญชาติโรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชรกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุวรรณี สัสดีโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ ทรงแสงจันทร์โรงเรียนบ้านหัวสะพานกรรมการ
3. นางเพียงพร แก่นชัยภูมิโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตรกรรมการ
4. นางสุภาพร อยู่แท้กุลโรงเรียนพระครูวิทยากรรมการ
5. นางธนวรรณ ใจกล้าโรงเรียนบ้านดอนหวายกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายพัชรินทร์ มีพัฒน์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ เทียมวงษ์โรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ อินสะคูโรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพกรรมการ
4. นางสาวปณิตา วงษ์คำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้วโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นายพัชรินทร์ มีพัฒน์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ เทียมวงษ์โรงเรียนบ้านช่อผกากรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ อินสะคูโรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพกรรมการ
4. นางสาวปนิตา วงษ์คำศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้วโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิงกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายถาวร ทวีลาภโรงเรียนบ้านช่อผกาประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ เจริญศิริโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการ
3. นางอัจฉรา เสรีวัฒน์โรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางแสงดาว วิจิตรศักดิ์โรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการ
5. นางนุสรา บุตรเกิ่งโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
6. นางสาวปัทมา ศุภลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายถาวร ทวีลาภโรงเรียนบ้านช่อผกาประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ เจริญศิริโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการ
3. นางอัจฉรา เสรีวัฒน์โรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางแสงดาว วิจิตรศักดิ์โรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการ
5. นางนุสรา บุตรเกิ่งโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
6. นางสาวปัทมา ศุภลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายถาวร ทวีลาภโรงเรียนบ้านช่อผกาประธานกรรมการ
2. นางมณีวรรณ เจริญศิริโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการ
3. นางอัจฉรา เสรีวัฒน์โรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางแสงดาว วิจิตรศักดิ์โรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการ
5. นางนุสรา บุตรเกิ่งโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
6. นางสาวปัทมา ศุภลักษณ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายบุญเสริม รักพร้าโรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา เย็นทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ แถวไธสงโรงเรียนบ้านสีเหลี่ยมน้อยกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ เพ็ญศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายบุญเสริม รักพร้าโรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา เย็นทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ แถวไธสงโรงเรียนบ้านสีเหลี่ยมน้อยกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ เพ็ญศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายบุญเสริม รักพร้าโรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา เย็นทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ แถวไธสงโรงเรียนบ้านสีเหลี่ยมน้อยกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ เพ็ญศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุวสันต์ ปัดกองโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางสาวสัณฐิติ เจ็ดรัมย์โรงเรียนบ้านดงเย็นกรรมการ
3. นางนพวรรณ ธีระชลาลัยโรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)กรรมการ
4. นางสาวเสาวภา ตรีสกุลวงษ์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางนิรชร ทรงบรรพตโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายบุญเสริม รักพร้าโรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา เย็นทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกวัดกรรมการ
3. นางจุฬารัตน์ แถวไธสงโรงเรียนบ้านสีเหลี่ยมน้อยกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ เพ็ญศิริศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอรวิภา วัฒนะโรงเรียนวัดโคกล่ามประธานกรรมการ
2. นางสาวบวร ปัดกองโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
3. นางสาววิลัดดา โพธิ์เงินโรงเรียนอนุบาลบ้านด่านกรรมการ
4. นางบริรักษ์ อาชีพโกศลกุลศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
5. นางธัญลักษณ์ การเกษโรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวีระ ทรงรัมย์โรงเรียนวัดหนองเก้าข่าประธานกรรมการ
2. นางรำไพ อุตสาหะโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำกรรมการ
3. นางสาวรพีพรรณ เขื่อนคำโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปรีดาวรรณ ศรีพลแท่นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวีระ ทรงรัมย์โรงเรียนวัดหนองเก้าข่าประธานกรรมการ
2. นางรำไพ อุตสาหะโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำกรรมการ
3. นายคุณากร ซารัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปรีดาวรรณ ศรีพลแท่นศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวีระ ทรงรัมย์โรงเรียนวัดหนองเก้าข่าประธานกรรมการ
2. นางรำไพ อุตสาหะโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำกรรมการ
3. นายคุณากร ซารัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปรีดาวรรณ ศรีพลแท่นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวีระ ทรงรัมย์โรงเรียนวัดหนองเก้าข่าประธานกรรมการ
2. นางรำไพ อุตสาหะโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำกรรมการ
3. นางสาวรพีพรรณ เขื่อนคำโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีปรีดาวรรณ ศรีพลแท่นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวีระ ทรงรัมย์โรงเรียนวัดหนองเก้าข่าประธานกรรมการ
2. นางรำไพ อุตสาหะโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำกรรมการ
3. นางสาวรพีพรรณ เขื่อนคำโรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปรีดาวรรณ ศรีพลแท่นศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายประวิทย์ อาจทวีกุลโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำประธานกรรมการ
2. นางสาวจุติมาพร อุ่นจิตต์โรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางดวงแก้ว แก้วประสงค์โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
4. นางมยุรี แสงดีโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
5. นายจักรพันธ์ รวมกลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
6. นางเตือนใจ ปานาลาดโรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายประวิทย์ อาจทวีกุลโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำประธานกรรมการ
2. นางสาวจุติมาภรณ์ อุ่นจิตต์โรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางดวงแก้ว แก้วประสงค์โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
4. นางมยุรี แสงดีโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
5. นายจักรพันธ์ รวมกลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
6. นางเตือนใจ ปานาลาดโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายประวิทย์ อาจทวีกุลโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำประธานกรรมการ
2. นางสาวจุติมาภรณ์ อุ่นจิตต์โรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางดวงแก้ว แก้วประสงค์โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
4. นางมยุรี แสงดีโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
5. นายจักรพันธ์ รวมกลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
6. นางเตือนใจ ปานาลาดโรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายประวิทย์ อาจทวีกุลโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำประธานกรรมการ
2. นางสาวจุติมาพร อุ่นจิตต์โรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางดวงแก้ว แก้วประสงค์โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
4. นางมยุรี แสงดีโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
5. นายจักรพันธ์ รวมกลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
6. นางเตือนใจ ปานาลาดโรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายประวิทย์ อาจทวีกุลโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำประธานกรรมการ
2. นางสาวจุติมาภรณ์ อุ่นจิตต์โรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางดวงแก้ว แก้วประสงค์โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
4. นางมยุรี แสงดีโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
5. นายจักรพันธ์ รวมกลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
6. นางเตือนใจ ปานาลาดโรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ อาจทวีกุลโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำประธานกรรมการ
2. นางสาวจุติมาภรณ์ อุ่นจิตต์โรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางดวงแก้ว แก้วประสงค์โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
4. นางมยุรี แสงดีโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
5. นายจักรพันธ์ รวมกลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
6. นางเตือนใจ ปานาลาดโรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ อาจทวีกุลโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำประธานกรรมการ
2. นางสาวจุติมาภรณ์ อุ่นจิตต์โรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางดวงแก้ว แก้วประสงค์โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
4. นางมยุรี แสงดีโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
5. นายจักรพันธ์ รวมกลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
6. นางเตือนใจ ปานาลาดโรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ อาจทวีกุลโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำประธานกรรมการ
2. นางสาวจุติมาภรณ์ อุ่นจิตต์โรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางดวงแก้ว แก้วประสงค์โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
4. นางมยุรี แสงดีโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
5. นายจักรพันธ์ รวมกลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
6. นางเตือนใจ ปานาลาดโรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ อาจทวีกุลโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำประธานกรรมการ
2. นางสาวจุติมาภรณ์ อุ่นจิตต์โรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางดวงแก้ว แก้วประสงค์โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
4. นางมยุรี แสงดีโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
5. นายจักรพันธ์ รวมกลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
6. นางเตือนใจ ปานาลาดโรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายประวิทย์ อาจทวีกุลโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำประธานกรรมการ
2. นางสาวจุติมาภรณ์ อุ่นจิตต์โรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการ
3. นางดวงแก้ว แก้วประสงค์โรงเรียนบ้านตาเหล็งกรรมการ
4. นางมยุรี แสงดีโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการ
5. นายจักรพันธ์ รวมกลางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
6. นางเตือนใจ ปานาลาดโรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพรณิชา บาร์เบอร์สพป.บุรีรัมย์ เขต 1ประธานกรรมการ
2. นางพันออน ปานาลาดโรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการ
3. นางดุษฎี ครรภาฉายโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางสาวเสริมสุข สังข์ทองรัมย์โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว(ราษฎร์อุทิศ)ประธานกรรมการ
2. นางพันออน ปานาลาดโรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการ
3. นางดุษฎี ครรภาฉายโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสัญญา เสาวกูลโรงเรียนบ้านตาเหล็งประธานกรรมการ
2. นางสำอาง อิสณพงษ์โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปรีดาวรรณ ศรีพลแท่นศููนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายเอกชัย แสงดีโรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสัญญา เสาวกูลโรงเรียนบ้านตาเหล็งประธานกรรมการ
2. นางสำอาง อิสนะพงษ์โรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีปรีดาวรรณ ศรีพลแท่นศููนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายเอกชัย แสงดีโรงเรียนวัดหนองเก้าข่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายขจรพัฒน์ วิภาคสวัสดิ์โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางบังอร อามาตย์เสนาโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สองทิศศููนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นางพรภิมล ร่มสบายโรงเรียนบ้านปัญจาม(เรียนติสสวงศ์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายขจรพัฒน์ วิภาคสวัสดิ์โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางบังอร อามาตย์เสนาโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สองทิศศููนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นางพรภิมล ร่มสบายโรงเรียนบ้านปัญจาม(เรียนติสสวงศ์วิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางนิรดา ปรัชญาวงศ์ชัยโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา เทียนงูเหลือมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางกิตติยา กาลกะวงค์โรงเรียนวัดบ้านบัลลังค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางนิรดา ปรัชญาวงศ์ชัยโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหลประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณิศา เทียนงูเหลือศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
3. นางกิตติยา ปาลกะวงค์โรงเรียนวัดบ้านบัลลังค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรวิทย์ บุญหนักโรงเรียนรวมมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปทิตตา ชุตินธรารักษ์โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ บุตรศรีเมืองโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางทิพาพร บำรุงแคว้นโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการ
5. นายวุฒิชัย เตียงจันทร์โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)กรรมการ
6. นายเรวัติ สีน้ำเงินศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรวิทย์ บุญหนักโรงเรียนรวมมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปทิตตา ชุตินธรารักษ์โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ บุตรศรีเมืองโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางทิพาพร บำรุงแคว้นโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการ
5. นายวุฒิชัย เตียงจันทร์โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)กรรมการ
6. นายเรวัติ สีน้ำเงินศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายวรวิทย์ บุญหนักโรงเรียนรวมมิตรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปทิตตา ชุตินธรารักษ์โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์กรรมการ
3. นางจิราภรณ์ บุตรศรีเมืองโรงเรียนวัดโพธิ์ทองกรรมการ
4. นางทิพาพร บำรุงแคว้นโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการ
5. นายวุฒิชัย เตียงจันทร์โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา)กรรมการ
6. นายเรวัติ สีน้ำเงินศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุรศักดิ์ ปิ่นเพชรโรงเรียนบ้านหัวสะพานประธานกรรมการ
2. นายบัญชา อามาตย์เสนาโรงเรียนบ้านตลาดควายกรรมการ
3. นายวิฑูรย์ มั่งมีศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายสุวัฒน์ ทับทันธนากูลโรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายนพดล เถื่อนแก้วโรงเรียนวัดโนนสำราญประธานกรรมการ
2. นายภูฎิภัค โพธิงามโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคีกรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ เนาวิรัตน์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์กรรมการ
4. นายสม วงศ์ทิมารัตน์โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็งกรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นายสุวรรณ ยศหนองทุ่มโรงเรียนหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายโภคิน บุราสิทธิ์โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
3. นายจามร ประไพศรีโรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
4. นายพลากร ศรีเสริมโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ ยศหนองทุ่มโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายโภคิน บุราสิทธิ์โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
3. นายพลากร ศรีเสริมโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสุวรรณ ยศหนองทุ่มโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายโภคิน บุราสิทธิ์โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
3. นายศราวุฒิ อินทร์จอหอโรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการ
4. นายพลากร ศรีเสริมโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ ยศหนองทุ่มโรงเรียนบ้านหนองหัวช้างประธานกรรมการ
2. นายโภคิน บุราสิทธิ์โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
3. นายศราวุฒิ อินทร์จอหอโรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการ
4. นายพลากร ศรีเสริมโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายสุรพล พวงมาเทศโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ เกษฒลักษณ์โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยากรรมการ
3. นายศราวุฒิ อินทร์จอหอโรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการ
4. นายพลากร ศรีเสริมโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
1. นายสุรพล พวงมาเทศโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ เกษฒลักษณ์โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยากรรมการ
3. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายสุรพล พวงมาเทศโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ เกษฒลักษณ์โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยากรรมการ
3. นายจามร ประไพศักดิ์โรงเรียนบ้านนาศรีนวลกรรมการ
4. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายสุรพล พวงมาเทศโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ เกษฒลักษณ์โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยากรรมการ
3. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1. นายจามร ประไพศักดิ์โรงเรียนบ้านนาศรีนวลประธานกรรมการ
2. นายยรรยง บ่อไทยโรงเรียนบ้านยาง"คุรุราษฎร์รังสรรค์"กรรมการ
3. นายศิวัช เชียรรัมย์โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศกรรมการ
4. นายสุรพล พวงมาเทศโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยากรรมการ
5. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
6. นายโภคิน บุราสิทธิ์โรงเรียนบ้านตูบช้างกรรมการ
7. นายสุวรรณ ยศหนองทุ่มโรงเรียนหนองหัวช้างกรรมการ
8. นายศราวุฒิ อินทร์จอหอโรงเรียนรวมมิตรวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
1. นายจามร ประไพศักดิ์โรงเรียนบ้านนาศรีนวลประธานกรรมการ
2. นายสุรพล พวงมาเทศโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อกรรมการ
3. นายกฤษณ์กร จรดรัมย์โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายสุวรรณ์ ยศหนองทุ่มโรงเรียนบ้านหนองบัวโคกกรรมการ


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]