หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา 0 0 0
2 003 โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา 0 0 0
3 004 โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 0
4 005 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก 2 2 2
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 11 20 16
6 154 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 2 6 2
7 016 โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 7 21 11
8 014 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 2 3 3
9 015 โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 7 15 10
10 017 โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา 4 7 5
11 018 โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 6 10 9
12 019 โรงเรียนบ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” 6 13 8
13 037 โรงเรียนบ้านง้าง 0 0 0
14 038 โรงเรียนบ้านช่อผกา 12 28 20
15 039 โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 7 22 13
16 040 โรงเรียนบ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 4 6 6
17 041 โรงเรียนบ้านดงเย็น 2 4 3
18 042 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 13 23 17
19 043 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 3 5 3
20 044 โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง 2 3 2
21 045 โรงเรียนบ้านตลาดควาย 10 16 15
22 046 โรงเรียนบ้านตลาดชัย 5 7 6
23 047 โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 7 12 10
24 050 โรงเรียนบ้านตะเคียน 0 0 0
25 049 โรงเรียนบ้านตะโก 3 6 3
26 048 โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร 13 27 20
27 051 โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี 11 33 21
28 052 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 10 24 17
29 053 โรงเรียนบ้านตูบช้าง 13 24 19
30 054 โรงเรียนบ้านตูมหวาน 6 10 6
31 055 โรงเรียนบ้านถาวร 12 20 15
32 057 โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 5 7 5
33 056 โรงเรียนบ้านท้องเรือ 3 12 7
34 059 โรงเรียนบ้านนากลาง 8 17 13
35 060 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 12 18 12
36 063 โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 5 11 7
37 064 โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา 2 6 4
38 065 โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 4 4 4
39 066 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 19 31 23
40 067 โรงเรียนบ้านประคอง 12 20 17
41 068 โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า 1 1 1
42 069 โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 6 13 11
43 070 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 17 36 26
44 071 โรงเรียนบ้านฝังงา 3 10 5
45 072 โรงเรียนบ้านฝ้าย 1 1 1
46 073 โรงเรียนบ้านพระครูน้อย 2 6 4
47 074 โรงเรียนบ้านพลวง 0 0 0
48 075 โรงเรียนบ้านพะไล 4 13 6
49 081 โรงเรียนบ้านมะค่า 0 0 0
50 082 โรงเรียนบ้านมาบสมอ 0 0 0
51 077 โรงเรียนบ้านม่วง 0 0 0
52 079 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร 0 0 0
53 080 โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 3 7 5
54 078 โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง 4 6 6
55 085 โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 24 79 40
56 087 โรงเรียนบ้านร่มไทร 1 1 1
57 088 โรงเรียนบ้านลุงม่วง 9 16 12
58 089 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 28 64 39
59 090 โรงเรียนบ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 3 7 6
60 091 โรงเรียนบ้านสมสนุก 4 11 7
61 093 โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 6 13 8
62 094 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 3 8 3
63 092 โรงเรียนบ้านสระเกษ 1 2 1
64 095 โรงเรียนบ้านสวายจีก 3 3 3
65 096 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 12 39 23
66 097 โรงเรียนบ้านสารภี 5 9 7
67 100 โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 6 11 9
68 101 โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ 2 8 4
69 098 โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร 4 9 6
70 099 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 19 52 33
71 102 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 15 30 25
72 103 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 4 8 4
73 106 โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี 2 4 3
74 107 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 2 6 4
75 108 โรงเรียนบ้านหนองค่าย 0 0 0
76 109 โรงเรียนบ้านหนองซอแซ 0 0 0
77 112 โรงเรียนบ้านหนองตราด 2 8 3
78 113 โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย 1 2 1
79 114 โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย 3 7 3
80 116 โรงเรียนบ้านหนองทะลอก 0 0 0
81 119 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 7 4
82 121 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 8 14 12
83 120 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 3 3 3
84 122 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 0 0 0
85 124 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 2 3 3
86 123 โรงเรียนบ้านหนองผักโพด 4 4 4
87 127 โรงเรียนบ้านหนองพะอง 4 8 7
88 132 โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ 11 24 18
89 131 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 6 15 10
90 133 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” 2 2 2
91 130 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 17 37 28
92 134 โรงเรียนบ้านหนองม้า 8 28 12
93 136 โรงเรียนบ้านหนองยาง 8 10 9
94 137 โรงเรียนบ้านหนองระนาม 0 0 0
95 139 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 0 0 0
96 141 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1 1 1
97 142 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 8 11 9
98 110 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา 2 2 2
99 128 โรงเรียนบ้านหนองเพชร 0 0 0
100 129 โรงเรียนบ้านหนองเพิก 1 3 2
101 135 โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ 4 9 6
102 115 โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา 2 5 3
103 138 โรงเรียนบ้านหนองแวง 9 17 13
104 111 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 12 34 23
105 140 โรงเรียนบ้านหนองโสน 0 0 0
106 117 โรงเรียนบ้านหนองไทร 4 8 4
107 118 โรงเรียนบ้านหนองไทร 3 8 5
108 126 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 8 17 13
109 125 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 1 2 1
110 143 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 5 9 6
111 144 โรงเรียนบ้านหลักเขต 22 69 36
112 147 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 7 16 12
113 145 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 2 4 3
114 146 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 7 16 14
115 021 โรงเรียนบ้านเขากระโดง (ศิลาทองอุปถัมภ์) 0 0 0
116 084 โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 2 7 4
117 083 โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 4 14 8
118 104 โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล 13 28 17
119 058 โรงเรียนบ้านแท่นพระ 1 4 2
120 105 โรงเรียนบ้านแสลงพัน 1 3 2
121 020 โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู 4 10 5
122 023 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 5 7 6
123 022 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 6 16 11
124 025 โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 4 7 4
125 028 โรงเรียนบ้านโคกระกา 2 3 3
126 027 โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย 1 2 1
127 029 โรงเรียนบ้านโคกวัด 1 1 1
128 030 โรงเรียนบ้านโคกสนวน 21 39 32
129 031 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 3 3 3
130 033 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 7 16 10
131 032 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 1 3 2
132 034 โรงเรียนบ้านโคกสูง 3 5 4
133 035 โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 5 8 5
134 024 โรงเรียนบ้านโคกเก่า 2 2 2
135 026 โรงเรียนบ้านโคกเปราะ 0 0 0
136 036 โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง 1 2 1
137 062 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 5 9 7
138 061 โรงเรียนบ้านโนนแดง 12 19 16
139 076 โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย 4 8 6
140 086 โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 2 14 6
141 150 โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา 0 0 0
142 151 โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา 3 7 3
143 152 โรงเรียนปริยัติธีรวิทยา 0 0 0
144 153 โรงเรียนพระครูวิทยา 0 0 0
145 156 โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 7 12 11
146 160 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 17 69 36
147 163 โรงเรียนวัดกะทิง 1 3 1
148 165 โรงเรียนวัดขี้ตุ่น 6 10 7
149 168 โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 4 8 5
150 170 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 16 44 23
151 171 โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 20 54 33
152 173 โรงเรียนวัดบ้านตะขบ 2 5 3
153 174 โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก 11 25 18
154 175 โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 2 3 3
155 176 โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก 8 22 13
156 177 โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ 8 19 13
157 178 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 15 30 18
158 179 โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 2 9 5
159 183 โรงเรียนวัดบ้านรุน 0 0 0
160 184 โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 3 3 3
161 185 โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ 5 15 10
162 187 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 15 27 20
163 188 โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 7 11 9
164 189 โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล 0 0 0
165 190 โรงเรียนวัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 15 27 22
166 180 โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 5 23 10
167 181 โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 18 36 23
168 182 โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 5 9 7
169 186 โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด 1 3 2
170 172 โรงเรียนวัดบ้านโคกชาด 6 12 6
171 192 โรงเรียนวัดละลวด 5 6 6
172 193 โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด 8 16 14
173 194 โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 1 3 2
174 195 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 18 51 36
175 197 โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ 5 12 8
176 198 โรงเรียนวัดหนองครก 4 8 6
177 199 โรงเรียนวัดหนองปล่อง 6 16 11
178 200 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 6 16 11
179 196 โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า 5 9 7
180 202 โรงเรียนวัดหัวสะพาน 1 3 2
181 201 โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 3 11 6
182 164 โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 7 10 8
183 166 โรงเรียนวัดโคกล่าม “สิริประภาวิชาคาร” 1 1 1
184 167 โรงเรียนวัดโคกสะอาด 8 23 14
185 169 โรงเรียนวัดโนนสำราญ 2 9 5
186 191 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 9 15 14
187 203 โรงเรียนวิมลวิทยา 9 20 12
188 204 โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 1 3 2
189 205 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 14 34 25
190 207 โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 18 51 31
191 210 โรงเรียนอนุบาลชำนิ 25 47 38
192 215 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 18 58 31
193 214 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 24 49 38
194 217 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 27 90 48
195 216 โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 8 14 12
196 001 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 4 20 6
197 149 โรงเรียนเบญจคามวิทยา 5 11 8
198 161 โรงเรียนเรืองทองสามัคคี 4 13 8
199 208 โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ 13 31 22
200 013 โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา 0 0 0
201 209 โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา 1 0 0
202 007 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 12 36 24
203 008 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 4 6 5
204 009 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 15 39 26
205 148 โรงเรียนบำรุงวิทยา 11 31 14
206 157 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 31 78 54
207 158 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 0 0 0
208 159 โรงเรียนร.ร.นอร์ทอีสเทอร์น 0 0 0
209 162 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา 0 0 0
210 213 โรงเรียนอนุบาลธีรา 7 19 9
211 212 โรงเรียนอนุบาลเตรียมพัฒน์ 0 0 0
212 219 โรงเรียนอนุบาลเอื้อแววมณี 0 0 0
213 218 โรงเรียนอนุบาลแสนรัก 0 0 0
214 220 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 2 7 2
215 010 โรงเรียนเทศบาล 1 2 12 4
216 011 โรงเรียนเทศบาล2 6 21 15
217 012 โรงเรียนเทศบาล3 1 1 1
218 155 โรงเรียนพระปริยัติธรรมอิสาณราชวิทยานุสรณ์ 0 0 0
219 206 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 3 3 3
รวม 1291 2988 1980
4968


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]