หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุพจน์ เจียมใจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ประธานกรรมการอำนวยการ
2 นายลวด แก้วไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 รองประธานกรรมการอำนวยการ
3 นางวิไลลักษณ์ จุลเสริม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 รองประธานกรรมการอำนวยการ
4 นายเอกชัย กาญจนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการอำนวยการ
5 นางสโรชินี โอชโร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการอำนวยการ
6 นายประมวล บุญฑีฆ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการอำนวยการ
7 นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการอำนวยการ
8 นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 กรรมการอำนวยการ
9 นายชาญชัย ไชยพิศ ผู้อำนวยการ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการอำนวยการ
10 นายสมดุลย์ ดีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ กรรมการอำนวยการ
11 นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการอำนวยการและเลขานุการ
12 นางมัญชุสา สุขิตวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการอำนวยการและผู้ช่วยเลขานุการ
13 นายวีระวัฒน์ ทรัพย์อุดม ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการรับผิดชอบการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
14 นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการรับผิดชอบการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
15 นายชัชวาลย์ คัมภีราวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการรับผิดชอบการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
16 นายสุรศักดิ์ กาญจนการุณ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการรับผิดชอบการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
17 นางสาวมนัสปอง ศรีทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการรับผิดชอบการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
18 นางบุศยรินทร์ อาณาเขต ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการรับผิดชอบการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
19 นายศราวุธ โรจนาวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการรับผิดชอบการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
20 นายวิวัฒน์ชัย ชุตินธรารักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการรับผิดชอบการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ/เทคโนโลยี
21 นางสาวราตรี สงวนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการรับผิดชอบการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ/เทคโนโลยี
22 นายสุรชาติ เหง้าละคร ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการรับผิดชอบการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ/เทคโนโลยี
23 นางสาวธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการรับผิดชอบการประกวดแข่งขันปฐมวัย
24 นางนฐพร วิชัยเลิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการรับผิดชอบการประกวดแข่งขันปฐมวัย
25 นายอดุลย์ สุชิรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการรับผิดชอบการประกวดแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
26 นางรุ่งฤดี หมั่นการ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการรับผิดชอบการประกวดแข่งขันกิจกรรมท้องถิ่น
27 ว่าที่ ร.ต.ไพบูลย์ มูลดี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการรับผิดชอบการประกวดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
28 นางสาวจัตุพร แปวไธสง ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการรับผิดชอบการประกวดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
29 นางบังอร แก่นจันทร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการรับผิดชอบการประกวดแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
30 นางพรณิชา บาร์เบอร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการรับผิดชอบการประกวดแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
31 นางมัญชุสา สุขิตวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการรับผิดชอบการประกวดแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
32 นางมัญชุสา สุขิตวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการจัดทำระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
33 นางสาวราตรี สงวนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการจัดทำระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
34 นางสาวสุนิสา ศิลาแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการจัดทำระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
35 นางสาวนันท์ณภัทร พีเหมาะ ครู ธุรการโรงเรียนบ้านทะเมนชัย, โรงเรียนบ้านบริหารชนบท กรรมการจัดทำระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
36 นางสาวนิตยา สะเทิงรัมย์ ครู ธุรการโรงเรียนบ้านหนองไทร กรรมการจัดทำระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
37 นายสุสันต์ แซกรัมย์ ครู ธุรการโรงเรียนบ้านหนองม่วง, โรงเรียนบ้านหนองไทร กรรมการจัดทำระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
38 นางสาวภัทรา สนตะคุ ครู ธุรการโรงเรียนวัดบ้านซะแกซำ, โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา กรรมการจัดทำระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
39 นายจักรพันธ์ เติมเทียน ครู ธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว กรรมการจัดทำระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
40 นางสาวศศิกานต์ พรมประโคน ครู ธุรการโรงเรียนบ้านฝังงา, โรงเรียนบ้านตลาดควาย กรรมการจัดทำระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
41 นางสาวธัญยธรณ์ ธีระอมรเกียรติ ครู ธุรการโรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก, โรงเรียนบ้านเขากระโดง(ศิลาทองอุปถัมภ์) กรรมการจัดทำระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
42 นางจิราภรณ์ ปะระทัง ครู ธุรการโรงเรียนบ้านสารภี, โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา กรรมการจัดทำระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
43 นายธนายุทธ เติมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองม้า กรรมการจัดทำระบบข้อมูลและรายงานผลการแข่งขัน
44 นางสาวแววตา วงศ์พิพัฒน์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ กรรมการการเงิน
45 นางมุนินทร์ ทะนารี นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการการเงิน
46 นางรัชดาภรณ์ อุรีรัมย์ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ กรรมการการเงิน
47 นางมัญชุสา สุขิตวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการการเงิน
48 นางสาวศากุน ศิริพานิช นักประชาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
49 นายนิรธ บุญเย็น ครู โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
50 นางสาวราตรี สงวนรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
51 นายธนายุทธ เติมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านหนองม้า กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
52 นายไพบูลย์ สดรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
53 นายจันทร ทองผาย ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
54 นายอภิชาต ชึดนอก ครู โรงเรียนไตรภูมิ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
55 นายวิวัฒน์ชัย ชุตินธรารักษ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
56 นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประเมินผล
57 นายสุรชาติ เหง้าละคร ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประเมินผล
58 นางสาวจัตุพร แปวไธสง ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการฝ่ายประเมินผล
59 นางอรอินทร์ คล่องมิ่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
60 นายปัญญา ยางนอก ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
61 นายถาวร ทวีลาภ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่อผกา กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
62 นายสัญญา เสาวกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเหล็ง กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
63 นายทวีสิทธิ์ โลไธสง ผู้อำนวยการโรเรียนวัดบ้านหนองกะทิง กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
64 นายสุวสันต์ ปัดกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
65 นายวรวิทย์ บุญหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมมิตรวิทยา กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
66 นายบุญเสริม รักพร้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาท กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
67 นายมงคล แวงวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงค์วิทยา) กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
68 นายวีระ ทรงรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเก้าข่า กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
69 นายประวิทย์ อาจทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
70 นายชาติชาย วงศ์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านสวายสอ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
71 นายพัชรินทร์ มีพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
72 นายปรารพ ประสงค์ทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
73 นายสุดเขต บำรุงแคว้น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
74 นางสาวเสริมสุข สังข์ทองรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
75 นางสาวบวร ปัดกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
76 นางจีรภัทร์ ดวงกระจาย ครู รักษาในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดควาย กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
77 นายนพดล เย็นทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกะหาด กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
78 นายขจรพัฒน์ วิภาคสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
79 นายนพดล เถื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโนนสำราญ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
80 นางพรณิชา บาร์เบอร์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
81 นางมัญชุสา สุขิตวงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
82 นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ครู โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
83 นางสร้อยมาลี ไกรสูรย์ ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
84 นางสาวนงค์เยาว์ เรืองประโคน ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
85 นางสาวอลิศรา ศรีสมบูรณ์ ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
86 นายศรินยา คุณประทุม ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
87 นางพรอุรา สังขพัฒน์ ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
88 นางวนิดา ข้อสกุล ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
89 นางกัญติมา ปะรินรัมย์ ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
90 นางบุศรา พิทยานันทกุล ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
91 นางรุ่งทิพย์ ประพิณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
92 นางสาวปริศนา วงศ์อิน ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
93 นางอรุณี สท้านพล ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
94 นางสาวภคนันท์ ศรีวงศ์แก้ว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
95 นางพรพรหม สวัสดิ์สุข นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
96 นายยุทธชัย พิมพา ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
97 นายเรืองเดช รุมพล ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
98 นายเด็ดดวง กระจ่างทอง นักการภารโรงโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
99 นายประยูร มิดแสง ช่างปูนชั้น ๓ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
100 นายวินัย หงษ์จักรเพชร ครูจ้างสอนโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
101 นางสาวโสภาวรรณ ศิริประภา ครู โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
102 นางฐิติพร กมลมุนีโชติ ครู โรงเรียนเขตการทางสงเคาระห์ ๕ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย
103 นางบุญสอน คิดรัมย์ ครู โรงเรียนเขตการทางสงเคาระห์ ๕ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย
104 นางสุนทรี ทัพขวา ครู โรงเรียนเขตการทางสงเคาระห์ ๕ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย
105 นางจุรีย์พร เติมทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านสำโรโนนเค็ง กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย
106 นางละม่อม อินทะกนก ครู โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย
107 นางปรารถนา ทองแม้น ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย
108 นายอรุณ ทรงแสงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหัวสะพาน กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย
109 นายสมดุลย์ ดีรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
110 นายกนก ดีมี ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรภูมิวิทยา กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
111 นายประยุทธ สนสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
112 นายสุวิจักขณ์ มียิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดชัย กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
113 นายภูมิธานินทร์ นวอมราฐธิบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดละลวด กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
114 นายสุรพล ด่านแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองม่วง กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
115 นายพยัต ยืนยิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพะไล กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
116 นางจรรยา เทวัญรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขตการทางสงเคาระห์ ๕ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
117 นายสวัสดิ์ คะรุรัมย์ ครู โรงเรียนภัทรบพิต กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
118 นางปาริฉัตร เจนศิริศักดิ์ ครู โรงเรียนไตรภูมิ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
119 นางวริษา สะอาดรัมย์ ครู โรงเรียนเขตการทางสงเคาระห์ ๕ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
120 นายชาญวิทย์ วงศ์ลีธีระกิจ ครู โรงเรียนเขตการทางสงเคาระห์ ๕ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
121 นายวินัย ยืนชนม์ ครู โรงเรียนบ้านละลวด กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ สาระการเรียนรู้ศิลปะ
122 ว่าที่ พ.ต.รัชต์ชัย มุกดามณีวรรณ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกิจกรรมพิเศษ กรรมการดำเนินงานการประกวด/แข่งขันทักษะทางวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]