รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 (สพป.)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบำรุงวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยกร  โพนทองหลาง
2. เด็กหญิงปณิตา  แสนงาม
3. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  สารศรี
 
1. นางสาวสุจิตตา  นาสารีย์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอาภัสรา  ขวัญชัย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐกรณ์  พึ่งมั่น
2. เด็กหญิงณัฐวดี  พลประสิทธิ์
3. เด็กชายพัชรพล  ทิทา
4. เด็กชายรอบบิ้น  บาร์ท
5. เด็กหญิงวรรณภา  แก้วจันทร์
 
1. นายบูชา  กล้าหาญ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 1. เด็กชายประจง  ปะรินรัมย์
2. เด็กหญิงพณิชพัฒน์   วงศ์เทศ
3. เด็กหญิงภัชราภรณ์   ชาญวาทิก
 
1. นางสาวฉัฐกาญจน์   กิติธนาสุทธิภูมิ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พรหมจันทร์
 
1. นางณัฐสินี  สุขเกษม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา  พนมใส
 
1. นายกณวรรธน์  จอมไธสง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เค้าแคน
 
1. นายถนอม  แก้วแจ่มจันทร์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1. เด็กชายบุญรอด  จำนงศรี
 
1. นายถนอม  แก้วแจ่มจันทร์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1. เด็กหญิงกชกร  สมุทร
 
1. นายถนอม  แก้วแจ่มจันทร์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนหวาย 1. เด็กหญิงญาณภัทร์  เชียงโส
 
1. นายถนอม  แก้วแจ่มจันทร์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง 1. เด็กชายพุทธรักษ์  ปาราชิตัง
 
1. ดร.กุศลิน  อมรพลัง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดชัย 1. เด็กหญิงพณิชา   สร้อยงาม
 
1. นายกวีศิลป์  สำเร็จรัมย์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดชัย 1. เด็กชายเมธี  ศรีวิชัย
 
1. นายชัชวาลย์  ธีระวิทยาภรณ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดชัย 1. เด็กชายณัฐพล  อ๊อดกัน
 
1. นายกวีศิลป์  สำเร็จรัมย์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร 1. เด็กชายศราพล  โกติรัมย์
2. เด็กชายศราพล  โกติรัมย์
 
1. นางสาวละอองดาว  นะมิตรัมย์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนากลาง 1. เด็กหญิงณัฐชา  สะเทิงรัมย์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกษมรักษ์
3. เด็กหญิงสุวรินทร์  โสดาบุตร
 
1. นางพัชรา  อุไรมาลย์
2. นายมาโนช  อำพันธ์ทอง
 
16 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 1. เด็กชายอานนท์  แขกทอง
 
1. นายจามร  ประไพศักดิ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สิงห์รัมย์
 
1. นางสาวปัญญาพร  แพนดี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  นกพรม
 
1. นางสาวปัญญาพร  แพนดี
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 1. เด็กหญิงชนาภา  เจียมรัมย์
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  โจมรัมย์
3. เด็กหญิงพิมพ์  ชะรุมรัมย์
4. เด็กชายสิทธิพร  อักษรณรงค์
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ทะเรืองรัมย์
 
1. นายบารมี  ศรีรักษา
2. นางรพีพร  ศรีรักษา
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านประคอง 1. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ  สืบสำราญ
 
1. นายสุเทพ  ชัชวาลวิบูลกิจ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 1. เด็กหญิงรามนรี  ศรีประสิทธิ์
 
1. นายกนกพงศ์  สีนาม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  วิจิตรศักดิ์
 
1. นายกนกพงศ์  สีนาม
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 1. เด็กชายศรรักษ์   กันยิ่ง
 
1. นายวินัย   ปะสีรัมย์
 
24 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 1. เด็กชายจักรพงษ์    ศรีสุวรรณ
 
1. นายยรรยง   บ่อไทย
 
25 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 1. เด็กชายชิษณุพงษ์    เพียงสุวรรณ์
 
1. นายยรรยง   บ่อไทย
 
26 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 1. เด็กชาย วีระพันธ์   วิเศษสัตย์
2. เด็กหญิงกฤติมา    รินอำภา
3. เด็กชายจักรพงษ์  ศรีสุวรรณ
4. เด็กชายจิรายุทธ   ลุสมบัติ
5. เด็กชายชิษณุพงศ์  เพียงสุวรรณ
6. เด็กหญิงณัฐณิชา   โสดาปัดชา
7. เด็กหญิงธนวรรณ   แป้นนางรอง
8. เด็กชายธนากร    สายบา
9. เด็กชายธนาธร    เหง่าพันธ์
10. เด็กหญิงนันทิดา    เพชรเลิศ
11. เด็กหญิงน้ำผึ้ง   เทียนวรรณ
12. เด็กหญิงปณิตา    ลาจำนงค์
13. เด็กหญิงปภาวรินทร์   กิมเชื้อ
14. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา   สุขวิบูรณ์
15. เด็กชายปิยพงษ์   พิทักษี
16. เด็กชายพิพัฒน์   บ่อไทย
17. เด็กหญิงภณิดา   ภุ่มพันธ์
18. เด็กหญิงยุวดี   จำนงมี
19. เด็กหญิงวลัยลักษณ์   เข็มขาว
20. เด็กชายวัชรายุทธ   ผายพิมาย
21. เด็กหญิงวิทิตา   กกไธสง
22. เด็กหญิงสิริยุพา   มีดวงจันทร์
23. เด็กหญิงสุณิสา    แซ่กระโทก
24. เด็กหญิงสุทัตตา   ลาจำนงค์
25. เด็กหญิงอริสรา   เกตุชาติ
26. เด็กหญิงอวยพร   ดวงมาลา
27. เด็กชายอัษฎาวุธ    เข็มขาว
28. เด็กหญิงอินทิรา   มาศจันทร์
29. เด็กชายเกียรติชัย   มุ่งกลาง
30. เด็กหญิงแพรพลอย    ลีลาศ
 
1. นายยรรยง   บ่อไทย
2. นางระเบียบ    เกตุชาติ
3. นางสกาวเดือน    เอี่ยมสร้อย
4. นางเอื้อมพร   บ่อไทย
5. นางสาวอรพรรณ   แสนเภา
6. นายวิทยา   สวนลำใย
7. นายอวิรุจน์   ปรินทอง
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลุงม่วง 1. เด็กหญิงกนกพร  รัตนนท์
2. เด็กหญิงปภาวดี  ช่วยจะโป๊ะ
3. เด็กหญิงสุภาพร  โหยกระโทก
 
1. นางพัทยา  อ้วนลาน
2. นายนิพล  อินนอก
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กหญิงสโรชา  สำราญพันธ์
 
1. นายก้องเกียรติ  พลสงคราม
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กชายแสวง  สำเริงรัมย์
 
1. นายก้องเกียรติ  พลสงคราม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ผมทำ
 
1. นายก้องเกียรติ  พลสงคราม
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. เด็กชายธีรเดช  มั่นคง
2. เด็กชายนฤบดี  สิงหชัย
3. เด็กหญิงนันทกานต์  ไม้กระโทก
4. เด็กหญิงพรรณราย  รัตนดี
5. เด็กชายพิทักษ์  นาขวัญ
6. เด็กชายศรัญธร  บุญเรือง
7. เด็กหญิงศิริกัญญา  ตองติรัมย์
8. เด็กหญิงศิริณภัทร  โพธิ์ศรีดี
9. เด็กชายสุทธิพงษ์  บุญเที่ยง
10. เด็กหญิงสุพรรณิกา  ตอรบรัมย์
 
1. นางสาวกรรณิกา  เส็งนา
2. นายทิชชากร  แสนเจ๊ก
3. นางสาวยุวดี  โชคบริสุทธิ์
 
32 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. นางสาวรัตติกาล  แทนไธสง
2. เด็กหญิงสุทินา  สุหา
 
1. นายนิรันดร์  บุญใบ
 
33 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  เวียงสิมมา
 
1. นายสุรพล  พวงมาเทศ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงอรนิช  ฟ้าลี
 
1. นางสาวส้มลิ้ม  สะเมนรัมย์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 1. เด็กหญิงวิไลรัตน์  ศรีสุวรรณ
2. เด็กหญิงเพ็ญธิราภรณ์  แก้วเจ๊ก
 
1. นางสาวส้มลิ้ม  สะเมนรัมย์
2. นางฉวีวรรณ์  น้อยวิมล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสระเกษ 1. เด็กชายธวัชชัย  มะทิปิไข
2. เด็กชายประดิพัทธิ์  โพนรัตน์
 
1. นายศิริวัฒน์  จริยากุลวงศ์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 1. เด็กชายวีระชัย   เชิงขุนทด
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  มะลิวัลย์
 
1. นางวิมะลา  อาภรณ์รัมย์
2. นางสาวจินดา  ผาบุตร
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 1. เด็กหญิงช่อผกา  บุญอารีย์
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ดิษเจริญ
3. เด็กหญิงไพลิน  ธรรมิภักดิ์
 
1. นางบุญรัตน์  พรหมบุตร
2. นางสาวอัจจิมา  พันธ์พงษ์
 
39 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 1. เด็กหญิงวีระพร  ไชยแสง
2. เด็กหญิงสานันทินี  เตียงงา
3. เด็กหญิงออมสิน  คำแสน
 
1. นางจารุวรรณ  คาโส
2. นางสาวกนกพันธุ์  สิบรัมย์
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  อุไรรัมย์
2. เด็กหญิงศศิมาภรณ์  จำปา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เดชะกุล
 
1. นางพูนศรี  ชอบธรรม
2. นางสาวจันทร์ศิริ  อวะรัมย์
 
41 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ดวงทิพย์
 
1. นางมยุรี  แสงดี
 
42 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 1. เด็กชายกมล  พยุดรัมย์
2. เด็กชายสันดุษิต  นามมาลี
3. เด็กชายสุภาพ  ใยแจ่ม
 
1. นางรุ่งทิวา  ด้วงโพนทัน
2. นายประหยัด   โทนหงสา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 1. เด็กชายสหภาพ   เจริญสุข
2. เด็กหญิงสุภาพร  มูลยาพอ
 
1. นางปทิตตา   ไชยสงคราม
2. นางนางอุมา   เรียงไธสง
 
44 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 1. เด็กชายธนรัฐ  ไวยุกรรณ์
2. เด็กชายธนา   เคนโยธา
 
1. นางอุมา  เรียงไธสง
2. นางจุฬารัตน์   แถวไธสง
 
45 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 1. เด็กชายธีรภัทร์   ปัญญาหาญ
 
1. นางจุฬารัตน์   แถวไธสง
 
46 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายคมสันต์  ด้วงพวง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  สำราญ
 
1. นายภูรวิช  ภรธนบูรณ์
2. นายภัทรพล  ศรีอุตตมะโยธิน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 1. เด็กหญิงดวงฤทัย  เหลาพรม
 
1. นางนวพร  วรรณโกษิตย์
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 1. เด็กหญิงฐานิตา  ปะโนรัมย์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  ทรงรัมย์
3. เด็กหญิงอภิสรา  ปัญญาจันทร์
 
1. นางศิริลักษณ์  มีสุข
2. นายวีรศักดิ์   ราชสีห์
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายธนากร  ใจแน่น
2. เด็กชายนิรชล  ย่ามไธสง
 
1. นายชาญชัย  ภะคะโต
 
50 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายลัคกี้  เทอไฮด์
2. เด็กชายแสงชัย  นราเรือง
 
1. นายสุริยา  ละมุล
2. นายชาญชัย  ภะคะโต
 
51 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายอาณัตพงษ์  เสนาไทย
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ออกรัมย์
 
1. นายสุริยา  ละมุล
2. นายชาญชัย  ภะคะโต
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองม่วง 1. เด็กชายธีรภัทร  แซมรัมย์
2. เด็กชายสุดท้าย  กุระกนก
3. เด็กชายอภิวัฒน์  พรมกล้า
 
1. นายภานุพงศ์  แสนพงษ์
2. นางสาววิลาวัณย์  ละมุล
 
53 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองยาง 1. เด็กชายอนุชา  มีโคตรทอง
 
1. นางสาวกัลยา  ศรีธรรมา
 
54 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กชายพงศ์พัฒน์  บุญเครื่อง
 
1. นายสุวรรณ  ยศหนองทุ่ม
 
55 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เการัมย์
 
1. นายสุวรรณ  ยศหนองทุ่ม
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. นายสุภโชค  ซอกรัมย์
2. นายเดชดำรงค์  เดยังรัมย์
 
1. นายวิชิต  ละมุล
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแวง 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  แช่มรัมย์
 
1. นางทิพวัลย์  ศรีโคตร
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายสหพัฒน์  กรวดก้อน
2. เด็กชายสิทธิชัย  เรืองรัมย์
 
1. นายสมเดช  ชะวูรัมย์
 
59 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 1. เด็กชายภานุวัฒน์   วิชาดี
2. เด็กชายภูผา  หวังผล
3. เด็กชายวีรโชติ  หงคงคา
 
1. นางศุภาวีร์   ศรีวีระพันธ์
2. นายจวน  ทาหาญ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กชายเทพพิทักษ์    ทะนันไชย
 
1. นางสาวหรรษา   ช่วงเทียมหงส์
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 72.25 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กหญิงวิภา   สุทธิ
2. เด็กหญิงศันสนีย์   สุทธิ
3. เด็กหญิงสุขนิสา   กล้าณรงค์
4. เด็กหญิงสุชาดา  เปียนประโคน
5. เด็กหญิงสุดารัตน์   สุทธิ
6. เด็กหญิงเกวลี   โยธาประโคน
 
1. นางรัตนาภรณ์   ผิวจันทา
2. นางจิรัฐยา   ไพเราะ
3. นางสาววรัญญา   สิงห์สั่งถ้ำ
 
62 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กหญิงชนมล   ถึกพเนาว์
2. เด็กหญิงชวัลลักษณ์   สระรัมย์
3. เด็กหญิงธารทิพย์   มณีรัตน์
4. เด็กหญิงน้ำฝน    ไพศรีสาร
5. เด็กหญิงปาณิสรา   สุภเดช
6. เด็กหญิงพัชรินทร์   เหมเงิน
7. เด็กหญิงอธิชา  สุระรัมย์
 
1. นางรัตนาภรณ์   ผิวจันทา
2. นางจิรัฐยา   ไพเราะ
3. นางสาววรัญญา   สิงห์สั่งถ้ำ
 
63 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กชายพรสวรรค์   มณฑาทอง
 
1. นายกษิดิ์เดช   จุลเสริม
 
64 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กชายรัฐธรรมนูญ    กะสันรัมย์
 
1. นางสาววรัญญา   สิงห์สั่งถ้ำ
 
65 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหลักเขต 1. เด็กชายธีระยุทธ   คนซื่อ
 
1. นายหาญ   พิทักษ์สาลี
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 1. เด็กชายธัชนนท์  แสนลัง
2. เด็กชายอนุวัต  แก้ววันทา
3. เด็กชายเทพพิทักษ์  ปิติทาโน
 
1. นายสมพงษ์  นิลนัน
2. นางจารุวรรณ  ตอนสันเทียะ
 
67 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 1. เด็กชายคณาวุฒิ  นาแก้ว
2. เด็กชายพฤกษศาสตร์  คำแก้ว
 
1. นายอรุณ  ทรงแสงจันทร์
2. นางนันทนา  พลดอน
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 1. เด็กชายธีรเทพ  สมบุญจันทร์
2. เด็กชายบุริศร์   พูนหนองแวง
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  สุภาวหา
 
1. นางสาวยุพา  เชอะรัมย์
2. นางกันลย์ระพี  คงนา
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 1. เด็กชายจิตรภานุ  จิตรเจริญ
2. เด็กหญิงรดา  มะลิรัมย์
3. เด็กหญิงสุพัฒชา  จิตรพล
 
1. นายสุวิทย์  สมันรัมย์
2. นางภัคนันท์  วาปีเก่า
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 1. เด็กชายจีรพัฒน์  สีดำ
2. เด็กชายวิธวินทร์  รุขะจี
3. เด็กชายอนันต์  วรรณกิจ
 
1. นายสุวิทย์  สมันรัมย์
2. นางณัฏฐณิชา  ตอรบรัมย์
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแท่นพระ 1. เด็กชายกฤษดา  สัตย์ซื่อ
2. เด็กชายกษิดินทร์  สุดชนะ
3. เด็กหญิงชลธิชา  เลาะหะนะ
4. เด็กชายสุรวิทย์  ทองอ่อน
 
1. นายธีระนันท์  มั่นยืน
2. นางสนธยา  งามดี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงเนตรชนก  พันทอง
 
1. นางสาววารุณี  สิงห์จันทร์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงวิชุดา   ดัดถุยาวัตร
 
1. นางสมใจ  ปรางชัยภูมิ
 
74 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กชายอำนาจ  ดัดถุยาวัตร
 
1. นางสินีนาถ  พัวอุดมเจริญ
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจณิตรา   เสือซ่อนพงศ์
2. เด็กหญิงจิรัฐติกาล   นาดี
3. เด็กหญิงศศิริวิมล   สุพรรณ์
 
1. นางสาวสุชาดา   สิงห์โพนทัน
2. นางธนิตา    แก่นสา
 
76 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 1. เด็กชายธนายุทธ   ทองเสน
2. เด็กชายวรชิต   ดาศรี
3. เด็กชายศุภกิจ   อินชู
 
1. นายสุวัฒน์    ทับทันธนากูล
2. นายบุญมี   บึงจันทร์
 
77 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 91.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  เพียขันทา
2. เด็กชายปกรณ์  รักษา
 
1. นายสมชาย  ธรรมมา
 
78 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกระกา 1. เด็กหญิงณัฐชา  ล่วงมัจฉา
2. เด็กชายทรงธรรม  ดีด้วยชาติ
 
1. นางสาวนันทิชา  เกษจรัล
2. นางสุดใจ  ชวนรัมย์
 
79 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกวัด 1. เด็กชายกฤษกร   สุดชนะ
 
1. นางจันทิมา  เย็นทรัพย์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสนวน 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  เพ็ชรวิเศษ
2. เด็กหญิงสุพรรณี  ฉิมมาลี
 
1. นายบุญมี  อ่อนนุ่ม
2. นางรุ่งอรุณ  อ่อนนุ่ม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสนวน 1. เด็กหญิงสุพัตรา  สุมพะชาลี
 
1. นางรุ่งอรุณ  อ่อนนุ่ม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ซุนเฮงกุล
 
1. นางสุภาพ  เขื่อนคำ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1. เด็กชายธนวัฒน์  เภสัชชา
 
1. นางสุภาพ  เขื่อนคำ
 
84 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  กุสะรัมย์
 
1. นางนงนภัส  จรดรัมย์
 
85 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเก่า 1. เด็กหญิงชดาภรณ์   อาญาเมือง
 
1. นางสาวกิตติยา   แก้วหล้า
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายคฑาวุธ  บุญยงค์
 
1. นางอรพิน  ประโลมรัมย์
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายชลทรัพย์  เจริญสุข
 
1. นางสุพาภรณ์  ทวินันท์
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กหญิงสิริญญากร  สุมะหิงพันธ์
 
1. นางสุพาภรณ์  ทวินันท์
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโนนแดง 1. เด็กชายธนายงค์  ทองเจ้า
2. เด็กชายนพเดช  บุญยงค์
3. เด็กชายเอกสิทธิ์  ประเสริฐศรี
 
1. นางอรพิน  ประโลมรัมย์
2. นางสุพาภรณ์  ทวินันท์
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เชือนรัมย์
2. เด็กชายภูริ  ศิลาชัย
 
1. นางมนทกานต์  ดาทอง
2. นางปาริชาติ  วาปีโส
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิรประภา   นาคกระแสร์
2. เด็กชายชาญชิต   ปุสารัมย์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   จงเจริญ
4. เด็กหญิงณัฐณิชา   ตลับเพชร
5. เด็กหญิงธนิดา   คีรีพิมานกร
6. เด็กหญิงสุภัสสร   เทียนรัมย์
7. เด็กหญิงอาทิตยา   พรมแดน
8. เด็กหญิงแพรวา   ชิดรัมย์
 
1. นางสาวธารทิพย์   พิทักษ์สาลี
2. นางสาวฐิติมา   มหิมา
3. นางสาวโสรญา   สีอุเป
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิตรทิวา  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงจิรประภา   นาคกระแสร์
3. เด็กชายชาญชิต   ปุสารัมย์
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   จงเจริญ
5. เด็กหญิงณัฐณิชา   ตลับเพชร
6. เด็กหญิงธนิดา   คีรีพิมานกร
7. เด็กหญิงสุภัสสร   เทียนรัมย์
8. เด็กหญิงอทิตยา   พรมแดน
9. เด็กหญิงแพรวา   ชิดรัมย์
 
1. นางสาวธารทิพย์   พิทักษ์สาลี
2. นางสาวฐิติมา  มหิมา
3. นางสาวโสรญา   สีอุเป
 
93 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกวินธิดา   แถมจะโปะ
2. เด็กชายธนัช   เจตะวัฒนะ
 
1. นางสาวรพีพร  พรชะลุ
2. นางสาวปิยะนุช  ทองทั่ว
 
94 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กชายก่อเกียรติ   ปะวันนัง
2. เด็กชายวรวิช   ไชยหงษ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  ศรจันทร์
2. นางสาวกชกร  ปะกะยันตัง
 
95 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงภัททาวัลย์  ปิติเรืองสิทธิ์
2. เด็กหญิงอัญรินทร์  ศรีลิ้มพงษ์
3. เด็กหญิงเปรมยุตา  แปรงทอง
 
1. นางสาวอินทิรา  จุลพล
2. นางสาวพรทิพย์  สะอาดรัมย์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงประณยา  ไกรพงษ์
2. เด็กหญิงปวรวรรณ  ชวดแก้ว
3. เด็กหญิงพรนภา  อาญาเมือง
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์  อุณหจิรังรักษ์
5. เด็กหญิงสาวิตรี  ดีขุนทด
6. เด็กหญิงสโลชา  ใจมั่น
 
1. นางพัชราภรณ์  ไร่ขาม
2. นางสาวศุภักษร  หงษ์ไธสง
3. นายคมสรร  รามสุวรรณ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สารารัมย์
2. เด็กหญิงปิยมาศ  ภุมมาลา
3. เด็กหญิงสาวิตรี  สายสาลี
 
1. นางมยุรา  เสรีวัฒน์
2. นางวันเพ็ญ  กาญจนตันติกุล
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กชายปณิวัตร  เลื้อยคล่อง
2. เด็กชายภัสกร  ศรีตะกร
3. เด็กชายวีระกร  ปัญญา
 
1. นางสุมิตรา  พิสุทธิธนภัทร์
2. นายศักดิ์ชาย  ทองเชิด
 
99 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กชายกิตติ  วิจิตรศักดิ์
2. เด็กหญิงจารวี  จงเทพ
 
1. นางสาวจุติมาพร  อุ่นจิตต์
2. นางสาวนฤมล  ปะกะตัง
 
100 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์ดา  ศิริกำเนิด
 
1. นายศราวุฒิ  อินทร์จอหอ
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 1. เด็กหญิงสิรินภา  สุขสำราญ
 
1. นายสมเกียรติ  เกษมลักษณ์
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 1. เด็กชายนิตธิชัย  ปั้นทอง
2. เด็กชายปองพล  วนวงศ์
3. เด็กชายยุทธศักดิ์  เสนาบูรณ์
4. เด็กชายวรวิทย์  ศรีชัยภูมิ
5. เด็กหญิงวราภรณ์  มะแพทย์
6. เด็กหญิงสุทธิดา  สายศ
7. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญเจียม
8. เด็กชายสุทัศน์  จันทินมาทร
 
1. นางสาวมณีย์  ยวงรัมย์
2. นายเอกนัฎฐ์  เกียรติมณีธร
3. นางสาวปิยะมาศ  ศรีศักดิ์
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 1. เด็กหญิงสุนิสา  เสารี
2. เด็กหญิงอนันดา  บุญทศ
3. เด็กหญิงอารียา  หงษ์นคร
 
1. นางสาวสิรกาญจน์  สาริกุล
2. นางจินตนา  พรหมทองพันธ์
 
104 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 1. เด็กหญิงนิธิพร  ขจัดโรคา
2. เด็กชายภาคภูมิ  นะรานรัมย์
3. เด็กหญิงอทิตยา  แคนรัมย์
 
1. นายปรีชา  ละอองเอก
2. นายจิระ  ซ่อนกลิ่น
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 1. เด็กหญิงติญารัตน์  การณรงค์
 
1. นางสาวอรพิมล  เต็นประโคน
 
106 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 1. เด็กชายทศวรรษ   ลอยลม
 
1. นางสาวฐายิกา   สุขแสวง
 
107 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 1. เด็กชายพรรษา  โปร่งทะเล
 
1. นายภูษิต  ทรงประโคน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาประโคน
 
1. นายสุดใจ  อุ้มรัมย์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  โรมรัมย์
2. เด็กหญิงชาริษา  พิมพ์สาร
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาประโคน
4. เด็กชายธนากร  อุ้มรัมย์
5. เด็กหญิงปาณิสรา  อาบรัมย์
6. เด็กชายรัชชานนท์  อบเชยรัมย์
7. เด็กชายศักรินทร์  แดงศรี
8. เด็กชายสุรศักดิ์  แดงศรี
9. เด็กหญิงอรพรรณ  บุญรอด
10. เด็กชายเกียรติศํกดิ์  แก่นแก้ว
 
1. นายสุดใจ  อุ้มรัมย์
2. นายนิพนธ์  บุญพุฒ
3. นางพิชญา  อุ้มรัมย์
4. นางงามศรี  อุ้มรัมย์
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 1. เด็กหญิงดารณีนุช  นุวงศ์
 
1. นางบัญญัติ  ประจันบาล
 
111 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดละลวด 1. เด็กหญิงนริศรา  ภาษาสุข
 
1. นายณภัทฏ์  ภาษาสุข
 
112 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงธัญสุดา    รอบรู้
2. เด็กหญิงสิริโสรัจจ์   โสระวงค์
 
1. นางดอกอ้อ   แซกรัมย์
2. นางอุไรวรรณ    วังภูงา
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ   เชียนจันทึก
2. เด็กหญิงธนัชญา   อัตวิชา
3. เด็กหญิงธัญชนก   เซิบรัมย์
4. เด็กหญิงลลิตา   กะประโคน
5. เด็กหญิงศศิชา    พันโยศรี
6. เด็กหญิงสุธัญญา    แซกรัมย์
 
1. นางสาวสายชน   คบทองหลาง
2. นางธัญญา   สุดสายเนตร
3. นางสุวิมล   ประกาศวุฒิชน
4. นางสาวสุกัญญา  ศิลาลับ
 
114 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 1. เด็กชายตระการ   เจือจันทร์
2. เด็กชายวชิรวิทย์   แก้วนาพันธ์
3. เด็กชายอัครพล   โพธิ์เงิน
 
1. นางสาวสายชน   คบทองหลาง
2. นายอดุลย์   เทพศัทธา
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองปล่อง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   จุ้ยแพ
2. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  ทองทับพันธ์
3. เด็กหญิงธัญสุดา  หรั่งนรินทร์
 
1. นางชรินทร์ทิพย์  ด้วงสีแก้ว
2. นางสาวสุรัชดา  แก้วธานี
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงรัตน์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  กียา
3. เด็กชายอธิราช  แหงสูงเนิน
 
1. นายพันธวัช  คอนรัมย์
2. นายรชต  ลิไธสง
 
117 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า 1. เด็กชายชินวัตร  คุ้มเลา
2. เด็กชายธนัท  พลแสน
3. เด็กชายปรินทร์  เจตุมาลา
 
1. นางพันออน  ปานาลาด
2. นางเตือนใจ  ปานาลาด
 
118 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกล่าม “สิริประภาวิชาคาร” 1. เด็กชายวิชยุตม์  เที่ยงปา
 
1. นางอรวิภา  วัฒนะ
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโนนสำราญ 1. เด็กชายจารุวัฒน์  แก้วดี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เหนือจันดี
3. เด็กหญิงปิยธิดา  สืบสุนทร
 
1. นางจรีภรณ์  วิทยอักษรศรี
2. นางอรประไพ  แผ้วพลสง
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิมลวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งนภา   สายเย็น
2. เด็กหญิงวรรณวิสา   กระสุนรัมย์
3. เด็กหญิงสาธิณี   การเพียร
4. เด็กหญิงเกศรินทร์    รุ่งเรือง
5. เด็กหญิงเจนจิรา   กระสุนรัมย์
6. เด็กหญิงเบญญาภา   พระงาม
 
1. นางสุชาดา    กำธร
2. นางสาวธัญญ์นภัส    คงเทียมศรีสิน
3. นางสาวธัญชนก  ภาคเดียว
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 1. เด็กชายศิริโรจน์  คุณรักษา
 
1. นางสมลักษณ์  ศรีแก้ว
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1. เด็กชายกฤติน  ประจญศานต์
 
1. นางสาวพชร  แก้วจงกุล
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1. เด็กชายรัชพล  ประจญศานต์
 
1. นางสาวพชร  แก้วจงกุล
 
124 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 1. เด็กหญิงธิมาพร  ความรัมย์
2. เด็กหญิงวราพร  ขาวรัมย์
 
1. นายแสง  แก้วฉวี
2. นางจิรนันท์  อังคศิริชัย
 
125 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐพร  กันแก้ว
2. เด็กชายพีรพัฒน์   เพิ่มพงศ์วุฒิเวท
 
1. นายสยาม   มะริดรัมย์
2. นางศศิธร  ลิ้มตระกูล
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  เอการัมย์
 
1. นายวัฒนา  วงศ์แหล้
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  พระนูมัย
 
1. นายวัฒนา  วงศ์แหล้
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชำนิ 1. เด็กชายชัยธวัช  นามประสพ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ม่านทอง
3. เด็กชายเขมทัต  ขัดเชียงแสน
 
1. นายสงกรานต์  พลเยี่ยม
2. นางวันทนา  พลเยี่ยม
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกมลพัชร  พัชรมนตรี
2. เด็กชายกฤษฎา  ศรีนุเสน
3. เด็กหญิงธนธรณ์  คีรีวัชรินทร์
4. เด็กชายนิติกร  ชาติรัมย์
5. เด็กหญิงบุณยนุช  แสงสุวรรณ
6. เด็กชายพัชรพล  พัชรมนตรี
7. เด็กชายวัชรพล  ภูมิกาศ
8. เด็กหญิงอทิตยา  พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นายอาทิตย์  มณีวรรณ
2. นายภิรมย์  วัชรินทรางกูร
3. นางกัญญ์ณพัชญ์  วิวัตรชัย
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงกฤษณา  บุญยงค์
2. เด็กหญิงกันติชา  นาคปก
3. เด็กหญิงฉันทกัสมา  ปานเด
4. เด็กหญิงฐิติมา  สายศรี
5. เด็กหญิงณิชกุล  แว่นรัมย์
6. เด็กหญิงดวงดาว  แก้วฉลาด
7. เด็กหญิงธัญพิชชา  อะโคจันทร์
8. เด็กหญิงธิติสุดา  พรหมบุตร
9. เด็กหญิงนนธิชา  วิชาพูล
10. เด็กชายบดินทร์  ดำริรัมย์
11. เด็กหญิงปาริชาติ  โพธิ์ดนัย
12. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  กล่ำอุไร
13. เด็กหญิงพีรญา  มาศรักษา
14. เด็กหญิงภัทรลาภา  ธานีวรรณ
15. เด็กหญิงรัตติมา  มาศรักษา
16. เด็กหญิงสิริมาส  สวัสดิ์รัมย์
17. เด็กหญิงอิสรา  ขันเสน
18. เด็กหญิงเมธาพร  พวงเพชร
19. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สรประสิทธิ์
20. เด็กหญิงโมทนา  นันทพันธ์
 
1. นายพิษณุ  ไสยประจำ
2. นายประกาศิต  รินไธสง
3. นางสาวนฤมล  เรืองประโคน
4. นางสาวรัตนาภรณ์  ศรีประเสริฐ
5. นางสาวปานรดา  ประทีปชัยธรรม
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กชายธีรภัทร  จิระบลกิจ
 
1. นางจิตวิภา  ชนะวิเศษ
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  อุพลรัมย์
 
1. นางกัญญ์ณพัชญ์  วิวัตรชัย
 
133 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 1. เด็กหญิงการต์พิชชา   ธรรมา
2. เด็กหญิงดิษยา  สำเร็จรัมย์
 
1. นางนพคุณ  ทองบ่อ
2. นายทศเพชร  บุญยงค์
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กชายวุฒิชัย  วากุรัมย์
 
1. นางยานี  บุญประสิทธิ์
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กหญิงจินดามณี  เล็กศิริรัมย์
 
1. นางสาววิลัดดา  โพธิ์เงิน
 
136 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  พุทโม่
2. เด็กชายวุฒิชัย  พิรักษา
3. เด็กชายศิริวัฒน์  ธงกลาง
 
1. นายสุรพล  คงรัมย์
2. นางสาววิลัดดา  โพธิ์เงิน
 
137 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงพิมพรรณ  สมสายผล
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขสนิท
3. เด็กหญิงสุภาวรรณ  จันทร์นวล
 
1. นางชุติญา  อันชื่น
2. นางอนงค์  ศิลปสมศักดิ์
 
138 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กหญิงคุนัญญา  ถนอมสิน
2. เด็กหญิงสุชาดา  นามเดช
3. เด็กหญิงอาทิตยา   กุ้งมะเริง
 
1. นางชดาภร  ถนอมสิน
2. นางกานดา  การะเกด
 
139 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1. เด็กชายจรัญชัย  คตโคตร
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  สออนรัมย์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  กระบัดทอง
4. เด็กหญิงชนิดา  แก้วนาพันธ์
5. เด็กหญิงชนิตา  นาคกูล
6. เด็กชายชัยวัฒน์  ชุยรัมย์
7. เด็กหญิงชีพชนก  ผืนจัตุรัส
8. เด็กชายฐานันดร  แมนสืบชาติ
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  คะเชนชาติ
10. เด็กชายตะวัน  คิดอยู่
11. เด็กชายธนวัฒน์  โพนไธสง
12. เด็กชายธีรภัทร  ศรโชติ
13. เด็กชายนพรัตน์  ฮะสูงเนิน
14. เด็กหญิงนฤชยา  พวงศรี
15. เด็กชายนฤเบศร์  พันชุมภู
16. เด็กหญิงบุณยานุช  เกตุจำนงค์รัศมี
17. เด็กหญิงปรียาพร  เท็มสัตย์
18. เด็กหญิงพิริสา  อาจกมล
19. เด็กหญิงภัทรดา  อ่องสมบูรณ์
20. เด็กชายภัทราวุธ  ไวยพจนี
21. เด็กชายภูผา  โนนตานอก
22. เด็กชายภูริภัทร  ชัยรัมย์
23. เด็กชายรัชชานนท์  ปานทอง
24. เด็กชายศิวัช  เชียรรัมย์
25. เด็กหญิงสุปรียา  ลุนกำพี้
26. เด็กหญิงอนันตา  ศรีดาวงศ์
27. เด็กหญิงอัญชลี  เทพบุตร
28. เด็กชายอิทธิพล  ศักดิ์ศรีกลม
29. เด็กหญิงอุบลวรรณ  โพธิสีดี
30. เด็กหญิงเบญจมาพร  มีทองคำ
 
1. นายพลากร  ศรีเสริม
2. นางวิบูรณ์มาศ  วัฒนพิเจตน์
3. นายบัญญัติ  พิมพ์ละมาศ
4. นางอรณัชชา  ศรีเสริม
5. นางอรวรรณ  พันธุยา
6. นายวิชญสิทธิ์  เอกประดิษฐ์
7. นางสาวจุฑารัตน์  สูนย์รัมย์
 
140 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉลาดเจน
 
1. นายศักดา  สุขเกษม
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 1. เด็กหญิงฉัตรจิรา  สะครรัมย์
2. นางสาวณัฐวรา  มะพงษ์เพ็ง
3. เด็กชายธีรังกูร  เชื้อแก้ว
4. เด็กชายพัดสนธิ์  ทวีโชติ
5. เด็กชายมายะนนท์  โฉมหน้า
6. เด็กหญิงวงศ์เดือน  มณีวรรณ
7. เด็กหญิงอรทัย  ปัจฉิมมา
8. เด็กชายเฉลิมเกียรติ์  เลิศยะโส
 
1. นางวริษา  สะอาดรัมย์
2. นางรุจิกร  ญาณโยธิน
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 1. เด็กหญิงจิตรลดา  อยู่สังข์
2. นางสาวญาณิศา  ย่อยสระน้อย
3. นางสาวณัฐวรา  มะพงษ์เพ็ง
4. เด็กหญิงนิรภา  จันทเกษ
5. เด็กหญิงวงศ์เดือน  มณีวรรณ
6. เด็กหญิงศิรมณี  ยุ้งรัมย์
7. เด็กหญิงสุดาภรณ์  เกือยรัมย์
8. เด็กหญิงสโรชา  นพตะลุง
 
1. นางวริษา  สะอาดรัมย์
2. นางรุจิกร  ญาณโยธิน
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเรืองทองสามัคคี 1. เด็กชายกุลเชษฐ์  แก้วนาพันธ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ช่วยจะโป๊ะ
3. เด็กหญิงดวงดาว  สนั่นรัมย์
4. เด็กหญิงปาณิสรา  ผาสุขสม
5. เด็กชายศักรินทร์  ปรึกไธสง
6. เด็กชายอิทธิพล  แทนคำ
 
1. นายประจักษ์  ปาปะเก
2. นางนวลพรรณ  ประกอบมิตร
3. นางธนิดา  ประสีระเตสัง
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  นพรัตน์
 
1. นางพรวิไล  จุลเสวก
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ 1. เด็กชายพุฒิพงษ์  นิ่มเรือง
2. เด็กชายยุทธนา  คะเลารัมย์
3. เด็กชายสรการ  องค์รัมย์
4. เด็กชายเจษฎาธร  วิเศษหล้า
5. เด็กชายเชาว์วรรธน์  ปิ่นวณิชย์กิจ
 
1. นางพรวิไล  จุลเสวก
2. นายสุริยันต์  โสนาคา
3. นางสาวนฤนารถ  เสาร์ศรี
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ 1. เด็กชายจักรี  ทองเงิน
2. เด็กชายพงษ์อมร  มงคลทิศ
3. เด็กชายพิพัฒน์  เจริญรัมย์
4. เด็กชายอดิสร  จันทะมนตรี
5. เด็กชายเฉลิมชัย  บุญณรงค์
6. เด็กชายเผ่าวิภู  จุฬามณี
 
1. นายสุเทพ  ทรงประโคน
2. นายเสถียร  สารกุมาร
3. นายอานุภาพ  วงษ์งอ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุกัญญา   แก้วศรี
2. เด็กหญิงสุวรรณา   ดวงประโคน
3. เด็กชายไกรสร   วิเชียรรัมย์
 
1. นางปิ่นทอง   ประสงค์ทรัพย์
2. นางสาวชนัญชิดา  ปภัสโร
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรภิญญา   สุรินทาบูรณ์
2. เด็กหญิงณัฐพร   เกรัมย์
3. เด็กหญิงอริสา   พอกพูนดี
 
1. นางรักคณา  ไชยทอง
2. นางสาวอารีย์  สุรินทร