หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

[ ทั้งหมด   14 ต.ค. 2558   15 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 14 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 174 การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ (ห้องประชุมใหญ่) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 16.30
2 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ (ห้องประชุมใหญ่) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง วิชาการ 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.00
2 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง พระ 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.00
3 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง พระ 14 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 6/1 14 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 6/2 14 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
3 265 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 6/3 14 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
4 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 6/4 14 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
5 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 6/5 14 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
6 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 5/1 14 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
7 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 5/2 14 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00
8 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ป. 5/3 14 ต.ค. 2558 09.00 - 12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
11 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
12 747 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
13 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
14 748 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
15 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
16 749 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
17 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
18 750 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
19 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีกลาง) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
20 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีกลาง) 14 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
21 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
22 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
23 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแจ้ง (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
24 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแจ้ง (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
25 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ศาลากองอำนวยการสนามฟุตบอล) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
26 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้องประชุมใหญ่ 14 ต.ค. 2558 16.00 - 16.30
27 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ศาลากองอำนวยการสนามฟุตบอล) 14 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
28 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 สพป. บร. 2 ห้องประชุมใหญ่ 14 ต.ค. 2558 16.00 - 16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป. บร. 2 ห้อง ประชุมใหญ่ 14 ต.ค. 2558 09.00 - 10.30
2 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป. บร. 2 ห้อง ประชุมใหญ่ 14 ต.ค. 2558 10.30 - 12.00
3 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สพป. บร. 2 ห้อง ประชุมใหญ่ 14 ต.ค. 2558 13.00 - 14.00
4 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สพป. บร. 2 ห้อง ประชุมใหญ่ 14 ต.ค. 2558 14.00 - 15.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (สนามกีฬา) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00
2 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร ห้องอนุบาล 1-2 14 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้องคอม 2 14 ต.ค. 2558 13.00 - 16.30
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้องคอม 1 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (ลานกีฬา) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
4 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 สพป. บร. 2 (ห้อง ICT) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00
5 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้องคอม 1) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
6 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ห้องคอม 1) 14 ต.ค. 2558 13.00 - 16.30
7 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้องคอม 1 14 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
8 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้องคอม 2 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ลานกีฬาหน้าเสาธง 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
2 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ลานกีฬาหน้าเสาธง 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแจ้ง อาคาร 3 (ชั้นล่าง) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง อาคาร 3 (ชั้นล่าง) 14 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
3 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา เรือนตะเปียง (ชั้นล่าง) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
4 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย อาคาร ป. 1 (ระเบียง) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
5 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา เรือนตะเปียง (ชั้นล่าง) 14 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
6 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแจ้ง โรงอาหาร 14 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00
7 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย โรงอาหาร 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
8 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย โรงอาหาร 14 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
9 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา (ระเบียงทางเดินอาคาร ป. 2) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้องอนุบาล 1/1 - 1/2 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องสุขศึกษา) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องการงานอาชีพ) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00
2 128 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องการงานอาชีพ) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00
3 127 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องการงานอาชีพ) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 274 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องประชุมอาคารไม้) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00
2 275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องประชุมอาคารไม้) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00
3 276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องประชุมอาคารไม้) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00
4 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องประชุมอาคารไม้) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00
5 280 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องประชุมอาคารไม้) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร โรงอาหาร 14 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00
2 160 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร โรงอาหาร 14 ต.ค. 2558 09.30 - 16.00
3 167 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องดนตรี) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
4 171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องดนตรี) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
5 177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องคณิตฯ) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
6 175 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องคณิตฯ) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
7 197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องดนตรี) 14 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
8 195 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องดนตรี) 14 ต.ค. 2558 13.00 - 16.00
9 208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องคอมฯ) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
10 209 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องคอมฯ) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
11 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้องคอมฯ) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30
12 226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านศรีถาวร (ห้อง ป. 6/2) 14 ต.ค. 2558 09.30 - 12.30

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 11.30 - 12.00
2 503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 11.30 - 12.00
3 501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 11.30 - 12.00
4 504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 11.30 - 12.00
5 505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 11.30 - 12.00
6 506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 11.30 - 12.00
7 507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 11.30 - 12.00
8 508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 11.30 - 12.00
9 502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 11.30 - 12.00
10 509 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย (เวทีหอประชุม) 14 ต.ค. 2558 11.30 - 12.00


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]