หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-brm2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายวิโรจน์ แก้วสอนโรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นายสมาน วงศ์แต้โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายสำราญ อยู่นานโรงเรียนบ้านอโณทัยรองประธานกรรมการ
4. นายสักรินทร์ ทองศรีโรงเรียนวัดบ้านตาเสากรรมการ
5. นางสาวเรืองลดา เสาะสืบงามโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
6. นางรัชตา ทันประเสริฐโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
7. นายสุเรศ ภูมิประโคนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
8. นางประจวบ นิยมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
9. นายบุญเชิญ พาพะหมโรงเรียนบ้านบาตรกรรมการ
10. นายประเนตร สมเย็นโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
11. นายวรวิทย์ ร่วมจิตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายวิโรจน์ แก้วสอนโรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นายสมาน วงศ์แต้โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายสำราญ อยู่นานโรงเรียนบ้านอโณทัยรองประธานกรรมการ
4. นายสักรินทร์ ทองศรีโรงเรียนวัดบ้านตาเสากรรมการ
5. นางสาวเรืองลดา สืบเสาะงามโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
6. นางรัชตา ทันประเสริฐโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
7. นายสุเรศ ภูมิประโคนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
8. นางประจวบ นิยมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
9. นายบุญเชิญ พาพะหมโรงเรียนบ้านบาตรกรรมการ
10. นายประเนตร สมเย็นโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
11. นายวรวิทย์ ร่วมจิตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายวิโรจน์ แก้วสอนโรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นายสมาน วงศ์แต้โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายสำราญ อยู่นานโรงเรียนบ้านอโณทัยรองประธานกรรมการ
4. นายสักรินทร์ ทองศรีโรงเรียนวัดบ้านตาเสากรรมการ
5. นางสาวเรืองลดา สืบเสาะงามโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
6. นางรัชตา ทันประเสริฐโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
7. นายสุเรศ ภูมิประโคนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
8. นางประจวบ นิยมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
9. นายบุญเชิญ พาพะหมโรงเรียนบ้านบาตรกรรมการ
10. นายประเนตร สมเย็นโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
11. นายวรวิทย์ ร่วมจิตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ แก้วสอนโรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นายสมาน วงศ์แต้โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายสำราญ อยู่นานโรงเรียนบ้านอโณทัยรองประธานกรรมการ
4. นายสักรินทร์ ทองศรีโรงเรียนวัดบ้านตาเสากรรมการ
5. นางสาวเรืองลดา สืบเสาะงามโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
6. นางรัชตา ทันประเสริฐโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
7. นายสุเรศ ภูมิประโคนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
8. นางประจวบ นิยมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
9. นายบุญเชิญ พาพะหมโรงเรียนบ้านบาตรกรรมการ
10. นายประเนตร สมเย็นโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
11. นายวรวิทย์ ร่วมจิตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ แก้วสอนโรงเรียนบ้านโคกสูงประธานกรรมการ
2. นายสมาน วงศ์แต้โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่รองประธานกรรมการ
3. นายสำราญ อยู่นานโรงเรียนบ้านอโณทัยรองประธานกรรมการ
4. นายสักรินทร์ ทองศรีโรงเรียนวัดบ้านตาเสากรรมการ
5. นางสาวเรืองลดา สืบเสาะงามโรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
6. นางรัชตา ทันประเสริฐโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
7. นายสุเรศ ภูมิประโคนโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
8. นางประจวบ นิยมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
9. นายบุญเชิญ พาพะหมโรงเรียนบ้านบาตรกรรมการ
10. นายประเนตร สมเย็นโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
11. นายวรวิทย์ ร่วมจิตรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นายจรัญ สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงชัย ชิมชาติโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา พงศ์พีระโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
4. นายอนุชา ปัตเตย์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
5. นายณวิชญ์ วงศ์สมโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
6. นายนิสิต ประเสริฐศรีโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายจรัญ สิทธิศักดิ์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทรงชัย ชิมชาติโรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา พงศ์พีระโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
4. นายอนุชา ปัตเตย์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
5. นายณวิชญ์ วงศ์สมโรงเรียนบ้านบุญช่วยกรรมการ
6. นายนิสิต ประเสริฐศรีโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางยุพาพร ปิยมิตรธรรมโรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
3. นางสาวมุทิตา แสนสิงห์โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯกรรมการ
4. นางละออง หวังสง่าโรงเรียนบ้านศรีถาวรกรรมการ
5. นายประยูร ทวันเวชโรงเรียนบ้านจรเข้มากกรรมการ
6. นางลัดดา ศิริมากโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11กรรมการ
7. นางเบญจมาศ พูลพุทธาโรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อยกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางยุพาพร ปิยมิตรธรรมโรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
3. นางสาวมุทิตา แสนสิงห์โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯกรรมการ
4. นางละออง หวังสง่าโรงเรียนบ้านศรีถาวรกรรมการ
5. นายประยูร ทวันเวชโรงเรียนบ้านจรเข้มากกรรมการ
6. นางลัดดา ศิริมากโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11กรรมการ
7. นางเบญจมาศ พูลพุทธาโรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อยกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศิริ สายจันทร์หอมโรงเรียนบ้านหนองบอนประธานกรรมการ
2. นางยุพาพร ปิยมิตรธรรมโรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
3. นางสาวมุทิตา แสนสิงห์โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯกรรมการ
4. นางละออง หวังสง่าโรงเรียนบ้านศรีถาวรกรรมการ
5. นายประยูร ทวันเวชโรงเรียนบ้านจรเข้มากกรรมการ
6. นางลัดดา ศิริมากโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11กรรมการ
7. นางเบญจมาศ พูลพุทธาโรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อยกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายสมมาตร แก้วเนตรโรงเรียนบ้านปังกู(คุรุประชานุสรณ์)กรรมการ
2. นายรณชัย ชาญประโคนโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
3. นางจรรยา คงเสนาโรงเรียนบ้านเสม็ด"สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร"กรรมการ
4. นางภาวิณี งามแสงโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
5. นายทวีสิทธิ์ ทวันเวชโรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
6. นายวุฒิกร อินกระสังข์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นายสมมาตร แก้วเนตรโรงเรียนบ้านปังกู(คุรุประชานุสรณ์)กรรมการ
2. นายรณชัย ชาญประโคนโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
3. นางจรรยา คงเสนาโรงเรียนบ้านเสม็ด"สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร"กรรมการ
4. นางภาวิณี งามแสงโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
5. นายทวีสิทธิ์ ทวันเวชโรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
6. นายวุฒิกร อินกระสังข์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร แก้วเนตรโรงเรียนบ้านปังกู(คุรุประชานุสรณ์)กรรมการ
2. นายรณชัย ชาญประโคนโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
3. นางจรรยา คงเสนาโรงเรียนบ้านเสม็ด"สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร"กรรมการ
4. นางภาวิณี งามแสงโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
5. นายทวีสิทธิ์ ทวันเวชโรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
6. นายวุฒิกร อินกระสังข์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายสมมาตร แก้วเนตรโรงเรียนบ้านปังกู(คุรุประชานุสรณ์)กรรมการ
2. นายรณชัย ชาญประโคนโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
3. นางจรรยา คงเสนาโรงเรียนบ้านเสม็ด"สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร"กรรมการ
4. นางภาวิณี งามแสงโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
5. นายทวีสิทธิ์ ทวันเวชโรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
6. นายวุฒิกร อินกระสังข์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายสมมาตร แก้วเนตรโรงเรียนบ้านปังกู(คุรุประชานุสรณ์)กรรมการ
2. นายรณชัย ชาญประโคนโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
3. นางจรรยา คงเสนาโรงเรียนบ้านเสม็ด"สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร"กรรมการ
4. นางภาวิณี งามแสงโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
5. นายทวีสิทธิ์ ทวันเวชโรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
6. นายวุฒิกร อินกระสังข์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสมมาตร แก้วเนตรโรงเรียนบ้านปังกู(คุรุประชานุสรณ์)กรรมการ
2. นายรณชัย ชาญประโคนโรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์กรรมการ
3. นางจรรยา คงเสนาโรงเรียนบ้านเสม็ด"สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร"กรรมการ
4. นางภาวิณี งามแสงโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
5. นายทวีสิทธิ์ ทวันเวชโรงเรียนบ้านโคกเพชรกรรมการ
6. นายวุฒิกร อินกระสังข์โรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายบุญสม วงศ์ประโคนโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
2. นางสาวถาวร ทะเรรัมย์โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีกรรมการ
3. นายพิเชษฐ กมลบูรณ์โรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
4. นางสาวนิศากร ชิดไธสงโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
5. นางกฤษณาพร คำผายโรงเรียนบ้านหนองตระเสกกรรมการ
6. นางอรทัย บัวสายโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
7. นายศรพิชิด สล้างสิงห์โรงเรียนบ้านจระเข้มากกรรมการ
8. นายวีรพล ปักเสติโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
9. นางโฉมฉาย รุ่งศิริวงศ์โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
10. นายปรีชา คำผายโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
11. นายสุรวัฒน์ เดชชัยพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
12. นายกฤษฎา ภูศรีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
13. นายบุญลพ คงดีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายบุญสม วงศ์ประโคนโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
2. นางสาวถาวร ทะเรรัมย์โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีกรรมการ
3. นายพิเชษฐ กมลบูรณ์โรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
4. นางนิศากร ชิดไธสงโรงเรียนวัดบ้านแสลงคง กรรมการ
5. นางกฤษณาพร คำผายโรงเรียนบ้านหนองตระเสกกรรมการ
6. นางอรทัย บัวสายโรงเรียนประโคนชัยวิทยา กรรมการ
7. นายศรพิชิต สล้างสิงห์ โรงเรียนบ้านจระเข้มากกรรมการ
8. นายวีรพล ปักเสติโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 กรรมการ
9. นางโฉมฉาย รุ่งศิริวงศ์โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
10. นายปรีชา คำผายโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
11. นายสุรวัฒน์ เดชชัยพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา กรรมการ
12. นายกฤษฎา ภูศรีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
13. นายบุญลพ คงดีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายบุญสม วงศ์ประโคนโรงเรียนบ้านศรีสุข กรรมการ
2. นางสาวถาวร ทะเรรัมย์โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี กรรมการ
3. นายพิเชษฐ กมลบูรณ์โรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
4. นางสาวนิศากร ชิดไธสงโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
5. นางกฤษณาพร คำผายโรงเรียนบ้านหนองตระเสกกรรมการ
6. นางอรทัย บัวสายโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
7. นายศรพิชิต สล้างสิงห์โรงเรียนบ้านจระเข้มากกรรมการ
8. นายวีรพล ปักเสติโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 กรรมการ
9. นางโฉมฉาย รุ่งศิริวงศ์โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
10. นายปรีชา คำผายโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
11. นายสุรวัฒน์ เดชชัยพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
12. นายกฤษฎา ภูศรีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
13. นายบุญลพ คงดีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายบุญสม วงศ์ประโคนโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
2. นางสาวถาวร ทะเรรัมย์โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีกรรมการ
3. นายพิเชษฐ กมลบูรณ์โรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
4. นางสาวนิศากร ชิดไธสงโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
5. นางกฤษณาพร คำผายโรงเรียนบ้านหนองตระเสกกรรมการ
6. นางอรทัย บัวสายโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
7. นายศรพิชิต สล้างสิงห์โรงเรียนบ้านจระเข้มากกรรมการ
8. นายวีรพล ปักเสติโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
9. นางโฉมฉาย รุ่งศิริวงศ์โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
10. นายปรีชา คำผายโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
11. นายสุรวัฒน์ เดชชัยพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
12. นายกฤษฎา ภูศรีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
13. นายบุญลพ คงดีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายบุญสม วงศ์ประโคนโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
2. นางสาวถาวร ทะเรรัมย์โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีกรรมการ
3. นายพิเชษฐ กมลบูรณ์โรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
4. นางสาวนิศากร ชิดไธสงโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
5. นางกฤษณาพร คำผายโรงเรียนบ้านหนองตระเสกกรรมการ
6. นางอรทัย บัวสายโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
7. นายศรพิชิต สล้างสิงห์โรงเรียนบ้านจระเข้มากกรรมการ
8. นายวีรพล ปักเสติโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 กรรมการ
9. นางโฉมฉาย รุ่งศิริวงศ์โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
10. นายปรีชา คำผายโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
11. นายสุรวัฒน์ เดชชัยพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
12. นายกฤษฎา ภูศรีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
13. นายบุญลพ คงดีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายบุญสม วงศ์ประโคนโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
2. นางสาวถาวร ทะเรรัมย์โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีกรรมการ
3. นายพิเชษฐ กมลบูรณ์โรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
4. นางสาวนิศากร ชิดไธสงโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
5. นางกฤษณาพร คำผายโรงเรียนบ้านหนองตระเสกกรรมการ
6. นางอรทัย บัวสายโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
7. นายศรพิชิต สล้างสิงห์โรงเรียนบ้านจระเข้มากกรรมการ
8. นายวีรพล ปักเสติโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 กรรมการ
9. นางโฉมฉาย รุ่งศิริวงศ์โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
10. นายปรีชา คำผายโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
11. นายสุรวัฒน์ เดชชัยพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
12. นายกฤษฎา ภูศรีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
13. นายบุญลพ คงดีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายบุญสม วงศ์ประโคนโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
2. นางสาวถาวร ทะเรรัมย์โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี กรรมการ
3. นายพิเชษฐ กมลบูรณ์โรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
4. นางสาวนิศากร ชิดไธสงโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
5. นางกฤษณาพร คำผายโรงเรียนบ้านหนองตระเสกกรรมการ
6. นางอรทัย บัวสายโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
7. นายศรพิชิต สล้างสิงห์โรงเรียนบ้านจระเข้มากกรรมการ
8. นายวีรพล ปักเสติโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
9. นางโฉมฉาย รุ่งศิริวงศ์โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
10. นายปรีชา คำผายโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
11. นายสุรวัฒน์ เดชชัยพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
12. นายกฤษฎา ภูศรีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
13. นายบุญลพ คงดีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายบุญสม วงศ์ประโคนโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
2. นางสาวถาวร ทะเรรัมย์โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีกรรมการ
3. นายพิเชษฐ กมลบูรณ์โรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
4. นางสาวนิศากร ชิดไธสงโรงเรียนวัดบ้านแสลงคง กรรมการ
5. นางกฤษณาพร คำผายโรงเรียนบ้านหนองตระเสกกรรมการ
6. นางอรทัย บัวสายโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
7. นายศรพิชิต สล้างสิงห์โรงเรียนบ้านจระเข้มากกรรมการ
8. นายวีรพล ปักเสติโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
9. นางโฉมฉาย รุ่งศิริวงศ์โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
10. นายปรีชา คำผายโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
11. นายสุรวัฒน์ เดชชัยพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
12. นายกฤษฎา ภูศรีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
13. นายบุญลพ คงดีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายบุญสม วงศ์ประโคนโรงเรียนบ้านศรีสุขกรรมการ
2. นางสาวถาวร ทะเรรัมย์โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคีกรรมการ
3. นายพิเชษฐ กมลบูรณ์โรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
4. นางสาวนิศากร ชิดไธสงโรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
5. นางกฤษณาพร คำผายโรงเรียนบ้านหนองตระเสกกรรมการ
6. นางอรทัย บัวสายโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
7. นายศรพิชิต สล้างสิงห์โรงเรียนบ้านจระเข้มากกรรมการ
8. นายวีรพล ปักเสติโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5กรรมการ
9. นางโฉมฉาย รุ่งศิริวงศ์โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็กกรรมการ
10. นายปรีชา คำผายโรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
11. นายสุรวัฒน์ เดชชัยพิทักษ์โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
12. นายกฤษฎา ภูศรีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
13. นายบุญลพ คงดีโรงเรียนกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์ โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร วรรณูปถัมภ์ โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นางสุดฤทัย เมอะประโคน โรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นางสุดฤทัย เมอะประโคนสุดฤทัยกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
2. นางสาวสุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
4. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาดโรงเรียนบ้านดวนกรรมการ
2. นางสาวสุุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
3. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
5. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
6. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาดโรงเรียนบ้านดวนกรรมการ
2. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
3. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
5. นางสาวสุุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
6. นางสาวสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาดโรงเรียนบ้านดวนกรรมการ
2. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
3. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
5. นางสาวสุุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
6. นางสาวสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาดโรงเรียนบ้านดวนกรรมการ
2. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
3. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
5. นางสาวสุุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
6. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาดโรงเรียนบ้านดวนกรรมการ
2. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
3. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
5. นางสาวสุุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
6. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาดโรงเรียนบ้านดวนกรรมการ
2. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
3. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
5. นางสาวสุุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
6. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาดโรงเรียนบ้านดวนกรรมการ
2. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
3. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
5. นางสาวสุุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
6. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาดโรงเรียนบ้านดวนกรรมการ
2. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
3. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
5. นางสาวสุุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
6. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาดโรงเรียนบ้านดวนกรรมการ
2. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
3. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
5. นางสาวสุุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
6. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาดโรงเรียนบ้านดวนกรรมการ
2. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
3. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
5. นางสาวสุุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
6. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นางธัญนันท์ ศกุนตนาดโรงเรียนบ้านดวนกรรมการ
2. นายปรีชา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
3. นายกู้เกียรติ ไชยอินทร์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอัศฆ์เดช กระฐินหอมโรงเรียนวัดบ้านไทรกรรมการ
5. นางสาวสุุรีย์พร วรรณูปถัมภ์โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้นกรรมการ
6. นางสุดฤทัย เมอะประโคนโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางรุจิรัตน์ สระหอมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญกรรมการ
2. นายเถลิงศักดิ์ แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นายคำมูล ชำรัมย์โรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
4. นายเมธี โพธิษาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นางรุจิรัตน์ สระหอมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญกรรมการ
2. นายเถลิงศักดิ์ แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นายคำมูล ชำรัมย์โรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
4. นายเมธี โพธิษาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นางรุจิรัตน์ สระหอมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญกรรมการ
2. นายเถลิงศักดิ์ แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นายคำมูล ชำรัมย์โรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
4. นายเมธี โพธิษาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นางรุจิรัตน์ สระหอมโรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญกรรมการ
2. นายเถลิงศักดิ์ แกล้วกล้าโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นายคำมูล ชำรัมย์โรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
4. นายเมธี โพธิษาโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายประกิจ เกาประโคนโรงเรียนบ้านเกตุ"สุตาประชาอุปถัมภ์"กรรมการ
2. นางสิริกาญจน์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
3. นางสาวมัทนา เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯกรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
5. นายวาทิต มะริดรัมย์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ พรหมทองโรงเรียนพัฒนานิคมสายโท 11ประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
3. นายสุนทร ไชยสารโรงเรียนวัดบ้านยางช้อยฯกรรมการ
4. นายชัชวาล การเพียรโรงเรียนพัฒนานิคมสายโท 11กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นายประกิจ เกาประโคนโรงเรียนบ้านเกตุ"สุตาประชาอุปถัมภ์"กรรมการ
2. นางสิริกาญจน์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
3. นางสาวมัทนา เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯกรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
5. นายวาทิต มะริดรัมย์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ พรหมทองโรงเรียนพัฒนานิคมสายโท 11ประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
3. นายสุนทร ไชยสารโรงเรียนวัดบ้านยางช้อยฯกรรมการ
4. นายชัชวาล การเพียรโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประกิจ เกาประโคนโรงเรียนบ้านเกตุ"สุตาประชาอุปถัมภ์"กรรมการ
2. นางสิริกาญจน์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
3. นางสาวมัทนา เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯกรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
5. นายวาทิต มะริดรัมย์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประกิจ เกาประโคนโรงเรียนบ้านเกตุ"สุตาประชาอุปถัมภ์"กรรมการ
2. นางสิริกาญจน์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
3. นางสาวมัทนา เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯกรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
5. นายวาทิต มะริดรัมย์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ พรหมทองโรงเรียนพัฒนานิคมสายโท 11ประธานกรรมการ
2. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
3. นายสุนทร ไชยสารโรงเรียนวัดบ้านยางช้อยฯกรรมการ
4. นายชัชวาล การเพียรโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประกิจ เกาประโคนโรงเรียนบ้านเกตุ"สุตาประชาอุปถัมภ์"กรรมการ
2. นางสิริกาญจน์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
3. นางสาวมัทนา เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯกรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
5. นายสมภพ ประเสริฐศิริรัตน์โรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายณรงค์ พรหมทองโรงเรียนพัฒนานิคมสายโท 11กรรมการ
2. นายธนวรรธน์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินลาดกรรมการ
3. นายสุนทร ไชยสารโรงเรียนวัดบ้านยางช้อยฯกรรมการ
4. นายชัชวาล การเพียรโรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประกิจ เกาประโคนโรงเรียนบ้านเกตุ"สุตาประชาอุปถัมภ์"กรรมการ
2. นางสิริกาญจน์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
3. นางสาวมัทนา เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯกรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
5. นายสมภพ ประเสริฐศิริรัตน์โรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายประกิจ เกาประโคนโรงเรียนบ้านเกตุ"สุตาประชาอุปถัมภ์"กรรมการ
2. นางสิริกาญจน์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
3. นางสาวมัทนา เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯกรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
5. นายสมภพ ประเสริฐศิริรัตน์โรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสมพงษ์ ว่องวัฒนพรรณโรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
2. นายเชิดศักดิ์ ปามุทาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
3. นายกิตตินันท์ ฟับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
4. นายพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
5. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นายประกิจ เกาประโคนโรงเรียนบ้านเกตุ"สุตาประชาอุปถัมภ์"กรรมการ
2. นางสิริกาญจน์ กล้าหาญโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
3. นางสาวมัทนา เทียมศักดิ์โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯกรรมการ
4. นายปฏิวัติ ทรัพย์สินโรงเรียนบ้านป่าชันกรรมการ
5. นายสมภพ ประเสริฐศิริรัตน์โรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายสมพงษ์ ว่องวัฒนพรรณโรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
2. นายเชิดศักดิ์ ปามุทาโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยกรรมการ
3. นายกิตตินันท์ ฟับประโคนโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
4. นางสาวพรนภัส พะยุดรัมย์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
5. นายพรรัตน์ เหล่าศรีโรงเรียนวัดบ้านใหม่กรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางปัญจารีย์ สว่างสุขโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1ประธานกรรมการ
2. นางสมใจ สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
5. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
6. นางวรัญญา วรรธนะโกเมศโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
8. นางอำนวย คมกริชโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
9. นายคมกฤช สายสวาทโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
10. นางมุทิตา วารีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
11. นางศริญญา ศูนย์ประโคนโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางปัญจารีย์ สว่างสุขโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1ประธานกรรมการ
2. นางสมใจ สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
5. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
6. นางวรัญญา วรรธนะโกเมศโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
8. นางอำนวย คมกริชโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
9. นายคมกฤช สายสวาทโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
10. นางมุทิตา วารีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
11. นางศริญญา ศูนย์ประโคนโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางปัญจารีย์ สว่างสุขโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1ประธานกรรมการ
2. นางสมใจ สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
5. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
6. นางวรัญญา วรรธนะโกเมศโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
8. นางอำนวย คมกริชโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
9. นายคมกฤช สายสวาทโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
10. นางมุทิตา วารีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
11. นางศริญญา ศูนย์ประโคนโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นางปัญจารีย์ สว่างสุขโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1ประธานกรรมการ
2. นางสมใจ สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
5. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
6. นางวรัญญา วรรธนะโกเมศโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
8. นางอำนวย คมกริชโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
9. นายคมกฤช สายสวาทโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
10. นางมุทิตา วารีโรงเรียนบ้านโคกเบงกรรมการ
11. นางศริญญา ศูนย์ประโคนโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นางปัญจารีย์ สว่างสุขโรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1ประธานกรรมการ
2. นางสมใจ สร้อยสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นรองประธานกรรมการ
3. นางกัญญาภัทร เวียงใต้โรงเรียนบ้านแสลงโทนกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ จันทีนอกโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
5. นางอุษามณี จันเติบโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
6. นางวรัญญา วรรธนะโกเมศโรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคีกรรมการ
7. นางศศิธร ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
8. นางอำนวย คมกริชโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
9. นายคมกฤช สายสวาทโรงเรียนบ้านมะขามทานตะวันกรรมการ
10. นางมุทิตา วารีโรงเรียนบ้านโตกเบงกรรมการ
11. นางศริญญา ศูนย์ประโคนโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายสุวรรณ ภาษีโรงเรียนบ้านแสลงโทนประธานกรรมการ
2. นายพยัพ สมานสารกิจโรงเรียนบ้านหนองม่วง (ราษรฎร์อุทิศ)รองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย สัตยารักษ์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
4. นายบรรจง สลุบพลโรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
5. นายประเสริฐ เกื้อประโคนโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
6. นายวิชัย จุฑาจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
7. นางพิมพ์ภา ปะนัดเตโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
8. นายสมชาย ปะนัดเตโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
9. นางกัญญาภรณ์ นุชวงษ์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
10. นายประชุม กลมประโคนโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
11. นายธีรกิตต์ ฝักฝ่ายโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4กรรมการ
12. นายนนท์วริศ กุลวรพิสิษฐ์โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11กรรมการ
13. นายจำรัส ศรีเตชะโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
14. นางอุทัยวรรณ ชัยวิเศษโรงเรียนบ้านปังกูกรรมการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายสุวรรณ ภาษีโรงเรียนบ้านแสลงโทนประธานกรรมการ
2. นายพยัพ สมานสารกิจโรงเรียนบ้านหนองม่วง (ราษรฎร์อุทิศ)รองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย สัตยารักษ์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
4. นายบรรจง สลุบพลโรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
5. นายประเสริฐ เกื้อประโคนโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
6. นายวิชัย จุฑาจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
7. นางพิมพ์ภา ปะนัดเตโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
8. นายสมชาย ปะนัดเตโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
9. นางกัญญาภรณ์ นุชวงษ์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
10. นายประชุม กลมประโคนโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
11. นายธีรกิตต์ ฝักฝ่ายโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4กรรมการ
12. นายนนท์วริศ กุลวรพิสิษฐ์โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11กรรมการ
13. นายจำรัส ศรีเตชะโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
14. นางอุทัยวรรณ ชัยวิเศษโรงเรียนบ้านปังกูกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ ภาษีโรงเรียนบ้านแสลงโทนประธานกรรมการ
2. นายพยัพ สมานสารกิจโรงเรียนบ้านหนองม่วง (ราษรฎร์อุทิศ)รองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย สัตยารักษ์โรงเรียนวัดบ้านหนองแขมกรรมการ
4. นายบรรจง สลุบพลโรงเรียนบ้านตาอีกรรมการ
5. นายประเสริฐ เกื้อประโคนโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
6. นายวิชัย จุฑาจันทร์โรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
7. นางพิมพ์ภา ปะนัดเตโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
8. นายสมชาย ปะนัดเตโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
9. นางกัญญาภรณ์ นุชวงษ์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
10. นายประชุม กลมประโคนโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
11. นายธีรกิตต์ ฝักฝ่ายโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4กรรมการ
12. นายนนท์วริศ กุลวรพิสิษฐ์โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11กรรมการ
13. นายจำรัส ศรีเตชะโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
14. นางอุทัยวรรณ ชัยวิเศษโรงเรียนบ้านปังกูกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายคาน นามสว่างโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ธนูศิลป์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
3. นางจรินทิพย์ เปานาเรียงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
4. นางจิตตรี ดียิ่งโรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
5. นายนภดล เฮ่ประโคนโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
6. นางพิมพ์ภัทร ศิริเมโรงเรียนบ้านหนองม่วง กรรมการ
7. นางสาวปภัชญา สมัครคดีโรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำกรรมการ
8. นายประเทือง ตุ้มวารีโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายคาน นามสว่างโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
2. นางพรทิพย์ ธนูศิลป์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
3. นางจรินทิพย์ เปานาเรียงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
4. นางจิตตรี ดียิ่งโรงเรียนบ้านสารภีกรรมการ
5. นายนภดล เฮ่ประโคนโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
6. นางพิมพ์ภัทร ศิริเมโรงเรียนบ้านหนองม่วง กรรมการ
7. นางสาวปภัชญา สมัครคดีโรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำกรรมการ
8. นายประเทือง ตุ้มวารีโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายบุญลือ ไชยชิตโรงเรียนบ้านโคกกี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวรฐสร แสนดังโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
3. นางสาวพรรณวิภา บุตรสุดโรงเรียนลำดวนกรรมการ
4. นายวัลลภ ใหญ่เลิศโรงเรียนบ้านแพงพวยกรรมการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายพนม ธนูศิลป์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
2. นางสาวธิติมา โคตรชมพูโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
3. นางวันทนา ปาประโคนโรงเรียนบ้านหนองอาแมะกรรมการ
4. นางโสภรี วงศ์พรหมศิลป์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
5. นายธนิต เสาวพันธ์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสงวน อรัญเพิ่มโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิประธานกรรมการ
2. นายวราวุธ บุตรรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นายสุจินต์ ประจันบาลโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
4. นางจิตภินันท์ ถิระสุธีร์วัฒน์โรงเรียนบ้านขามสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวจาตุพร กางทาสีโรงเรียนบ้านลำดวนกรรมการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางลลนา สลางสิงห์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เตือประโคนโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
3. นายคมสัน หลอมประโคนโรงเรียนวัดบ้านตะลุงเก่ากรรมการ
4. นายปิติภาคย์ สุดหล้าโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายพนม ธนูศิลป์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
2. นางสาวธิติมา โคตรชมพูโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
3. นางวันทนา ปาประโคนโรงเรียนบ้านหนองอาแมะกรรมการ
4. นางโสภรี วงศ์พรหมศิลป์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
5. นายธนิต เสาวพันธ์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายประยุทธ นำ้อบเชยสพป. บร. 2ประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ เสาะหายิ่งโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
3. นางสาวอัญชณา กิจคณะโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
4. นางสาวอุษณี กล้านรงค์โรงเรียนบ้านละเวี้ยกรรมการ
5. นายอุทัย อุดมพันธ์โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯกรรมการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประยุทธ นำ้อบเชยสพป. บร. 2ประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ เสาะหายิ่งโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
3. นางสาวอัญชณา กิจคณะโรงเรียนวัดสำโรงกรรมการ
4. นางสาวอุษณี กล้านรงค์โรงเรียนบ้านละเวี้ยกรรมการ
5. นายอุทัย อุดมพันธ์โรงเรียนบ้านสายโท 4 ใต้ฯกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นางลลนา สลางสิงห์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เตือประโคนโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
3. นายคมสัน หลอมประโคนโรงเรียนวัดบ้านตะลุงเก่ากรรมการ
4. นายปิติภาคย์ สุดหล้าโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางลลนา สลางสิงห์โรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
2. นายอนุสรณ์ เตือประโคนโรงเรียนบ้านหนองบอนกรรมการ
3. นายคมสัน หลอมประโคนโรงเรียนวัดบ้านตะลุงเก่ากรรมการ
4. นายปิติภาคย์ สุดหล้าโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายพนม ธนูศิลป์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
2. นางสาวธิติมา โคตรชมพูโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
3. นางวันทนา ปาประโคนโรงเรียนบ้านหนองอาแมะกรรมการ
4. นางโสภรี วงศ์พรหมศิลป์โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
5. นายธนิต เสาวพันธ์โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายบุญลือ ไชยชิตโรงเรียนบ้านโคกกึ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวรฐสร แสนดังโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
3. นางสาวพรรณวิภา บุตรสุดโรงเรียนบ้านลำดวนกรรมการ
4. นายวัลลภ ใหญ่เลิศโรงเรียนบ้านแพงพวยกรรมการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายบุญลือ ไชยชิตโรงเรียนบ้านโคกกี่ประธานกรรมการ
2. นางสาวรฐสร แสนดังโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
3. นางสาวพรรณวิภา บุตรสุดโรงเรียนบ้านลำดวนกรรมการ
4. นายวัลลภ ใหญ่เลิศโรงเรียนบ้านแพงพวยกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นางสงวน อรัญเพิ่มโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิประธานกรรมการ
2. นายวราวุธ บุตรรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นายสุจินต์ ประจันบาลโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
4. นางจิตภินันท์ ถิระสุธีร์วัฒน์โรงเรียนบ้านขามสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวจตุพร กางทาสีโรงเรียนบ้านลำดวนกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นางสงวน อรัญเพิ่มโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิประธานกรรมการ
2. นายวราวุธ บุตรรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นายสุจินต์ ประจันบาลโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
4. นางจิตภินันท์ ถิระสุธีร์วัฒน์โรงเรียนบ้านขามสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวจาตุพร กางทาสีโรงเรียนบ้านลำดวนกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นางสงวน อรัญเพิ่มโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิประธานกรรมการ
2. นายวราวุธ บุตรรัตน์โรงเรียนบ้านทุ่งสว่างกรรมการ
3. นายสุจินต์ ประจันบาลโรงเรียนบ้านหนองขอนกรรมการ
4. นางจิตภินันท์ ถิระสุธีร์วัฒน์โรงเรียนบ้านขามสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวจาตุพร กางทาสีโรงเรียนบ้านลำดวนกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นายสำรวย สุทธิโรงเรียนเสม็ดประชาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายเชาว์ ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางอัมพวรรณ แสดรัมย์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
4. นางเพ็ญศรี งอนกระโทกโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
5. นางจีรนันท์ นะวันทาโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
6. นางทัศพร โอภาษีโรงเรียนบ้านบุกรรมการ
7. นายภูมิสิทธิ์ ชนะทะเลโรงเรียนบ้านตารามกรรมการ
8. นางจุฬาลักษณ์ นากาจิมาโรงเรียนอนุบาลสะเดากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางจีรนันท์ นะวันทาโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
2. นายสำรวย สุทธิโรงเรียนเสม็ดประชาอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายภูมิสิทธิ์ ชนะทะเลโรงเรียนบ้านตารามกรรมการ
4. นางอัมพวรรณ แสดรัมย์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นายเชาว์ ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
6. นางเพ็ญศรี งอนกระโทกโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
7. นางทัศพร โอภาษีโรงเรียนบ้านบุกรรมการ
8. นางจุฬาลักษณ์ นากาจิมาโรงเรียนอนุบาลสะเดากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายสำรวย สุทธิโรงเรียนเสม็ดประชาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายเชาว์ ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นายภูมิสิทธิ์ ชนะทะเลโรงเรียนบ้านตารามกรรมการ
4. นางอัมพวรรณ แสดรัมย์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี งอนกกระโทกโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
6. นางจีรนันท์ นะวันทาโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
7. นางทัศพร โอภาษีโรงเรียนบ้านบุกรรมการ
8. นางจุฬาลักษณ์ นากาจิมาโรงเรียนอนุบาลสะเดากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสำรวย สุทธิโรงเรียนเสม็ดประชาอุปถัมภ์กรรมการ
2. นายเชาว์ ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นายภูมิสิทธิ์ ชนะทะเลโรงเรียนบ้านตารามกรรมการ
4. นางอัมพวรรณ แสดรัมย์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
5. นางเพ็ญศรี งอนกระโทกโรงเรียนบ้านห้วยปอกรรมการ
6. นางจีรนันท์ นะวันทาโรงเรียนบ้านหนองตะขบกรรมการ
7. นางทัศพร โอภาษีโรงเรียนบ้านบุกรรมการ
8. นางจุฬาลักษณ์ นากาจิมาโรงเรียนอนุบาลสะเดากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางสาวพรรณทิวา สินใหม่โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
2. นางเฉลี่ยว หวังคะพันธ์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
3. นางนางอุษา หานามชัยโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นางสาวทักษิณา ฤทธิ์ไธสงโรงเรียนบ้านเมืองโพธิ์กรรมการ
5. นางกันต์กวี เสรีก่อแก้วโรงเรียนบ้านสูงเนินกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณทิวา สินใหม่โรงเรียนบ้านโนนสว่างกรรมการ
2. นางเฉลียว หวังคะพันธ์โรงเรียนวัดพลับพลากรรมการ
3. นางอุษา หานามชัยโรงเรียนบ้านสะเดากรรมการ
4. นางสาวทักษิณา ฤทธิ์ไธสงโรงเรียนบ้านเมืองโพธิ์กรรมการ
5. นางกันต์กวี เสรีก่อแก้วโรงเรียนบ้านสูงเนินกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายบุญเที่ยง สัตย์ซ้ำโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
2. นายบุญเกิด จะแรมรัมย์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นายพิชิต เสงี่ยมศักดิ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ จิระสมประเสริฐโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นางจริยา วิไธสงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
2. นางสาวสุกานดา ชนะชัยโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นายเสถียร ตระสินธุ์โรงเรียนบ้านไพวัลย์น้อยกรรมการ
4. นายรังสฤษฎิ์ วังมีโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
5. นายธนกร เชียงโกมลคีตโรงเรียนอนุบาลกระสังกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายบุญเที่ยง สัตย์ซ้ำโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
2. นายบุญเกิด จะแรมรัมย์โรงเรียนบ้านใหม่กรรมการ
3. นายพิชิต เสงี่ยมศักดิ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1กรรมการ
4. นายประสิทธิ์ จิระสมประเสริฐโรงเรียนบ้านก้านเหลืองกรรมการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางจริยา วิไธสงโรงเรียนบ้านโคกกลอยกรรมการ
2. นางสาวสุกานดา ชนะชัยโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นายเสถียร ตระสินธุ์โรงเรียนบ้านไพวัลย์น้อยกรรมการ
4. นายรังสฤษฎิ์ วังมีโรงเรียนบ้านเขาคอกกรรมการ
5. นายธนกร เชียงโกมลคีตโรงเรียนอนุบาลกระสังกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมกรรมการ
2. นางวราภรณ์ จันทร์เสนโรงเรียนบ้านปังกูกรรมการ
3. นางสาวพรพันธ์ โพธิ์จักรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
4. นางเจษฎา เครือศรีโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
5. นางสาวโสภา ภูตะดาโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางเบญจมาศ บูรณ์เจริญโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมกรรมการ
2. นางวราภรณ์ จันทร์เสนโรงเรียนบ้านปังกูกรรมการ
3. นางสาวพรพันธ์ โพธิ์จักรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8กรรมการ
4. นางเจษฎา เครือศรีโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
5. นางสาวโสภา ภูตะดาโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางพรรณี นึกมั่นโรงเรียนบ้านจระเข้มากกรรมการ
2. นางจิตตานันท์ จงกลโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
3. นางสมจิต คะเชนชาติโรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์กรรมการ
4. นางนุชภางค์ วีระวัฒน์โรงเรียนบ้านระกาเสม็ดกรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ ทองดีโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
6. นางอุษา มารคทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกระเหยกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพรรณี นึกมั่นโรงเรียนบ้านจระเข้มากกรรมการ
2. นางจิตตานันท์ จงกลโรงเรียนบ้านหว้ากรรมการ
3. นางสมจิต คะเชนชาติโรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์กรรมการ
4. นางนุชภางค์ วีระวัฒน์โรงเรียนบ้านระกาเสม็ดกรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ ทองดีโรงเรียนบ้านเสม็ดกรรมการ
6. นางอุษา มารคทรัพย์โรงเรียนบ้านโคกระเหยกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางสาววลีรัตน์ รัตนกรโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
2. นางรัชนี เอ็นมากโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
3. นางปรารถนา บทมาตย์โรงเรียนบ้านโคกกระชายกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ เทียมเลิศโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาววลีรัตน์ รัตนกรโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
2. นางรัชนี เอ็นมากโรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุกรรมการ
3. นางปรารถนา บทมาตย์โรงเรียนบ้านโคกกระชายกรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ เทียมเลิศโรงเรียนบ้านบัวถนนกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นายวิรัตน์ อาญาเมืองโรงเรียนบ้านหนองนากรรมการ
2. นางพรรณี รัตนกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนศิลากรรมการ
3. นางทิพา แดงสายโรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
4. นางกันต์กวี เสรีก่อแก้วโรงเรียนสูงเนินกรรมการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวิรัตน์ อาญาเมืองโรงเรียนบ้านหนองนากรรมการ
2. นางพรรณี รัตนกาญจน์โรงเรียนบ้านโนนศิลากรรมการ
3. นางทิพา แดงสายโรงเรียนบ้านพาชีกรรมการ
4. นางกันต์กวี เสรีก่อแก้วโรงเรียนบ้านสูงเนินกรรมการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสุภาพร ขุนงามขำโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยประธานกรรมการ
2. นางพัชณีย์ บุญชูโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นางวรรณภา สุขยอดโรงเรียนบ้านกระโดนหนองยางกรรมการ
4. นางนิภาพร เข็มมาโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดากรรมการ
5. นางสำเภา แลดีโรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยากรรมการ
6. นางสนิภา หมวดอินทร์โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11กรรมการ
7. นางสุกฤตา อรุณรัมย์โรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นางสุภาภรณ์ ขุนงามขำโรงเรียนบ้านไพรวัลย์น้อยประธานกรรมการ
2. นางพัชณีย์ บุญชูโรงเรียนอนุบาลประโคนชัยรองประธานกรรมการ
3. นางรักษ์มณี ผลแก้วโรงเรียนบ้านโชคกราดกรรมการ
4. นางผุสดี มีหนองหว้าโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6กรรมการ
5. นางอรุณี ภูมิประโคนโรงเรียนบ้านโคกย่างกรรมการ
6. นางณัชพร กองสนั่นโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
7. นางวิไล เปี่ยมอักโขโรงเรียนวัดบ้านจอมกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางบุญเรือน กิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านจอมกรรมการ
2. นางพิราวัลย์ กระเชื่อมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
3. นางสาวภรณี พะนิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางบุญเรือน กิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านจอมกรรมการ
2. นางพิราวัลย์ กระเชื่อมรัมย์โรงเรียนวัดบ้านแสลงคงกรรมการ
3. นางสาวภรณี พะนิรัมย์โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวงกรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายภูวนัย เกียรติวัฒนานุกูลโรงเรียนวัดอินทบูรพากรรมการ
2. นางชนันภรณ์ ไกรมณีโรงเรียนบ้านหนองตะเคียนกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ดีหลีโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางวนิดา สวยสะอาดโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการ
2. นางอัทญา สายรามโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นนรินทร์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
4. นางอัมพร ภัณฑะประทีปโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางวนิดา สวยสะอาดโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการ
2. นางอัทญา สายรามโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นนรินทร์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
4. นางอัมพร ภัณฑะประทีปโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นางวนิดา สวยสะอาดโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการ
2. นางอัทญา สายรามโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นนรินทร์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
4. นางอัมพร ภัณฑะประทีปโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวนิดา สวยสะอาดโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการ
2. นางอัทญา สายรามโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นนรินทร์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
4. นางอัมพร ภัณฑะประทีปโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นางวนิดา สวยสะอาดโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการ
2. นางอัทญา สายรามโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นนรินทร์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
4. นางอัมพร ภัณฑะประทีปโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจิรัฐพล พวงไพบูลย์โรงเรียนวัดบ้านปราสาทกรรมการ
2. นายสุชาติ อ่วมเจริญโรงเรียนประโคนชัยวิทยากรรมการ
3. นายวีรยุทธ์ อยู่เย็นโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางวนิดา สวยสะอาดโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการ
2. นางอัทญา สายรามโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นนรินทร์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
4. นางอัมพร ภัณฑะประทีปโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางวนิดา สวยสะอาดโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการ
2. นางอัทญา สายรามโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นนรินทร์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
4. นางอัมพร ภัณฑะประทีปโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา สวยสะอาดโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการ
2. นางอัทญา สายรามโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นนรินทร์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
4. นางอัมพร ภัณฑะประทีปโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางวนิดา สวยสะอาดโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการ
2. นางอัทญา สายรามโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นนรินทร์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
4. นางอัมพร ภัณฑะประทีปโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางวนิดา สวยสะอาดโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการ
2. นางอัทญา สายรามโรงเรียนบ้านมะมังกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ แป้นนรินทร์โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
4. นางอัมพร ภัณฑะประทีปโรงเรียนบ้านโคกกลางกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายสุขเกษม จันทงามโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
2. นางจิรกาล ราตรีโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
3. นางทัศนีย์ จอมประโคนโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายสุขเกษม จันทงามโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
2. นางจิรกาล ราตรีโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
3. นางทัศนีย์ จอมประโคนโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสุขเกษม จันทงามโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
2. นางจิรกาล ราตรีโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
3. นางทัศนีย์ จอมประโคนโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นายสุขเกษม จันทงามโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
2. นางจิรกาล ราตรีโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
3. นางทัศนีย์ จอมประโคนโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายสุขเกษม จันทงามโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
2. นางจิรกาล ราตรีโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
3. นางทัศนีย์ จอมประโคนโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุขเกษม จันทงามโรงเรียนบ้านสายโท 1กรรมการ
2. นางจิรกาล ราตรีโรงเรียนอนุบาลบ้านกรวดกรรมการ
3. นางทัศนีย์ จอมประโคนโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางวริฐา บ่มกลางโรงเรียนบ้านตารามกรรมการ
2. นางสาวสายพิน ชัยคงเหมาโรงเรียนบ้านสังเคิลกรรมการ
3. นางสาวปวีย์สุดา เถาว์ยาโรงเรียนบ้านสังเคิลกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมร จงกลโรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิกรรมการ
2. นางสมจินตนา ศรีมิตรานนท์โรงเรียนอนุบาลประโคนชัยกรรมการ
3. นางนงลักษณ์ อุ่นวงษ์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาววิสสุตา สินสวัสดิ์โรงเรียนบ้านกระโดนหนองยางกรรมการ
2. นางสาลินี กุลวงษ์โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์กรรมการ
3. นายศักดา ฝ่ายพรมโรงเรียนวัดโคกเจริญกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสาวนตญาพร พาชื่นใจโรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่กรรมการ
2. นายพันดิษฐ์ ชนะชัยโรงเรียนบ้านเขาดินใต้กรรมการ
3. นางชิศภรณ์ ธาราศานิดโรงเรียนวัดแจ้งกรรมการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจันทนา ตาดีโรงเรียนบ้านกระโดนหนองยางกรรมการ
2. นางภัทรวัลย์ ก้องเสียงโรงเรียนบ้านโคกขมิ้นกรรมการ
3. นางสุกัญญา ติณณ์ทองโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจริญญา สังเกตกิจโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ บุญมากโรงเรียนบ้านตะโกรีกรรมการ
3. นางสาวรุ้งลดา ผินสู่โรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
4. นางสาวรจนา วัลย์เปรียงเถาว์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
5. นายปริญญา มะเรืองศรีโรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจริญญา สังเกตกิจโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ บุญมากโรงเรียนบ้านตะโกรีกรรมการ
3. นางสาวรุ้งลดา ผินสู่โรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
4. นางสาวรจนา วัลย์เปรียงเถาว์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
5. นายปริญญา มะเรืองศรีโรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางสาวจริญญา สังเกตกิจโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ บุญมากโรงเรียนบ้านตะโกรีกรรมการ
3. นางสาวรุ้งลดา ผินสู่โรงเรียนเพียงหลวง 2กรรมการ
4. นางสาวรจนา วัลย์เปรียงเถาว์โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยากรรมการ
5. นายปริญญา มะเรืองศรีโรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจิรวัฒน์ ดีล้อมโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
2. นางพัชรนันท์ ฮาเมดิงเงอร์โรงเรียนวัดบ้านเมืองตำ่กรรมการ
3. นางมะไลทิพย์ ทองเงินโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
4. นายวรพงษ์ แจ่มใสโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6กรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ แก้วอำไพโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
6. นางมณี น้อยพลีโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
7. นายจตุพร นครแสนโรงเรียนบ้านโคกระเหยกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายจิรวัฒน์ ดีล้อมโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคีกรรมการ
2. นางพัชรนันท์ ฮาเมดิงเงอร์โรงเรียนวัดบ้านเมืองตำ่กรรมการ
3. นางมะไลทิพย์ ทองเงินโรงเรียนอนุบาลห้วยราชกรรมการ
4. นายวรพงษ์ แจ่มใสโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6กรรมการ
5. นายณัฐวุฒิ แก้วอำไพโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
6. นางมณี น้อยพลีโรงเรียนบ้านกระสังสามัคคีกรรมการ
7. นายจตุพร นครแสนโรงเรียนบ้านโคกระเหยกรรมการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3


Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]