รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะโก 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์   เรียบร้อย
2. เด็กชายวรวรรณ  จำป่า
 
1. นางวิชชุดา  พูนมา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เอี่ยมประโคน
2. เด็กชายศุภชัย  มีประโคน
 
1. นายสมหมาย  ฝอยศาลา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายกัมปนาท  งานประโคน
2. เด็กชายภูรินัฐ  แกประโคน
 
1. นายสมหมาย  ฝอยศาลา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กชายฐิติกร    เนื้อนิล
2. เด็กชายพินิจ   บุญจันทึก
 
1. นางรัชตา  ทันประเสริฐ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กชายดิถี   ธรรมิภักดิ์
2. เด็กชายประโยชน์  ยุยรัมย์
 
1. นางลัดดา  ศิริมาก
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สุตะคาน
2. เด็กหญิงณัฐกมล  สายยศ
3. เด็กหญิงปณิชา  ชาวนา
4. เด็กหญิงปภาดา  ชึรัมย์
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  เอียงไธสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา  พงศ์พีระ
2. นางอนุสรณ์  หงส์วิชา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กหญิงทิพภารัตน์  นุยันรัมย์
2. เด็กหญิงปวีณา  วงศ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงปัทมพร  วงศ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงสุชาดา  สงัดรัมย์
5. เด็กหญิงสุตาภัทร  เยาว์พิพัฒน์
 
1. นายณวิชญ์  วงค์สม
2. นายบุญสม  ทรงศิริ
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 1. เด็กชายธนกฤต   สีหาสร้อย
2. เด็กหญิงพัสตรา   พันธ์ศรี
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ศรีพรหม
2. นางสาวสุมาลี  ขันผง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญเศษ
2. เด็กหญิงนภัสกร   ทองแป้น
 
1. นางลัดดา  ศิริมาก
2. นางกรรณิการ์  แซวรัมย์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 1. นายรวินันท์  จันทร์ไทย
2. นางสาววิภาดา  มาตย์คำจันทร์
 
1. นางลัดดา  ศิริมาก
2. นายประดิษฐ  แก้วสว่าง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญทวี
 
1. นางกฤษณาพร  คำผาย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 1. เด็กหญิงเพชรชรา  อินทรชาติ
 
1. นางกฤษณาพร  คำผาย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. นายกิตติพร  หาประโคน
 
1. นายสมมาตร  แก้วเนตร
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 1. เด็กหญิงนัดดา  เกิดบุตร
 
1. นางกฤษณาพร  คำผาย
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 1. เด็กหญิงปริชญา  มะนารัมย์
 
1. นางกฤษณาพร  คำผาย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 1. นายธนชัย  ละประโคน
 
1. นายสมมาตร  แก้วเนตร
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 1. เด็กชายฐิติพันธ์  การกระสัง
 
1. นายบุญลพ  คงดี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสม็ด 1. เด็กชายจิระศักดิ์  แป้นประโคน
 
1. นางสาวจิลลาภัทร  พิมสุคะ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญรวี  อาจณรงค์
2. เด็กหญิงพิชญา  เชิดฉาย
 
1. นางอรทัย  บัวสาย
2. นางสาวสุทธิพร  ทูลประโคน
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กชายภูริณัฐ  ทรงประโคน
2. เด็กหญิงอนพัทธ์  อัปปัตชิง
 
1. นางอรทัย  บัวสาย
2. นางปราณีต  บาลโสง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 1. เด็กหญิงวารุณี  เหมือนพร้อม
2. เด็กหญิงอรทัย  งามงอน
 
1. นางจารุวรรณ  แดงชาติ
2. นายนี  สุดประโคน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 1. เด็กชายวิภาค  โกติรัมย์
 
1. นายบุญลพ  คงดี
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  แก้วมะเริง
2. เด็กชายวีรยุทธ  อักษรณรงค์
3. เด็กหญิงเกศกนก  จิตจันทร์
 
1. นายขรรค์ชัย  วิชาญชัย
2. นายสุพรรณ  ราชประโคน
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กชายธนพล  อุ่นใจดี
2. เด็กชายพรภวิษย์  กับรัมย์
3. เด็กชายเดชาธร  กางรัมย์
 
1. นายปรีชา  คำผาย
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กชายณัฐพล  ผือหนองจอก
2. เด็กชายวันชนะ  เรืองรัมย์
3. เด็กชายวิศวะ  โกรัมย์
 
1. นายปรีชา  คำผาย
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  อินทะไชย
 
1. นายปรีชา  ศรีมิตรานนท์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กชายนิพนธ์  มองศิริ
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เกิดประโคน
 
1. นายชาญวัช  คำมณี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กชายธนิสร  ครองชื่น
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 1. เด็กหญิงธิดาภา  ทวีพูน
 
1. นางสุพรรณพร  เสงี่ยมศักดิ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงรุ่งฤดี  มั่งคั่ง
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 1. เด็กหญิงธัญชนก  ทองประดับ
 
1. นางจรรยา  ศิริศรี
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  โยธาประโคน
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงวิภาวี  นิ่มคล้าย
 
1. นายวัชรินทร์  กระมล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิตรา  อะยางรัมย์
 
1. นางสาวบุษบา  ขันธวุฒิ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 1. เด็กหญิงพรพรรณ  เมินไธสง
 
1. นายเลือน   สุยารัมย์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงธิดา  แขกรัมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอัศม์เดช  กระฐินหอม
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงสุจิรา  พุทธชาติ
 
1. นายกู้เกียรติ  ชัยอินทร์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาคอก 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   ปุดประโคน
 
1. นางสุดฤทัย  เมอะประโคน
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 1. เด็กหญิงอาทิตยา  นุรักรัมย์
 
1. นางจินตภาณี  ชื่นประโคน
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ณพรรัมย์
 
1. นายดุษฎี  ขันธวุฒิ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาคอก 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สุวรรสนธิ์
 
1. นางสุดฤทัย  เมอะประโคน
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงศิริพร  เกิดมีเพียร
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แอกประโคน
 
1. นายพินทรนาท  เทมะธนานนท์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พิมพ์ดา
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 1. เด็กชายธนกร  แหวนเงิน
2. เด็กหญิงธีรดา  ดาทอง
3. เด็กชายพิริยกร  พะสุรัมย์
4. เด็กหญิงรษา  คนัยรัมย์
5. เด็กชายศรศักดิ์  สุวรรณรัมย์
6. เด็กชายศุภกฤต  รุ่งศิลา
7. เด็กหญิงอาทิตยา  นุรักรัมย์
8. เด็กหญิงอาทิตรา  ประดิษฐ์โสภณ
 
1. นายสมชาย  ชาญหิรัญกาญจน์
2. นางจินตภาณี  ชื่นประโคน
3. นางจิตตาภา  รัตนบุตร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  เจริญรัมย์
2. เด็กหญิงจันทการนติ์   ช่วยหลำ
3. เด็กหญิงฉันชนก  จากรัมย์
4. เด็กชายณัฐพล  เจริญรัมย์
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจริญรัมย์
6. เด็กชายนันทภพ   รอบแคว้น
7. เด็กหญิงวรดา   พันธ์โภคา
8. เด็กหญิงวรินทร์ธรา  เจริญรัมย์
9. เด็กหญิงวัศนี  สิลินทา
10. เด็กชายวุฒิชัย  ชะนะบุญ
11. เด็กชายศรัณย์  จะรอนรัมย์
12. เด็กหญิงศุทธินี   เจริญรัมย์
13. เด็กชายศุภกร  รอบแคว้น
14. เด็กหญิงสุชาดา  จะเรรัมย์
15. เด็กชายอดิเทพ   อุไรรักษ์
 
1. นายพรรัตน์  เหล่าศรี
2. นายสหวุฒิ  สิบทัศน์
3. นางจีราภรณ์   ทองจันดา
4. นางมาลินี  เจริญรัมย์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 1. เด็กหญิงนัทฐิกา  เการัมย์
2. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ประจันบาล
3. เด็กชายพงศกร  ประสงค์ดี
4. เด็กหญิงลินลดา  จันทศิริ
5. เด็กหญิงวรรณิษา  รุ่งเรือง
6. เด็กชายวายุ  สุยารัมย์
7. เด็กชายสิทธิกร  ภู่ถนนนอก
8. เด็กหญิงสุกัญญา  รักชาติ
9. เด็กหญิงสุธิดา  โคกรัมย์
10. เด็กหญิงโสรญา  ภู่ถนนนอก
 
1. นายเลือน   สุยารัมย์
2. นายหัตถชัย  ถือดียิ่ง
3. นางพรภินันท์  ผลเกิด
4. นางสำรวม  จานรัมย์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงกนกพร  สมใจเรา
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พิมพ์ดา
3. เด็กชายธนิสร  ครองชื่น
4. เด็กชายนิพนธ์  มองศิริ
5. เด็กหญิงปภัสสรา  สายแก้ว
6. เด็กหญิงพรทิพา  ดาราย้อย
7. เด็กหญิงมณีรัตน์  ป้องพิมาย
8. เด็กหญิงยุพารัตน์  โยธาประโคน
9. เด็กหญิงรัตนา  จริงประโคน
10. เด็กหญิงรุ่งฤดี  มั่งคั่ง
11. เด็กหญิงศิริพร  เกิดมีเพียร
12. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  อนุกูลเรืองชาญ
 
1. นางมนัสดา  สุพลัง
2. นายบุญส่ง  พิชนาหารี
3. นางสาวอัจฉราภรณ์  ดีเปรี่ยม
4. นางสาวกิตติยาภรณ์  สีมา
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกสูง 1. เด็กหญิงกนกนภา  คำมุงคุณ
2. เด็กหญิงกวิสะรา  สะอิ้งทอง
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปัญญารัมย์
4. เด็กชายคุณัชญ์  อรุณพาส
5. เด็กหญิงณัฐกฤตา  กำลังรัมย์
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทสนิท
7. เด็กชายดนัย  วิมานรัมย์
8. เด็กหญิงติณณา  ผลเจริญ
9. เด็กหญิงนนทินี  ปฐมระพีพงศ์
10. เด็กชายบุญยืน  อะโรคา
11. เด็กหญิงพาณิชย์  ผลเจริญ
12. เด็กชายมนัส  ห้วยใหญ่
13. เด็กหญิงวงศกร  ตรีวิเศษ
14. เด็กหญิงสุทธิดา  พุฒิจีบ
15. เด็กชายอดิพัฒน์  ผลเจริญ
16. เด็กชายอภิวัฒน์  โพธิแสง
17. เด็กหญิงอารียา  พนองรัมย์
18. เด็กหญิงเกศินีย์  นิสังรัมย์
19. เด็กหญิงแพรวา  พวงพันธ์
20. เด็กหญิงโปรดปราณ  ธีระสุนทรไท
 
1. นายอานนท์  กันรัมย์
2. นางธนรัตน์  ผลเจริญ
3. นางสาววันเพ็ญ  ขจัดโรคา
4. นางสาวเบญญาภา  ภูผิวผา
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 1. เด็กหญิงกนกอร  อ่อนแก้ว
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ดำกระโทก
3. เด็กหญิงกฤตติยา  กินใบ
4. เด็กชายกฤษณศักดิ์  สนิทสนม
5. เด็กชายกิตตินันท์  บาลโสง
6. เด็กชายชายชัย  ศรีประโคน
7. เด็กหญิงณภัทรสร  สิวินทา
8. เด็กหญิงณัฐธิดา  มุตุมาจันทร์
9. เด็กชายธนภัทร  เรียกประโคน
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฝายสำโรง
11. เด็กหญิงธิติมา  สังข์ทอง
12. เด็กหญิงปนัดดา  จำปามูล
13. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขบันเทิง
14. เด็กหญิงรวีวรรณ  งกประโคน
15. เด็กหญิงลลิตา  สืบเสระ
16. เด็กหญิงศุภกานต์  มาประโคน
17. เด็กหญิงศุภลักษณ์  วันทะวงษ์
18. เด็กหญิงสภารัฐ  พระแก้ว
19. เด็กหญิงอมรรัตน์  ทะนวนรัมย์
20. เด็กหญิงอรพินทุ์  คู่กระสังข์
21. เด็กชายเฟรดดริค  นาคพิมพ์
22. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แสงจันทร์
 
1. นายมนตรี  เบ้าคำ
2. นางสาวกรรณิกา  พลทม
3. นางสาวบุญเรือน  ภู่พยอม
4. นางสาวกาญจนาณัฏฐ์  จีนประโคน
5. นางกรรจนา  ทองศรี
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กชายชินวัตร  กุมรัมย์
2. เด็กหญิงช่อผกา  การรัมย์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ภานุรักษ์
4. เด็กชายมานพ  เพชรเลิศ
5. เด็กชายวีรยุทธ  เกษีสังข์
 
1. นายศักดิ์ชัย  ศิริสำราญ
2. นายสารินทร์  โยธี
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 1. เด็กชายจักรดุลย์  กลีบเอ็ม
 
1. นายสุพัตร  ช่วยรอด
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลอย 1. เด็กหญิงจินตพร  หมื่นศรีพรม
 
1. นางจริยา  วิไธสง
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กชายธีรวัต  ตามบุญ
 
1. นางนันท์นภัส  ติระวัฒนศักดิ์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ชมเชย
 
1. นางคำเภย  สมบัติ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายธนัดพล  คำมวนมาย
 
1. นางสาวสุกัลยา  ศรีดาชาติ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 1. เด็กชายชัยธวัช  กล้าหาญ
 
1. นายประกิจ  เกาประโคน
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 1. เด็กหญิงเรณุกา  สกุลเดียว
 
1. นางปราณี  นราศรี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ชอุ่มผล
 
1. นายเจษฎา  เมียดประโคน
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 1. นายกำพล  มาคะเต
 
1. นางรีนา  นุแรมรัมย์
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปทุมคงคา 1. เด็กหญิงดรุณี  มีพร
 
1. นางสาวปลิดา  พันธ์วัน
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 1. เด็กชายธวัชชัย  นุกิจ
 
1. นางลภัสรดา  แจ่มใส
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 1. เด็กชายกฤษฎา  เจริญรัมย์
 
1. นางสายสมร  พิลาพันธ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหินลาด 1. เด็กหญิงอารียา  สีพะรัง
 
1. นายธนวรรธน์  จันทคณานุรักษ์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 1. เด็กหญิงประดิวรดา  กล้าแข็ง
 
1. นางเทวี  วิภาดา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านป่าชัน 1. เด็กหญิงกันติยา  ดวงกระจาย
2. เด็กหญิงกิตติมา  ผลดี
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  บำรุงไร่
4. เด็กหญิงจิตติมา  ทรงแสงจันทร์
5. เด็กหญิงจิรัฐิญา  ครองชื่น
6. เด็กชายชนิภรณ์  ได้ทุกทาง
7. เด็กชายชลนิภา  ยุงประโคน
8. เด็กหญิงณัฐพร  เกษมบุญ
9. เด็กหญิงณัฐสุดา  จงกล
10. เด็กชายธนภูมิ  พรมเดชาวัฒน์
11. เด็กหญิงนัทธมล  จันตะพด
12. เด็กชายนิธิศ  จันทร์ประโคน
13. เด็กหญิงปณิดา  ปุยะติ
14. เด็กหญิงประภัสสร  กล้วยประโคน
15. เด็กชายภูมินทร์  เรืองชาญ
16. เด็กหญิงยุพารัตน์  เสมอภาค
17. เด็กหญิงรุ่งนภา  สายแก้ว
18. เด็กหญิงวนิดา  ทรงสีสด
19. เด็กชายวศิน  ทรงสีสด
20. เด็กหญิงวันดี  เวสะมูลา
21. เด็กหญิงวิภาวี  โยธาประโคน
22. เด็กหญิงศิรินทร  หาญชัย
23. เด็กหญิงสกาวใจ  สีสวัสดิ์
24. เด็กหญิงสาธิตา  จะมอดี
25. เด็กชายสุพจน์  ป้อมทะเล
26. เด็กหญิงสุพัตรา  ทรงสีสด
27. เด็กชายสุรเชษฐ์  กึนรัมย์
28. เด็กหญิงอรพิน  เสมอภาค
29. เด็กหญิงแก้วตา  ไม่ลึกดี
 
1. นายปฏิบัติ  ทรัพย์สิน
2. นายปรมะ  ทอนศรี
3. นายฐานุกูล  ปรังประโคน
4. นางศิริกาญดา  ปักเคยะกา
5. นางธัญพร  ภิญโญ
6. นางสาวบุษยา  เพ็งประโคร
7. นางสาวราตรี  ทรงแสงจันทร์
8. นางสาวพรรณนิภา  ทรงประโคน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 1. เด็กชายสหรัฐ  ศรีแก้ว
 
1. นางกิตติยาภรณ์  กมล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองบอน 1. เด็กหญิงนุจรี  เพิ่มประโคน
 
1. นายเทพารัตน์  ลำภู
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไม้แดง 1. เด็กหญิงกอบแก้ว  ติดใจดี
2. เด็กหญิงกัญจนพร  กำลังรัมย์
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  คล่องจิต
4. เด็กหญิงกันทิลา  เสียงวังเวง
5. เด็กชายจักรธร  แสงทอง
6. เด็กชายจิรพัส  กรงกระโทก
7. เด็กหญิงณัฐนรี  คิดกล้า
8. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทะนารัมย์
9. เด็กหญิงดาราวรรณ  สำรวมจิต
10. เด็กหญิงทิชาพร  คงแย้ม
11. เด็กหญิงนฤมล  เสียงวังเวง
12. เด็กชายนัทวี  คิดกล้า
13. เด็กหญิงนิศารัตน์  แสงกลม
14. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ปัญญาเอก
15. เด็กหญิงปนัดดา  แข็งขัน
16. เด็กหญิงปรียนุช  วิมลวัชราภรณ์
17. เด็กหญิงพงศ์พัชรา  บัวถา
18. เด็กหญิงพัชรินทร์  มีโชค
19. เด็กชายพีรพัฒน์  จันทุภา
20. เด็กชายภิรุณ  มีสุด
21. เด็กชายภูวฤทธิ์  สายบุตร
22. เด็กหญิงวรรณิภา  มีโชค
23. เด็กหญิงวราภรณ์  พวงพิลา
24. เด็กหญิงวาสนา  สายบุตร
25. เด็กชายศักดิ์นฤน  บุรัมสูงเนิน
26. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  จงสู้
27. เด็กหญิงศานต์ฤทัย  สายบุตร
28. เด็กชายศาสตรา  กรองทอง
29. เด็กหญิงสุจิพา  ติดใจดี
30. เด็กหญิงสุภัสสรา  มีโชค
31. เด็กชายสุรศักดิ์  ยอดงาม
32. เด็กหญิงสุวิชตา  มีโชค
33. เด็กหญิงอดิษา  หมายเทียมกลาง
34. เด็กหญิงอนงค์พร  ชูแก้ว
35. เด็กชายอภินันท์  โหรีรัมย์
36. เด็กชายอภิลักษณ์  ศิริมา
37. เด็กหญิงอรวรรณ  คิดกล้า
38. เด็กหญิงอรสา  นิโยนรัมย์
39. เด็กชายอินทุวัทน์  สิงห์ซอม
40. เด็กหญิงเจนจิรา  หวังอยู่
 
1. นายพิคเนตร  นัดกล้า
2. นายสุวัฒน์  กะการดี
3. นายกิตติศักดิ์  มรรคสันต์
4. นายประมวล  สุขสำราญ
5. นายทรงพล  โนวิรัมย์
6. นายวุฒิกร  อินกะสังข์
7. นางเสาวนีย์  สำรวมจิต
8. นางติรกา  ศรีวังราช
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสม็ด 1. เด็กชายกันตพงศ์  ิ่ยิ่งดี
2. เด็กชายฉัตรมงคล  เกรียรัมย์
3. เด็กชายธนาดล  โผนพาส
4. เด็กชายพงศ์พัฒน์  คลอดกลาง
5. เด็กหญิงพิยดา  แป้นประโคน
6. เด็กชายภากร  กอนรัมย์
7. เด็กหญิงศิรินภา  สุสดี
8. เด็กหญิงศิริประภา  ประประโคน
9. เด็กหญิงสุธิดา  สินทองประเสริฐ
10. เด็กหญิงอาริสา  เกรัมย์
 
1. นางปลื้มจิตร์  สาริกา
2. นางสาวหทัยกานต์  พรมไธสง
3. นางศุภณา  หาญประโคน
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.69 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กชายจักรภพ  เรืองไพศาล
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  ทับประโคน
3. เด็กชายธนพัฒน์  สะระศิริ
4. เด็กหญิงนิภาพร  จันทะคิ้ม
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เอ็มประโคน
6. เด็กหญิงศศินา  พูนสังข์
7. เด็กชายสุธี  เหล็กเพชร
8. เด็กชายสุริยา  โสประโคน
9. เด็กชายสุวิจักษ์  แก้วปลาด
10. เด็กหญิงเมธาวี  พรมประโคน
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงกุนจิรา  กันรัมย์
2. เด็กหญิงจันทรา  สัพจารย์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  หวังคะพัน
4. เด็กหญิงรัตติยากร  เกาประโคน
5. เด็กหญิงวรรณพษา  ชัยศรีรัมย์
6. เด็กหญิงวิพาวรรณ์  ทากัน
7. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ตาประโคน
8. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตาประโคน
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เอ็มประโคน
2. เด็กหญิงฉัตรฑมณ  อินโอ้
3. เด็กหญิงพรสุดา  เอ็มประโคน
4. เด็กหญิงพัชริดา  แย้มประโคน
5. เด็กหญิงลภัสรดา  แม้นรัมย์
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพิ่มประโคน
7. เด็กหญิงสุขวิภา  สุขประโคน
8. เด็กหญิงสุธาสินีย์  เจริญรัมย์
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
75 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.48 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงกุนจิรา  กันรัมย์
2. เด็กหญิงจันทรา  สัพจารย์
3. เด็กหญิงบุญญาธินี  ลีประโคน
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  หวังคะพัน
5. เด็กหญิงรัตติยากร  เกาประโคน
6. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สาสุดสี
7. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ตาประโคน
8. เด็กหญิงโชติกา  พรมประโคน
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  แดงสี
2. เด็กหญิงฉัตรฑมณ  อินโอ้
3. เด็กหญิงพรสุดา  เอ็มประโคนย
4. เด็กหญิงพัชริดา  แย้มประโคน
5. เด็กหญิงวันวิษา  กริมรัมย์
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เพิ่มประโคน
7. เด็กหญิงสุขวิภา  สุขประโคน
8. เด็กหญิงสุธาสินีย์  เจริญรัมย์
 
1. นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
2. นายสมชีพ  ช่างทอง
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. เด็กหญิงกรรณิกา   ปันชุน
2. เด็กหญิงชลธิชา   สิทธิพร
3. เด็กหญิงนัยต์นภา   ไชยเขตต์
4. เด็กหญิงรุจิรา  กาฬภักดี
5. เด็กหญิงวิลาศินี   จานรัมย์
6. เด็กหญิงศรัณย์พร   ปานทอง
7. เด็กหญิงสุดารัตน์   จูโต
8. เด็กหญิงอลิสา   อินทรกำแหง
9. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เดินริบรัมย์
 
1. นายณรงค์  อุ่นดาบทวงศ์ษา
2. นางมะลิจัน  ศรีสุข
3. นางโฉมฉาย  รุ่งศิริวงศ์
4. นางสาวพิกุล  ประเมทะโก
5. นางสาวกฤติมา  พูลจันทร์
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 91.27 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. เด็กหญิงกัณฐิกา   ยั่วยวนดี
2. เด็กหญิงกัลยกร   พงษ์สุระ
3. เด็กหญิงธัญชนก  เสือชาติ
4. เด็กหญิงนภาภัทร   สีแก้ว
5. เด็กหญิงปัญจรัตน์   พงสุวัฒน์
6. เด็กหญิงมรกต   สิริภัทรพงศ์
7. เด็กหญิงวรัญญา   บัวหลาด
8. เด็กหญิงอนุสา    นิยมคุณ
9. เด็กหญิงอาภัสรา    ตลอดแก้ว
 
1. นางมะลิจัน  ศรีสุข
2. นายณรงค์  อุ่นดาบทวงศ์ษา
3. นางโฉมฉาย  รุ่งศิริวงศ์
4. นางสาวพิกุล  ประเมทะโก
5. นางสาวกฤติมา  พูลจันทร์
 
79 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  ทรงยินดี
2. เด็กชายณัฐพงษ์  พันธ์พม่า
3. เด็กหญิงปุณยาพร  สุงห์ขะโห
4. เด็กชายภิธาน  เรืองรัมย์
5. เด็กหญิงอรวี  แดงสี
 
1. นายประวิทย์  กุสันเทียะ
2. นางรัชลี  คลังประโคน
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาคอก 1. เด็กชายณัฐพงษ์   ซุกแซง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ดอมไธสง
 
1. นายวรวุฒิ   เมอะประโคน
2. นางสุดฤทัย  เมอะประโคน
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 1. เด็กชายธีรภัทร  แฮะประโคน
2. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  จันประโคน
3. เด็กชายภควัต  แสนกล้า
4. เด็กชายวัชพล  สายรุ้ง
5. เด็กชายสรยุทธ  เมียดคง
6. เด็กชายโฟมย์  ตองติดรัมย์
 
1. นางวัฒนา  บุตรดีขันธ์
2. นางปรารถนา  บทมาตย์
3. นางนิยม  โพธิ์นวลศรี
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  โพธิ์ขาว
2. เด็กชายฟ้าประธาน  เสาวโค
3. เด็กชายภีมพศ  จันทเขต
4. เด็กชายมุนินทร์  ปันประโคน
5. เด็กชายราชธศาสตร์  บุตรศรี
6. เด็กชายอิทธินันท์  ต้นเสมอไทย
 
1. นายปรีชา  กิติพันธ์
2. นางกัญญาภรณ์  นุชวงษ์
3. นางอัญชุลี  สุวรรณทา
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 1. เด็กชายกุลธร  รองสาลี
2. เด็กชายฉัตรพิชัย  ชื่อดัง
3. เด็กชายชานนท์  เรืองประโคน
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ฉิมสำโรง
5. เด็กชายทิยานนท์  ทวันเวทย์
6. เด็กชายธนดล  ชะมาประโคน
7. เด็กชายวรากร  ศรีอินทร์
8. เด็กชายอนุชา  โกรดประโคน
 
1. นายประเสริฐ  เกื้อประโคน
2. นายกิตติ์ไกรวิชญ์  ผิวเกลี้ยง
3. นายธนิต  เสาวพันธุ์
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลอย 1. เด็กหญิงณัฐชยา  อุทัยมา
2. เด็กหญิงนิชานันท์   เอี่ยมสะอาด
3. เด็กหญิงบุษกร   สอยจิต
 
1. นางจรินทิพย์   เปานาเรียง
2. นางสุพัตรา  บัตรประโคน
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพลับพลา 1. เด็กหญิงกิตติมา  สุขร่วม
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  นวนประโคน
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  สุระศร
 
1. นางสาวพันธุ์ทิพย์  สุขแก้ว
2. นายศุภชัย  เสาะหายิ่ง
 
86 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 1. เด็กชายสมมาตร  ชุ่มเย็น
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  ประสงค์ดี
 
1. นางสาววิไล  เภารัมย์
2. นายมานพ  นิพรรัมย์
 
87 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงปวรวรรณ  เจริญรัมย์
2. เด็กหญิงปาณิศา   ใจตรง
 
1. นางนวลนภา  โสรินทร์
2. นายสหวุฒิ  สิบทัศน์
 
88 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแสลงโทน 1. เด็กชายบัณฑิต  โตสารเดช
2. เด็กชายเต้ย  แจ่มแสง
 
1. นายศุกลวัฒน์  คืนดี
 
89 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายกฤตเมธ  ชัยวุฒิกร
2. เด็กชายอนุชิต  สุขช่วย
 
1. นางสาวปณิชา  เจริญรัมย์
2. นายองอาจ  ทะยานรัมย์
 
90 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 1. เด็กชายธนดล  โปรดประโคน
2. เด็กชายธีรพัฒน์  เจริญรัมย์
 
1. นางสาวสรัญญา  ช่างประดิษ
2. นางสาวกอแก้ว  นพพรหม
 
91 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายณัฐเดช  พิมนไชยวิชิต
2. เด็กหญิงยลรดี  มีประโคน
 
1. นางสาวอัญชณา  กิจคณะ
2. นางแสงจันทร์  จันทร์ศรี
 
92 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายปริเยศ  ประจอมกุล
2. เด็กชายพงศธร  กาวสูงเนิน
 
1. นางสาวอัญชณา  กิจคณะ
2. นางสาวรฐสร  แสนดัง
 
93 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านขามสามัคคี 1. เด็กหญิงชลธิชา  กำลังรัมย์
2. เด็กหญิงพรพรรณ  แย้มงาม
 
1. นางจิตภินันท์  ถิระสุธีรวัฒน์
2. นายสุวัฒน์  วัฒนาถาวรวงศ์
 
94 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 1. เด็กหญิงมัลลิกา  จงประโคน
2. เด็กหญิงสุทธิดา  เส่าร์ประโคน
 
1. นางสาวอนันตพร   ศรีชมภู
2. นางสาวประทุมทอง  ไชยภา
 
95 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 1. เด็กชายพิรภพ  ศักดิ์วรากิจสกุล
2. เด็กชายเนรมิต  อาญาเมือง
 
1. นางลลนา  สลางสิงห์
2. นางสาวธารินี  พลวัน
 
96 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตะครอง 1. เด็กชายกรวีร์  กระแจะจันทร์
2. เด็กชายภูวเนตร  ทะเวชรัมย์
 
1. นายอำนวย  สมวงษ์
 
97 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 1. เด็กชายกรณ์  เมอะประโคน
2. เด็กชายภิญโญ  ดวงใจ
 
1. นางสาวไพลิน   สุกใส
2. นายหิรัญรักษ์  ทองวิชัย
 
98 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเป้า 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิเรืองรัมย์
2. เด็กชายสมพงษ์  อยู่มั่น
3. เด็กชายอรรถวัติ  คุ้มสุข
 
1. นายเสนอ  กันรัมย์
2. นายมานะ  คำผิว
 
99 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  จะเริกรัมย์
2. เด็กชายศักรินทร์  อาจทวีกูล
3. เด็กชายศุภราช  เทพปัญญา
 
1. นางนวลนภา  โสรินทร์
2. นางสาวญาณิตา  กล้าเชี่ยว
 
100 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง 1. เด็กชายขจรศักดิ์  งามสม
2. เด็กชายจงรัก  ปุ้มสระเกษ
3. เด็กชายอรรถพล  คำพา
 
1. นางลัคนา  ตอบประโคน
2. นางวิภาวี  สุทธิประภา
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  แสนดัง
2. เด็กหญิงปภาดา  ทรวงประโคน
3. เด็กหญิงสุทธิดา  สท้าน
 
1. นางสาวศิรินทรา  สายยศ
2. นางทัศพร   โอภาษี
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กชายชยากร  ประเสริฐศรี
2. เด็กชายชานนท์  เการัมย์
3. เด็กชายเกษม  เสาทอง
 
1. นายสุกรี  รุ่งโรจน์
2. นายชัยเทพ  หล่อทอง
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัว 1. เด็กหญิงสุวดี  สว่างแจ้ง
2. เด็กชายอดิเทพ  ขุนอินทร์
3. เด็กหญิงอุไรพร  เวสะมูลา
 
1. นายนิกรณ์  ภูมิประโคน
2. นางสุวิมล  เจริญศิริ
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ทับอาษา
2. เด็กชายพัตพงศ์  พินิจลำ
3. เด็กชายมานะพล  กลองรัมย์
 
1. นางชะออม  คีรีวัชรินทร์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงกาญจนา  ฉิมชาติ
2. เด็กหญิงกุลสตรี  ปานะโปย
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  สิงห์จันทร์
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  ศรีหะ
5. เด็กหญิงสุจิดา  โพยประโคน
6. เด็กหญิงสุตาภัทร  เอี่ยมประโคน
 
1. นางวลัยทิพย์  สิริจงวัฒนา
2. นางชุดา  เฮ่ประโคน
3. นางบุหลัน  วรอนุ
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงกฤติกา  เกร็งชื่อ
2. เด็กหญิงกฤติมา  เกร็งชื่อ
3. เด็กหญิงชนิตา  คำอ่อน
4. เด็กหญิงปริญญาทิพย์  ใจสุ
5. เด็กหญิงปวริศา  กอมประโคน
6. เด็กหญิงเลิศลักษณ์  บุตรวิชา
 
1. นางพรรณี  นึกมั่น
2. นางกัญญา  กางรัมย์
3. นางจารินี  เสาเกลียว
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านชุมแสง 1. เด็กหญิงพิยดา  คัณทักษ์
2. เด็กหญิงวนิดา  โด่งดัง
3. เด็กชายอรรถพล  ผลเจริญ
 
1. นายสุเรศ  ภูมิประโคน
2. นายเจริญชัย  บุตรสุด
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 1. เด็กชายพงศธร  ศรีพุมมา
2. เด็กหญิงพรธิดา  ผิวจันทร์สด
3. เด็กหญิงแก้วตา  อุลิต
 
1. นายพันดิษฐ์  ชนะชัย
2. นางสาวอรพรินทร์  กมลชิด
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 1. เด็กหญิงจิราพัชร   นุกาดรัมย์
2. เด็กชายณัฎฐณิชา   คมวิบูลย์สุวิมล
3. เด็กหญิงอัญชลี   เจวรัมย์
 
1. สิบเอกธัชนินทร์  ทองเกลี้ยง
2. นางอมรรัตน์  โสมะมี
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 1. เด็กชายจิรพงค์  เงินดี
2. เด็กหญิงนภา  สระแก้ว
3. เด็กหญิงปัฐวี  ปูรัมย์
 
1. นางสาวอิสรีย์  เสนาะวาที
2. นางเพชรรัตน์  ก๊กรัมย์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธบารมี 1. เด็กหญิงจันทร์นิภา  โพธิ์ไกร
2. เด็กหญิงภัคจิรา  เฉลิมพนธ์
3. เด็กหญิงอรสา  งานประโคน
 
1. นางวาสนา  แลดี
2. นางสุพรรณ  เพชรเลิศ
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ 1. เด็กหญิงนารา   ทองเกิด
2. เด็กหญิงวรดา  เฮาประโคน
3. เด็กหญิงอรพิมล   แรมประโคน
 
1. นางชนิดา  ศรีละ
2. นางยุพิน  มีจำนงค์
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1. เด็กหญิงมุธิตา  อุ่มประโคน
2. เด็กหญิงวิยดา  เตือประโคน
3. เด็กหญิงเกตมณี  ผลมาก
 
1. นางสุดา  จันทรักษ์
2. นางสุดารัตน์  คำศรี
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพาชี 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  เพ็ชรพิมาย
2. เด็กหญิงอังคนา  สุระรัมย์
3. เด็กหญิงเพียงฟ้า   ด้วงประโคน
 
1. นางสายรุ้ง  ชาญประโคน
2. นางทิพา  แดงสาย
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 1. เด็กหญิงบงกช  ซ้อนกลิ่น
2. เด็กหญิงภัคจิรา  จันทร์สิงห์
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ยันรัมย์
 
1. นางชนัญชิดา  สุยารัมย์
2. นางสิริวัฒน์  ลือนาม
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเสม็ด 1. เด็กหญิงพรรภศา  ก้านเพชร
2. เด็กหญิงรัตนาวดี  การเพียร
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำมา
 
1. นางสุรีรัตน์  ทองดี
2. นางสาวหทัยกานต์  พรมไธสง
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุญช่วย 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เปรียบสม
2. เด็กชายพีรวิชญ์  คงใหญ่
3. เด็กชายราเมศ  หล่อทอง
 
1. นายสุกรี  รุ่งโรจน์
2. นางโชติกา  พีระธรรมเดช
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กหญิงจินตนา  โก๊ะรัมย์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  เจนจบ
3. เด็กหญิงโสรยา  นุการรัมย์
 
1. นายชัยพิสิทธิ์  หงษ์สมศรี
2. นางสิริณัฏฐ์  หงษ์สมศรี
 
119 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  พันธุกูล
2. เด็กหญิงศุภกานต์  คงงาม
3. เด็กหญิงสุภัสสร  สุทธิโภชน์
 
1. นางสาวศรัญญา  รัตนกาญจน์
2. นางสาวนิตยา  เหมาะหมาย
 
120 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 1. เด็กหญิงชยุดา  ทองจันทร์
2. เด็กหญิงธัญสินี  ไพแก้ว
3. เด็กหญิงเสาวรส  พะเนิกรัมย์
 
1. นางสาวลัดดา  โกยรัมย์
2. นางสาววรรณิสา  บัวทอง
 
121 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เจริญรัมย์
2. เด็กชายนิธิ  อะช่วยรัมย์
3. เด็กชายปกรณ์  พันธ์โภคา
 
1. นางสาวปณิชา  เจริญรัมย์
2. นางวราลักษณ์  สิทธิจันทร์
 
122 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านสนวน 1. เด็กชายณัฐพงศ์  กุสะรัมย์
2. เด็กชายวชิรา  มาประจวบ
3. เด็กชายวายุ  สุวณิช
 
1. นางสันทนีย์  หมั่นดี
2. นางยุพา  หงษ์ภักดี
 
123 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 1. เด็กหญิงเจนจิรา  แคไธสง
2. เด็กชายเจษฎา  โพธิ์ขาว
 
1. นางสาณี  โสประโคน
2. นางนฤมล  พิริยวาณิชย์
 
124 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโชคกราด 1. เด็กหญิงกรรณิกา   ยาวรัมย์
 
1. นางอนงค์ภัทร์  เจริญรัมย์
 
125 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ 1. เด็กชายเสถียรกิจ  มะโนชาติ
 
1. นางผกากรอง  ร้อยศรี
 
126 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ 1. เด็กชายฉัตรชัย  พรมมา
 
1. นางวนิดา  สวยสะอาด
 
127 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 1. เด็กชายอนันตเขต  อุ่นใจดี
 
1. นางกฤษณาพร  คำผาย
 
128 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกย่าง 1. เด็กชายมนต์ชัย  สุดสัมฤทธิ์
 
1. นางทัศนา  ขำชัยภูมิ
 
129 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 1. เด็กหญิงญารัชนี  กุหลาบสี
2. เด็กหญิงฐานิดา  แซ่ล้อ
3. เด็กหญิงปริฉัตร  เอการัมย์
4. เด็กหญิงมิลาวรรณ  นิโรรัมย์
5. เด็กหญิงรจนา  เพิ่มกระโทก
6. เด็กหญิงสลิทิพย์  มะโนรัมย์
7. เด็กชายเอกรัตน์  กรองทอง
 
1. นางวัลภา  จิระสมประเสริฐ
2. นางวันเพ็ญ  นารัมย์
3. นางสาววันนา   ถูกพันธ์
 
130 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายบารมี  ใหญ่รัมย์
 
1. นายขจรยศ  สินศิริ
 
131 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 1. เด็กหญิงจารุณี  ศรีจันทร์
 
1. นางนิ่มนวล  ผินสู่
 
132 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 1. เด็กหญิงธารารัตน์  เขียมศิริรัตน์
 
1. นางสาวจุติพร  สราญบุรุษ
 
133 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านมะมัง 1. เด็กหญิงสุดา  ขยันดี
 
1. นางอัทญา  สายราม
 
134 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1. เด็กชายธีรพงศ์  ชัยศรีรัมย์
 
1. นายวัชรวัฒน์  ศิลาชัย
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อดิน 1. เด็กชายธีรโชติ  ศิละชัย
 
1. นางกาญจนา  โพธิขำ
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสายโท 1 1. เด็กหญิงเกวลิน  กลิ่นแย้ม
 
1. นายคำมูล  ชำรัมย์
 
137 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 1. เด็กหญิงอรอุมา  ยามดี
 
1. นางสาวสุภาพร  สุทธิประภา
 
138 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3 97.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  นะรินรัมย์
 
1. นายสหวุฒิ  สิบทัศน์
 
139 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 1. เด็กชายธนากร  อนุกูล
 
1. นางจีรา  วงษ์อินทร์จันทร์
 
140 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 1. เด็กหญิงวาสนา  สุทธิ
 
1. นางสาวศิริกุล  ศิริสวาท
 
141 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคลด 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชัยสุวรรณ
2. เด็กหญิงมีสุข   กะรัมย์
3. เด็กหญิงสุมลฑา  ประพฤตินอก
 
1. นางวิไลจิตร  ทวีรัชธนดิตถ์
2. นางอนงค์รัตน์  เชื้อกุดรู
 
142 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกุดโคลน 1. เด็กชายมนตรี  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงศิรภัสร  พะเนตรรัมย์
3. เด็กชายสันติภาพ  หอมขจร
 
1. นางชลลดา  พันธ์สวัสดิ์
2. นายคมเพชร  ช่วยพิมาย
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบัวถนน 1. เด็กชายธนพล  สัตตารัมย์
2. เด็กชายสิทธิยา  คำยา
3. เด็กชายอนุภัทร  ประทุมทอง
 
1. นายสราวุฒิ  รอดทุกข์
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านถนน 1. เด็กชายศรรชัย  งามเชย
2. เด็กชายศักดา  ตรวจมรรคา
3. เด็กชายอนุชา  โสมา
 
1. นางสุวารี  ดลเสมอ
2. นางสาวพาขวัญ  สุมหิรัญ
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงจิดาภา  วงศ์เส็ง
2. เด็กหญิงพิยดา  วาประโคน
3. เด็กหญิงภัคคิณี  เกือบรัมย์
 
1. นางสมจินตนา  ศรีมิตรานนท์
2. นางนุตยา  สุนทรารักษ์
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสายโท 1 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ภูมิพันธ์
2. เด็กชายเทวัญ  เคนแก้ว
 
1. นางสาวสุภาวดี  หนูประโคน
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโคกระเหย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  จำปาสอน
 
1. นางสาวพรทิพย์  คูสำโรง
 
148 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำโรง 1. เด็กชายฐิติพงศ์  เทียนศรี
2. เด็กหญิงสุริสา  มีประโคน
 
1. นางสาวอัญชณา  กิจคณะ
2. นางสาวอนงค์นาฏ  พูนสบาย
 
149 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 1. เด็กชายทรงวุฒิ  เสาสึก
2. เด็กชายภาคภูมิ  ประจันบาล
3. เด็กชายเฉลิมชัย  บัวเขียว
 
1. นางสาวสันทนี  ศรีสุวงศ์
2. นางพรภินันท์   ผลเกิด
 
150 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 1. เด็กชายกณวรรธน์  กางรัมย์
2. เด็กชายศิวศักดิ์  บอลเขียว
3. เด็กชายเด่นภูมิ  ประเสริฐศรี
 
1. นางสาวสันทนี  ศรีสุวงศ์
2. นางพรภินันท์  ผลเกิด
 
151 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กหญิงอภิญญา  เจริญรัมย์
 
1. นายดุษฎี  ขันธวุฒิ
 
152 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายนครินทร์  ศรีสุข
 
1. นายดุษฎี  ขันธวุฒิ
 
153 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  พนุมรัมย์
 
1. นายดุษฎี  ขันธวุฒิ
 
154 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 1. เด็กชายวีรยุทธ  นะวะสิมมา
 
1. นายดุษฎี  ขันธวุฒิ