หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-brm3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1. นายภูมิพัฒน์ เดชบุรัมย์ โรงเรียนบุตาสุ่มหนองโจดประธานกรรมการ
2. นายทวี ยอดวงกองโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
3. นายวีระยุทธ ไชยช่วยโรงเรียนวรเวทวิทยากรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ พูนทวีปโรงเรียนบ้านโคกขามกรรมการ
5. นางยุพิน พันธ์สมบัติโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1. นายสมเกียรติ ภักดีนรินทร์โรงเรียนบ้านนิคมเขตประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ บุญวงศ์ โรงเรียนบ้านดงใหญ่พัฒนากรรมการ
3. นายรังสิต บุญเปล่งโรงเรียนบ้านตลาดแย้ กรรมการ
4. นางปารณีย์ โทศรีโรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์กรรมการ
5. นางสาวธัญญารัตน์ จันวิเชียรโรงเรียนบ้านศรีภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1. นายกฤษณ์ขจร ศรีถาวรโรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัวประธานกรรมการ
2. นายทินกร เจริญชนม์โรงเรียนไตรคามกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ งามผักแว่นโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณกรรมการ
4. นายวัชระมานนท์ ผันอากาศโรงเรียนบ้านส้มป่อย กรรมการ
5. นางกฤตยา สกุลมหาบดีโรงเรียนบ้านศรีภูมิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเสงี่ยม กลางพัฒนาโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะรางประธานกรรมการ
2. นายอำนวย แสนมณี โรงเรียนอนุบาลปะคำกรรมการ
3. นางณัฏฐนิชา คำกังวาฬโรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยเอกทวีวัฒน์ ดึงสุวรรณโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางสาวกัลยา กาละมูลโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสะอาด พลถาวรโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ มลาศรีโรงเรียนบ้านโคกลอยกรรมการ
3. นายอุดม สารคามโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดงกรรมการ
4. นางสาวพิชญ์สุกานต์ สิงห์เสนโรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคีกรรมการ
5. นางสาวปารมีย์ เจริญสุขโรงเรียนบ้านหนองมดแดงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1. นางสาวเพียงใจ ทิพย์นางรองโรงเรียนบ้านเสลาประธานกรรมการ
2. นายจักรี รักสนามโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
3. นายอนันท์ เรืองยงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ กรรมการ
4. นายไพโรจน์ สังข์ป้อมโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางชนัดดา โชติกลาง โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางพเยาว์ เฉลียวรัมย์ โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดนประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ สันโดษโรงเรียนบ้านเจริญสุขกรรมการ
3. นายวัชรินทร์ ก้อนโทนพะเนาโรงเรียนบ้านเสลากรรมการ
4. นายสุรชัย ชูค้ำโรงเรียนบ้านลำนางรองกรรมการ
5. นายบัณฑิต เณรธรณีโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1. นายทวี ศรีนามโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดงประธานกรรมการ
2. นางลำใย รัตนเวชตระกูลโรงเรียนบ้านไตรคามกรรมการ
3. นายบรรจง วงธนสุขโรงเรียนบ้านโคกงิ้ว กรรมการ
4. นางสุมาลี เสาเกลียวโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
5. นางสาวพนิดา ธวัชไชยโรงเรียนทีโอเอวิทยาฯ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1. นางบังอร สุขเกษมโรงเรียนบ้านละหานทรายฯประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ไสยรินทร์ โรงเรียนบ้านคอกควายฯกรรมการ
3. นางสุดารัตน์ วิชัยรัมย์ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมูกรรมการ
4. นางอาภากร พรหมชัยโรงเรียนวัดอาภารามฯ กรรมการ
5. นางฉะอ้อน เสริฐวิชาโรงเรียนบ้านคลองโป่ง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอัจฉรียา ทองพระพักตร์โรงเรียนบ้านพูนสุขประธานกรรมการ
2. นางวันทนา รอไธสงโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กกรรมการ
3. นางสาวมุจลินทร์ บงกชกุสุมาลย์โรงเรียนบ้านเจริญสุขกรรมการ
4. นายสรวุฒิ ยังวารีโรงเรียนบ้านสว่างพัฒนากรรมการ
5. นางสุชิรา สุขวิเศษโรงเรียนบ้านฝ้ายกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน"ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3
1. นายประกาศ บุตรคำโรงเรียนบ้านศรีภูมิประธานกรรมการ
2. นายโชค แก้วยงกฎโรงเรียนชุมชนวัดชุมพรกรรมการ
3. นายเอกชัย ศรีภู่โรงเรียนบ้านบุกรรมการ
4. นางสากร สุดสายเนตรโรงเรียนบ้านหนองย่างหมูกรรมการ
การแข่งขัน"ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6
1. นางกัญญนันทน์ กลิ่นตันธนานันท์โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟประธานกรรมการ
2. นางพลอยชนก กาละสีโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการ
3. นายชิดชัย ม่านทองโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
4. นายประเสริฐ แก้วมีศรีโรงเรียนบ้านเทพพัฒนากรรมการ
5. นายสวัสดิ์ ปะวะเคโรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน"ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย ศรีภู่โรงเรียนบ้านบุประธานกรรมการ
2. นางสำรวย ประเสริฐศรีโรงเรียนบ้านเทพพัฒนากรรมการ
3. นายโสภา แฉล้มชาติโรงเรียนบ้านแท่นทัพไทยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1. นายจำรัส ไวไธสงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26ประธานกรรมการ
2. นายธีรทัศน์ วิเศษฤทธิ์โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1)กรรมการ
3. นายฉัตร สืบสำราญโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
4. นางสาวสุอาภา มะหิงษาเดชโรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะรางกรรมการ
5. นางนฤมล เครื่องพาทีโรงเรียนบ้านหนองมดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1. นายยุทธเดช ป้อมสนามโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายราเมศร นามวงศาโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1)กรรมการ
3. นายรชต ปรีดิธาดากุลโรงเรียนบ้านนิคมเขตกรรมการ
4. นายวิชิต ฤทธิ์สยามโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายจำรัส ไวไธสงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ประธานกรรมการ
2. นางวรางคณา สวยสะอาดโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
3. นายธีรทัศน์ วิเศษฤทธิ์ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑)กรรมการ
4. นางนฤมล เครื่องพาทีโรงเรียนบ้านหนองมดแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายชอบ เจียรัมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำไหลประธานกรรมการ
2. นายปริญญา ธีรวิโรจน์ โรงเรียนอนุบาลนางรองกรรมการ
3. นางทัศนี แสนท้าวโรงเรียนบ้านดงใหญ่พัฒนากรรมการ
4. นายอมรเทพ พุฒพันธ์ครูโรงเรียนบ้านหงอนไก่กรรมการ
5. นายวัชรินทร์ รอดไธสงโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสมชาย เจริญสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวนประธานกรรมการ
2. นายบรรจง โคตรประทุมโรงเรียนบ้านโคกลอยกรรมการ
3. นายอานนท์ โลนไธสงโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงกรรมการ
4. นายประเสริฐ แก้วมีศรีโรงเรียนบ้านเทพพัฒนากรรมการ
5. นายราเมศร นามวงศาโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1. นายวชิรพงษ์ พันธุ์สมบัติโรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาดประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา ทะเรรัมย์โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนากรรมการ
3. นางสาวณัฐภัสสร วงษ์ยี่หวาโรงเรียนชุมชนวัดชุมพรกรรมการ
4. นางจิรนันท์ กองเงินนอกโรงเรียนบ้านโคกลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1. นายสมส่วน ไทยยินดีโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวเนตรณภิศ เสริมสุขโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
3. นายเพชรินทร์ อินภู่โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)กรรมการ
4. นายอานนท์ โลนไธสงโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวชิรพงษ์ พันธ์สมบัติโรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาดประธานกรรมการ
2. นายสันทัศน์ ทับสุวรรณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์๕๑กรรมการ
3. นายพรมศิริ ชนะน้อยโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
4. นางจีรนันท์ กองเงินนอกโรงเรียนบ้านโคกลอยกรรมการ
5. นายอมร วิเศษกุลโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1. นายฉัตร สืบสำราญโรงเรียนบ้านหนองตะครองโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางเปียมสุข ฉลวยแสงโรงเรียนบ้านละหานทรายกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ปัญญารัมย์โรงเรียนบ้านถนนหักกรรมการ
4. นางวรรณพร ไชยสิทธิ์โรงเรียนหนองบอนฐานเจ้าป่ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1. นายศรีสอางค์ สุวรรณชาติโรงเรียนบ้านหนองมันประธานกรรมการ
2. นางสุพรรณี สีลาคุปต์โรงเรียนบ้านสระขุดกรรมการ
3. นายอุปถัมภ์ กุลทองโรงเรียนบ้านหนองต้อกรรมการ
4. นายอนุชา ชาติประสพโรงเรียนบ้านโคกขามกรรมการ
5. นายชัยวัฒน์ ชุมศิริวงศ์โรงเรียนชุมชนวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1. นายสิน ผาสุกโสมโรงเรียนบ้านลำนางรองประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ สง่ากลางโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นายปริญญา ธีรวิโรจน์โรงเรียนอนุบาลนางรองกรรมการ
4. นายสมาน ศุภศรโรงเรียนบ้านหนองยางกรรมการ
5. นายสุเทพ ขวัญกระโทกโรงเรียนบ้านหนองละหานทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1. นายแดนชัย เต็งประวัติโรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กประธานกรรมการ
2. นายอุปถัมภ์ กุลทองโรงเรียนบ้านหนองต้อกรรมการ
3. นางนุ่มนวล วรรณลีโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
1. นางวัลยา ทิมกุลโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายกฤษณ์ พวงพันธ์โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี โทบุตรโรงเรียนบ้านละหานทรายกรรมการ
4. นายประเสริฐ มงคลชาติโรงเรียนหนองพลวงนกรรมการ
5. นางเขมจิรา วัชรมงคลกุลโรงเรียนหนองรีมิตรภาพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
1. นายกฤษณ์ พวงพันธ์โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี โทบุตรโรงเรียนบ้านละหานทรายกรรมการ
3. นางวัลยา ทิมกุลโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)กรรมการ
4. นายประเสริฐ มงคลชาติโรงเรียนหนองพลวงกรรมการ
5. นายเขมจิรา วัชรมงคลกุลโรงเรียนหนองรีมิตรภาพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายวิสิฏฐ์ ปัดไธสงโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ มงคลชาติโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
3. นางนุกุล ชุมพลวงศ์โรงเรียนบ้านศรีภูมิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินโคนประธานกรรมการ
2. นางลัดดา โคตรทองโรงเรียนบ้านหนองหว้า กรรมการ
3. นางรุจี อุทโทโรงเรียนวัดก้านเหลืองกรรมการ
4. นายคมกริช พะเนาว์ศรีโรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบกรรมการ
5. นายจำเริญ อนันต์ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายวิสิฏฐ์ ปัดไธสงโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงกรรมการ
2. นายประเสริฐ มงคลชาติโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
3. นายนุกุล ชุมพลวงศ์โรงเรียนบ้านศรีภูมิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินโคนประธานกรรมการ
2. นางลัดดา โคตรทองโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางรุจี อุทโทโรงเรียนวัดก้านเหลืองกรรมการ
4. นายคมกริช พะเนาว์ศรีโรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบกรรมการ
5. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินโคนประธานกรรมการ
2. นางลัดดา โคตรทองโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางรุจี อุทโทโรงเรียนวัดก้านเหลืองกรรมการ
4. นายคมกริช พะเนาว์ศรีโรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบกรรมการ
5. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายคมกฤช พะเนาว์ศรีโรงเรียนบ้านหนองถั่วแปปประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑กรรมการ
3. นายพิษณุ สาระปัญญาโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา วิทยรัตน์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ สิงห์วงค์โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินโคนประธานกรรมการ
2. นายลัดดา โคตรทองโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางรุจี อุทโทโรงเรียนวัดก้านเหลืองกรรมการ
4. นายคมกริช พะเนาว์ศรีโรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบกรรมการ
5. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายคมกฤช พะเนาว์ศรีโรงเรียนบ้านหนองถั่วแปปประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑กรรมการ
3. นายพิษณุ สาระปัญญาโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา วิทยรัตน์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ สิงห์วงค์โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินโคนประธานกรรมการ
2. นางลัดดา โคตรทองโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางรุจี อุทโทโรงเรียนวัดก้านเหลืองกรรมการ
4. นายคมกริช พะเนาว์ศรีโรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบกรรมการ
5. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายกฤษณ์ พวงพันธ์โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา ฉิมกุลโรงเรียนอนุบาลนางรองกรรมการ
3. นายพิษณุ สาระปัญญาโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา วิทยรัตน์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ สิงห์วงค์โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินโคนประธานกรรมการ
2. นางลัดดา โคตรทองโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางรุจี อุทโทโรงเรียนวัดก้านเหลืองกรรมการ
4. นายคมกริช พะเนาว์ศรีโรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบกรรมการ
5. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายคมกฤช พะเนาว์ศรีโรงเรียนบ้านหนองถั่วแปปประธานกรรมการ
2. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑กรรมการ
3. นายพิษณุ สาระปัญญาโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา วิทยรัตน์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ สิงห์วงค์โรงเรียนบ้านหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1. นายสุวัฒน์ อยู่แท้กูลโรงเรียนบ้านขามน้อยประธานกรรมการ
2. นายโกศล มหานามโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดงกรรมการ
3. นายนิรุต พรรรสิงขรโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์กรรมการ
4. นายสัญญา ตาชูชาติโรงเรียนบ้านหนองกวางทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายกฤษณ์ พวงพันธ์โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวัลยา ฉิมกุลโรงเรียนอนุบาลนางรองกรรมการ
3. นายพิษณุ สาระปัญญาโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
4. นางสาวจิตรลดา วิทยรัตน์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
5. นายสุภารัตน์ สิงห์วงค์โรงเรียนหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมพร สารศรีโรงเรียนวัดโนนศรีคูณประธานกรรมการ
2. นายจักรพรรดิ บุญแพงโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑)กรรมการ
3. นายสุทธิชาติ ทิชาชาติโรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)กรรมการ
4. นายธนพงษ์ เนืองนาโรงเรียนบ้านดอนนางงามกรรมการ
5. นางภัทริยา อนันต์โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายชนพัฒน์ สาลีธนภัทรโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐริศา คำโพธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งจังหันกรรมการ
3. นายสุนัย แก้วอำไพโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
4. นายศินัฐกุล เสาร์แก้วโรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
1. นายสุวิทย์ จันทคณานุรักษ์โรงเรียนบ้านหินโคนประธานกรรมการ
2. นางลัดดา โคตรทองโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการ
3. นางรุจี อุทโทโรงเรียนวัดก้านเหลืองกรรมการ
4. นายคมกริช พะเนาว์ศรีโรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบกรรมการ
5. นายจำเริญ อนันต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๑กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
1. นางสาววัลยา ฉิมกุลโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)ประธานกรรมการ
2. นายกฤษณ์ พวงพันธ์โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี โทบุตรโรงเรียนบ้านละหานทรายกรรมการ
4. นายประเสริฐ มงคลชาติ มงคลชาติโรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
5. นายเขมจิรา วัชรมงคลกุลโรงเรียนหนองรีมิตรภาพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1. นายประเสริฐ มากนาคาโรงเรียนวัดอัมภารามประธานกรรมการ
2. นายโกศล มหานามโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดงกรรมการ
3. นางมยุรี เรืองปรัชญากุลโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1)กรรมการ
4. นายพิษณุ สาระปัญญาโรงเรียนบ้านเขว้ากรรมการ
5. นางอำไพวรรณ วิเศษหมื่นโรงเรียนอนุบาลนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
1. นางนิรันดรรัตน์ ฉันทะกุลโรงเรียนบ้านบาระแระประธานกรรมการ
2. นายประสิทธิ์ สุขสันต์โรงเรียนบ้านโคกลอยกรรมการ
3. นายวัชรพล ทองโนนสายสพป บร3กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุชิน บุญด้วงโรงเรียนอนุบาลนางรองประธานกรรมการ
2. นายสวาท แก่นพรมโรงเรียนบ้านบาระแนะกรรมการ
3. นายวิรัตน์ พรมรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งจังหันกรรมการ
4. นายมนตรี ศรีชาวรสโรงเรียนบ้านหนองกกตะแบบสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1. นางโฉมวิไลย สุรัตน์ภิรมย์โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟประธานกรรมการ
2. นายพนม อบอุ่นโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นายระวี อยู่จงดีโรงเรียนบ้านสมจิตกรรมการ
4. นายยี่สุ่น ศิริเมฆาโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
5. นางสุมาลี ณีขุนทดโรงเรียนบ้านวังกระโดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1. นายชนพัฒน์ สาลีธนภัทรโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐริศา คำโพธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งจังหันกรรมการ
3. นายสุนัย แก้วอำไพโรงเรียนอนุบาลแสนสุขกรรมการ
4. นายศินัฐกุล เสาร์แก้วโรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1. นายชนพัฒน์ สาลีธนภัทรโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นประธานกรรมการ
2. นายราวี อยู่จงดีโรงเรียนบ้านสมจิตกรรมการ
3. นายทองเสาร์ พงษ์อินทร์วงศ์โรงเรียนบ้านสวายสอกรรมการ
4. นางณัฐริยา คำโพธิ์โรงเรียนบ้านทุ่งจังหันกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1. นายจุฬพงษ์ ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนวราวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสุภาวดี ศรีวิชัยโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1)กรรมการ
3. นายธนภัทร อินทร์นอกโรงเรียนบ้านห้วยก้อมกรรมการ
4. นางยี่สุ่น ศิริเมฆาโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
5. นางสุมาลี ณีขุนทดโรงเรียนบ้านวังกระโดนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1. นายวิกุล พรมโสภาโรงเรียนบ้านดอนนางงามประธานกรรมการ
2. นางบวร พลแก้วโรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์กรรมการ
3. นายชนะศักดิ์ เสาวพันธ์โรงเรียนบ้านถนนหักกรรมการ
4. นางสาวนภัสวรรณ บุญทีโรงเรียนบ้านหนองหว้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย อยู่สาโกโรงเรียนบ้านเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นายบรรพต หลีกประโคนโรงเรียนบ้านหนองไผ่กรรมการ
3. นายชัชวาล โชคคุณโรงเรียนบ้านคลองหินกรรมการ
4. นายอานนท์ พรมมณีโรงเรียนบ้านสระขุดกรรมการ
5. นางมยุรี เรืองปรัชญากุลโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1. นางอุไรวรรณ หมั่นประโคนโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายภัทรภาคย์ โพธิ์จันดีโรงเรียนบ้านเทพพัฒนากรรมการ
3. นางพวงชมพู ดีสวาสดิ์โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อกรรมการ
4. นายอดุลย์ คมวชิรกุลโรงเรียนบ้านหนองถนนกรรมการ
5. นางสุธิสา ชะมารัมย์โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ดวงนิลโรงเรียนบ้านบาระแนะประธานกรรมการ
2. นางพวงชมพู ดีสวาสดิ์โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อกรรมการ
3. นางสาววันทนา วรรณสิทธิพันธ์โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา นาพิมพ์โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณกรรมการ
5. นางจินดารัตน์ หนูประโคนโรงเรียนอนุบาลหนองกี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชัยอนันต์ บุญประสพโรงเรียนบ้านโคกสะอาดโฉมวิไลประธานกรรมการ
2. นางสังเขป แสนจะบกโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางทองพูน ทองเชิดโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงกรรมการ
4. นายภัทรภาคย์ โพธิ์จันดีโรงเรียนบ้านเทพพัฒนากรรมการ
5. นายสายรุ่ง ปรือทองโรงเรียนอนุบาลหนองกี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไชยอนันต์ บุญประสพโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสังเขป แสนจะปกโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นายภัทรภาคย์ โพธิ์จันดีโรงเรียนบ้านเทพพัฒนากรรมการ
4. นางทองพูน ทองเชิดโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงกรรมการ
5. นายสายรุ้ง ปรือทองโรงเรียนอนุบาลหนองกี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมชัย อยู่สาโกโรงเรียนบ้านเจริญสุขประธานกรรมการ
2. นางสาวอนงค์นาฎ ปักกาเวสาโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
3. นางศศิธร บัวสอนโรงเรียนบ้านนายาวสามัคคีกรรมการ
4. นายปุระกานต์ นาคประทุมมาโรงเรียนบ้านหนองหมีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายราเชนทร์ สิงห์มนัสโรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นายสังวาล แคนสิงห์โรงเรียนวัดห้วยหินกรรมการ
3. นายดิเรก อนันต์โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
4. นางเพียรพร แก้วโสดโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1. นายสุชิน บุญด้วงโรงเรียนอนุบาลนางรองประธานกรรมการ
2. นางทองพูน ทองเชิดโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงกรรมการ
3. นายธรรมลักษณ์ คำคงโรงเรียนบ้านไทยเจริญกรรมการ
4. นางสาวณัฐปนีย์ พิรักษาโรงเรียนบ้านบุกระสังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายราเชนทร์ สิงห์มนัสโรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้าประธานกรรมการ
2. นายสังวาล แคนสิงห์โรงเรียนวัดห้วยหินกรรมการ
3. นายดิเรก อนันต์โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
4. นางเพียรพร แก้วโสดโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1. นายปิยะพงษ์ ทิพย์โภชน์โรงเรียนบ้านถนนประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เทียบสีโรงเรียนบ้านสระสะแกกรรมการ
3. นางธนิสรา เฮ่ประโคนโรงเรียนบ้านหนองกกกรรมการ
4. นายสมเกียรติ์ ดีสวาสดิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90กรรมการ
5. นายดิเรก อนันต์โรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายไชยอนันต์ บุญประสพโรงเรียนบ้านโคกสะอาดประธานกรรมการ
2. นางสังเขป แสนจะบกโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
3. นางทองพูน ทองเชิดโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงกรรมการ
4. นายภัทรภาคย์ โพธิ์จันดีโรงเรียนกรรมการ
5. นายสายรุ้ง ปรือทองโรงเรียนอนุบาลหนองกี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1. นางรัชนีพร เนียมหัตถีโรงเรียนบ้านสะเดาประธานกรรมการ
2. นางดวงเนตร นุ่มนวลศรีโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
3. นางนัทธมน สุขประจำโรงเรียนมารีพิทักษ์กรรมการ
4. นางสาววลัยภรณ์ วุฒิพงศ์โรงเรียนบ้านซับคะนิงกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1. นายเฉลิมพร สารศรีโรงเรียนวัดโนนศรีคูณประธานกรรมการ
2. นายจักรพรรดิ บุญแพงโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑)กรรมการ
3. นายสุทธิชาติ ทิชาชาติโรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)กรรมการ
4. นายธนพงษ์ เนืองนาครูโรงเรียนบ้านดอนนางงามกรรมการ
5. นางภัทริยา อนันต์ โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล ๑)กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเสน่ห์ คำมะณีโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงประธานกรรมการ
2. นางรัตนาภรณ์ ธรรมมาโรงเรียนบ้านละหานทรายกรรมการ
3. นางรัชนี มีดวงจันทร์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
4. นางทิพย์สุคนธ์ อภิษิเถกราชโรงเรียนบ้านสระขุดกรรมการ
5. นายสงคราม ศาตร์พงษ์โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
1. นางโกสุม สวัสดิ์พูนโรงเรียนอนุบาลนางรองประธานกรรมการ
2. นางสุธาศิน สุขสุวรรณโรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนนกรรมการ
3. นายพรมพิริยะ ดีสวัสดิ์โรงเรียนวัดน้ำไหลกรรมการ
4. นายศรัญญา ยางหงส์โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทรายกรรมการ
5. นางชวัลลักษณ์ คชชาญโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเสน่ห์ คำมณีโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงประธานกรรมการ
2. นางรัชนี มีดวงจันทร์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
3. นางทิพย์สุคนธ์ อภิษิเถกราชโรงเรียนบ้านสระขุดกรรมการ
4. นางรัตนาภรณ์ ธรรมมาโรงเรียนบ้านละหานทรายฯกรรมการ
5. นายสงคราม ศาตร์พงษ์โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็กกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางบัวสอน คมวชิรกุลโรงเรียนบ้านหนองถนนประธานกรรมการ
2. นางขวัญใจ สีหราชโรงเรียนบ้านถาวรกรรมการ
3. นางสีนวล นนท์พละโรงเรียนบ้านฝ้ายกรรมการ
4. นางสาวเพียงกาญจน์ โภคสมบัติโรงเรียนหนองกราดกรรมการ
5. นางคมขวัญ สุขเกษมโรงเรียนบ้านเจริญสุขกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6
1. นางสมจิตร ศรีกระสังข์โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่มประธานกรรมการ
2. นางสาวชลนาฎ ศรีกิมแก้วโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
3. นางสาวโสมฤดี จัดจันทึกโรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวนกรรมการ
4. นางลักขณา โขงรัมย์โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดงกรรมการ
5. นางธัญลักษณ์ ประทุมสินธุ์โรงเรียนบ้านบาระแนะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางนงชกร ประสีระเตสังข์โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร ศรีกระสังข์โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่มกรรมการ
3. นางพูนทรัพย์ ทองดวงโรงเรียนหนองตราดใหญ่กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
1. นายสมชาติ ธนูศิลป์โรงเรียนบ้านสระขุดประธานกรรมการ
2. นางพรม พาพลงามโรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสังกรรมการ
3. นางมลทการติ เฉนียงโรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญกรรมการ
4. นายสันติ พวงไธสงโรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1. นายธานินทร์ บุญอบโรงเรียนบ้านโคกลอยประธานกรรมการ
2. นายรณฤทธิ์ รักสัตย์โรงเรียนบ้านวังกระโดนกรรมการ
3. นายสุนทร สีสุมังโรงเรียนบ้านหนองตะครองกรรมการ
4. นายสันติ พวงไธสงโรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการ
5. นายมณฑา นุชสวยโรงเรียนอนุบาลโคกใหม่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ คุ้มไพทูรย์ โรงเรียนบ้านหนองตะครองประธานกรรมการ
2. นายสุริยา แสงดีโรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้ากรรมการ
3. นายประกาศ บุตรคำโรงเรียนบ้านศรีภูมิกรรมการ
4. นายพรหมพิริยะ ดีสวสดิ์โรงเรียนวัดน้ำไหลกรรมการ
5. นางพลอย นระดีโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1. นายอนันต์ ศรีผดุงโรงเรียนวัดสุขสำราญประธานกรรมการ
2. นายมนัส ทัศนรงค์ โรงเรียนอนุบาลหนองกี่กรรมการ
3. นายยอุดร ชอบใหญ่โรงเรียนอนุบาลหนองหงษ์ กรรมการ
4. นายสากล หนูน้อยโรงเรียนบ้านโคกยางกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีสมัย ยอดกระโทกโรงเรียนบ้านคลองโป่งกรรมการ
6. นายวีระชัย ภักดีแก้วโรงเรียนบ้านหนองมดแดง กรรมการ
7. นายวารุจน์ ทองรักศรีโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด กรรมการ
8. นายปริเยศ ฉิมพละโรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ กรรมการ
9. นายสุเมธ ทิพย์ศรีหาโรงเรียนบ้านละหานทราย กรรมการ
10. นายสุทัศน์ โฉมอุปฮาดโรงเรียนบ้านหงอนไก่กรรมการ
11. นายราเมษ ลางกระโทกโรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1. นายอุดม วงศ์จอมโรงเรียนโนนงิ้วตลาดใหม่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญแข พุ่มพวงโรงเรียนบ้านถนนหักกรรมการ
3. นายประเสริฐ ทองช่างเหล็กโรงเรียนบ้านตะโกวันครูกรรมการ
4. นายดิเรก กุลรักษาโรงเรียนบ้านหนองสะแกกรรมการ
5. นายปราโมทย์ อ่อนพันธ์โรงเรียนบ้านหนองบัวลี กรรมการ
6. นายธานิน บุญอบโรงเรียนบ้านโคกลอยกรรมการ
7. นายภักวิจิตร เหง้าละครโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนากรรมการ
8. นางสาวระเบียบ มีสนานโรงเรียนแสนสุขกรรมการ
9. นางสาววนิดา ภาชะโนโรงเรียนศรีม่วงแดงกรรมการ
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสมยศ เหมือนสิงห์โรงเรียนบ้านโคกลอยประธานกรรมการ
2. นายสุทิตย์ พวงท้าวโรงเรียนบ้านโนนดินแดงกรรมการ
3. นายธรรมนูญ กลมกูลโรงเรียนบ้านทุ่งจังหันกรรมการ
4. นายธีรพงษ์ บูลย์เดชโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่กรรมการ
5. นายวิรัตน์ พรมรักษ์โรงเรียนบ้านทุ่งจังหันกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1. นายสมพงษ์ ขันบุญโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติประธานกรรมการ
2. นายสุเทพ อัปมะโนโรงเรียนบ้านหนองหมีกรรมการ
3. นางวารินทร์ อินทร์ไพรโรงเรียนบ้านโคกตะโกกรรมการ
4. นางอภิญญา ตราชูชาติ โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
5. นางวรินท์พัทธ์ วิเศษเบญจกุลโรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางมาลา พุทธาโรงเรียนบ้านศรีภูมิประธานกรรมการ
2. นางสมหมาย ภิญมุขสาห์โรงเรียนบ้านละหานทราย กรรมการ
3. นางสาวทิฆัมพร ชาติเพ็ชรโรงเรียนบ้านลำนางรองกรรมการ
4. นางสาวอนัญลักษณ์ ไมหรือโรงเรียนบ้านทุ่งจังหันกรรมการ
5. นางศศมล สมานชาติโรงเรียนบ้านแพงพวยกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรัชนา พรมภมรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51ประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ฉิมกูลโรงเรียนบ้านหนองตาเยากรรมการ
3. นางตะวันรัตน์ ประกอบใจโรงเรียนบ้านหนองหมีกรรมการ
4. นายสมคิด กระดานลาดโรงเรียนบ้านมิตรภาพโนนสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1. นายวิชัย โพธิ์ทองโรงเรียนบ้านก้านเหลืองประธานกรรมการ
2. นางณัฎฐ์ชญา ยอดลองเมืองโรงเรียนบ้านสระสะแกกรรมการ
3. นางสุธิดา ศิริสันติเมธาคมโรงเรียนบ้านหนองตลาดใหญ่กรรมการ
4. นางสาวณัฐณิชา แหลมไธสงโรงเรียนวรเวทยากรกรรมการ
5. นางสุนันต์ทา ก้อนโทนพะเนาโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายสมบูรณ์ เทพศรัทธาโรงเรียนบ้านโคกสว่างประธานกรรมการ
2. นางสาวจินดามณี แก้วสดโรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อกรรมการ
3. นายสุรชัย ชูค้ำโรงเรียนบ้านลำนางรองกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา ชาดีโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1)กรรมการ
5. นายทวีพงษ์ ดีพันธ์โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวัลย์ นาราชโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงประธานกรรมการ
2. นางสาวรุ่งทิวา รักษ์สัตย์โรงเรียนบ้านถนนกรรมการ
3. นายวิภาคย์ หมานจันทร์โรงเรียนชุมชนวัดชุมพรกรรมการ
4. นายปานเทพ ปักกาเวสูงโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวเบญจวรรณ งามเถื่อนโรงเรียนบ้านกองพระทรายกรรมการและเลขานุการ
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกฤตา เสนาราชโรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสังกรรมการ
2. นายไพบูลย์ ประชาชิโกโรงเรียนบ้านฝ้ายกรรมการ
3. นายวุฒิพงษ์ เริงนิสัยโรงเรียนอนุบาลแสนสุขกรรมการ
4. นางสาวพนิดา ถาดกิ่งโรงเรียนบ้านเทพพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1. นายประจักษ์ วรนุชโรงเรียนบ้านถนนหักประธานกรรมการ
2. นางสาวไพรินทร์ สังข์ทองโรงเรียนอนุบาลแสนสุขกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ทิพย์นางรองโรงเรียนบ้านหูทำนบกรรมการ
4. นางสาวกัลยรัตน์ ตมหอมโรงเรียนวรเวทยากรกรรมการ
5. นางนุชรี อ่อนน้ำคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการและเลขานุการ
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ วรนุชโรงเรียนบ้านถนนหักประธานกรรมการ
2. นางสาวไพรินทร์ สังข์ทองโรงเรียนอนุบาลแสนสุขกรรมการ
3. นายสุวิทย์ ทิพย์นางรองโรงเรียนบ้านหูทำนบกรรมการ
4. นางสาวกัลยรัตน์ ตมหอมโรงเรียนวรเวทยากรกรรมการ
5. นางนุชรี อ่อนน้ำคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1. นายนิคม พลอาษาโรงเรียนบ้านปากช่องประธานกรรมการ
2. นางบุญญิสา โคตรประทุมโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1)กรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีรัชพัฒน์ อินทร์ชำนาญโรงเรียนบ้านหนองย่างหมูกรรมการ
4. นายวัชระ คล้ายทองโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวจิราพร ชมภูแดงโรงเรียนบ้านซับคะนิงกรรมการและเลขานุการ
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายพีระพัฒน์ โจทย์พิมายโรงเรียนบ้านหนองมดแดงประธานกรรมการ
2. นายบุญถิน ผมทองโรงเรียนบ้านโคกลอยกรรมการ
3. นายจักราวุธ แสนจันทร์โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1)กรรมการ
4. นางสาวศันสนีย์ สุภาษิตโรงเรียนบ้านละหานทรายกรรมการ
5. นางสาวชนันธรณ์ กันเมล์โรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการและเลขานุการ
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1. นายอติเทพ ซิมกระโทกโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นายธนากร เรืองประโคนโรงเรียนชุมชนวัดชุมพรกรรมการ
3. นางสาวพิรุณ คะกะเนปะโรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็กกรรมการ
4. นายวัชระ คล้ายทองโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการ
5. นางสาวสุภาวดี ประเสริฐศรีโรงเรียนอนุบาลแสนสุขกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายภานณุวัฒน์ มากวงษ์โรงเรียนอนุบาลปะคำประธานกรรมการ
2. นายปัณณวิชญ์ ชูชาติโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนากรรมการ
3. นางสาวชญานิน วันเปรี่ยงเทาโรงเรียนบ้านสระตะเคียนกรรมการ
4. นายเมธากฤษ สมบังใดโรงเรียนบ้านบาระแนะกรรมการและเลขานุการ
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1. นายสมส่วน เสาวกูลโรงเรียนวัดก้านเหลืองประธานกรรมการ
2. นายทวีพงษ์ ดีพันธ์โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์กรรมการ
3. นายพิสุทธิ์ บุญเย็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51กรรมการ
4. นางจิตราภรณ์ ขันธ์จันทร์โรงเรียนบ้านหนองหมีกรรมการ
5. นายบัญชา อันดีโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
1. นายวรมิตร วิทย์ศลาพงษ์โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี สวัสดิ์ล้ำโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงกรรมการ
3. นายสมคิด คำกังวาฬโรงเรียนบ้านแพงพวยกรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ พงษ์พิพัฒน์ชัยโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟกรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สังข์สนิทโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายวรมิตร วิทย์ศลาพงษ์โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพประธานกรรมการ
2. นางอัญชลี สวัสดิ์ล้ำโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงกรรมการ
3. นายสมคิด คำกังวาฬโรงเรียนบ้านแพงพวย(สังฆคุรุราษฎร์บํารุง) กรรมการ
4. นายวีระศักดิ์ พงษ์พิพัฒน์ชัยโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟกรรมการ
5. นายเฉลิมชัย สังข์สนิทโรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล๑)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
1. นายศุภมิตร สาวสุดโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงประธานกรรมการ
2. นายธีรกุล แสนมั่นโรงเรียนบ้านขามน้อยกรรมการ
3. นายอัฐกร สิงห์เสนาโรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยากรรมการ
4. นางพิมพ์ณัฐชยา เทียนเจษฎาโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟกรรมการ
5. นางสาวเมตตา ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1. นางเดือนเพ็ญ ศรีสุขโรงเรียนบ้านสวายสอประธานกรรมการ
2. นายศัตรา ตุมผะกาโรงเรียนบ้านสว่างพัฒนากรรมการ
3. นางขนิษฐา เขียวอ่อนโรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาฯกรรมการ
4. นายบุญมี นนทาโรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนากรรมการ
5. นางสุภาษิต เยี่ยมมโนโรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางทรงศิลป์ จันทะนันท์โรงเรียนบ้านโคกสว่าง กรรมการ
2. นายวินิจ ทัดไพรโรงเรียนบ้านโคกปราสาทกรรมการ
3. นายสันติ อาสานอกโรงเรียนบ้านหนองมดแดงกรรมการ
4. นางเรืองริน เพ็ชรนอกโรงเรียนบ้านหนองงิ้วหนองไทรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1. นายอำพร เย็นเพชรโรงเรียนอนุบาลนางรองประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร คำลอยโรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)กรรมการ
3. นางสาววันดี สาทิพย์ย์จันทร์โรงเรียนโรงเรียนบ้านโคกสว่างกรรมการ
4. นายรังสรรค์ คำเกิดโรงเรียนบ้านหูทำนบ กรรมการ
5. นางสาวเพ็ญศรี ทิพย์อักษรโรงเรียนบ้านเทพพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพลภัทร พองโนนสูงโรงเรียนบ้านสะเดาหวานประธานกรรมการ
2. นางทิพวรรณ หาญวารีโรงเรียนอนุบาลปะคำกรรมการ
3. นายบรรพต สายบุตร โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นายสายัณต์ สุขกลางโรงเรียนบ้านสระสะแก กรรมการ
5. นายสุวรรณ มูระคาโรงเรียนบ้านบุ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1. นางพรนิชา ทะยอมใหม่โรงเรียนอนุบาลนางรองประธานกรรมการ
2. นางขุสุนันท์ แสนเมืองโรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
3. นางโกสุม ใหญ่กระโทกโรงเรียนบ้านหินโคน กรรมการ
4. นางสาวช่อทิพย์ จันทร์ศิริโรงเรียนบ้านลำนางรองกรรมการ
5. นางสุนทร กุนอกโรงเรียนบ้านโคกมะค่า กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอุษา เรืองยงโรงเรียนหนองกี่ประชาสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางเจือ โพธิ์ทาโรงเรียนบ้านสะเดาหวานกรรมการ
3. นางอัมพร รักสนามโรงเรียนบ้านสระขุดกรรมการ
4. นางณัฏฐณิฏฐ์ ปริวันตาโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนากรรมการ
5. นางพรนิชา ทะยอมใหม่โรงเรียนอนุบาลนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1. นายสุคิด เรือนมะกอกโรงเรียนบ้านระนามพลวงประธานกรรมการ
2. นางเพลินพิศ เสาวภาโรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)กรรมการ
3. นางรุ่งนภา เศษสุวรรณ์โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญกรรมการ
4. นายธิติพันธ์ อะทาโสโรงเรียนบ้านหนองเสม็ดกรรมการ
5. นางปัฐวีกานต์ นาคนวลโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวชลิดา พงษ์สุวรรณ์โรงเรียนบ้านกองพระทรายประธานกรรมการ
2. นายทองเสาร์ พงษ์อินทร์วงค์โรงเรียนบ้านสวายสอกรรมการ
3. นางชลธิดาพร เลือดกุมภาโรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการ
4. นางสาวลลิดา โลกประโคนโรงเรียนบ้านแสนสุข กรรมการ
5. นางปาริชา นวลไธสง โรงเรียนบ้านสวายสอกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1. นายสุทธิพันธ์ อยู่ยืดโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟประธานกรรมการ
2. นายภูษิต น้อยครบุรีโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามกรรมการ
3. นายณัฐพล พูนสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านสระขุดกรรมการ
4. นางพนมพร เมฆะสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
5. นางณิศาภัทร์ สมพงษ์โรงเรียนบุตาสุ่มหนองโจดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายโกศล ช่วยแก้วโรงเรียนบ้านปากช่องประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ เดชมะเริงโรงเรียนบ้านหนองกราดกรรมการ
3. นายอุเทน นุงกระโทกโรงเรียนบ้านหนองมันกรรมการ
4. นายพิชิต ผ่องแก้วโรงเรียนบ้านหนองตะคร้อกรรมการ
5. นางสุรีพร เสนาสังข์โรงเรียนอนุบาลนางรองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1. นางทิพมาศ ปัญญาใสโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามประธานกรรมการ
2. นางสังเขป แสนจะบกโรงเรียนบ้านหนองสะแกราษฏ์บำรุงกรรมการ
3. นายโสภณ การะเกษโรงเรียนบ้านแท่นทัพไทยกรรมการ
4. นางจิตรา หาญสุวรรณโรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา)กรรมการ
5. นางพึง อุดมแก้วโรงเรียนบ้านสระขาม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนันทรัตน์ อยู่ยืดโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ ประธานกรรมการ
2. นางสุวรรณา ภักดีพินิจโรงเรียนบ้านโคกมะค่า กรรมการ
3. นางสาวลำพูน กลิ่นสาครโรงเรียนบ้านดงใหญ่กรรมการ
4. นางสาวภณทิชา จูประโคนสุขโรงเรียนบ้านถนนหักกรรมการ
5. นางแพรวนภา อ่อนวาที โรงเรียนบ้านหูทำนบ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1. นางรัญจวน พนมใสโรงเรียนบ้านทุ่งจังหันประธานกรรมการ
2. นางคำเสร็จ ปักเคเตโรงเรียนโคกสมบูรณ์กรรมการ
3. นางสาวชุติณิษฐ์ ญาณสรณ์อังกูรโรงเรียนหนองบอนฐานเจ้าป่ากรรมการ
4. นางมาลี สุขแสวงโรงเรียนบ้านแสนสุขกรรมการ
5. นางวิญญา นุชสายโรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นายอำไพวรรณ์ แหวนจะโป๊ะโรงเรียนบ้านโคกลอยประธานกรรมการ
2. นางดนตรี พิเศษโรงเรียนบ้านหนองบัวลีกรรมการ
3. นายธีรภัทร์ เจียมรัมย์โรงเรียนบ้านโคกสะอาดกรรมการ
4. นางสิทธิพร วรปรียากุลโรงเรียนบ้านชุมแสงกรรมการ
5. นางสายทอง บุญทีโรงเรียนบ้านขามเสม็ดกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1. นางมาลินี บวรชาติโรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ประธานกรรมการ
2. นางคชภรณ์ สายบุตรโรงเรียนโคกสะอาดกรรมการ
3. นางละมัย จีนจิ้งหรีดโรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์กรรมการ
4. นางชฎาพร ไตรรัตน์โรงเรียนบ้านสระสะแกกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ เดชเป้าโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางธนบูลย์ บุญมานโรงเรียนบ้านหนองหมีประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ม่านทองโรงเรียนทีโอเอวิทยากรรมการ
3. นางฉลวย ถิ่นแก้วโรงเรียนบ้านหนองตะคร้อกรรมการ
4. นางภัทรภร ดัดสำโรงโรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1. นางสุรัตน์ วรนุช โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงฯ)ประธานกรรมการ
2. นางปาริชา โพธิ์จันทึกโรงเรียนบ้านสระสะแก กรรมการ
3. นางรุ้งนภา ปรินทองโรงเรียนบ้านหนองตราดใหญ่กรรมการ
4. นางปัทมา สรวลรัมย์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะรางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางประยูรศรี เนืองภาโรงเรียนบ้านเทพพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพวงเพชร คำลอยโรงเรียนบ้านถนนหักกรรมการ
3. นางสาวนภา มาตาชาติโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ กรรมการ
4. นางวลัยพร จินดาดวงโรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่องกรรมการและเลขานุการ

ปฐมวัย

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1. นางสาวไพจิตร อภัยจิตต์สพป บร3ประธานกรรมการ
2. นางบัญญัติ ไชยศาสตร์โรงเรียนบ้านสระตะเคียนกรรมการ
3. นางกิตินันท์ นนทะแสนโรงเรียนบ้านคลองหินกรรมการ
4. นางรัตนา มาประจวบ โรงเรียนบ้านถนนหักกรรมการ
5. นางบังอร เฟื่องสูงเนิน โรงเรียนบ้านหนองพลวงกรรมการ
6. นางนิเวช พรมโสภาโรงเรียนชุมชนดอนนางงามกรรมการ
7. นางวิมลรัตน์ วชิรดุสิต โรงเรียนบ้านสระสะแก กรรมการ
8. นายนิรุตติ์ นะรินทร์รัมย์ โรงเรียนบ้านหนองย่างหมูกรรมการ
9. นางวิจิตรา ตั้งตระการพงษ์ โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟกรรมการและเลขานุการ
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1. นายธีระ คนชุม โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณประธานกรรมการ
2. นางปัญจพร เหมจามร โรงเรียนบ้านส้มป่อยกรรมการ
3. นางนิชปภา หอมเชย โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดฯกรรมการ
4. นางเบญจพร ธุระพันธ์ โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์กรรมการ
5. นางวิไลลักษณ์ พิมพ์พาพันธ์ุ โรงเรียนบ้านซับคะนิง กรรมการ
6. นางนงลักษณ์ กิ่งกรดกลาง โรงเรียนไตรคามกรรมการ
7. นางยุพิน แหวนมุข โรงเรียนบ้านโคกลอย(ปะคำ) กรรมการ
8. นางสาวอรวรร สุขสบายกุลเดช โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด(นางรอง)กรรมการ
9. นางสาวอ้อยใจ คำสระ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพรกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพริ้มเพรา บุญด้วงโรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจฯ)ประธานกรรมการ
2. นางสุกานดา อันดีโรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสีกรรมการ
3. นางพรพิมล นิรัยรัมย์โรงเรียนอนุบาลปะคำ กรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ นามวงศ์โรงเรียนบ้านปากช่อง กรรมการ
5. นางอัชฌาพรรณ ลำเภาพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1. นางสุทธิวรรณ แก้วตาโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงประธานกรรมการ
2. นางปิยรัตน์ หล้าอามาตรโรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือกรรมการ
3. นางปานจณี บุตรไธสงค์โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ กรรมการ
4. นางศศินันท์ วงศ์ประสิทธิ์โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงกรรมการ
5. นางสาวเมธาวี โสภักดีโรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางพจนา บุญเอื้อโรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจฯ)ประธานกรรมการ
2. นายนพศักดิ์ มีภักดิ์โรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการ
3. นางบรรจง วงศ์ธนสุขโรงเรียนบ้านโคกงิ้ว กรรมการ
4. นางเจียมจิต มะลารัมย์โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ อยู่สาโกโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางพจนา บุญเอื้อโรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจฯ)ประธานกรรมการ
2. นายนพศักดิ์ มีภักดิ์โรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการ
3. นางบรรจง วงศ์ธนสุขโรงเรียนบ้านโคกงิ้วกรรมการ
4. นางเจียมจิต มะลารัมย์โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ อยู่สาโกโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นางพจนา บุญเอื้อโรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจฯ)ประธานกรรมการ
2. นายนพศักดิ์ มีภักดิ์โรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการ
3. นายบรรจง วงศ์ธนสุขโรงเรียนบ้านโคกงิ้วกรรมการ
4. นางเจียมจิต มะลารัมย์โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงกรรมการ
5. นางสุดารัตน์ อยู่สาโทโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1. นายเจษฎา ปัญญาใสโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามประธานกรรมการ
2. นายสนาม โสชาติโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
3. นางฤทามาศ จุนหวิเทศโรงเรียนดงบังทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
4. นางชุติมณฑน์ วรวงศ์โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
5. นางศุภมิตร สาวสุดการโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา เทียนวรรณโรงเรียนอนุบาลปะคำประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ ประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกราดกรรมการ
3. นายสมาน แรงประโคนโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
4. นางละมัย เก้าศักดาโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
5. นางประภาพร มีภักดิ์โรงเรียนบ้านโคกลอยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายเจษฎา ปัญญาใสโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามประธานกรรมการ
2. นายสนาม โสชาติโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
3. นางฤทามาศ จุนทวิเทศโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์กรรมการ
4. นางชุติมณฑน์ วรวงศ์โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
5. นายศุภมิตร สาวสุดโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางอัจฉรา เทียนวรรณโรงเรียนอนุบาลปะคำประธานกรรมการ
2. นางสุนีย์ ประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกราดกรรมการ
3. นายสมาน แรงประโคนโรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์กรรมการ
4. นางละมัย เก้าศักดาโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติกรรมการ
5. นางสาวประภาพร มีภักดิ์โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1. นายเจษฎา ปัญญาใสครูโรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามประธานกรรมการ
2. นายสนาม โสชาติโรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่นกรรมการ
3. นางฤทามาศ จุนทวิเทศโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์กรรมการ
4. นางชุติมณฑน์ วรวงศ์โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯกรรมการ
5. นายศุภมิตร สาวสุดโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางจิดาภา กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงประธานกรรมการ
2. นายไกรวุฒิ พันธ์สิงห์ศรโรงเรียนบ้านฝ้ายกรรมการ
3. นางสาวเสาวนิต อุดมพงษ์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
4. นางกชพรรณ กว่างสนิทโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
5. นางสาวกนกอร กระมลโรงเรียนบ้านเทพพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ ปะตังถาโตโรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธการฯ)ประธานกรรมการ
2. นางเปรมยุดา ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนวราวัฒนากรรมการ
3. นายจำรูญ เนืองภาโรงเรียนบ้านเทพพัฒนากรรมการ
4. นางนภัสรนี เวชชศาสตร์โรงเรียนบ้านจานกรรมการ
5. นางสาวปิยะพร แปลงดีโรงเรียนบ้านหูทำนบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ ปะตังถาโตโรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธการฯ)ประธานกรรมการ
2. นางเปรมยุดา ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนวราวัฒนากรรมการ
3. นายจำรูญ เนืองภาโรงเรียนบ้านเทพพัฒนากรรมการ
4. นางนภัสรภี เวชชศาสตร์โรงเรียนบ้านจานกรรมการ
5. นางสาวปิยะพร แปลงดีโรงเรียนบ้านหูทำนบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ ปะตังถาโตโรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธการฯ)ประธานกรรมการ
2. นางเปรมยุดา ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนวราวัฒนากรรมการ
3. นายจำรูญ เนืองภาโรงเรียนบ้านเทพพัฒนากรรมการ
4. นางนภัสรนี เวชชศาสตร์โรงเรียนบ้านจานกรรมการ
5. นางสาวปิยะพร แปลงดีโรงเรียนบ้านหูทำนบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ ปะตังถาโตโรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธการฯ)ประธานกรรมการ
2. นางเปรมยุดา ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนวราวัฒนากรรมการ
3. นายจำรูญ เนืองภาโรงเรียนบ้านเทพพัฒนากรรมการ
4. นางนภัสรนี เวชชศาสตร์โรงเรียนบ้านจานกรรมการ
5. นางสาวปิยะพร แปลงดีโรงเรียนบ้านหูทำนบกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
1. นายณัฐฐพงษ์ ใหญ่กระโทกโรงเรียนบ้านหินโคนประธานกรรมการ
2. นางรุจี อุทโทโรงเรียนวัดก้านเหลืองกรรมการ
3. นางสาวจิตรลดา วิทยรัตน์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
4. นางดวงเนตร นุ่มนวลศรีโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
5. นายวุฒิภัทร สมพงษ์โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1. นายณัฐฐพงษ์ ใหญ่กระโทกโรงเรียนบ้านหินโคนประธานกรรมการ
2. นางรุจี อุทโทโรงเรียนวัดก้านเหลืองกรรมการ
3. นางสาวจิตรลดา วิทยรัตน์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
4. นางดวงเนตร นุ่มนวลศรีโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
5. นายวุฒิภัทร สมพงษ์โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1. นายณัฐฐพงษ์ ใหญ่กระโทกโรงเรียนบ้านหินโคนประธานกรรมการ
2. นางรุจี อุทโทโรงเรียนวัดก้านเหลืองกรรมการ
3. นางสาวจิตรลดา วิทยรัตน์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
4. นางดวงเนตร นุ่มนวลศรีโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
5. นายวุฒิภัทร สมพงษ์โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายณัฐพงษ์ ใหญ่กระโทกโรงเรียนบ้า่นหินโคนประธานกรรมการ
2. นางรุจี อุทโทโรงเรียนวัดก้านเหลืองกรรมการ
3. นางสาวจิตรลดา วิทยรัตน์โรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการ
4. นางดวงเนตร นุ่มนวลศรีโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
5. นายวุฒิภัทร สมพงษ์โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทรายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
1. นางละม่อม แสงสว่างโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ประธานกรรมการ
2. นายจุฬพงษ์ ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนวราวัฒนากรรมการ
3. นางฉัตราพรรณ นามปราศัยโรงเรียนบ้านฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางละม่อม แสงสว่างโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ประธานกรรมการ
2. นายจุฬพงษ์ ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนวราวัฒนากรรมการ
3. นายฉัตราพรรณ นามปราศัยโรงเรียนบ้านฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางละม่อม แสงสว่างโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ประธานกรรมการ
2. นายจุฬพงษ์ ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนกรรมการ
3. นางฉัตราพรรณ นามปราศัยโรงเรียนบ้านฝ้ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางละม่อม แสงสว่างโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ประธานกรรมการ
2. นางฉัตราพรรณ นามปราศัยโรงเรียนบ้านฝ้ายกรรมการ
3. นายจุฬพงษ์ ประสงค์ทรัพย์โรงเรียนวราวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสุปราณี เกิดศรีทองโรงเรียนบ้านเทพพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางละมัย เก้าศักดาโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ
3. นางสุนีย์ ประเสริฐโรงเรียนบ้านหนองกราดกรรมการ
4. นายกาญจนา ประทุมดาโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์กรรมการ
5. นางนภัสรพี เวชชศาสตร์โรงเรียนบ้านจานกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางตุลยา ศรีการุณโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ประธานกรรมการ
2. นางนิตยา บุตรศรีภูมิโรงเรียนบ้านลำนางรองกรรมการ
3. นางสุพรรณ ล้อมกระโทกโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ โล่ห์ทองโรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติ กรรมการ
5. นางสาวทับทิม เที่ยงนนดาโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางคำเสร็จ ปักเคเตโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายบัณฑิต พับพิมพ์สัยโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดงกรรมการ
3. นางสาวฉัตรดาณ์ เรืองบุรพโรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงกรรมการ
4. นางวีรยา พลหนองหลวงโรงเรียนบ้านสุขสำราญกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางสมพร วิดประโคนโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ประธานกรรมการ
2. นางนันทิยา คิดโสดาโรงเรียนบ้านโนนสูงน้อยกรรมการ
3. นางมนตรี สำรวมจิตโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์กรรมการ
4. นางอานันท์ รัตนวิชัยโรงเรียนดงใหญ่พัฒนากรรมการ
5. นางสาวจุรีรัตน์ สมใจโรงเรียนบ้านหนองบัวลีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นางทิพวรรณ หาญวารีโรงเรียนอนุบาลปะคำประธานกรรมการ
2. นางจิดาภา กลิ่นสุคนธ์โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดงกรรมการ
3. นางวงเดือน บุตรฒิยากลัดโรงเรียนบ้านหนองตาเยาว์กรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ เมืองไทยโรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการ
5. นางทิพมาศ ปัญญาใส โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธนพันธุ์ อนันต์เพชรโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟประธานกรรมการ
2. นายสมพร เหลืองกระโทกโรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการ
3. นางสาววรลักษณ์ สุขกลางโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์กรรมการ
4. นายนิคม พลอาสาโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
5. นายภักวิจิตร เหง้าละครโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายธนพันธุ์ อนันต์เพชรโรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟประธานกรรมการ
2. นายสมพร เหลืองกระโทกโรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการ
3. นางสาววรลักษณ์ สุขกลางโรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์กรรมการ
4. นายนิคม พลอาษาโรงเรียนบ้านปากช่องกรรมการ
5. นายภักวิจิตร เหง้าละครโรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายปานเทพ ปักกาเวสูงโรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกรัตน์ นานอกโรงเรียนบ้านกระเบื้องกรรมการ
3. นางสาวนิธินา เรืองสระกรรมการ
4. นางราวดี รัตนเพ็ชร์โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณที่ปรึกษา
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสนิท หงษ์วิเศษโรงเรียนบ้านปากช่องประธานกรรมการ
2. นางภัคสุภา เพ็ญณรงค์โรงเรียนบ้านสมจิตกรรมการ
3. นายสมชาย สุวรัตน์โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวผาสุก ไทยยินดีโรงเรียนบ้านสุขสำราญ กรรมการ
5. นายสงคราม ประชิดครบุรีโรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการ
6. นายอรรถพร เพ่งพิศโรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่านกรรมการ
7. นางนงนุช เกิดแสงรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลางกรรมการ
8. นางพนมพร เมฆะสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1. นายสนิท หงษ์วิเศษโรงเรียนโรงเรียนบ้านปากช่องประธานกรรมการ
2. นางภัคสุภา เพ็ญณรงค์โรงเรียนบ้านสมจิตกรรมการ
3. นายสมชาย สุวรัตน์โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงกรรมการ
4. นางสาวผาสุก ไทยยินดีโรงเรียนบ้านสุขสำราญ กรรมการ
5. นายสงคราม ประชิดครบุรีโรงเรียนบ้านหินโคนกรรมการ
6. นายอรรถพร เพ่งพิศ โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่านกรรมการ
7. นางนงนุช เกิดแสงรัตน์โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลางกรรมการ
8. นางพนมพร เมฆะสุวรรณ์โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1. นางสุวัฒน์ อยู่แท้กูลโรงเรียนบ้านขามน้อยประธานกรรมการ
2. นายโกศล มหานามโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดงกรรมการ
3. นายนิรุตท์ พรรสิงขรโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์กรรมการ
4. นายสัญญา ตาชูชาติโรงเรียนบ้านหนองกวางทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ อยู่แท้กูลโรงเรียนบ้านขามน้อยประธานกรรมการ
2. นายโกศล มหานามโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดงกรรมการ
3. นายนิรุต พรรรสิงศรโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์กรรมการ
4. นายสัญญา ตาชูชาติโรงเรียนบ้านหนองกวางทองกรรมการ
5. นายธนพล สิงห์มนัสโรงเรียนละหานทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1. นายสุวัฒน์ อยู่แท้กูลโรงเรียนบ้านขามน้อยประธานกรรมการ
2. นายโกศล มหานามโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดงกรรมการ
3. นายนิรุตท์ พรรรสิงขรโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์กรรมการ
4. นายสัญญา ตาชูชาติโรงเรียนบ้านหนองกวางทองกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
1. นายสุวัฒน์ อยู่แท้กูลโรงเรียนบ้านขามน้อยประธานกรรมการ
2. นายโกศล มหานามโรงเรียนบ้านศรีม่วงแดงกรรมการ
3. นายนิรุต พรรรสิงศรโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์กรรมการ
4. นายสัญญา ตาชูชาติโรงเรียนบ้านหนองกวางทองกรรมการ
5. นายธนพล สิงห์มนัสโรงเรียนละหานทรายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1. นายนิธิศักดิ์ วันทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย สุขจันดีโรงเรียนบ้านหนองมดแดงกรรมการ
3. นายสิริชัย ธนูชาญโรงเรียนหนองตราดใหญ่กรรมการ
4. นายสำเริง จึ่งนอกโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์กรรมการ
5. นายกิตติพิชต์ ก้านท้าวโรงเรียนบ้านหนองตาเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1. นายนิธิศักดิ์ วันทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย สุขจันดีโรงเรียนบ้านหนองมดแดงกรรมการ
3. นายสิริชัย ธนูชาญโรงเรียนหนองตราดใหญ่กรรมการ
4. นายสำเริง จึ่งนอกโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์กรรมการ
5. นายกิตติพิชต์ ก้านท้าวโรงเรียนบ้านหนองตาเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
1. นายนิธิศักดิ์ วันทองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุงประธานกรรมการ
2. นายชาญชัย สุขจันดีโรงเรียนบ้านหนองมดแดงกรรมการ
3. นายสิริชัย ธนูชาญโรงเรียนหนองตราดใหญ่กรรมการ
4. นายสำเริง จึ่งนอกโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์กรรมการ
5. นายกิตติพิชต์ ก้านท้าวโรงเรียนบ้านหนองตาเยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 ถนนสืบสหการ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]